В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право - страница 30

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73 

Корпоративна інформаційна система - це інформаційна система, що підтримує автоматизацію функцій управління (у корпорації) і доставляє інформацію для прийняття управлінських рішень. У ній реалізована управлінська ідеологія, що поєднує бізнес-стратегії і прогресивні інформаційні технології.

Тепер на ринку програмних продуктів України пропонується більше десятка закордонних і кілька вітчизняних зразків найбільш відомих в Україні корпоративних систем, що уведені на багатьох вітчизняних об'єктах господарювання. До них відносяться SAP R/3, Scala 5, Oracal Application, Baan-IV, ГАЛАКТИКА [1].

Повноцінна КІС забезпечує інформаційну прозорість, формує єдиний інформаційний простір, що поєднує інформаційні потоки, які йдуть від координаційного центра і до нього, з даними виконавців і готує необхідні повідомлення для всіх рівнів управління реалізацією стратегії.

Пропонується розробити систему інформаційного моніторингу інноваційної стратегії. Головними задачами моніторингу виконання заходів інноваційної стратегії повинні стати збір, узагальнення і періодичний аналіз показників діяльності господарського комплексу і стану розвитку соціальної сфери міста.

Для моніторингу може бути розроблена система критеріїв і процедури оцінки інноваційного потенціалу підприємств, а також комплекс заходів підтримки інноваційних проектів таких підприємств.

Необхідно організувати проведення маркетингових досліджень із залученням до експертизи наукових організацій або рішення проблем науково-технологічного супроводу інвестиційних проектів підприємств.

Безпосередньо моніторинг буде здійснювати відповідний координуючий орган при міськвиконкомі й обласній державній адміністрації - Інформаційно-координаційне управління реалізацією інноваційної стратегії розвитку, а саме відділ моніторингу. Даний відділ може поєднувати функції прес-служби, прес-центру, управління суспільних зв'язків, прес-бюро, завдяки чому територіальна громада постійно буде проінформована щодо результатів стратегії. Крім того даний відділ за допомогою анкетування, проведення відкритих дверей, гарячої лінії й інших засобів буде одержувати зауваження, побажання, запитання від громадян міста, забезпечуючи цим зворотний зв'язок з територіальною громадою міста.

Основою моніторингу і контролю за реалізацією стратегії повинні стати щорічні програми соціально-економічного розвитку міста, а також щорічні, середньо- і довгострокові програми і плани розвитку науково-технічної й інноваційної діяльності на території міста. Також необхідно:

- широке й обов'язкове висвітлення в засобах масової інформації змісту інноваційної стратегії розвитку, ходу його виконання, зокрема шляхом розширення й удосконалення представлення у мережі Інтернет об'єктивної інформації щодо змін усоціально-політичній, економічній, освітній, правовій, науково-технічній ситуації в місті;

- створення ефективної системи взаємної інформації між органами державної влади і місцевого самоврядування як по горизонталі, так і по вертикалі щодо ходу реалізації стратегії розвитку, шляхів вирішення проблемних питань;

- пропагування загальноміського, регіонального і державного значення стратегії розвитку.

Тому головна задача менеджменту міста щодо реалізації інноваційної стратегій з розвитку полягає у тому, щоб місто вивести у лідери науково-технічних змін, для підвищення життєвого рівня населення. Для цього підприємствам та організаціям потрібно мати стратегічні інноваційні плани, що дозволить їм освоїти інновації, та високі технології. Розглянемо це на прикладі міста Макіївки. Для цього необхідно активніше проводити роботу зі створення Донецько-Макіївської агломерації. Макіївка має значно більше ніж Донецьк територій, які придатні для розвитку виробничої сфери, будівництва торговельних комплексів та інших об' єктів.

Також необхідно розвивати співробітництво підприємств обох міст. Прикладом такого співробітництва є шахтоуправління "Донбас" у Донецьку, яке взяло у довгострокову оренду шахту ім. Поченкова, ЗАТ "Донецьксталь" став інвестором ЗАТ "Макіївкокс", ДП "Макіїввугілля" співпрацює з фінансово-промисловою групою Індустріальний союз Донбасу та тощо.

Створення повного циклу "освіта - наука - технологія - виробництво" в рамках проекту Технополісу (м. Макіївка) виводить на більш високий рівень інноваційно-інвестиційний потенціал, як міста так і Донбасу в цілому [2]. У вказаному циклі ДонНАБА виступає лідером у сфері освіти не тільки в місті, а і у Донбасі та на Україні. Вона має необхідний педагогічний та науково-технічний персонал для підготовки нових кадрів для підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів підприємств з метою їх переходу у статус "лідера прогресу".

