В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

В.В. СКОРОБОГАТОВА

Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів: проблеми теорії та методології

Монографія

Житомир 2012

ББК 65.052

УДК 657.422:657.432:657.6 С44

Рекомендовано до друку Вченою радою Житомирського державного технологічного університету (протокол № 4 від 03.12.2012 р.)

Рецензенти:

д.е.н., професор О.М. Брадул

професор кафедри обліку, аудиту і фінансового аналізу Криворізького технічного університету

д.е.н., доцент Т.І. Ломаченко

професор кафедри фінансів та кредиту Севастопольського інституту банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України

д.е.н., професор А.В. Череп

академік Академії економічних наук, академік Академії наук Вищої школи України, декан економічного факультету Запорізького національного університету

Скоробогатова В.В.

С44        Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів: проблеми теорії та методології : монографія / В.В. Скоробогатова. - Житомир : ЖДТУ, 2012. - 520 с. ISBN 978-966-683-361-0

В монографії представлені результати дослідження складних, суперечливих питань відображення монетарних активів в системі бухгалтерського обліку та контролю. Головна теза монографії ґрунтується на припущенні, що інформація про монетарні активи, яка формується в системі бухгалтерського обліку, дозволяє підвищити ефективність діяльності підприємств через управління ними.

Видання призначене для докторантів, аспірантів, магістрів, наукових співробітників, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, які досліджують проблеми розвитку бухгалтерського обліку та контролю монетарних активів підприємства.

ББК 65.052 УДК 657.422:657.432:657.6

ISBN 978-966-683-361-0 © В.В. Скоробогатова, 2012

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА.....................................................................

РОЗДІЛ 1. АКТИВИ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ: ІСТОРИКО-ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ..............................................

1.1. Формування сутності облікової категорії "активи": історичний аспект................................................................................

1.2. Онтологія облікової категорії "активи".................................

1.3. Класифікація активів: особливості вимог стратегії управління вартістю підприємства...........................................................

1.4. Грошові кошти як основна складова монетарних активів: економічна та облікова сутність...............................................

1.5. Аналітичний   огляд   наукових   поглядів   щодо економічної

сутності змішаних монетарних активів.......................................

Висновки до 1-го розділу......................................................

РОЗДІЛ 2. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ МОНЕТАРНИХ АКТИВІВ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА...............................................................

2.1. Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку монетарних активів...............................................................

2.2. Концептуальні підходи до оцінки монетарних активів підприємства та напрями їх удосконалення..................................

2.3. Стан вітчизняної системи бухгалтерського обліку монетарних активів підприємства.............................................................

2.4. Відображення  монетарних  активів  у  фінансовій звітності:

проблеми та шляхи їх вирішення..............................................

Висновки до 2-го розділу......................................................

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗМІШАНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА................................................................

3.1. Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку змішаних активів..................................................................

5

9

10 24

38

55

86

127

131

132

151

160

182 191

194 195

3.2. Сутність   і  роль   оцінки  змішаних   активів   у формуванні інформаційної бухгалтерської системи....................................... 219

3.3. Методика бухгалтерського обліку складових змішаних активів підприємства....................................................................... 253

3.4. Облікова політика підприємства щодо монетарних та змішаних активів......................................................................................................... 307

3.5. Відображення змішаних активів у фінансовій звітності............ 319

Висновки до 3-го розділу......................................................... 344

РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ МОНЕТАРНИХ ТА ЗМІШАНИХ АКТИВІВ......................................................................... 347

4.1. Організація внутрішнього контролю монетарних і змішаних активів підприємства............................................................. 348

4.2. Методичні    підходи    до    контролю    монетарних активів вітчизняних підприємств........................................................ 363

4.3. Розвиток методики контролю змішаних активів підприємства в

Україні.............................................................................. 381

Висновки до 4-го розділу.......................................................... 404

