М О Клименко, Ю О Атаман - Атеросклероз як хронічне запалення - страница 28

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 

Таблиця 1. Захворюваність на грип і ГРВІ робітників виробництва газорозрядних ламп

в залежності від стажу

Показник

Групи (п) за стажем, років

 

до 5

6-10

11-20

20 і більше

Кількість випадків

 

 

 

 

на 100 робітників

 

 

 

 

грип

14,26±5,20

2,78±2,78

5,56±1,64 (34)

4,86±2,34 (32)

 

(12)

(9)

рш<0,05

рш<0,05

ГРВІ

48,82+7,99

7,14+4,26

19,61±2,44 (34)

20,83±2,81 (32)

 

(12)

(9)

pm<0,001; pD2<0,05

рш<0,001; ри2<0,02

грип і ГРВІ

63,08±10,20 (12)

9,92±6,85 (9)

25,16±2,98 (34) рш<0,001; ри2<0,02

25,69±3,94 (32) рш<0,002; pD2<0,01

Кількість днів

 

 

 

 

на 100 робітників

 

 

 

 

грип

97,04+35,59

22,22+22,22

43,14+12,15

21,18±8,60 (32)

 

(12)

(9)

(34)

Рш<0,05

ГРВІ

393,87+102,50 (12)

44,25+27,92 (9)

135,29±20,87(34) рш<0,001; pD2<0,01

143,06±20,22 (32) рш<0,005; pD2<0,01

грип і ГРВІ

490,90±109,02 (12)

66,47±49,16 (9)

178,43±23,46 (34) рш<0,001; ри2<0,005

164,24±21,57(32) рш<0,001; pD2<0,01

Середня тривалість

 

 

 

 

одного випадку,

 

 

 

 

днів

 

 

 

 

грип

6,83+0,17(6)

-(1)

8,50+1,10(10)

6,00+0,87(7)

ГРВІ

7,58+0,83(11)

5,89+0,48 (3)

6,92+0,76 (30)

6,93+0,52 (29)

грип і ГРВІ

7,44+0,76(11)

6,07±0,64 (3)

7,47±0,76 (32)

6,72+0,50(29)

Примітка. pU1 - показник вірогідності різниці порівняно з групою зі стажем до 5 років; pU2 -порівняно з групою зі стажем 6-10 років; pU3 - порівняно з групою зі стажем 11-20 років.

Кореляційний зворотний зв'язок спосте­рігали між середньорічною захворюваністю на грип і ГРВІ та стажем (r=-0,25; p<0,02) у робітників виробництва ГРЛ.

Аналіз захворюваності робітників фарфо­рового заводу показав, що кількість днів по ГРВІ була найменшою у робітників зі стажем 6-10 років: у 2,74 раза порівняно з робітни­ками зі стажем 11-20 років (pU2<0,05) та у 3,04 раза порівняно з робітниками зі стажем більше 20 років (pU2<0,05). Кількість днів на грип і ГРВІ була також найменшою у ро­бітників зі стажем 6-10 років та вірогідно відрізнялася від такої групи робітників зі стажем понад 20 років у 2,56 раза (pU2<0,02). Середня тривалість одного випадку окремо по ГРВІ була більшою у робітників зі стажем 11-20 років у 1,5 раза (pU2<0,05) та у 1,9 раза у робітників зі стажем більше 20 років (pU2<0,05) у порівнянні з групою зі стажем 6-10 років (табл. 2).

Зі збільшенням стажу зменшувалась кількість випадків захворюваності на грип і ГРВІ у робітників виробництва ГРЛ. Кіль­кість випадків і днів непрацездатності була найбільшою у робітників зі стажем до 5 і по­над 20 років. Найменші показники були в групі робітників зі стажем 6-10 років. У ро­бітників фарфорового заводу вірогідні відмін­ності були між показниками «кількість днів непрацездатності» і «середня тривалість од­ного випадку непрацездатності». Найменше число днів непрацездатності з грипу і ГРВІ разом і окремо було у робітників зі стажем 6-10 років і найбільше - зі стажем понад 20 років. Те саме стосується і середньої три­валості одного випадку - найбільша у робіт­ників зі стажем понад 20 років і найменша -зі стажем до 5 років.

Отже, захворюваність на грип і ГРВІ була найбільшою у робітників виробництва газо­розрядних ламп і фарфору зі стажем до 5 і по-

Таблиця 2. Захворюваність на грип і ГРВІ робітників виробництва фарфору

в залежності від стажу

Показник

Групи (п) за стажем, років

 

до 5

6-10

11-20

20 і більше

Кількість випадків на 100 робітників

 

 

 

 

грип

1,54±1,54(13)

0,79±0,79(14)

0,72±0,50 (31)

2,65±1,31(21)

ГРВІ

9,56±4,17(13)

7,44+3,15(14)

13,62+2,61(31)

12,70+2,69 (21)

грип і ГРВІ

11,10±4,74(13)

8,23+3,51 (14)

