В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право - страница 37

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73 

2072

4066

-1994

в тому числі за країнами

 

 

 

 

 

 

Країни Європи

3773

3839

-66

1644

3639

-1995

з них

 

 

 

 

 

 

Білорусь

86

183

-97

39

174

-135

Греція

5

-

5

2

-

2

Естонія

8

2

6

1

2

-1

Італія

4

5

-1

1

-

1

Латвія

3

2

1

2

2

-

Литва

22

4

18

7

3

4

Молдова

92

40

52

43

38

5

Німеччина

25

102

-77

22

5

17

Польща

5

4

1

2

3

-1

Російська Федерація

3496

3451

45

1519

3276

-1757

Югославії

7

-

7

-

-

-

Країни Америки

52

214

-162

40

204

-164

з них

 

 

 

 

 

 

Канада

9

21

-12

9

20

-11

Сполучені Штати Америки

36

190

-154

30

182

-152

Країни Азії

1154

248

906

387

218

169

з них

 

 

 

 

 

 

Азербайджан

169

7

162

34

3

31

Вірменія

208

2

206

43

2

41

Грузія

153

3

150

34

1

33

Ізраїль

184

162

22

172

161

11

Казахстан

79

50

29

47

41

6

Киргизстан

24

-

24

4

-

4

Таджикистан

18

-

18

5

-

5

Туреччина

98

8

90

-

3

-3

Туркменістан

27

-

27

15

-

15

Узбекистан

128

9

119

25

6

19

Країни Африки

13

8

5

-

1

-1

Країни Австралії та Океанії

1

4

-3

1

4

-3

Міжрегіональна міграція - міграція населення з одного регіону в інший у межах України.

Міждержавна міграція - міграція населення за межі України представлені у таблиці 3.[4]

Міжрегіональна і міждержавна міграція є складовими зовнішньої міграції регіону.

Згідно з Законом України "Про біженців" (розділ 1, ст.1) під терміном "біженець" розуміється особа, яка не є громадянином України і внаслідок цілком обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національнос-ті, громадянства (піддінства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань, перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань та щодо якої в порядку та за умов, визнанених цим Законом, прийнято рішення про надання їй статусу біженця.

Дані щодо чисельності осіб, які отримали статус біженців в Донецької області, представлені у таблиці 4.

Таблиця 4.

Розподіл біженців в Донецькій області за статтю, віковими групами та країнами

на 1 січня 2007 року

 

Загальна кількість біженців, осіб

 

обидві статі

чоловіки

жінки

 

 

 

 

Всього

14

2

12

в тому числі по країнах

 

 

 

Країни Азії

5

2

3

з них

 

 

 

Афганістан

2

-

2

Ірак

3

2

1

Країни Африки

9

-

9

з них

 

 

 

Ангола

1

-

1

Бурунді

1

-

1

Демократична Республіка Конго

-

-

-

Ефіопія

-

-

-

Конго (Браззавіль)

4

-

4

Судан

2

-

2

С'єрра-Леоне

1

-

1

Отже, при здійсненні аналізу міграцій населення дослідникам треба одночасно враховувати та класифікувати осіб, які перетинають кордони, зважаючи на те, що вони одночасно можуть мати різні класифікаційні ознаки і належати до різних типів мігрантів.

Враховуючи прискорення динаміки руху населення, збільшення кількості інформації, бурхливий розвиток НТП, удосконалення засобів контролю за рухом населення, а звідси - непропорційне зростання факторів мобільності та потреб поряд зі зменшенням фактора стабільності, можна припустити, що при визначенні сутності міграції доцільно керуватися етимологічним змістом цього терміна й враховувати його основний параметр - зміну особою координат свого перебування. [3]

Висновки. Таким чином, від чіткості і продуманості міграційної політики залежить подальший розвиток і ефективність трудової міграції в регіонах України.