ДОДАТКИ......................................................................... 405

ПРО АВТОРА..................................................................... 519

ПЕРЕДМОВА

У сучасних ринкових умовах господарювання важливого значення набуває такий показник ефективності діяльності підприємства, як його вартість. Так, максимізація вартості підприємства є запорукою покращення інвестиційної привабливості, що дозволить залучити інвестиції для розвитку підприємства. З метою визначення достовірної вартості підприємства спочатку необхідно достовірно оцінити всі складові або всі його активи. Оцінка відіграє важливу роль в господарській діяльності суб'єктів господарювання, оскільки від обґрунтованості та точності вибору оцінки залежить ліквідність активів підприємства і його платоспроможність. Вартісна оцінка є обов'язковою до застосування щодо всіх об'єктів бухгалтерського обліку. У плановій економіці оцінка об'єктів бухгалтерського обліку регулювалась централізовано. Тому в умовах ринкової економіки проблема оцінки об'єктів бухгалтерського обліку набуває великого значення, оскільки є одним із інструментів, що забезпечує достовірність даних про стан підприємства і результати його господарської діяльності, надає оперативну інформацію для прийняття управлінських рішень.

Для забезпечення безперервної господарської діяльності суб'єктам господарювання необхідна певна кількість засобів виробництва, грошових коштів та інших активів, які безпосередньо є об'єктами бухгалтерського обліку. З метою розуміння їх ролі, впливу на фінансовий стан підприємства та для правильного відображення у звітності, необхідним є групування об'єктів за певними ознаками, тобто наявність класифікації, що забезпечить єдність підходу щодо застосування всіх елементів методу бухгалтерського обліку.

Питання класифікації та групування облікової інформації займають важливе місце в теорії бухгалтерського обліку. Класифікація активів за різними ознаками здійснюється з метою задоволення інформаційних потреб управлінського та облікового персоналу, учасників господарського товариства та інших зацікавлених осіб. У зв'язку з цим класифікація активів повинна відповідати певним цілям, серед яких слід виокремити надання інформації про платоспроможність підприємства, ліквідність та рентабельність його активів.

На нашу думку, одним із важливих поділів активів є їх поділ на монетарні та немонетарні. Введення вищенаведеного поділу в практику бухгалтерського обліку України пов'язано з рядом проблем, але основним фактором стало закріплення монетарно-немонетарного методу оцінки в Міжнародних стандартах фінансової звітності, а згідно ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" національні стандарти не повинні суперечити міжнародним.

Проте, у зв'язку з появою нових об'єктів бухгалтерського обліку виникає проблема щодо правильності їх віднесення до складу монетарних чи немонетарних активів. Тому, вважаємо, що існує потреба у виокремленні ще однієї групи активів - змішані активи, тобто активи, які в залежності від сутності господарської операції можуть відноситися як до монетарних, так і немонетарних. Основними складовими змішаних активів є такі три об'єкти: дебіторська заборгованість (довгострокова та поточна), векселі (довгострокові та поточні) та облігації (довгострокові та поточні).

Виокремлення в окрему групу змішаних активів спрямоване на управління вартістю підприємства, оскільки до монетарних і немонетарних активів застосовуються різні підходи до оцінки. Фінансові інвестиції, дебіторська заборгованість та векселі не мають явно вираженої грошової форми, тобто залежно від змісту господарських операцій можуть бути як

монетарними,   так  і  немонетарними,   що  призводить  до  того,   що в

бухгалтерському обліку такі об'єкти будуть відображатися по-різному. У зв'язку з цим необхідно побудувати методику облікового відображення складових змішаних активів.

Перший розділ монографії "Активи в економічній теорії: історико -гносеологічний аналіз" розкриває історичні передумови формування сутності облікової категорії "активи", сутність стратегії управління вартістю підприємства, класифікація активів в рамках цієї стратегії, визначено основні складові монетарних та немонетарних активів, здійснено аналітичний огляд і систематизацію наукових поглядів щодо економічної сутності складових монетарних та змішаних активів, обґрунтовано необхідність виокремлення окремої складової активів, такої як змішані активи та визначено умови віднесення їх до складу однієї із цих груп активів.

