В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право - страница 13

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73 

За допомогою подібних формул можна визначити зв'язки окремих функціональних груп елементів полюса зростання по відношенню до пасивних зв'язків (Кр, Sp) і активних зв'язків С, S).

Синтетичний показник трансформації пасивних зв'язків на активні зв'язки даної групи елементів визначають прийняті коефіцієнти трансформації. Наприклад, коефіцієнт трансформації (G) групи визначальних елементів (W) складає:

\Wpr 1

ph

W

W

Аналогічно можна визначити коефіцієнт трансформації комплементарних груп (Gk) і елементарних елементів (Gs).

Сферу і силу впливу виділених груп елементів можна визначити за допомогою відповідних векторів. Наприклад, сферу і силу впливу провідних елементів (К) визначає співвідношення векторів:

T.T.W,

i-\ j-\ n m

-\j-\

nm

-\j-\

nm

-\j-\ pr

ph

-\j-\

nm

-\j-\

nm

-\j-\

nm

-\j-\

ah

Таким же методом можна визначити більш загальну картину зв' язку полюса зростання з зовнішнім економічним середовищем. Пасивні зв'язки визначаються рівнянням:

P=Wp+Kp+Sp,де

wp -Ylwr +YYwph +HIJw1fc+YJIJw1pz;

i—\  j-\ i-\  j-\ i-\  j-\ i-\  j-\

kp - YL4 +TJTJKph +ТЦкрс +YLk? ;

i -\j-\ i -\j-\ i -\j-\ i -\j-\

-\j-\ -\j-\ -\j-\ -\j-\

а активні зв' язки:

де:

A=Wa+Ka+Sa,

wa -YYWW- +YY.wah +YYw;c +YLw" ;

-\j-\ -\j-\ -\j-\ -\j-\

ka - YLk- +YZkah +YZkac +YT.kaz;

az

-\j-\ -\j-\ -\j-\ -\j-\

sa -zns^+t:zs^+xzs^+hhs^

-\j-\ -\j-\ -\j-\ -\j-\

Загальний коефіцієнт трансформації зв' язків полюса складає:

G

A

P

Сферу впливу полюса зростання в більш складній регіональній системі (загальному суспільно-економічному просторі), визначають вектори пасивних зв'язків (Р), а також активних зв'язків (А):

[A]

а коефіцієнти трансформації цих зв' язків складають:

Gw Gk

G

W

n m

n m

nm

nm

nm

nm

nm

nm

Висновок. Визначена таким чином динамічна структура функціональної моделі локально-просторової системи транскордонного співробітництва є не тільки сукупністю елементів, але характеризується додатково їх функціональним станом (взаємозв'язком, взаємозалежністю). Це підтверджує, що полюс зростання транскордонного регіону можна охарактеризувати лише тоді, коли будуть вивчені не тільки його складові частини (що роблять спеціалізовані галузі знань), але визначені співвідношення між ними. Отже, визначені кількісні і якісні співвідношення і розміри взаємного обміну між елементами системи транскордонного регіону (синтезуючи результати вивчених матеріалів спеціалізованими галузями знань), де визначальна роль належить транскордонним кластерам.

У складній системі полюса зростання транскордонного регіону маємо справу з багатогранною, ієрархічною сукупністю транскордонних елементів і зв' язків між ними. Серед них головне місце займають провідні підприємства та організації, що приймають участь не тільки в структурі даного полюса, але і в суміжних, утворюючи більш організовану просторову систему.

Запропонована модель полюса зростання показує, що одночасно зі зменшенням деталізації аналізу зв'язків, ми отримуємо узагальнюючу інформацію. Дана модель інтегрує дослідження з різною часткою деталізації. У локально-просторових дослідженнях, у яких полюс зростання виступає як система, детальна характеристика взаємозв' язків між його елементами має істотне значення. У цих локально-просторових дослідженнях, в яких полюс зростання, що досліджується, є елементом більш складної системи (суперсистеми) можна використати більш загальну схему зв' язків. Транскордонне співробітництво та співпраця в рамках єврорегіонів сприяють розвитку інтеграційних процесів у культурній, освітній, економічній, комунікаційній та інших сферах, мають властивість прискорювати процеси вирівнювання якості життя населення прикордонних територій приводити її до європейського рівня та сприяти вільному переміщенню товарів,капіталі, і людей через кордон, формуванню транскордонних кластерів. На наш погляд, перспективи подальшого предмету нашого дослідження у структурно-функціональних змінах транскордонного полюса зростання.

РЕЗЮМЕ

Обеспечение экономического развития возможно при проведении активной региональной политики, учитывая интересы субъектов этого процесса и понимания ими ответственности за судьбу страны и ее места в мировом содружестве. В статье определены направления формирования и реализации региональной политики в Украине. SUMMARY

Ensuring of economic development is possible with active regional policy, taking into account the interests of parties of this process. The article identifies the trends of formation and implementation of regional policy in Ukraine.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

\.Мікула Н. Роль єврорегіонів у формуванні транскордонних кластерів// Інноваційні аспекти транскордонного співробітництва: матеріали роботи міжнародного науково-практичного семінару/За ред. д.е.н., проф. Мокія А.І.-Львів: ЛФ НІСД,2006.-с. \0-\5. 2.Grzeszczak J., Koncepcje polaryzacyjne w przestrzennym zagospodarowaniu kraju. Studia KPZK PAN. T. XXXVI. \97\.

3. Perroux F. Economic Space. Theory oad Aplication. Quartely Journal of Economic, przedrukowane / w:/ J Friedman, W. Alonso, Regional Developmant and Planning. Cambridge, Mass \964.

4. Boudeville J.R., Problems of Regional Economic Planning, Part I. Edinburgh \996.

5. Hermansen T. Development Poles and Related Theories - a Synoptical teview, Conference on Growth Poles. UN:RUSD/7\ c. 76 August, Genewa \97\.

6. Chojnicki Z. Przestrzen spoleczno-ekonomiczna Polski. Biul. KPZK. \974, z. 84.

7. Badman M.K. Content, Successin and Tools of Optimizing Creation of TPCs. /w:/ General Questions of Modelling Territorial Production Complexes. Ed. Badman. USSR Academy of Sciences, Siberian Department Institute of Economies and Organisation of Industrial Production. Novosibirsk \976.

8. Kleer J. Wzrost intensywny w krajach socjalistycznych. Warszawa \972.

9. Domanski R., Ksztaltowanie sie otwartych regionow ekonomisznych. Warszawa \972. \0.Dziewonski K.,Baza ekonomiczna i struktura funkcionalna miast. Prace georg. IG PAN.

Nr 63. Warszawa \967.

\\.Klaasen L.H., Growth Pole in Economic Theory and Policy /w:/ Growth Pole and Regional Policies. Ed. A. Kuklinski. K. Petrelli. Mounton, Haga-Paris \972. \2.Fajferek A., Ziolo., Proba okreslenia stopnia wyprzedzenia procesow urbanizacji przez procesy industrializacji. Zeszyty Badan Rejonow Uprzemyslawianych PAN. \979 / w duku/. \3.Granberg A. Wzajemna relacja punktowych i przestrzennych modeli gospodarki

narodowej. Biul. KPZK PAN, \977, z. 95.

Надійшла до редакції 15.11.2008 року

УДК 339.\38

МЕХАНИЗМ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ МЕЖДУНАРОДНОГО МАРКЕТИНГА

Корж М.В., к.э.н., доцент Донбасская государственная машиностроительная академия (г.Краматорск), докторант ИЭП НАН Украины

Маркетинг на современном промышленном предприятии, функционирующего на международном рынке является глобальной системой, которая функционирует на всех уровнях управления производственно-сбытовой деятельности, выдвигая при этом очень высокие требования в управленческой сфере. Кроме того, эффективная маркетинговая деятельность требует обеспечение активности, инициативности и предпринимательство, которое связано с оправданным риском. Опыт отечественных предприятий демонстрирует, что в рыночных условиях ведения хозяйства для обеспечения достижения намеченной цели недостаточно одного лишь административного влияния. На практике управление маркетинговой деятельностью содержится в разработке и использовании комплекса мер, которые способны обеспечить качественные изменения в производстве и сбыте. Следовательно, в сложившихся условиях функционирования хозяйственных единиц подобная система действий испытывает острую необходимость в разработке соответствующего управленческого механизма маркетинга, направленного на снижение риска выхода предприятия на целевой рынок сбыта.

Анализ последних исследований и публикаций. Исходя из отечественного и зарубежного опыта становления и развития рыночных отношений можно заключить, что в

© Корж М.В., 2008качестве результирующего блока системы управления маркетингом на предприятии является маркетинговый контроль. Однако данный вопрос достаточно спорный в плане выбора инструментария его проведения. Ученые-маркетологи, работающие в этом направлении разделились на два лагеря. Так, одна группа маркетологов [\, 56-\34; 2, 22-67; 3, 50-54; 4, 29-40; 5, \34-256] придерживается точки зрения, что сам маркетинг не подчиняется причинно-следственным закономерностям и поэтому они настаивают на ограничении применения количественных методов в системе его контроля, объясняя это тем что большинство маркетинговых целей не формулируются количественно. В качестве подтверждения они приводят примеры качественных таких целей, как обеспечение выживаемости предприятия в конкурентной среде, формирование положительного имиджа фирмы, повышение престижности компании и т. п. [6, 27; 7, 7\-85; 8, 79\-800]. Однако данная концепция сформировалась в потребительском маркетинге, где многие решения и ситуации формируются на эмоциональном уровне, где неформальные методы достаточно уместны, а специалисты по маркетингу имеют дело с человеческим поведением.

Вторая группа ученных объединяет приверженцев количественных методов обоснования маркетинговых решений. Так одним из первых лидеров данного течения был Ф. Котлер и его соратники К. Джейн Дивак, С. Мєйсинси, а также отдельные современные отечественные ученые-экономисты и маркетологи, которые настаивают на количественной формулировке маркетинговых целей для облегчения контроля за их выполнением и

своевременной их корректировки [9, \\-58; \0, 45-50; \\, 70-75; \2, 57-65; \3, 98-\0\]. В

маркетинговой терминологии достаточно распространенными являются понятия максимизации, минимизации, оптимизации параметров и показателей, что без количественной меры это нереально. В подтверждение этого Ф. Котлер говорит: «поскольку при осуществлении планов маркетинга возникает множество неожиданностей, отделу маркетинга необходимо вести постоянный контроль за ходом их выполнения. Системы маркетингового контроля нужны для того, чтобы быть уверенным в эффективности в эффектности деятельности фирмы» [9, 594].

Следовательно, современный маркетинг пока еще не имеет четко сформированного механизма в области выполнения контролирующей его функции, и имеет место необходимость в систематизации существующих подходов и выработке методологии оценки его результативности.

Целью статьи является формирование механизма анализа эффективности маркетинговой деятельности крупного промышленного предприятия.

Таким образом, маркетинговый контроль направлен на осуществление оценки эффективности проведенной маркетинговой деятельности предприятия. Следовательно, для достижения поставленной цели в данной работе не достаточно только построения модели управления маркетинговой деятельностью на предприятии, поэтому необходимо разработать механизм оценки ее эффективности. Данный процесс является не менее важным, чем вся процедура управления маркетингом на предприятии, так как последняя (как это продемонстрировано в разработанной модели) является не одноразовым актом, а циклическим процессом, дальнейшее обеспечение которого осуществляется на основании анализа достигнутых результатов. Е.Голубков, также раскрывая понятие маркетингового контроля, настаивает на его острой необходимости и отмечает, что: «Контроль маркетинга - процесс измерения и оценки результатов реализации стратегий и планов маркетинга, выполнения корректирующих действий, обеспечивающих достижение маркетинговых целей. Контроль завершает цикл управления маркетингом и одновременно дает начало новому циклу планирования маркетинговой деятельностью. Так, выявление сильных и слабых сторон маркетинговой деятельности, анализ уровня выполнения планов маркетинга необходимы для правильного выбора целей и стратегий маркетинговойдеятельности на следующий плановый период» [\4, 445]. При этом он выделяет четыре основных вида контроля маркетинга: контроль годовых планов, который направлен на оценку и корректировку уровня выполнения годовых заданий по объему продаж, прибыли и другим показателям в разрезе отдельных рынков и продуктов» [\4, 446]; контроль прибыльности, предполагающий оценку ситуации с целью «обеспечения прибыльности различных продуктов, территорий, групп потребителей, каналов распределения, деятельности на разных рынках. Данный контроль может осуществляться на разной временной базе - еженедельно, ежемесячно, раз в квартал и т. п. Он может являться частью годового контроля» [\4, 446]; контроль эффективности, направленный на выявление более эффективных способов организации различных направлений маркетинговой деятельности; стратегический контроль, который исходит из того принципа, что «уровень эффективности маркетинговой деятельности необязательно определяется только результатами текущей деятельности. Высокая эффективность может быть обусловлена тем, что организация грамотно проводит маркетинговую политику в стратегическом масштабе. Поэтому многие организации периодически осуществляют критическую оценку эффективности маркетинговой деятельности в целом ... при этом обычно используют два инструмента: анкетирование руководителей организации и проведение всесторонней оценки на основе аудита маркетинга» [\4, 449].

Придерживаясь аналогичного мнения В. Пилипчук, О. Оснач и Л. Коваленко отмечают, что «контролювання маркетингової діяльності фірми складається: з визначення справжніх значень вирішальних маркетингових параметрів; їх порівнювання із плановими показниками; прийняття рішень щодо результатів реалізації відповідних маркетингових заходів; аналізу причин відхилення дійсних значень від планових, формування звіту; визначення заходів для виправлення небажаних відхилень, визначення відповідальних за їх

реалізацію» [\4, 247-248].

