В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право - страница 36

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73 

Висновки. Аналіз ситуації на міжнародних ринках капіталів показує, що в останні десятиліття триває процес структурної перебудови, що охоплює всі їх сегменти. Центр ваги переноситься з одних видів запозичення на інші, відбувається трансформація механізмів позичково-позикових операцій.

Одна із серйозних проблем, з якими зіштовхується економіка України - це зовнішній борг. Ця проблема справляє багатоплановий вплив на макроекономічні показники й світогосподарські позиції країни.

Іноземне інвестування визнане в усьому світі одним з найважливіших факторів економічного, технологічного й технічного зростання держави. Нарощування і реалізація інвестиційного потенціалу сьогодні є ключовим чинником сталого економічного зростання. Сьогодні необхідно піклуватися не просто про підвищення привабливості української економіки для іноземних інвесторів. Завдання полягає у використанні їх можливостей для розширення внутрішнього попиту, активізаціїінноваційного впливу на вітчизняне виробництво. Взагалі, мова йде про повноцінне включення України в конкуренцію за інвестиції на міжнародних ринках капіталів. В Україні, де більшу частину економіки поки що контролює держава, іноземне інвестування є одночасно і економічною, і політичною проблемою.

РЕЗЮМЕ

В данной статье определены основные кредиторы и заемщики мирового рынка капитала, рассмотрены основные направления перемещений ссудных капиталов. В связи с этим проанализировано положение Украины на мировом рынке ссудных капиталов и определены перспективы участия Украины и как кредитора, и как заемщика. 8ГЛ1МЛКУ

At the article are determined basic lenders and borrowers of the world market capital, is considered main trends of the displacement loan capital. Position of the Ukraine is analysed in this connection on world market of the loan capital and is determined prospects of the participation of the Ukraine and as lender, and as borrowers.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Міжнародні фінанси: Підручник/ О.І.Рогач. А.С.Філіпенко, Т.С.Шемет та ін.. За ред. О.І.Рогача. - К.: Либідь, 2003. - 784 с.

2. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. - К.: Знання-Прес, 2002. - 311 с.

3. World Investment Report 2007. Transnational Corporations, Extractive Industries and Development.

4. Global Development Finance.

5. World Investment Report 2008: Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge.

6. UNCTAD, World Investment Report 2005: Transnational Corporations and the Internationalization of R&D.

7. www.worldbank.org

8. www.bank.gov.ua

Надійшло до редакції 12.11. 2008 року

УДК 331.556 (477.62)

АНАЛІЗ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ДОНЕЦЬКОМУ РЕГІОНІ

Колмикова Є., аспирант ДонНУ

Постановка проблеми. У цей час в Україні й у світі взагалі значно активізувалася трудова міграція, що впливає на економіку країн. Міграційні процеси в Україні придбали свої відмінні риси і є актуальною тенденцією в розвитку економіки. У зв'язку із цим дана проблема є актуальною для розвитку ринкових відносин в Україні та її регіонах.

Міжнародна трудова міграція - це переміщення робочої сили з однієї країни в іншу. Вона безпосередньо зв'язана, насамперед, із проблемою вивозу капіталу, значною

© Колмикова Є., 2008мірою визначається внутрішніми закономірностями його руху, хоча мова йде про пересування товару «особливого роду».[1]

Міжнародний ринок робочої сили існує поряд з іншими світовими ринками: наприклад, товарів і послуг, капіталу. Робоча сила, переміщаючись із однієї країни в іншу, пропонує себе як товар, здійснює міжнародну трудову міграцію.

Причинами міграції робочої сили є фактори як економічного, так і неекономічного характеру. До причин неекономічного типу ставляться: політичні, національні, релігійні, расові, сімейні й ін. Причини економічного характеру криються в різному економічному рівні розвитку окремих країн. Робоча сила переміщається із країн з низьким рівнем життя в країни з більше високим рівнем. Об'єктивно можливість міграції з'являється внаслідок національних розходжень в умовах заробітної плати.

Істотним економічним фактором, що визначає міграцію робочої сили, є наявність органічного безробіття в деяких країнах, насамперед, слабко розвинених. Важливим фактором міжнародної трудової міграції є вивіз капіталу, функціонування міжнародних корпорацій. Транснаціональні корпорації сприяють з'єднанню робочої сили з капіталом, здійснюючи або рух робочої сили до капіталу, або переміщають свій капітал у трудонадлишкові регіони.

Розроблення державної міграційної політики для кожної держави є складним питанням через необхідність її узгодження із загальною зовнішньо- і внутрішньодержавною політикою, постійне збільшення обсягу міграції, розвиток інтеграційних процесів і глобалізацію світової економіки.

Практика регулювання міграційного руху населення в регіонах Україні та за її межами вимагає нового погляду на місце людини у сфері зайнятості, що пов'язано з конкуренцією, свободою і добровільністю вибору сфери суспільно корисної діяльності та зміною місця проживання і праці.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми міграційних процесів привертають увагу багатьох дослідників різних сфер науки, таких як М. Долішній, С. Злупко, Е. Лібанова, О. Малиновська, В. Новік, Ю. Олефір, В. Онікієнко, С. Пирожков, О. Позняк, Ю. Римаренко, М. Романюк, С. Чехович, О. Хомра, Н. Шульга та інших. Але залишається неврегульованим питання обліку міграційних процесів, відсутні чіткий механізм управління міграцією на регіональному рівні та модель їх міграційної політики, забезпечується захист прав трудових мігрантів.

Мета статті. Аналіз міграційних процесів Донецької області, вивчення впливу міграційних процесів на економіку України.

Виклад основного матеріалу дослідження.

У сучасному суспільстві загострилися демографічні проблеми, пов'язані з міграцією і природним рухом населення. Міграція є природним, хоча й складним процесом, який важко піддається методам прямого впливу, але вимагає постійної уваги з боку держави, його врахування при розробці державою економічної, соціальної, демографічної, етнокультурної і зовнішньої політики. Значення міжнародних міграцій та необхідність їх регулювання в сучасному світі зростає в умовах побудови відкритого суспільства, поглиблення міжнародного співробітництва, оскільки рух населення, з одного боку, є індикатором рівня суспільних процесів, а з іншого - вагомим фактором їх розвитку.

Розроблення концепції державної міграційної політики України, прийняття на її базі відповідних правових актів є важливою умовою зміцнення економіки, посилення національної безпеки держави. Визначення номінальної державної міграційної політики здійснюється через її нормативно-правову базу, а реальної - через фактичні дії органів державної влади та облдержадміністрацій.

Відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" дані з міграції населення в органах державної статистики розраховуються на базі талонів зняття з реєстрації місця проживання та талонів реєстрації місця проживання, що надходять від паспортних відділів територіальних управлінь у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб. Розподіл мігрантів за потоками і типом поселень в Донецькій області у 2006 році представлені у таблиці 1. [2]

Таблиця 1.

Розподіл мігрантів за потоками і типом поселень в Донецькій області у 2006 році

Осіб На 1000 жителів

-1-1--1-1-

 

кількіст ь

прибули

х

кількість вибулих

сальдо міграції

кількість прибулих

кількість вибулих

сальдо міграції

Міські поселення та сільська місцевість

Всі потоки міграції

65404

65827

-423

14,2

14,3

-0,1

в тому числі

 

 

 

 

 

 

У межах України

60411

61514

-1103

13,1

13,3

-0,2

в тому числі

 

 

 

 

 

 

внутрішньорегіональна міграція

46197

46197

Х

10,0

10,0

Х

міжрегіональна міграція

14214

15317

-1103

3,1

3,3

-0,2

Міждержавна міграція

4993

4313

680

1,1

1,0

0,1

в тому числі

 

 

 

 

 

 

країни СНД

4480

3745

735

1,0

0,9

0,1

інші країни

513

568

-55

0,1

0,1

-0,0

Міські поселення

Всі потоки міграції

56250

55027

1223

13,5

13,2

0,3

в тому числі

 

 

 

 

 

 

У межах України

51614

50959

655

12,4

12,3

0,1

в тому числі

 

 

 

 

 

 

внутрішньорегіональна міграція

38978

37384

1594

9,4

9,0

0,4

міжрегіональна міграція

12636

13575

-939

3,0

3,3

-0,3

Міждержавна міграція

4636

4068

568

1,1

0,9

0,2

в тому числі

 

 

 

 

 

 

країни СНД

4130

3510

620

1,0

0,8

0,2

інші країни

506

558

-52

0,1

0,1

-0,0

Сільська місцевість

Всі потоки міграції

9154

10800

-1646

20,7

24,4

-3,7

в тому числі

 

 

 

 

 

 

У межах України

8797

10555

-1758

19,8

23,8

-4,0

в тому числі

 

 

 

 

 

 

внутрішньорегіональна міграція

7219

8813

-1594

16,3

19,9

-3,6

міжрегіональна міграція

1578

1742

-164

3,5

3,9

-0,4

Міждержавна міграція

357

245

112

0,9

0,6

0,3

в тому числі

 

 

 

 

 

 

країни СНД

350

235

115

0,9

0,6

0,3

інші країни

7

10

-3

0,0

0,0

-0,0

До подій міграційного руху відносяться: прибуття й вибуття населення до (з) певного місця проживання.