Бухгалтерський облік грошових коштів як однієї з найважливіших складових монетарних активів розкрито в другому розділі "Пріоритетні напрями реформування бухгалтерського обліку та оцінки монетарних активів в контексті стратегії управління вартістю підприємства". На основі проведеного дослідження розкрито проблеми нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку монетарних активів, їх оцінку, сформовано методику відображення таких активів в системі бухгалтерського обліку, фінансовій звітності, а також розроблено форму внутрішньої звітності, що забезпечить підвищення інформативності, достовірності та корисності інформації, яка міститься у фінансовій звітності.

Третій розділ "Організаційно-методичні засади бухгалтерського обліку та оцінки змішаних активів підприємства" присвячений дослідженню саме змішаних активів, зокрема, таких питань, як нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку, сутність і роль оцінки таких активів у формуванні інформаційної бухгалтерської системи, облікової політики як інструменту управління вартістю підприємства. Також висвітлено особливості відображення складових змішаних активів в системі бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності.

В четвертому розділі "Організаційно-методичні проблеми внутрішнього контролю монетарних активів" розглянуто питання організації внутрішнього контролю монетарних та змішаних активів, розроблено методику внутрішнього контролю операцій із складовими таких активів, що дозволить точно та достовірно відображати в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності інформацію про активи та забезпечить можливість одержання будь-якої миті інформації про їх складові, мету утримання та спосіб погашення.

Щиру вдячність висловлюю науковому ідеологу - засновнику Житомирської наукової бухгалтерської школи, Заслуженому діячу науки і техніки України, доктору економічних наук, професору Францу Францовичу Бутинцю за слушні поради та підтримку при підготовці та виданні цієї монографії.

Вдячність та подяку за слушні зауваження та пропозиції щодо даного дослідження хочу висловити рецензентам даної роботи: доктору економічних наук, професору Олександру Михайловичу Брадулу, доктору економічних наук, доценту Тетяні Іванівні Ломаченко, доктору економічних наук, професору Аллі Василівні Череп.

Також виражаю вдячність доктору економічних наук, доценту Тетяні Вікторівні Давидюк за конструктивну критику і рекомендації, дружню підтримку в ході проведення досліджень, а також всім представникам Житомирської бухгалтерської наукової школи за висловлені поради при підготовці даної наукової праці. За технічне оформлення монографії моя особлива вдячність Надії Щербельовій та Олені Шавурській.

РОЗДІЛ 1

АКТИВИ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ: ІСТОРИКО-ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

1.1. Формування сутності облікової категорії "активи": історичний аспект

1.2. Онтологія облікової категорії "активи"

1.3. Класифікація активів: особливості вимог стратегії управління вартістю підприємства

1.4. Грошові кошти як основна складова монетарних активів: економічна та облікова сутність

1.5. Аналітичний огляд наукових поглядів щодо економічної сутності змішаних монетарних активів

1.1. Формування сутності облікової категорії "активи": історичний аспект

Сучасний стан розвитку економічних відносин вимагає пошуку нових підходів до обліку активів. Це обумовлено необхідністю максимально достовірно оцінити вартість активів суб'єкта господарювання як основи вдосконалення методології їх обліку.

Як зазначає І.В. Жиглей: "Розвиток будь-якої науки базується на напрацюваннях попередників. Суспільна наука, якою є й бухгалтерський облік, не має географічних меж, не повинна та не може розвиватись в замкнутому середовищі. Аналіз досліджень попередників та сучасних як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, дозволяють визначити актуальні питання, вивчити зарубіжний досвід, що, з урахуванням національних правових, ментальних та інших особливостей, може бути застосований у вітчизняній обліковій практиці та запропонувати шляхи покращення теорії та методології бухгалтерського обліку як науки"1.

Історія розвитку обліку активів виступала об'єктом наукових досліджень багатьох вітчизняних науковців, зокрема, Ф.Ф. Бутинця, Н.В. Гавришко, О.О. Жарікової, І.В. Жиглей, Л.В. Івченко, В.В. Ковальова, О.А. Лаговської, С.Ф. Легенчука, Н.М. Малюги, М.С. Пушкаря, Р.В. Романів, К.В. Романчук та зарубіжних вчених: В.Д. Андрєєва, Л.Ф. Жилінської, О.А. Заббарова, О.В. Лупікової, Т.М. Малькової, Я.В. Соколова, В.Я. Соколова, К.Ю Циганкова Л.А. Чайковської та ін. Проте, історичний аспект обліку активів потребує вивчення та подальших досліджень у зв'язку з необхідністю встановлення причино-наслідкових зв'язків при формуванні категорії "активи" в процесі розвитку економічної науки.