У сфері науки МакНДІ виступає в Макіївці лідером науково-технічного прогресу у вугільній промисловості.

У виробничій сфері лідерами прогресу можуть стати "Макіївський завод шахтної автоматики", ВАТ "Граніт" та інші.

Таким чином, економічні реформи переносяться в реальний сектор регіональної і місцевої економіки, на розвиток науки, техніки і знань економіки інноваційного типу.

Таким чином, комплексний підхід щодо реалізації інноваційної стратегії розвитку міста передбачає впровадження інформаційного моніторингу інноваційних процесів його розвитку, що включає:

систему інформування;

аналізу оцінки;

контролю за реалізацією інноваційної стратегії і розвитку міста. РЕЗЮМЕ

В статье рассматриваются вопросы внедрения информационного мониторинга научно-технических и инновационных процессов развития промышленного города, на примере м. Макеевки. Предлагается разработать постоянно действующую систему информирования, анализа и оценки, контроля реализации инновационной стратегии развития города. SUMMARY

The questions of introduction of the informative monitoring of scientific and technical and innovative processes of development of industrial city are examined in the article, on the example of the city of Makiyivka. It is suggested to develop the constantly operating system

of informing, analysis and estimation, control of realization of innovative strategy of development of city.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

І.Ассонов Г.Ф., Желвак Т. А. Информационное обеспечение инновационных процессов в новых условиях хозяйствования. Обзор инф. К.: Укр НИИНТИ, 2000. - 187с. 2.Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків" від 16 липня 1999 р.—№ 991.

Надійшла до редакції 30.09.2008 року

УДК 001.895

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Федотов А.А, ассистент кафедры «Экономическая теория»

Термин «инновация» имеет достаточно широкое значение, и в широком смысле под инновацией подразумевают появление чего-либо нового радикально отличающегося от предшествующих аналогов имеющего значительный экономический, социальный и политический эффект.

В экономической теории инновации понимаются как внедрение новых технологий, продуктов, форм индустриальной организации (согласно трактовке Й.Шумпетера). Однако до определенного периода развития инновации не имели полного, категориального оформления.

Таким образом, проблема нашего исследования заключается в анализе развития теоретических взглядов на сущность экономической категории «инновации» с позиции представителей различных школ экономической мысли.

Исследование исторического развития теории инноваций уделяли зарубежные ученые такие как: Й.А.Шумпетер, Э.Жамс, М.Блауг, Ш.Жид, Ш. Рист, Б.Селигмен и т.д., российские и отечественные экономисты: Р.Нуреев, А.Аникин, С.Демченко, Ю.Бажал, А.Чухно.

В настоящее время существует несколько концептуальных подходов к изучению исторических тенденций инновационного развития экономики. Однако общепринятая экономическая теория инноваций и ее различных форм внедрения и диффузии все еще не сложилась.

В эволюции экономической теории инноваций выделяются следующие этапы:

экономические учения об инновациях дорыночной экономики;

экономические учения и экономическая теория инноваций нерегулируе­мых рыночных отношений;

• экономические учения инноваций периода коммуникативной, социально ориентированной экономики.

В период дорыночной экономики упоминания об инновационном развитии встречаются в философских трактатах и сводах правил хозяйствования, здесь инновации в основном рассматриваются как организационные, то есть как внедрение новых   подходов   в   организации   и   управлении   труда   рабов   при постройке

© Федотов А.А., 2008ирригационных сооружений и производственной деятельности в рабовладельческих хозяйствах.

Формирование определяющих признаков классов предопределило возник­новение классических функций планирования, организации, координации, мотивации, учета и контроля. С появлением письменности знания об управлении хозяйством начали фиксироваться в письменных источниках, которые в древнем мире носили государственно-нормативный регламентирующий характер и выступали в основном как наставления и поучения.

Упоминания об организационных инновациях встречаются в следующих трудах: «Поучения Гераклеопольского царя своему сыну Мерикара», «Поучения Ахтоя, сына Дуауфа, своему сыну Пиопи», «Речения Ипусера». В них отражена суровая дисциплина всего восточного общества-регламентация общественной жизни, нормирование труда, процедуры подбора и расстановки работников, нормы оплаты труда, формы и нормы наказания и вознаграждения.