В промышленном маркетинге необходимость количественного анализа и численной оценки ощущается особенно остро в связи со специфическими его особенностями. В настоящее время количественные методы в маркетинговом анализе в промышленной сфере становятся все более популярными и разработанные модели, дающих возможность определить важнейшие параметры рыночной деятельности можно сгруппировать следующим образом: имитационные методы, которые нашли свое применение в условиях переменные, влияющие на маркетинговую ситуацию (например, описывающие конкуренцию), не поддаются аналитическому решению, однако имеющие элементы количественного описания; многомерные методы (в первую очередь факторный и кластерный анализы), используемые для обоснования маркетинговых решений, в основе которых лежат многочисленные взаимосвязанные переменные; регрессионные подходы, которые используются для установления взаимосвязей между группами переменных, описывающих маркетинговую деятельность; методы статистической теории принятия решений, используемые для стохастического описания реакции потребителей на изменение рыночной ситуации; детерминированные методы исследования операций (в первую очередь линейное и нелинейное программирование), которые применяются в случаях, когда имеется много взаимосвязанных переменных и надо найти оптимальное решение; модели, основанные на построении дерева решений; теория игр.

Исходя из вышесказанного, оценка эффективности маркетинговой деятельности необходима, как для определения ее результативности за определенный период на основании анализа фактических маркетинговых достижений, так и для обоснования необходимости проведения определенной маркетинговой программы (маркетинговой деятельности или определенного маркетингового мероприятия, или их комплекса), и для выбора оптимального маркетингового мероприятия или решения, а кроме того, естественно, для выявления резервов совершенствования маркетинговой деятельностипредприятия.

При разработке данной модели необходимо, прежде всего, сформировать каталог факторов оказывающих влияние на эффективность маркетинговой деятельности, оценить их взаимосвязь и тип воздействия (прямой или косвенный). При оценке эффективности маркетинговой деятельности будут учитываться только факторы, оказывающие прямое воздействие, то есть определяющие, а побочные факторы - нет, чтобы исключить учет двойного воздействия, так как это повысит погрешность расчетов. Так, оговоренные выше факторы, их классификация, взаимосвязь, влияние на прибыль систематизированы и представлены на рис. \, из которого видно, что для оценки эффективности маркетинговой деятельности, прежде всего, необходимо определить эффект (результат) воздействия этой сферы на результативность предприятия, которую в данном случае наилучшим образом отразить через прибыль от реализации продукции, которая тесно связана с показателем объема реализации продукции, поэтому на схеме изображена связка показателей прибыль -объем продаж. В связи с этим для оценки эффективности маркетинговой деятельности производственного предприятия необходимо в процессе маркетингового планирования выявить критерии и показатели для проведения данного анализа, а также необходимые затраты на осуществление маркетинговой деятельности для успешного функционирования предприятия, то ест составить соответствующую смету затрат на осуществление маркетингового плана. Непосредственно сам показатель эффективности маркетинга определяется путем сопоставления достигнутого эффекта в результате маркетинговой деятельности (который чаще всего, но не обязательно, выражается в виде прибыли или дохода) к затратам, вызвавшим этот эффект.

Таким образом, важнейшим моментом первого этапа моделирования является четкая формулировка конечной цели построения модели. Целью моделирования в этом случае является построение модели прогнозирования объема прибыли от производственно-сбытовой деятельности предприятия, которое функционирует в рыночных условиях на принципах маркетинга. В качестве показателя, характеризующего эффективности производственной деятельности необходимо использовать объем прибыли от производственно-сбытовой деятельности предприятия (см. рис.2).

Выводы. Последовательность действий при расчете эффективности маркетинговойдеятельности на предприятии изображена в виде блок-схемы на рис. 2. Полученную модель можно использовать для любых предприятий независимо от форм собственности, сферы деятельности и типа производства. Причем разработанная методология позволяет не только оценить эффективность функционирования предприятия, но и обеспечить обоснование планирования его производственно-сбытовой деятельности. Кроме того при использовании данного подхода предоставляется возможность выявления рычагов управления производственно-сбытовой деятельностью предприятия и выявления узких мест в его функционировании. А также в случае предложения нескольких маркетинговых мероприятий для внедрения с целью повышения эффективности его деятельности можно оценить их результативность и обосновать выбор наиболее выгодного из них.

РЕЗЮМЕ

У даній статті систематизовані підходи в маркетингу до оцінки його ефективності і сформований механізм аналізу результативності маркетингової діяльності крупного промислового підприємства, яке функціонує на міжнародному ринку.

SUMMARY

In this article approaches are systematized in marketing to the estimation of his efficiency and the mechanism of analysis of effectiveness of marketing activity of major industrial concern is formed.

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.2, 2008

Оценка изменение прибыли в результате производственно-сбытовой деятельности

 

 

 

 

Определение эффективности маркетинговой

деятельности Эм= f (Пм ; Зм)

 

w

 

і ь

 

 

Вычисление показателей р, Ц

 

 

I

Определение изменение объема продукции в результате производственной деятельности ОРПм= ф (К; L)

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73 


Похожие статьи

В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право