Завдання дослідження - систематизувати та узагальнити підходи вчених до характеристики терміну "активи", виявити об'єктивні передумови виникнення категорій "монетарні активи" та "немонетарні активи".

1 Жиглей І.В. Становлення та розвиток бухгалтерського обліку як значимої для суспільства науки: аналіз англомовної періодичної літератури / І.В. Жиглей // Міжнародний збірник наукових праць, 2009. - Випуск 3 (15). - С. 126-137, с. 126.

Незважаючи на важливу роль активів у Еволюція категорії .

функціонуванні       підприємства, досі

акттиви

- відсутній   єдиний  підхід   до визначення

сутності цієї категорії. Більшість вчених, науковців та практиків ототожнюють активи з майном, засобами та частиною бухгалтерського балансу. І дійсно, якщо звернутися до історії, то, наприклад, у Стародавньому світі такої категорії як активи не існувало. Здебільшого у підручниках з історії бухгалтерського обліку зустрічається термін "майно". Починаючи приблизно з першої половини XIV ст., з розвитком теорій подвійного запису та балансу, з'являється термін "актив", що символізує частину бухгалтерського балансу. З подальшим розвитком економічних поглядів трактування сутності категорії "активи" змінювалося (рис. 1.1).

"Майно домогосподарства"

к к к

к

 

контроль

за

надходженням

і

витрачанням

 

цінностей

 

"Матеріальні цінності"

усвідомлення грошей як міри вартості, що викликало

необхідність грошової оцінки майна

поява   і поширення подвійного запису; систематичне складання балансу з визначенням лише майна підприємства

Рис. 1.1. Еволюція категорії "актив"

Формування категорії "актив" пройшло довгий шлях еволюції разом з розвитком економічної науки. У Стародавній Греції в XV ст. до нашої ери вівся чіткий облік майна. Витрачання цінностей здійснювалося трьома особами на основі документу із записом уповноваженої особи: "підлягає видачі". Одна людина фіксувала на папірусі кількість цінностей, призначених для відпуску, друга - фактичний відпуск, а третя - здійснювала контрольну функцію, а саме: відмітки про виявлені відхилення. Оскільки основним обліковим прийомом на той час була інвентаризація, то саме на її підставі проводився матеріальний облік майна з обов'язковим виведенням його щоденного залишку. Особи, відповідальні за відпуск цінностей, щовечора складали звіт, де відображали рух цінностей за платниками і одержувачами, а всередині цього групування - за їх найменуванням .

Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: учебн. пособие для вузов / Я.В. Соколов. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. - 638 с., с. 36.

11

Активи

А Н

О

а

Як зазначає Я.В. Соколов: "Важко уявити, як саме узагальнювалися господарські операції, але те, що це мало місце, ми можемо дізнатися з промов Демосфена. Так, з промови проти Афеба ми дізнаємося про "актив балансу" майстерні рабовласника" (табл. 1.1) .

Таблиця 1.1. "Актив балансу" майстерні рабовласника

1

Рухоме майно

3 таланти 56 мін**

2

Раби (52 чол.)

2 таланти 50 мін

3

Коштовності

3 таланти

4

Сировина для виробництва

2 таланти 30 мін

5

Дім

30 мін

Разом

12 талантів 46 мін

 

талант = 60 мінам = 25,5 кг; міна= 425 г

 

Майном у Стародавньому Єгипті визнавалося рухоме майно, коштовності, сировина для виробництва, дім і навіть раби, причому все вище зазначене мало свою вартість.