Вирішальна роль у регулюванні інтенсивних міграційних потоків належить управлінню соціально-економічними факторами, тобто умовами життя і трудової діяльності людей, що можуть змінюватися в результаті відповідного перерозподілу капітальних вкладень, фонду заробітної плати, суспільних форм споживання. За останні роки міграційні процеси в регіонах України набули принципово нового характеру та якості, змінилися пріоритети. У зв'язку із цим дана проблема вимагає подальшого проведення дослідження й розробки міграційної політики в регіонах України

РЕЗЮМЕ

В статье рассмотрен анализ миграционных процессов в Донецком регионе и практика регулирования миграционного движения населения в регионах Украины и за ее пределами. SUMMARY

In article the analysis of migratory processes in Donetsk region and practice of regulation of migratory movement of the population in regions of Ukraine and behind its borders is considered.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Ивахнюк И.В.  Международная  трудовая  миграция:   Учебное  пособие.  - М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2005.

2. Мосьондз С.О. Адміністративно-правові основи державної міграційної політики в Україні: Навч.посіб. - К.: Магістр - ХХІ сторіччя, 2005.

3. Пуригіна О.Г., Сардак С.Е. Міжнародна міграція: Навч. посіб. - К.: ВЦ «Академія», 2007. - 312 с.

4. Статистичний щорічник України за 2006 р. // За ред. О.Г. Осауленка. - К.: Консультант, 2007.

Надійшло до редакції 12.11. 2008 року

УДК 339.924+330.341.1(477)

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ НА СВІТОВОМУ

РИНКУ ТЕХНОЛОГІЙ

Меша О.В., аспірантка кафедри «Міжнародна економіка» Донецькій національний університет

Актуальність обраної теми зумовлено тим, що концепції конкурентоспроможності національної економіки мають велике практичне значення для розроблення програм щодо вдосконалення конкурентних переваг країни, розвитку її експортної бази в довгостроковому періоді на національному і регіональному рівнях. Але місця, які посідає наша країна у рейтингах авторитетних міжнародних організацій, переконливо свідчать про її не конкурентоспроможність. Необхідною умовою виходу України із кризового стану, інтеграції до ЄС та розв'язання проблем національної безпеки є розробка і реалізація глобальної стратегічної архітектури щодо підвищення її міжнародної конкурентоспроможності. Лише висока конкурентоспроможність вітчизняної економіки як на внутрішньому, так і на світових ринках здатна закласти основи для зростання життєвого рівня громадян.

Серед наукових праць, у яких досліджуються теоретичні основи конкуренції, необхідно виокремити дослідження таких зарубіжних учених - Р. Вернона, Г. Грубера, І. Кірцнера, С. Коуена, П. Кругмана, В. Леонтьєва, С. Ліндера, Ф. Ліста, А. Маршалла, Дж. Міля,

©Меша О.В., 2008

Дж. Мура, Р. Нельсона, Б. Оліна, М. Познера, Й. Шумпетера, Ф. Хайєка, Дж. Хікса; зокрема і російських науковців - Г. Азоєва, М. Гальвановського, С. Ємельянова, О. Михайлова, А. Селезньова, І. Спиридонова, Р. Фатхутдінова, О. Юданова та вітчизняних дослідників - О. Білоруса, Б. Губського, Д. Лук'яненка, Ю. Пахомова, А. Поручника та багатьох інших.

Метою дослідження є формування теоретичних підходів та розробка практичних рекомендацій і пропозицій щодо визначення та подальшого розвитку конкурентних переваг України та її регіонів на світовому ринку технологій.

Міжнародний технологічний обмін як упорядковане явище був відомий уже наприкінці ХІХ століття. Передумовами появи цієї форми міжнародних економічних відносин став розвиток науки і техніки, збільшення потреб у застосуванні нових технологій, поглиблення міжнародного поділу праці в сфері наукових досліджень і дослідно-конструкторських розробок. Результати НДДКР, що представляють нові технологічні рішення, перетворилися в самостійний об'єкт міжнародного обміну.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73 


Похожие статьи

В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право