В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право - страница 40

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73 

200

160

X

120

80

40

2005

]нові технологічні процеси інноваційні види продукцї

2006

2007

□з них маловідходних, ресурсозберігаючих неї нові види техніки

Рис. 1. Впровадження нових технологічних процесів, інноваційних видів продукції

(одиниць) у 2005-2007 роках [3]

Середньооблікова чисельність виконавців наукових досліджень та розробок становила у 2008 році 8,1 тис. осіб, що на 0,9% менше, ніж у минулого року. Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій протягом січня-березня 2008р., збільшився порівняно з відповідним періодом 2007р. на 30,7% і склав 100,6 млн. грн., з них обсяг виконаних науково-технічних розробок збільшився на 45,3%, фундаментальних досліджень - на 25,9%, прикладних досліджень - на 13,2%, науково-технічних послуг - на 8%. За видами робіт, виконаних науковими організаціями власними силами, більше половини (58%) складають науково-технічні розробки, 16,3% - науково-технічні послуги, 13,6% - фундаментальні дослідження, 12,1% - прикладні дослідження.

Державна інноваційно-інвестиційна політика України є складовою частиною загальнодержавної економічної політики, яка спрямована на досягнення промисловістю якісно нового рівня розвитку, значного посилення промислового потенціалу держави, задоволення потреб населення, збільшення обсягів виробництва й підвищення конкурентноздатності продукції, тобто побудова та перехід на інноваційну модель розвитку. Говорячи про інноваційну економіку в цілому, необхідно розробити критерії, що характеризують рівень її інноваційного розвитку.

За загальним рівнем інноваційної активності Україна значно відстає від країн ЄС. Стосовно окремих індикаторів викликає особливе занепокоєння рівень фінансування венчурних підприємств та рівень патентування. Фінансові можливості венчурного фінансування залишаються вкрай обмеженими. Як свідчать опитування керівників підприємств та дані Держкомстату, підприємці та менеджери покладаються здебільшого на власні фінансові ресурси у проведенні інноваційної діяльності, а не на підтримку спеціалізованих фінансових інститутів.

Доступ до системи Інтернет залишається вкрай обмеженим для більшості громадян. Це відбувається на фоні високого рівня витрат на сучасні телекомунікаційні технології (якщо розглядати частку таких витрат у ВВП, то вона становить майже 80% від середнього рівня країн ЄС). До такого становища призводить те, що країні доводиться імпортувати левову частку необхідного обладнання та програмного забезпечення.

Сучасна економіка України у все більшій мірі залежить від імпорту нових технологій, у той час як в експорті переважає продукція із відносно невисокою часткою доданої вартості. Це робить становище країни вкрай нестабільним. Вона стала об'єктом постійної загрози із боку менш розвинутих країн, що починають активно діяти на тих самих ринках, що і Україна.

Для обґрунтування необхідних заходів, які мають сприяти розбудові в Україні інноваційної моделі економічного розвитку, важливо визначити системні труднощі і бар' єри на цьому шляху. Найсерйозніші з них знаходяться в підприємницькому секторі. Зокрема, до них відносяться наступні:

структурна деформованість економіки України, домінування в ній сировинних галузей і галузей з низьким рівнем обробки, які природно мають порівняно низький потенціал інноваційної активності і ефективності;

практично відсутній попит на високотехнологічну вітчизняну продукцію на внутрішньому і особливо зовнішньому ринках;

неадекватність системи організації виробництва і рівня менеджменту завданням інноваційного розвитку;

відсутність системи підвищення кваліфікації і досвіду організації праці робочої сили в умовах інноваційного розвитку;

незадовільний стан виробничого апарату більшості галузей, зумовлений зношеністю основних фондів;

відсутність на підприємствах ефективних структур, що спеціалізуються на зборі, зберіганні, обробці науково-технологічної та економічної інформації з метою її оперативного використання;

відсутність законодавчого механізму дієвого захисту інтелектуальної власності, а також об'єктивної інформації про наявний інтелектуальний потенціал країни;

в своєму інноваційному розвитку вітчизняні підприємства вимушені розраховувати в основному на власні фінансові ресурси, в Україні як державні, так і недержавні фінансові інституції дуже слабо орієнтовані на інвестування інновацій.

З урахуванням вимог до змісту інноваційно-орієнтованої моделі розвитку економіки, сутності труднощів і бар' єрів, які існують на шляху її утвердження в Україні, пропонується комплекс заходів щодо механізму запровадження інноваційної моделі розвитку економіки, виходячи з концепції економіки на базі знань.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73 


Похожие статьи

В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право