У Вавілоні ситуація була аналогічною. Облік здійснювався з використанням списків, описів, основне призначення яких полягало у відображенні стану майна. При такій формі здійснювалася лише реєстрація активів, що обліковувалися, а їх зміна та рух в операціях залишалися незрозумілими. Проте, ця проблема вирішувалася за допомогою прибутково-видаткового обліку, який полягав у здійсненні разових записів надходження та витрачання продуктів, на основі яких з'являлися документи, в яких зазначалися види, кількість засобів, джерело їх надходження та вибуття або витрачання. Потім показники прибуткового та видаткового документа зводилися та визначався залишок. Ці документи групувалися окремо за найменуваннями окремих цінностей.

У Римі облік майна вівся за допомогою книг, які використовувалися навіть в домашньому господарстві. Причиною цього було те, що, на думку римлян, людина, яка не вміє вести домашнє господарство, не може керувати державними справами. Варто зауважити, що на той час в Римі існувала вже так звана реєстрація майна. Сума останнього, встановлена цензором за книгами власника, заносилася першою в реєстр чи лист, який зберігався в державному архіві. Реєстрація та облік майна, починаючи з 487 р. до н.е., в Стародавньому Римі вівся з метою оподаткування. На той час оподатковувалося не тільки нерухоме майно, а й рухоме. Причому до

3 Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: учебн. пособие для вузов / Я.В. Соколов. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. - 638 с., с. 25.

ffS%*W і2рухомого майна на той час відносили навіть жіноче вбрання та інший одяг. Слід відмітити, що в книзі Арістотеля "Державний устрій Афін" є вказівки на те, що ще за часів Дракону (приблизно 620 р. до н.е.) державна влада вимагала від громадян складання інвентаря їх майна. За часів Солона все населення, на підставі даних інвентарів, було поділено на чотири класи з метою визначення ставок податків. Основною причиною обліку особистого майна було те, що деякі громадські посади могли займати лише особи, які мали майновий ценз, тобто володіли певним майном, доказом чого виступав інвентар4.

Проведені дослідження свідчать, що в Стародавньому світі категорія "активи" була відсутня. Об'єктом обліку виступало особисте майно, на основі якого складали інвентарі, які були доказом статку, що давало змогу займати громадські посади, а згодом почали реєструвати майно кожного домогосподарства з метою контролю та оподаткування. З появою подвійного запису основною функцією бухгалтерського обліку став контроль за збереженням майна.

Епоха Ренесансу (XIV - XVI ст.) стала поворотним моментом у розвитку бухгалтерського обліку. В цей період з'являються перші праці, в яких авторами згадується бухгалтерський облік матеріальних цінностей (табл. 1.2)5. Панування ідей меркантилізму призводить до усвідомлення грошей як міри вартості та необхідності вартісної оцінки майна.

Таблиця 1.2. Облікові праці вчених ХУ-ХУ1 століть

Автор

Назва праці

Основні положення

2

Венедикт Котруллі

"Про торгівлю і досконалого купця" (1458 р.), видана в 1573 р.

Розкрито окремі питання організації та техніки ведення обліку майна. Учений рекомендував закривати щорічно рахунки, а результат, одержаний при закритті рахунків "Прибутку і збитків", переносити безпосередньо на рахунок "Капіталу"

Лука Пачолі

"Сума арифметики, геометрії, вчення про рахунки і записи" (1494 р.)

Викладено методологічні принципи бухгалтерського обліку в торгівлі. Наведено групу рахунків на яких відображалися цінності: гроші, речі, товари та розрахунки. Хоча робота не містить поняття синтетичного рахунку 'Товари", товарні запаси учений рекомендував відображати за конкретними найменуваннями, і в тому ж аналітичному розрізі визначати фінансовий результат від їх реалізації (прибуток або збиток)

4 Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: учебн. пособие для вузов / Я.В. Соколов. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. - 638 с., с. 26.

5 Бухгалтерський облік: історичний аспект. Результати дисертаційних досліджень Житомирської наукової бухгалтерської школи: [монографія] / за ред. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖДТУ, 2006. -620 с., с. 329.

13

1

3

Продовження табл. 1.2.

1

2

3

Анжело ді Пієтро

"Керівництво для господарств", (1586 р.)