Также для управления крупными хозяйственными объектами были введены Табели о рангах для регламентации служебных обязанностей чиновников. Пе­речисление высших управленческих должностей содержаться в «Надписи Уны», «Артхашастре», «Гуаньцзы», «Законы Ману», «Фуго» и т. д.

Источниками античной экономической мысли являются произведения Ксе-нофонта «Домострой» и «О Доходах», Платона «Политика», Аристотеля «Никомахова этика».

Древнегреческий философ Ксенофонт в философском произведении «Домо­строй» впервые выдвинул положение о материальном и нематериальном стимулирова­нии труда рабов и свободных граждан, а также высказал мысль об общественном разделении труда, которое по его словам приведет к дальнейшему экономическому развитию. Ксенофонт писал: «Ведь в небольших городах один и тот же мастер делает ложе, дверь, плуг, стол, а нередко тот же человек сооружает и дом, причем он рад, если хоть так найдет достаточно заказчиков чтобы прокормиться. Конечно, такому человеку, занимающемуся многими ремеслами, невозможно изготовлять все одинаково хорошо .... Каждому мастеру довольно для своего пропитания и одного ремесла.... разумеется, кто проводит время за столь ограниченной работой, тот в состоянии выполнить ее наилучшим образом»[1, c.154].

Платон и Аристотель в своих трудах также затрагивали положения о мотивации и стимулировании труда рабов и связывали развитие государств-полисов с общественным разделением труда. Схожие взгляды были и у римских философов Катона, Колумеллы, Варрона.

Эпоха учений об инновациях дорыночной экономики заканчивается эпохой меркантилизма, когда экономическая наука получила свое название и обозначила предмет исследования. Здесь уже происходят теоретические обоснования и практические попытки внедрения нововведений в хозяйственную жизнь общества. Это прежде всего проявляется в экономической политике протекционизма, а также в организации монопольных компаний, таких как Ост-Индская и Африканская, теоретическое обоснование организации которых описывается председателем Ост-Индской компании и видным экономистом Т. Маном, а также новым подходом в организации финансовой системы Дж.Ло.

Период экономических учений и экономической теории инноваций нерегу­лируемых рыночных отношений берет свое начало с появлением классической школы политической экономии, где уже источник анализа инноваций переходит от организационного к технологическому виду, что обусловлено исследованиями сферы производства.

Достижениям в сфере новой техники и технологии уделяли внимания множе­ство выдающихся ученых, такие представители классической школы политэкономии как А.Смит, Д.Рикардо, Ж.Б.Сэй, Э.Бем-Баверк, К.Маркс.

Великий шотландский экономист А. Смит в первом разделе «Исследовании природы и причины богатства народов» пишет: что «Такое значительное увеличение количества работы, которое может выполнить в результате разделения труда одно и то же число рабочих, зависит от трех различных условий: во-первых, от увеличения лов­кости каждого отдельного рабочего; во-вторых, от сбережения времени, которое обыкновенно теряется на переход от одного вида труда к другому; и, наконец, от изобретения большого количества машин, облегчающих и сокращающих труд и позволяющих одному человеку выполнять работу нескольких» [2, с.15].

По этому поводу у А. Смита было введено понятие «improvement», которое на тот момент было схоже с современным инновация.

Наиболее полное представление у представителей классической школы политической экономии о технологических инновациях было представлено в теории циклических кризисов великого немецкого экономиста К. Маркса.

К. Маркс утверждал, что в капиталистическом обществе по мере накопления капитала и в ходе технического прогресса возникает тенденции к замене труда на машинное производство, тем самым следует тенденция к понижению общей нормы прибыли при капитализме. Материальной основой циклического движения экономики является срок жизни основного капитала, вложенного в средства производства. На экономические процессы согласно К. Маркса влияют технические открытия, тем самым, средства труда постоянно совершенствуются, что и образует среднесрочный цикл, то есть новую степень научно-технического прогресса и развития производительных сил. Инновации К. Маркс выделял как экзогенную переменную в экономическом анализе, он считал, что изобретения являются результатом научной работы изобретателей, которые занимаются ею, преследуя собственные интересы.

Следующая теория была сформулирована русским экономистом М.Кондратьевым, который проанализировал в 20-е года XX ст. несколько дол­госрочных рядов, построенных по экономическим показателям Франции, Англии, США и Германии, тем самым он исходил из того, что нововведения, войны и революции, открытия новых рынков, увеличение запасов золота формируют длинный цикл экономической конъюнктуры с продолжительностью 50-55 лет.

Он указал на связь длинных волн с техническим развитием производства, на­учно-техническими открытиями, изобретениями и их внедрением.

Период экономических учений инноваций коммуникативной, социально ориентированной экономики начинается с исследований представителей орто­доксальной экономической науки.

Суть ортодоксальных теорий1 инновационного развития состоит в том, что инновации выступают как "главный импульс" развития, исходящий от новых по­требительских товаров, новых методов производства и транспортировки, новых рынков, новых организационных форм в промышленности. При этом представители ортодоксальной экономической науки не стремились выдвинуть комплексной инновационной теории, а рассматривают инновацию как главный фактор, влияющий на цикличность экономического развития. Поэтому у представителей ортодоксальной экономической теории, теоретическое обоснование инноваций является «вписанным» в теории экономического развития.

1 Под ортодоксальой экономической теорий понимается современное направление экономической мысли включающая неоклассическую, неокейнсианскую школу и представителей школы неоклассического синтеза.

Первооткрывателем экономической категории «инновация» и родоначальником субъективного подхода к изучению инноваций является Й. А.Шумпетер.

Формирование теоретической сущности инноваций Й.А.Шумпетера проис­ходило под влиянием концепции длинных волн в экономике М. Кондратьева, и иных теорий в которых приводились объяснения циклические явления в капиталистической системе экономики. Согласно Й. А. Шумпетера динамика капиталистической системы определяется синтезом трех волн: коротких «цикл Китчина» 40 месяцев, 7-11 лет «цикл Жугара» и 40-60 лет «цикл Кондратьева». Основой причиной образования длинных волн Й. Шумпетер считал концентрацию важных нововведений в отдельных областях, вследствие чего от каждого базового нововведения получаются вторичные нововведения, которые усовершенствуют уже существующие продукты-товары, формируя вторую волну. Научные труды Й. А. Шумпетера дали толчок развитию инновационных концепций С. Кузнеца, А. Кляйнкнехта, Дж. Ван Дайна.

Классические теории циклического развития и ортодоксальные теории ин­новационного развития нами предлагается отображать как теории инновационного предложения, так как весь процесс влияния инновации на экономические процессы видится с позиции появления инновации на рынке

Теория диффузии нововведений, как направление исследования закономер­ностей распространения инновации на всех стадиях ее жизненного цикла, является исторически первой в формировании системно-институционального подхода инновационной экономики и тесно связана с исследованием пространственно-структурной эволюции технологических систем на разных уровнях экономики, а также подходит к рассмотрению инновации со стороны формирующегося на нее спроса, который зависит от восприятия потребителем инновации и той полезности которая она представляет. Такие инновационные теории нами предлагается обозначать как теории инновационного спроса.

Впервые понятие технологической системы, как системы взаимосвязанных се­мейств технических и социальных нововведений, ввели американские ученые К. Фримен, Д. Кларк и Л. Соете. Им удалось доказать, что темпы экономического роста зависят от формирования, развития и старения технологических систем.

Изучив жизненный цикл новой отрасли, возникшей на внедрении продуктовых инноваций и состоящий из четырех фаз Ван Дайна (зарождение, рост, зрелость и упадок), они развили теорию Я.Ван Дайна, которая предполагала, что в процессе жизненного цикла отрасли происходит постепенное вытеснение продуктовых инноваций технологическими, которые порождают циклы новых отраслей.

Таким образом, происходит диффузия, или процесс распространения ново­введений, который рассматривается ими как механизм развития технологической системы. Масштабы диффузии или темпы такого распространения имманентно связываются авторами с рыночным механизмом. Они исследуют зависимость масштабов распространения новшеств от времени, степени новизны, особенности отрасли и множества социальных факторов.

В своих исследованиях авторы теории технологических систем отмечают, что диффузия нововведений требует соответствующих условий и стимулирования. По мнению К. Фримена и его коллег, толчком к развитию экономики служит появление базисных нововведений в отдельных отраслях производства.

Старение технологических систем в одних странах и появление новых - в других приводит к неравномерности межстранового развития. Экономический рост рассматривается как следствие появления новых отраслей.

Представители теорий технократичного общества определяют исторический прогресс как обусловленный имманентными законами развития техники, которая будтобы всесторонне детерминирует жизнь общества независимо от его социально-политического устройства, способов производства и распределения материальных и духовных благ.

К теориям технократического общества относятся экономисты, работающие в русле институционального направления экономической мысли. К ним относят теорию постэкономического общества Д. Белла, теорию технологического детерминизма и конвергенции Дж.-К. Гэлбрейта, теорию экономической интеграции Г. Мюрдаля и т. д.

Современные теории инновационного развития представляют собой теории управления знаниями как основой инновационного развития экономики.

В отличие от предыдущих теорий инновационного развития, объектом современных теорий экономического развития стали особые возможности предпринимателей организовать структуру фирмы, таким образом, чтобы обеспечить оперативность реакции на новые запросы рынка, в процессе разработки новой конкурентоспособной продукции.

К современным теориям инновационного развития относят теорию интеллектуальной технологии Ф.-А. Хайека, теорию инновационной экономики и предпринимательского общества П. Друкера, теорию ТАМО Ф. Янсена, экологическую экономику и теорию «подрывных» инноваций К. Кристенсена.

Таким образом, инновация - довольно сложный процесс в связи с чем, существует множество определений термина «инновация».

В общем, виде генезис теорий инновационного развития представлен на рисунке

1.

ТЕОРИИ И И НОНА Ш ШЛ ШЛ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 1

ТЕОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

в    классические теории ЦИКЛИЧЕСКОГО развития

ортодоксал і»111>11:

ТЕОРИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

ТЕОРИИ И П ПОКА ЦИОН НОГО СПРОСА

I ЕОКИ И ДИФФУЇИ И II 111 I С Э ВА ІДИ Й

Теории "ДЛИННЫХ ноли'"

[VI. Кондратьев

ТЕХНОКРАТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

,    НЕОИНСТИТУЦИ*>Н АЛ1.НЫЕ ТЕОРИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Теории управ.іенческий революции

[А.Ьерли, Г.Минс. Дж.Бі;рнхем)

Теории стадии

Теории технологическоп разрыва

(Ж Ж. СерВДО-ІІХре»6ер>

Теория технологического

1 еория и ндустриалыю-техиократического обществ

(ДБслл)

Теория экономической интеграции

( I -К К1 topjj пл ь'і

Теория технологических

1'еория инновационного

цикла

(Дж- Ван Двйн)

Техпологич

РОДУК!

теория

(Р-Сшюу, П_Р1т,ср)

Инниваниинная теория

Теории скоросі и расиренггряиення и пиона ti и и

(СДпвнс.Е .Менсфнлд.Л , Рчмсп)

Теории"давленияспрося"

(К.Фримеи)

Теории ПОЛЮСОВ рос і я

(Ф.Перру)

Теория региональной д н ер еру з Н и инноваций

<Л.>к а>р">іАгчіін, Ж Будпнль]

Теория человеческого капитала

(Г.БСнкср.Л.Туриу.Ф Млклуп)

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ инновационного РАЗВИТИЯ

Теория интеллектуалы! технологии

Теория "подрывных ииновацін

( К. ІС рн сте нее и }

Экологическая экономика

(К.Боулинг. П.'їрлих, Д.Мелоуе)

Теория ТАМО

(Ф,Янсен)

I еория ииноващшниои іклиомики предпринимател

_(П.Дтлукер)

Рис.1. Генезис теорий инновационного развития

Исходя из вышеприведенного можно сделать вывод о том, что, рассматривая различные теоретические подходы к инновационному развитию общества можно определить основные направления стратегии инновационного развития национальной экономики.

РЕЗЮМЕ

У статті розглянуті проблеми розвитку теоретичної бази інноваційних теорій, різні підходи до визначення інноваційних процесів у суспільстві з позицій різних шкіл економічної думки. SUMMARY

In this article are considering a problems of development a theoretical base of innovation theory.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1. Маршев В.И. История управленческой мысли: Учебник.- М.: ИНФРА-М, 2005.-731с.

2. Смит. А Исследование о природе и причинах богатства народов, Изд-во «Эксмо».-М.:

2007, 960 с.

З.Волков О.І. Інноваційний розвиток промисловості України// О.І. Волков, М.П.Денисенко, А.П. Гречан та ін., під ред.проф. О.І.Волкова, проф.Денисенка.-

К.: КНТ,2006.-648 с.

4.Янсен Ф.Эпоха инноваций: Пер. с англ.- М.: ИНФРА-М, 2002.-308 с.

5.. Шумпетер      Й. А.       Теория      экономического      развития: Исследование

предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла коньюктуры.-М.:

Прогресс, 1982.-456 с.

6. Фатхутдинов Р. А, Инновационный менеджмент. - М.: ЗАО «Бизнес-школа Интел-

синтез», 1998.- 230

7. Посталюк М. П Функциональная роль инновационных отношений в экономической системе// Проблемы современной экономики -2007.-№1(17)

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73 


Похожие статьи

В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право