І П Булєєв - Вісник донецького університету - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65 

Вісник Донецького університету

ЗАСНОВАНИЙ У 1997 РОЦІ

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Серія В. Економіка і право

№2/2007

ЗМІСТ

Економіка

Булєєв   І . П .,   Двігун   А . А . Проблеми інноваційного розвитку економіки України

Пузанов І . І . Короткострокові і довгострокові наслідки впливу умов зовнішньої торгівлі на економічний розвиток

Шаульська Л . В ., Харабуга С . В . Удосконалення соціально трудових відносин на виробничому рівні

Лутай   Л . А . Методологія якості праці: науково-практичні проблеми та шляхи їх вирішення

Журба І . Є . Розширений Європейський Союз: уроки для України (на прикладі транскордонного співробітництва України та Угорщини)

Кротенко   Ю . І .   Міжнародний туризм і Молдова

Васильців Т . Г . Функціональні акценти регіональних інноваційних систем щодо розвитку сектора Малого і середнього підприємництва та підвищення його конкурентоспроможності

Чибурене Я . А ., Стартене Г . В ., Сіманавічене З . А . Розвиток аграрного сектора в процесі європейської інтеграції: ситуація в Литві

Гейзер Г . К ., Музофарова В . О . Інвестиційна привабливість підприємства - основа підвищення його конкурентоспроможності

Петков   П . Коінтеграційний аналіз експорту й імпорту Болгарії

Корж М . В . Удосконалення цінового управління як системи регулювання конкурентоспроможності товару і підприємства

Світалка   В . П . Проблеми забезпечення енергетичної безпеки національної економіки України Яремко   Л . А .   Технічна глобалізація та промислова політика: виклики та ризики

Бригит Юсеф М . М . Індикатори світового розвитку на прикладі країн Середнього Сходу й Північної Африки Варич   Ю . М . Утворення як провідний фактор інформаційного розвитку

Вовк   О . М . Аналіз факторів розвитку інвестиційного потенціалу авіапідприємства в ринкових умовах Гончаревич   Л . Г . Проблема забезпечення міжнародної конкурентоспроможності в процесі еволюції Ганіч   Л . В . Оцінка впливу демографічних чинників на формування трудового потенціалу: регіональний аспект Горчакова   О . М . Концепція тернарної структури, як методологія систематизації процесів

Ковальов В . М ., Табачкова Н . А ., Атаєва О . А . Реалії розвитку Донецького регіону та його трудового потенціалу

Калмикова   Н . М . Аналіз товарної структури зовнішньої торгівлі України

Кислова  Л . А .   Аналіз впливу тенденцій розвитку світового ринку чорних металів на економіку України Ковалевська   В . В .   Розвиток системи освіти в Україні в контексті формування якості робочої сили Комаров    О . М .   Методи державного сприяння й стимулювання інноваційного розвитку в країнах Західної Європи

Миронишина   О . В . Глобалізація фармацевтичної індустрії: наслідки впливу для української економіки Мокій    О . А .     Методи врахування інноваційної компоненти та трансакційних витрат в інвестиційному проектуванні

Морщагін   О . В . Сутність державної інноваційної політики в умовах інноваційної моделі розвитку економіки

Остапко   А . М .   Кон'юнктурні дослідження українського ринку нафти і нафтопродуктів

Приз   О . В .   Державне регулювання експортної діяльності України

Ромащенко   Т . І . Визначальні фактори сучасних міжнародних міграційних процесів

Співак   Р . В . Огляд ринку нерухомості України у 2006-2007 роках

Тарасова   О . В . Україна в умовах глобалізації світової економічної системи

Чорна     О . А . Ціна на запуск ракетоносія, як один із центральних факторів міжнародної конкурентноздатності Черних   О . Г .   Методологічні підходи щодо виходу підприємств з виробництва безалкогольної продукції на іноземні ринки

Черняга  Л . П .   Передумови формування спільного ринку нерухомості ЄС Шкодіна   О . С . Перспектива розвитку ринку експедирування - пріоритет транзитності України Маковська    Л . І .    Теоретико-методологічні   аспекти  розвитку  інноваційної  діяльності  підприємств на міжнародному ринку

Фомічова   Н . В . Стан і перспективи співробітництва України й Китаю 7

12

15 23

28

36

45

52

60 63

76 81 87

90 96

102 107 117 123

130 137 144 150

153 159

168 174 182 189 194 200 207 219

227 232 237

244 249

Челенко   Ю . В . Оцінювання та нівелювання сили носія маркетингового комунікаційного повідомлення 261

Дутчак Х . В . Удосконалювання організації міжнародних конференцій в умовах світової глобалізації 266 Кортунов   Г . Г .  Інвестиційна діяльність на фондовому ринку України в умовах інтернаціоналізації світової

економіки 274

Заблоцька   Р . О . Динаміка і структура транснаціональних процесів на світовому ринку послуг 281

Хаджинова Г . П . Про стан економічної безпеки України 285 Савченко    Е . О .    Аналіз інвестиційної діяльності транснаціональних корпорацій в Україні: проблеми й

перспективи 293

Фінанси

Семенов  А . А . Україна в процесі транскордонних зливань і поглинень 302

Сидюк   О . В .   Аналітичні процедури аудиторської оцінки якості інформації у фінансовій звітності 308

Слободяник С . П . Тенденції розвитку фінансового ринку в умовах глобалізації 316 Кучер    В . А .   Дослідження тривалості життєвого циклу інвестиційних проектів на шахтах з різним рівнем

виробничої потужності 322

Зверев   М . М .   Правова природа аудита 330

Жняк i н   С . Б . Механізм управління фінансовими результатами промислового підприємства 333

Коробкіна   О . В . Вплив динаміки валютного курсу євро до долару США на світову економіку 340

Назаренко А . Г . Методи оцінки інтелектуальної власності залежно від способу її формування й використання 347 Некрасова    Т . В .   До питання про недоліки регулювання державної допомоги, що надається суб'єктам

господарювання 350

Прокопенко О . А . Податок з доходів фізичних осіб у бюджеті Донецької області 355 Чемарєв   В . В . Інструменти та методи оцінки ризиків активів небанківських фінансових установ при

фінансуванні ними інновацій 360

Гріценко   Х . В . Особливості внутрішніх фінансових ризиків держави 367

Право

Джабраілов   Р . А . Співвідношення інтересів міста та окремих суб'єктів господарювання: пошук раціональних

шляхів забезпечення балансу 372

Доля   І . М . Механізми участі громади в політичному управлінні на місцевому рівні 380

Зверева О . В . Поняття споживача як суб'єкта цивільно-правових відносин по задоволенню потреб громадян 385 Лавріненко   О . В . Застосування принципу ясності й доступності мови для адресатів актів під час дефінування

й тлумачення категоріального апарата національної правової системи (теоретико-методологічні аспекти проблеми) 392

Малига   В . А .,   Рябіченко   Д .C. Промислово-фінансові групи в Україні: основи правового регулювання 401

Романюк О . І . Особливості мирової угоди як судової процедури банкрутства 407 Сулацький   Д .   В . Організаційно-правові засади протидії правопорушенням у сфері використання кінцевого

обладнання рухомого (мобільного) зв' язку в Україні 412

Фролов Ю . М ., Антошкіна В . К . Правова держава як національна ідея України 426 Холмянський   Я . Д . Правове забезпечення формування психофізіологічних навичок безпечного керування

автомобілем 434 Хохлова    І . В .   Припинення права користування надрами як елемент правового регулювання відносин

надрокористування 440

Борзих   Н . В . Адвокат як суб'єкт захисту та його повноваження 445

Наукове життя

Про загальні збори академії економічних наук України 456

Медведкіна   Є . О . Літня школа як одна з форм підвищення якості підготовки фахівців 463

Лисенко К . В . Парадигма взаємодії іноземних та національних інвестицій 466 Хаджинов   І . В .   Шляхи розвитку інтеграційних процесів між країнами Південно-Східної Європи в рамках

ОЧЕС і ГУАМ 470

Фіщук   А . В .  Регіональний політичний процес в контексті перетворень: соціальний, політичний, економічний

аспекти 473 Лук ' янченко    Н . Д .,     Балтачеєва    Н . А .  Підсумки роботи міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми управління людськими ресурсами та маркетингу в контексті стратегії розвитку

України» 478

Ювілей видатного вченого 482

Вестник НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Донецкого ОСНОВАН В 1997 ГОДУ

университета

Серия В. Экономика и право №2/2007

СОДЕРЖАНИЕ Экономика

Булеев И . П ., Двигун А . А . Проблемы инновационного развития экономики Украины 7 Пузанов   И . И . Краткосрочные и долгосрочные последствия влияния условий внешней торговли на экономическое

развитие 12 Шаульская     Л . В .,     Харабуга     С . В .    Совершенствование   социально-трудовых   отношений на

производственном уровне 15

Лутай Л . А . Методология качества работы: научно-практические проблемы и пути их решения 23 Журба   И . Е .   Расширенный Европейский Союз: уроки для Украины (на примере трансграничного сотрудничества

Украины и Венгрии) 28

Кротенко Ю . И . Международный туризм и Молдова 36 Васильцив   Т . Г . Функциональные акценты региональных инновационных систем относительно развития сектора

малого и среднего предпринимательства и повышения его конкурентоспособности 45 Чибурене    Я . А .,    Стартене    Г . В .,    Симанавичене    З . А .   Развитие аграрного сектора в