Детально описані питання ведення бухгалтерських книг в монастирських господарствах. Крім того, робота містила досить цікаву пропозицію щодо обліку товарних надлишків за реалізаційною вартістю

Першим літературним твором з бухгалтерського обліку стала праця, написана в Неаполі в 1458 р. В. Котруллі "Про торгівлю і досконалого купця", хоча надрукована вона була лише в 1573 р. Робота була присвячена організації і техніці ведення торгівлі. Бухгалтерський облік розглядався в ній як один із інструментів управління одиничним підприємством, і тому автор присвятив йому окрему частину. Котруллі В. запропонував використовувати рахунок власних коштів. Наголошував на необхідності ведення трьох книг: головної, Журналу та Меморіалу.

Однак вперше систематизацію обліку провів францисканський монах Лука Пачолі. Так, в одній із глав фундаментальної праці Л. Пачолі "Сума арифметики, геометрії, вчення про пропорції і відношення" (1494 р.) -"Трактат про рахунки та записи" в частині І "Інвентар" зазначається: "Спочатку купець повинен скласти детально свій інвентар, тобто записати на окремих аркушах або в окрему книгу все, що, на його думку, належить йому в світі, як в рухомому, так і нерухомому майні, починаючи завжди з більш цінних речей, які легко втратити, тобто готівки, коштовностей, срібних виробів тощо. Нерухомість же, наприклад, будинки, поля, лагуни, долини, водоймища, не можуть бути так швидко втрачені, як рухомість. Все інше майно необхідно віднести послідовно до інвентарю, попередньо позначивши в ньому рік і дату, а також місце складання та своє ім'я"6.

Характерним є те, що у інвентарі наводиться майно купця, тобто "чашки, ложки, постільна та столова білизна, сорочки". До майна відносили не тільки створені цінності, а й природні (лагуни, долини, водоймища). Варто також зазначити, що майно, яке використовувалося у торгівлі, не відділялося від особистих речей. Також у трактаті Л. Пачолі наводить групу рахунків, на яких відображалися цінності: гроші, речі, товари та розрахунки. Особливістю даних рахунків було те, що так званий актив (надходження) знаходився справа, а пасив (витрачання) - зліва, що є прямою протилежністю до сучасної форми рахунку.

6 Пачоли Л. Трактат о счетах и записях / Л. Пачоли. - Минск: Финансы, учет, аудит, 1996. - 160 с., с. 18.

Значний внесок у становлення обліку оборотних активів здійснив Л. Пачолі, який вважав, що товарообмінні операції в частині оцінки одержаних товарів необхідно обліковувати за цінами продаж: "Ти повинен оцінити міну в грошах, тобто ніби-то уявити купівлю і продаж за готівковий розрахунок, і, на твій розсуд, яку цінність представляє товар, таку ціну і прийняти за основну". Отже, товарообмінну операцію трактував не як договір міни, а як договір постачання. При визначенні результату від реалізації товарів, одержаних в обмін, пропонувалося два варіанти: 1) разом зі всіма товарами; 2) окремо - без грошової оцінки товарів, прийнятих при обміні, неможливо без великих ускладнень визначити прибутки і збитки .

Італійський дослідник Анжело ді Пієтро заклав основи оцінки активів за ринковою вартістю. Розповсюдив діграфізм на облік монастирського господарства і банків, при цьому з об'єктів поточного обліку він виключав основні засоби, останні враховувалися тільки в інвентаризаційних відомостях.

В епоху Ренесансу панували ідеї італійської бухгалтерської школи, представники якої були прибічниками юридичного трактування обліку. Баланс розглядали як таблицю, в активі якої зазначені цінності, а в пасиві - їх власники.

Вже в кінці XIV ст. комерсанти в Італії складали баланс не лише для контролю оборотів, але й для цілей управління господарською діяльністю. Проте, баланс складався не регулярно (проміжок часу між двома фінансовими звітами становили від одного до п'яти років). Відсутність в обліку поділу рахунків на синтетичні та аналітичні призводило до перенавантаження статтями балансу середньовікових фірм. Баланс банку святого Георгія на 1 січня 1409 р. включав 95 активних статей та 310 пасивних, баланс Барселонського відділу компанії Датіні на 31 січня 1399 р. - більше 110 статей в активі та до 60 в пасиві8.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології