В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право - страница 17

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73 

19. Global Employment Trends Brief October 2005, Employment Impact in Pakistan of South Asia Earthquake, ILO (Geneva). -http://www.ilo.org/public/english/emplovment/strat/download/ getpakpdf.

20. EM-DAT, Emergency Disasters Data Base. - www.em-dat.net.

Надійшла до редакції 15.11.2008 року

УДК 658.011

АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ - ОСНОВА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЇХ

ЯКОСТІ

Мірошниченко Е.А., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економіки підприємства Бердянського педагогічного університету

За останні роки туризм у Бердянську займає приоритетне місце, він став одним з основних складових економіки міста.

Стратегічне планування Бердянська визначено, як розвиток курорту національного значення з розвиненою сферою послуг, інфраструктурою, що базується на основі місцевої промисловості і залучення інвестицій. Але на даний час стан матеріально-технічної бази санаторно-курортних підприємств не відповідає міжнародним вимогам, рівень послуг низький при високих цінах, обслуговуючий

© Мірошниченко Е.А., 2008персонал не має відповідної підготовки. Тому дана стаття присвячена аналізу факторів, які впливають на конкурентоспроможність туристичних фірм міста, визначенню найбільш "вузьких" місць у сфері послуг та розробка заходів діючого стимулювання розвитку туристичного бізнесу Бердянська.

Питанням розвитку туризму та маркетингових досліджень з туристичних послуг присвячені роботи вітчизняних та зарубіжних учених: Андрушкової В.І [1], Ґудзь П.В. [2], Майдебура Е.В. [3], Крайнина О.П. [4], Росохи Р.В. [5], Восколовича Н.А. [6], Чудновского А. Д. [7], Дуровича А.П [8], Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. [9], Киреева И. В. [10] та інші.

Але в цих роботах розглянуто загальні питання: з побудови маркетингових послуг у туристичному бізнесі; економічні проблеми технології залучення клієнтів, принципи і практика створення реклами, стратегія конкуренції.

Виділення найвпливовіших факторів конкурентоспроможності у туристичному бізнесі на прикладі конкретного міста, розробка заходів щодо підвищення привабливості фірми з туристичних послуг, а, таким чином, і її прибутковості - ось коло невирішених завдань.

Метою даної статті є:

виділення факторів конкурентоспроможності у сфері послуг туристичних фірм, які мають найбільшу питому вагу у залученні клієнтів;

аналіз ринку туристичних послуг міста Бердянська;

розробка маркетингової стратегії на прикладі приватної туристичної фірми "Темерінда" щодо вдосконалення її маркетингової діяльності.

Проаналізуємо конкурентне середовище обраної туристичної фірми "Темерінда". З метою виявлення конкурентних переваг і вразливих позицій туристичних підприємств міста стосовно обраної фірми виявляємо:

туристичні фірми з профільним видом діяльності;

кількісну і якісну інформацію про підприємства, що надають туристичні послуги у місті Бердянську.

Аналіз сильних і слабких сторін підприємства "Темерінда" та його конкурентних переваг систематизовано у таблиці 1. В ній вказуються основні фактори, що визначають успіх послуги на ринку і вказані змінні, за якими можна оцінити значення факторів. Кожна з цих змінних повинна одержати оцінку від "0" до "5" балів для кожного з перелічених підприємств (0 - найбільш слабкі позиції, 5 - домінуючи позиції за даним параметром на ринку).

Всі вісім підприємств, що надають туристичні послуги пронумеровані: "Галопом по Европе" - 1; "Темерінда" - 2; "Шико" - 3; "Буревісник" - 4; "Гревал" - 5; "Спутник"

- 6; "Спорт-плюс" - 7; "Карвет" - 8.

Як бачимо, середньозважені оцінки за переліком змінних доволі низькі.

Щоб краще виділити показники конкурентоспроможності для перелічених турфірм, складаємо аналітичну таблицю 2, в якій всі змінні з надання послуг згруповано у п' ять факторів, кожному з них надана вагомість. Середньозважену величину на ринку послуг (Кі) розраховуємо для кожної фірми за формулою:

m

І агЪг

К = —-       [11,с.91], де аі - бальний показник сервісних факторів, bi - вагомість

І сА

сервісного фактору, сі - середньозважена величина бальних показників на ринку, m -кількість показників.

Сервісні характеристики тур фірм Бердянська

Основні фактори

Підприємства

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Спрямованість послуг: внутрішній

3

3

3

3

3

5

1

3

іноземний

4

3

4

4

4

5

1

4

закордонний

4

3

3

-

-

3

1

-

Екскурсійне обслуговування

-

4

-

-

4

4

-

-

Працевлаштування закордоном

-

2

-

-

-

-

-

-

візова підтримка

5

-

3

-

-

-

-

-

Консультаційне обслуговування

4

4

4

4

4

4

4

3

бронювання квитків

3

5

3

-

-

3

-

-

організація відпочинку для орг. груп.

3

2

-

-

5

4

-

-

Додаткові екскурсії

-

3

3

-

-

-

-

-

Доступність цін для населення

 

 

 

 

 

 

 

 

внутрішній

4

4

4

4

-

4

3

-

іноземний

4

3

3

4

-

4

3

-

закордонний

4

4

4

4

-

3

3

-

Зовнішня реклама та інформація.

5

5

3

2

3

4

5

1

Скільки   років   на   ринку тур. послуг?

4

2

4

1

3

5

2

3

Імідж підприємства в діловому світі

5

4

3

3

3

5

4

3

Професіоналізм колективу

4

4

4

4

4

5

4

4

Наявність власних койко/місць

-

5

5

-

-

-

-

-

Просування   послуг   на ринку: реклама

5

4

4

3

3

5

4

3

Участь у виставках

4

4

5

-

-

5

1

-

Наявність E-mail

5

5

5

5

0

5

5

-

Загальний обсяг послуг

3

4

5

4

4

5

2

3

Середньозважена оцінка

3,3

3,5

3,3

2,0

1,8

3,5

1,9

1,2

Груповий коефіцієнт конкурентоспроможності К >1 у чотирьох турфірм: «Галопом по Европе», "Темерінда" "Шико", "Спутник", тобто всі вони мають більш

високу конкурентоспроможність.

Система маркетингових досліджень  конкурентів дає наступні можливості підприємству:

повніше   оцінити  перспективу   ринкового  успіху,   знаючи  про діяльність конкурентів;

визначити місце і роль фірми на ринку; легше визначити пріоритети;

підвищити конкурентноздатність та ефективність підприємства в цілому; забезпечити інформацією про конкурентів для співробітників і тим самим мотивувати їхню діяльність;

краще захищати і розширювати позиції на ринку; визначити сильні і слабкі сторони конкурентів;оцінити, які перспективи вистояти в конкурентній боротьбі.

Таблиця 2

Сервісні групові характеристики конкурентоспроможності__

І Ваго__ Туристичні фірми___ Серед

Сервісні характеристики

міс ть

1

2

3

4

5

6

7

8

ньозва жена велич ина на ринку

Спрямованість послуг

0,1

3,7

3

3,3

2,3

2,3

4,3

1,0

2,3

2,78

Доступність цін для населення

0,3

4,0

3,7

3,7

4,0

0,0

3,7

3,0

0,0

2,70

Рівень надання послуг

0,3

2,4

3,4

2,9

1,5

1,9

2,7

1,4

0,9

2,15

Інформованість споживачів

0,2

4,7

4,3

4,0

1,7

2,0

4,7

3,3

1,3

3,28

Імідж

підприємства

0,1

4,5

3,0

3,5

2,0

3,0

5,0

3,0

3,0

3,38

Груповий коефіцієнт конкурентоспром ожності

 

1,32

0

1,335

1,27 4

0,88

7

0,55

9

1,36

8

0,84

7

0,37

7

 

Результати досліджень показують.

1. Існування   незаповнених ринкових   ніш, тому є необхідним пошук нових напрямків діяльності, щодо не охоплених конкурентами ніш:

- працевлаштування по Україні;

- працевлаштування за кордоном;

- прийом іноземців на відпочинок.

2. Виявлення   послуг,   що   користуються   найбільшим   попитом   і вибір перспективних напрямків:

- прийом туристів на Бердянській   косі. Для цього необхідний пошук підприємств для напрямку людей на відпочинок у Бердянськ;

- продаж тур. послуг (Єгипет, Туреччина, Туніс, автобусні євротури).

3. Візова підтримка клієнтів.

4. Підготовка цікавих для туристів маршрутів.

5. Прогнозування потреб клієнтів:

- розробка і виробництво кращих турів;

- створення системи зворотного зв'язку зі споживачами турпослуги;

- ефективне задоволення запитів клієнтів;

- ефектна реклама (розробка реклами, що запам'ятовується,).

6. Перспектива розвитку туризму в Бердянську (перспективно спрямовані):

- іноземний (прийом на Бердянській косі);

- зарубіжний туризм (продаж туристичних послуг до Єгипту, Туреччини, Тунісу, євротури);

- забезпечення візи.

7. Пошук нових напрямків, орієнтуючись на попит споживачів:

- працевлаштування по Україні;

- працевлаштування за кордоном;

- залучення іноземців на відпочинок.

8. Вирішення проблем, що гальмують розвиток туризму:

- цінова політика (ціни Бердянська дорівнюють цінам Криму);

- невідповідність ціни і якості;

- розвинення інфраструктури розваг;

9. Залучення міста до участі у наступних заходах:

- створення вистав з діяльності туристичних фірм;

- творення реклами міста -курорту;

- благоустрій і озеленення коси;

- рішення транспортних проблем;

- створення визначеної інформаційної бази в місті ("Асоціація курортників").

Отже, досліджуєме туристичне підприємство "Темерінда" займає одне з лідируючих місць на ринку туристичних послуг м. Бердянська. У м. Бердянську ПП «Темерінда» одна з деяких, хто відкриває Шенгенські візи та відкрито рекламує свої послуги. ПП "Темерінда" - підприємство із сильними позиціями на ринку: працює на ринку тур-послуг понад 7 років, має власну клієнтську базу, постійно займається пошуком нових туристичних послуг, успішно займається працевлаштуванням за кордоном, оптимістично дивиться у майбутнє та проводить активну маркетингову політику.

Основний напрямок маркетингової діяльності туристичної фірми "Темерінди": збільшення попиту за рахунок розширення асортименту пропонованих послуг; розробки нових туристичних продуктів, їхнього удосконалення і використання різних засобів задоволення конкретних сегментів ринку.

Спочатку проводимо аналіз існуючої ситуації, характеризуємо фірму, її курортний потенціал. У специфіці туристичної діяльності є важливий фактор сезонності, інтенсивності використання рекреаційних ресурсів, природного фактору, циклічності ділової активності.

Однією з особливостей споживання послуг є те, що ввозячи "живі" гроші в регіон, туристи, крім витрат на придбання санаторно-курортних путівок, отоварюють ще і значні суми "кишенькових" грошей. Тому в Бердянську від залучення туристів у великій мірі залежить розвиток дрібного і середнього підприємництва, фінансове благополуччя домогосподарств, наповнення прибуткової частини бюджету.

Основними природними лікувальними факторами курорту є: наявність лиманів високомінералізованих біологічно активними речовинами, джерела слабомінераізованої води. Пляжний ресурс, піщані пляжі і невелика глибина моря, повітря і морська вода, тривалість купального сезону 150-170 днів роблять його привабливими як для дитячого лікування, так і для сімейного відпочинку.

Як бачимо, наше місто має великий рекреаційний та курортний потенціал, тому актуальна задача - визначення загальної стратегії на прикладі ПП "Темерінда".

Стратегія концентрованого росту - зміна (поліпшення), або створення нового туристичного продукту. Поліпшення положення на вже існуючому ринку (при цьому робиться все, щоб з даним туристичним продуктом на даному ринку завоювати кращі позиції), для цього потрібні істотні маркетингові зусилля.

Стратегія диференціації - пошук нових ринків для вже наявного туристичного продукту; розробка нових тур продуктів для вже освоєних ринків.

У ході виявлення ринкових сегментів серед відпочиваючих представилася можливість описати їх профілі:

"вимогливий";

"лояльний"; "елітний"; "ощадливий"; "реально оцінюючий".

Для кожного з цих сегментів розробляється комплекс маркетингу. Основна задача на кожному цільовому ринку - розробка туристичного продукту для кожного сегмента окремо, з урахуванням прибутковості цього сегмента і конкретних споживчих переваг. Цінова стратегія заснована на попиті, установлюється ціна для цільового ринку. Просування - розробка розгалуженої ефективно функціонуючої системи збуту. Наприклад, для цільового ринку - "вимогливий" розробляється стратегія щодо споживача - тут рівень доходу - вище за середній - від 200 до 400 дол. (у розрахунку на кожного члена родини). Необхідне розширення комплексу послуг, зокрема послуги розваг (різні розваги на воді й у повітрі, тир, більярд, ресторан, бар, тренажерний і шейпінг-зали, басейн). Найбільш важлива послуга для цього сегменту -організація харчування - збалансоване харчування, багате вітамінами, мінеральними водами, овочами і фруктами, продуктами моря, соками і т.ін. Оформлення інтер'єра -вільний, класичний стилі. Рівень проживання - напівлюкс і номери з підвищеною комфортністю.

Для цільового ринку - "лояльний", стратегія своя.

Щодо споживача - дохід тут складає від 100 до 200 дол. Необхідно удосконалювати послуги з організації харчування і розваги гостей (замовлене харчування, різноманітність асортименту, широкий вибір рибних блюд; наявність атракціонів, у тому числі, водних (серфінг), прокат катамаранів (на одну путівку - 30 безкоштовних хвилин). До послуг дітей: бібліотека, комплекс ігрових автоматів, спортивний зал, екскурсійне обслуговування. Так само важливе розширення додаткових послуг (трансфер, бронювання квитків, екскурсії і т. ін.). Рівень проживання - звичайний, напівлюкс.

Цільовий ринок - "елітний".

Стратегії щодо споживача - це представники з високим рівнем доходу, більш 400 дол. Тут значиме надання таких послуг, як сауна, басейн, організація харчування і розваги.

Удосконалювання роботи підприємства по таких напрямках: розширення комплексу запропонованих послуг (ресторанне харчування, домашнє харчування - під замовлення, салон краси, тренажерний і спортивний зали, сауна, джакузі, більярд, басейн, тенісний корт, бібліотека, відео- і кіносеанси, супутникове ТВ, телефон, банкетний і конференц-зали, ремонт і переоснащення номерного фонду, підвищення професіоналізму працівників).

З огляду на те, що більш 80% цього сегменту відпочивають з родиною, потрібно предоставляти сімейні розваги - цікаві екскурсії по морю, навчання яхтної майстерності, серфінгу, розваги на воді - прокат яхт, човнова станція, акваланги, комплекс водних атракціонів. Комплекс послуг для дітей - кіно-, відеозал, дитячі ігрові майдани, ігровий комп'ютерний центр, ігрова кімната з вихователем. Перевага проживанню з підвищеним рівнем комфортності, у номерах - нові меблі, з килимовим покриттям, охоронна сигналізація.

Цільовий ринок - "ощадливий".

Стратегії щодо споживача - це група з рівнем доходу нижче середнього - від 30 до 100 дол. Тут важливо розробити гнучку систему оплати послуг. Оформлення інтер'єра - у класичному стилі. Так само потрібно удосконалювати послугу з організації харчування: різноманітний набір блюд, можливість одержання комплексних обідів.

Цільовий ринок - "реально оцінюючий".

Стратегії щодо споживача - дохід цього сегмента склав від 100 до 200 дол. Потрібно удосконалювати матеріально-технічну базу, розширити комплекс наданих послуг (обладнаний пляж, бібліотека, кінозал, бари, човнова станція, танцювальний майдан на березі моря; дитячий ігровий майданчик, спортивні і тренажерні павільйони, масажні кабінети, пункти прокату, екскурсійне обслуговування). Рівень проживання - з підвищеним комфортом, оформлення інтер'єра - вільний і романтичний стилі. З огляду на те, що половину цього сегменту складають росіяни, потрібно розробити меню з екзотичними рибними блюдами, так само запропонувати цікаві морські екскурсії.

У Бердянську є великий потенціал і є необхідною база для дитячого відпочинку. Туристичний продукт потрібно пропонувати з обліком різних цінових категорій.

З метою збільшення прийому кількості дітей на відпочинок, потрібно розширити комплекс пропонованих послуг:

збалансоване харчування, що відрізняється калорійністю і якістю домашньої

кухні;

наявність: спортмайданчика, тенісного корту, відеозалу, літнього кінотеатру, парку, танцмайданчику, бару, бібліотеки, стоматологічного кабінету, фізкабинету, лікувального відділення;

інтенсивне навчання англійській мові (тренінг, рольові ігри, дискусії);

робота психолога і підліткової служби довіри;

щоденні дискотеки, свята, конкурси, всілякі екскурсії.

Для всіх сегментів доцільна розробка програми культурних заходів: фестивалі -"Пивний фестиваль", кінофестиваль "Бригантина", "Кращий рибалка України"; свята -"Морський карнавал", "День міста", проведення КВН, святкові концерти.

Для ПП "Темерінда" визначено стратегії:

концентрованого росту;

диференціації.

Стратегія концентрованого росту - зміна (поліпшення), або створення нового туристичного продукту. Поліпшення положення на вже існуючому ринку (при цьому робиться все, щоб з даним туристичним продуктом на даному ринку завоювати кращі позиції), для цього потрібні істотні маркетингові зусилля; стратегія диференціації -пошук нових ринків для вже наявного туристичного продукту; розробка нових тур продуктів для вже освоєних ринків.

Самі данні стратегії повинні забезпечити вирішення цілей туристичної фірми "Темерінда":

збільшення частки ринку тур послуг;

розробка та вдосконалення тур продукту для конкретних сегментів споживачів; пошук нових ринків;

створення ефективної і розвинутої системи збуту;

розробка структури просування послуги (реклама, пабліситі, персональні продажі та стимулювання збуту).

Основний напрямок маркетингової діяльності туристичної фірми "Темерінди": збільшення попиту за рахунок розширення асортименту пропонованих послуг; розробки нових туристичних продуктів, їхнього удосконалення і використання різних засобів задоволення конкретних сегментів ринку.

У збільшенні прибутку туристичних фірм, у першу чергу, має бути зацікавленим місто-курорт. Тому без допомоги керівництва міста самотужки ні одне з туристичних підприємств не досягне бажаної оцінки "відмінно" за всіма факторами, що характеризують якість з надання послуг. Основні задачі, що повинно вирішити на міському (а може й на регіональному) рівні це:вирішення транспортної проблеми (місту потрібний діючий аеропорт);

стимулювання розвитку туристичного бізнесу. Це - податкові канікули тривалістю від двох до п'яти років; зменшення податку з прибутку до 15-20%; звільнення інвестицій від оподатковування; звільнення від виплати митного збору і ПДВ товарів, що ввозяться для потреб інвестиційного проекту, звільнення від обов'язкового продажу іноземної валюти; звільнення від виплати ряду обов'язкових платежів.

Крім того, у Бердянську є актуальним завданням:

переорієнтація масових підприємств суспільного харчування на спеціалізовані (кафе з визначеною національною кухнею, заклад із представленням оригінальною шоу-програмою, готування блюд "під замовлення");

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73 


Похожие статьи

В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право