Таблиця 2.

Розподіл мігрантів за потоками по містах та районах Донецької області у 2006

 

Осіб

На 1000 жителів

 

кількість прибулих

кількість вибулих

сальдо міграції

кількість прибулих

кількість вибулих

сальдо міграції

Всі потоки

Область

65404

65827

-423

14,2

14,3

-0,1

Донецьк

14069

12633

1436

14,0

12,6

1,4

Авдіївка

482

294

188

13,3

8,1

5,2

Артемівськ

2470

2016

454

22,8

18,6

4,2

Вугледар

380

564

-184

23,8

35,3

-11,5

Горлівка

2880

3121

-241

9,7

10,6

-0,9

Дебальцеве

670

990

-320

13,7

20,2

-6,5

Дзержинськ

863

1167

-304

10,8

14,6

-3,8

Димитров

1000

1007

-7

18,9

19,0

-0,1

Добропілля

1201

1516

-315

17,9

22,7

-4,8

Докучаєвськ

585

339

246

23,7

13,7

10,0

Дружківка

1078

874

204

14,8

12,0

2,8

Єнакієве

444

1751

-1307

3,1

12,0

-8,9

Жданівка

284

253

31

20,6

18,3

2,3

Кіровське

523

551

-28

17,9

18,8

-0,9

Костянтинівка

198

1033

-835

2,3

12,0

-9,7

Краматорськ

2740

2610

130

13,3

12,6

0,7

Красний Лиман

68

492

-424

2,6

18,8

-16,2

Красноармійськ

1779

1718

61

22,2

21,5

0,7

Макіївка

3721

3254

467

9,0

7,9

1,1

Маріуполь

4780

3556

1224

9,5

7,1

2,4

Новогродівка

313

297

16

19,2

18,1

1,1

Селидове

1187

1177

10

20,9

20,7

0,2

Слов'янськ

2981

2390

591

20,9

16,8

4,1

Сніжне

1046

1284

-238

14,8

17,1

-3,3

Торез

1046

1443

-397

12,1

16,6

-4,5

Харцизьк

1867

1748

119

17,2

16,1

1,1

Шахтарськ

1215

1500

-285

18,5

23,0

-4,5

Ясинувата

833

577

256

22,6

15,6

7,0

Амвросіївський

619

1020

-401

12,3

20,3

-8,0

Артемівський

1319

1353

-34

27,0

27,7

-0,7

Великоновосілківський

610

921

-311

13,4

20,3

-6,9

Волноваський

1987

1903

84

22,5

21,5

1,0

Володарський

654

506

148

21,8

16,9

4,9

Добропільський

556

694

-138

29,5

38,8

-7,3

Костянтинівський

292

395

-103

15,1

20,4

-5,3

Красноармійський

967

1037

-70

27,8

29,8

-2,0

Краснолиманський

271

526

-255

12,2

23,8

-11,6

Мар'їнський

1995

1745

250

23,1

20,1

3,0

Новоазовський

805

685

120

21,5

18,3

3,2

Олександрівський

504

615

-111

23,5

28,6

-5,1

Першотравневий

703

532

171

25,0

19,0

6,0

Слов'янський

873

895

-22

24,0

24,7

-0,7

Старобешівський

825

854

-29

15,6

16,1

-0,5

Тельманівський

470

753

-283

14,7

23,5

-8,8

Шахтарський

575

680

-105

26,4

31,2

-4,8

Ясинуватський

676

558

118

23,3

19,3

4,0

Кількість прибулих визначається за талонами реєстрації місця проживання.

Кількість вибулих - за талонами зняття з реєстрації місця проживання.

Міграційний приріст (скорочення) населення або сальдо міграції - різниця між кількістю прибулих на дану територію та кількістю вибулих за її межі представлені у таблиці 2. [4]

Показник інтенсивності міграції характеризує частоту міграційних подій за певний період. У статті наведені річні коефіцієнти інтенсивності міграції, тобто число прибулих, вибулих, міграційний приріст у розрахунку на 1000 жителів середньорічного населення.

Всі потоки (загальна міграція) за напрямками поділяються на внутрішньо-регіональну, міжрегіональну та міждержавну міграції.

Внутрішньорегіональна міграція - міграція населення, яка відбувається у межах одного регіону (міськради, району).

Таблиця 3.

Розподіл мігрантів за країнами в'їзду (виїзду) та громадянством у 2006 році (осіб)

 

Всього

З них за громадянством України

 

Кількість прибулих

кількість вибулих

сальдо міграції

 

 

 

 

 

кількість прибулих

кількість вибулих

сальдо міграції

Всього

4993

4313

680

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73 


Похожие статьи

В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право