процессе европейской интеграции: ситуация в Литве 52 Гейзер   Г . К .,   Музофарова   В . О .   Инвестиционная привлекательность предприятия - основа повышения

его конкурентоспособности 60

Петков П . Коинтеграционный анализ экспорта и импорта Болгарии 63 Корж      М . В .     Усовершенствование    ценового    управления    как    составляющей    системы регулирования

конкурентоспособности товара и предприятия 76

Свиталка   В . П . Проблемы обеспечения энергетической безопасности национальной экономики Украины 81

Яремко   Л . А .   Техническая глобализация и промышленная политика: вызовы и риски 87

Бригит   Юсеф   М . М .   Индикаторы мирового развития на примере стран Среднего Востока и Северной Африки 90

Варич   Ю . М . Образование как ведущий фактор информационного развития 96

Вовк   О . Н . Анализ факторов развития инвестиционного потенциала авиапредприятия в рыночных условиях 102

Гончаревич Л . Г . Международная конкурентоспособность в процессе эволюции 107 Ганич   Л . В .  Оценка влияния демографических факторов на формирование трудового потенциала: региональный

аспект 117

Горчакова Е . Н . Концепция тернарной структуры, как методология систематизации процессов 123 Ковалёв    В . Н .,    Табачкова   Н . А .,   Атаева   Е . А .   Реалии развития Донецкого региона и его

трудового потенциала 130

Калмыкова   Н . М . Анализ товарной структуры внешней торговли Украины 137

Кислова   Л . А .   Анализ влияния тенденций развития мирового рынка черных металлов на экономику Украины 144

Ковалевская В . В . Развитие системы образования в Украине в контексте формирования качества рабочей силы 150 Комаров    А . Н .   Методы государственного содействия и стимулирования инновационного развития в странах

Западной Европы 153 Миронишина    Е . В .      Глобализация фармацевтической индустрии:  последствия влияния для украинской

экономики 159 Мокий     А . А .    Методы   учета   инновационной   компоненты   и   трансакционных  затрат   в инвестиционном

проектировании 168 Морщагин    А . В .   Сущность государственной инновационной политики в условиях инновационной модели

развития экономики. 174

Остапко   А . М . Конъюнктурные исследования украинского рынка нефти и нефтепродуктов 182

Приз   Е . В . Государственное регулирование экспортной деятельности Украины 189

Ромащенко   Т . И . Определяющие факторы современных международных миграционных процессов 194

Спивак   Р . В .   Обзор рынка недвижимости Украины в 2006-2007 годах 200

Тарасова Е . В . Украина в условиях глобализации мировой экономической системы 207 Чёрная     О . А .    Цена   на   запуск   ракетоносителя,   как   один   из   центральных   факторов международной

конкурентоспособности 219 Черних   О . Г . Методологические подходы по выходу предприятий по производству безалкогольной продукции на

иностранные рынки 227

Черняга  Л . П . Предпосылки формирования общего рынка недвижимости ЕС 232

Шкодина О . С . Перспектива развития рынка экспедирования - приоритет транзитности Украины 237 Маковская   Л . И .  Теоретико-методологические аспекты развития инновационной деятельности предприятий на

международном рынке 244

Фомичева   Н . В . Состояние и перспективы сотрудничества Украины и Китая 249

Челенко   Ю . В . Оценивание и нивелирование силы носителя маркетингового коммуникационного сообщения 261

Дутчак К . В . Совершенствование организации международных конференций в условиях мировой глобализации 266 Кортунов    Г . Г .   Инвестиционная деятельность на фондовом рынке Украины в условиях интернационализации

мировой экономики 274

Заблоцкая   Р . А . Динамика и структура транснациональных процессов на мировом рынке услуг 281

Хаджинова Г . П . О состоянии экономической безопасности Украины 285 Савченко   Э . А . Анализ инвестиционной деятельности транснациональных корпораций в Украине: проблемы и

перспективы 293

Финансы

Семенов  А . А . Украина в процессе трансграничных слияний и поглощений 302

Сидюк   О . В . Аналитические процедуры аудиторской оценки качества информации в финансовой отчетности 308

Слободяник С . П . Тенденции развития финансового ринка в условиях глобализации 316 Кучер   В . А . Исследование продолжительности жизненного цикла инвестиционных проектов на шахтах с различным

уровнем производственной мощности 322

Зверев   М . М . Правовая природа аудита 330

Жнякин   С . Б . Механизм управления финансовыми результатами промышленного предприятия 333

Коробкина В . О . Влияние динамики валютного курса евро к доллару США на мировую экономику 340 Назаренко   А . Г .   Методы оценки интеллектуальной собственности в зависимости от способа ее формирования и

использование 347 Некрасова    Т . В .   К вопросу про недостатки регулирования государственной помощи, которая оказывается

субъектам хозяйствования 350

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65 


Похожие статьи

І П Булєєв - Вісник донецького університету