В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право - страница 39

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73 

За відсутності новітніх показників інноваційної продуктивності регіонів ми пропонуємо визначити їхню інноваційну сприйнятливість, згрупувавши їх щодо фінансових витрат і результативності інноваційної діяльності. На нашу думку, інноваційну сприйнятливість регіону доцільно визначати, використавши коефіцієнти випередження інноваційного розвитку (або інноваційної сприйнятливості) на етапі виробництва та етапі споживання. Коефіцієнт випередження інноваційного розвитку на етапі виробництва визначається так [1]:

кв1рв = (1)

Т ВІ

де ТІПП - темпи зростання питомої ваги інноваційної продукції в загальному обсязі промислової продукції суб'єктів господарювання регіону;

ТВІ - темпи зростання витрат дослідження і розробки у промисловості регіону.

Якщо питома вага інноваційної продукції зростає швидше, ніж витрати з різних джерел на її здійснення, то відбувається зростання інноваційної сприйнятливості, і коефіцієнт випередження інноваційного розвитку є більшим від одиниці (АТВІР > 1).Якщо темпи зростання витрат випереджають темпи зростання інноваційної продукції (АТВІР < 1), то це характеризує погіршення ефективності інноваційної діяльності і, відповідно, сповільнення інноваційного розвитку.

Оцінюючи інноваційну сприйнятливість регіонів України, можна зробити висновок, що кількісно країна має достатньо потужний потенціал у сфері НДДКР. Так, 26 % організацій, які займаються науково-технічною діяльністю зосереджено в Києві та 15 % - у Харківській області, також інноваційне активним регіоном є Донецька область.

Протягом 2007р. інноваційною діяльністю промисловості в Донецькій області, займалося

82 підприємства, або 10,4% загальної їх кількості 2006р. відповідно 61 та 7,9%). За видами економічної діяльності більш сприйнятливими до нововведень були підприємства з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення (25% загальної кількості підприємств галузі), машинобудування (20,4%), металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів (17,9%), виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (15,6%). Разом з тим у легкій промисловості нововведеннями займалося 4,2% підприємств, в галузі виробництва та розподілення електроенергії, газу та води - 2,7%, в галузі добування паливно-енергетичних корисних копалин - 1,8%. Зовсім не впроваджували інновації підприємства з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини.

Майже чверть інноваційне активних підприємств займалося створенням та впровадженням нових чи значно удосконалених видів продукції (здійснювали продуктові інновації). У 2007р. ними було впроваджено у виробництво 80 найменувань інноваційних видів продукції, з яких 39 становили машини, устатковання, апарати, прилади. При цьому 81,3% видів інноваційної продукції вироблялось підприємствами машинобудування, 11,3% -хімічного виробництва.

Впровадження у виробництво нових технологічних процесів здійснювали 17 підприємств, якими було використано 52 процеси, у тому числі 36 маловідходних та ресурсозберігаючих. Для здійснення інновацій 16 підприємствами було придбано 63 нових технології.

Таблиця 1.

Основні показники інноваційної діяльності в промисловості в Донецькій області [3]

Показник

 

 

 

2007р.

2006р.

Кількість промислових підприємств, що займалися інноваційною діяльністю, одиниць

82

61

з них

 

 

впроваджували інноваційні види продукції

18

29

впроваджували нові технологічні процеси

17

14

придбавали нові технології

16

10

реалізовували інноваційну продукцію

62

51

Впроваджено нових технологічних процесів, процесів

52

54

з них

 

 

маловідходних, ресурсозберігаючих

36

29

Кількість впроваджених інноваційних видів продукції, найменувань

80

132

з неї

 

 

види машин, устатковання, приладів, апаратів тощо

39

53

Придбано нових технологій, одиниць

63

22

Загальний обсяг інноваційних витрат, млн.грн.

2639,9

1785,3

Обсяг реалізованої інноваційної продукції (робіт, послуг), млн.грн.

5601,4

5206,2

Крім того, 62 інноваційне активних підприємства реалізовували інноваційну продукцію. Загальний обсяг реалізованої інноваційної продукції у 2007р. склав 5601,4 млн. грн., або 4,6% загального обсягу реалізованої промислової продукції. На підприємствах хімічного виробництва питома вага реалізованої інноваційної продукції становила 52,1%, у машинобудуванні - 16,9%.

Загальний обсяг витрат на впровадження інновацій склав 2639,9 млн. грн. Найбільшийобсяг витрат припадає на підприємства металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів - 1486,1 млн. грн., (або 56,2% від загального обсягу витрат), машинобудування, ремонту та монтажу машин і устатковання - 443,6 млн. грн. (16,8%), хімічної і нафтохімічної промисловості - 354,5 млн. грн. (13,4%) [3].

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73 


Похожие статьи

В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право