14,34+2,69 (31)

15,34+3,11(21)

Кількість днів на 100 робітників

 

 

 

 

грип

9,23±9,23(13)

12,70±12,70(14)

6,45±4,74 (31)

19,05±9,64 (21)

ГРВІ

37,75±15,74 (13)

27,78±11,99 (14)

76,34±15,50 (31) ри2<0,05

84,66±20,67(21) ри2<0,05

грип і ГРВІ

46,98±22,14 (13)

40,48±19,52 (14)

82,80±17,73 (31)

103,70±22,00(21) ри2<0,02

Середня тривалість одного випадку, днів

 

 

 

 

грип

- (1)

- (1)

-(2)

7,13+0,72 (4)

ГРВІ

5,10±1,21 (5)

3,80±0,37 (5)

5,56±0,42 (20) ри2<0,05

7,04+1,36(14) ри2<0,05

грип і ГРВІ

5,00±1,17(5)

4,67±0,74 (5)

5,54±0,42 (20)

7,35±1,19(15)

Примітка. pU2 - показник вірогідності різниці, визначений за методом Манна-Уітні, при порівнянні з даними групи зі стажем 6-10 років (в інших випадках вірогідність не спостерігалася).

Виявлений кореляційний зв'язок між середньорічною захворюваністю на грип, ГРВІ та стажем (r=0,26; p<0,01) у робітників виробництва фарфору.

Як показав аналіз, у робітників вироб­ництва медичного скла змін захворюваності на грип і ГРВІ в залежності від стажу не спостерігали.

над 20 років, найменшою - зі стажем 6-10 ро­ків, що могло свідчити про включення адапта­ційних механізмів саме у людей, які вже ма­ють певний досвід, і разом з тим нервова сис­тема ще не має порушень, які накопичують­ся з віком. Середня тривалість одного випад­ку не залежала від стажу у робітників вироб­ництва газорозрядних ламп, тоді як у робіт­ників фарфору зі стажем більше 20 років во­на була найбільшою, зокрема з ГРВІ. У робіт­ників виробництва медичного скла залежнос­ті захворюваності від стажу не спостерігали.

Література

1. Богова А.В., Дуева ЛА., Пчелинцев С.Ю. и др. Показатели иммунного статуса как индикатора биологических и химических загрязнителей атмосферного воздуха. I Белорус. съезд иммунологов:

Тез. докл. Минск, 1990: 51-52.

2. Винарская Е.И. Модификация иммунного ответа при комбинировании убиквитарных ксено­биотиков: Актуальные вопросы гигиены окружающей среды: Сб. тр. НИИ общ. и ком. гигиены им.

Марзеева. Вып. 1. К., 1995: 39-41.

3. Скрипченко Г.С. Концепція боротьби з грипом в Україні. Інфекц. хвороби 1995; 2: 5-10.

4. СмородинцевАА. Грипп и его профилактика: Руководство для врачей. АМН СССР. Л.: Медици­на, 1984. 384 с.

5. Яненко В.М., Воробель О.В., Рыхтовский В.О. Иммунный статус организма: математические подходы к его оценке и оптимизации нормализации иммунного статуса при применении иммунокор-ректоров. Структурно-функциональные исследования в медицинских и биологических системах. К.,

1995: 101-107.

6. Лапшин Н.Д., Сартабаев СА., Никонова П.Т. и др. Опыт организации противогриппозных мероприятий. Здравоохранение Казахстана 1983; 10: 13-15.

ВЛИЯНИЕ СТАЖА НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГРИППОМ И ОРВИ В УСЛОВИЯХ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДСТВ И.А. Пловецкая

Изучали заболеваемость гриппом и ОРВИ у рабочих заводов по производству газоразрядных ламп, фарфора, медицинского стекла в зависимости от стажа. Количество случаев и дней нетрудо­способности на заводе газоразрядных ламп было наименьшим у рабочих со стажем 6-10 лет и наи­большим - со стажем до 5 и свыше 20 лет. У рабочих фарфорового завода достоверные отличия были в показателях «количество дней нетрудоспособности» и «средняя продолжительность одного случая нетрудоспособности». Наименьшее количество дней нетрудоспособности по гриппу и ОРВИ вместе и раздельно было у рабочих со стажем 6-10 лет, а наибольшее - в группе со стажем свыше 20 лет. То же касается и «средней продолжительности одного случая». У рабочих производства медицинского стекла зависимости заболеваемости от стажа не наблюдали.

Ключевые слова: профзаболеваемость, продолжительность нетрудоспособности, стаж ра­боты.

INFLUENCE OF LENGTH OF SERVICE ON MORBIDITY BY A FLU AND ACUTE RESPIRATORY VIRUS

INFECTIONS IN CONDITIONS OF THE DIFFERENT PRODUCTIONS

I.A. Plovetskaya

It was studied morbidity on flu and acute respiratory virus infections depending on length of service of | the workers at works of gas-unloading lamps, porcelain and medical glass. An amount of cases and days of disability at the works of gas-unloading lamps was the least at workers with experience 6-10 years and most - below 5 and over 20 years. At workers of porcelain works reliable differences were on indexes «amount of disability days» and «mean duration of disability one case». The amount of disability days on flu and acute respiratory virus infections together and separately it was least at workers with length of service 6-10 years and most in a group with length of service over 20 years. Mean to duration of one case was most at workers with experience over 20 years and the least at persons with length of service below 5 years. Dependence of morbidity from length of service was not looked at the workers of medical glass works.

Key words: professional morbidity, duration of disability, length of service.

156

ЮВІЛЕЙ

ГУБИН НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ

К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

16 декабря 2007 года исполнилось 75 лет со дня рождения и 50 лет практической и научно-педагогической деятельности кандидата ме­дицинских наук, доцента кафедры судебной медицины и основ права Губина Николая Матвеевича.

По окончании средней школы в 1950 г. Николай Матвеевич по­ступил на лечебный факультет Харьковского медицинского инсти­тута (ХМИ), а в 1954 г. был зачислен на военно-медицинский фа­культет института, который окончил с отличием в 1956 г. Медицин­скую службу начал в Вооруженных силах Советской Армии, но через три года был демобилизован по состоянию здоровья. Короткое время работал участковым терапевтом Лебединской ЦРБ Сумской области. С января 1960 г. стал аспирантом проф. Николая Николаевича Бокариуса - заведующего кафедрой судебной медицины ХМИ. В 1964 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию по судебно-медицинской диагностике следов спермы как одного из видов вещественных дока­зательств. С марта 1963 г. он - судебно-медицинский эксперт Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы (ХОБСМЭ), с сентября 1964 г. - ассистент кафедры судеб­ной медицины ХМИ, с сентября 1976 г. и по настоящее время - доцент этой же кафедры. С сентября 1970 г. по июнь 1982 г. был заместителем декана лечебного факультета ХМИ, на протяжении 5 лет - ответственным секретарем приемной комиссии института, долгое время отвечал за научную работу на кафедре, за подготовку интернов в Харьковской и Сумской областях, за работу студенческого научного кружка.

В 1982 г. окончил заочный факультет правоведения Харьковского юридического института. Он - опытный эксперт, имеет высшую квалификационную категорию судмедэксперта, про­водит особо сложные экспертизы в ХОБСМЭ, чем оказывает значительную помощь как бюро, так и судебно-следственным органам.

Н.М. Губин - прекрасный преподаватель и лектор. Он читает отдельные лекции по судеб­ной медицине и основам права, проводит практические занятия по судебной медицине. При­нимает участие в руководстве научными работами аспирантов кафедры. Является почетным членом Харьковского научного общества судебных медиков и криминалистов, где выступает с научными докладами.

Николай Матвеевич подготовил и опубликовал 90 научных работ, 5 медицинских посо­бий по судебной медицине, одно учебно-методическое пособие по основам права. Он - соавтор одного авторского свидетельства и пяти рационализаторских предложений.

Награжден медалью Советской Армии и Флота, двумя значками «Отличнику здравоохра­нения», неоднократно отмечался в приказах института за добросовестную работу.

Николай Матвеевич Губин - основатель врачебной судебно-медицинской династии. Его сын В.Н. Губин - доцент кафедры судебно-медицинской диагностики травм носа ХМАПО, кандидат медицинских наук, внук Н.В. Губин - магистр медицины по специальности «судеб­но-медицинская экспертиза», аспирант кафедры судебной медицины и основ права ХГМУ.

Коллеги Николая Матвеевича желают ему доброго здоровья, благополучия, успехов в научно-педагогической деятельности, в воплощении новых творческих планов и идей.

Коллектив кафедры судебной медицины и основ права ХГМУ Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы Харьковское научное медицинское общество судебных медиков и криминалистов

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ ХГМУ НА 2008 ГОД

Альперн Даниил Евсеевич (1894-1968). 40 лет со дня смерти выдающегося ученого-патоморфо-лога, члена-корреспондента АН УССР, заслуженного деятеля науки УССР, в течение 40 лет возглав­лявшего кафедру патологической физиологии. Широкую известность приобрели его исследования по патологии вегетативной нервной системы, патохимии воспаления, аллергии и ревматизму, им обосновано новое нейрогуморальное направление в понимании реактивности и патогенеза ряда пато­логических процессов.

Белоусов Алексей Константинович (1848-1908). 160 лет со дня рождения и 100 лет со дня смер­ти известного профессора-анатома, заведующего кафедрой анатомии с 1888 по 1908 г. Провозвест­ник современной методики макромикроскопического препарирования. Одним из учеников профес­сора был академик В.П. Воробьев.

Брауде Илья Рафаилович (1890-1958). 50 лет со дня смерти известного профессора-инфекцио­ниста, доктора медицинских наук, с именем которого связано развитие инфекционной службы Харь-ковщины. Он создал научную школу инфекционистов, которая высоко ценилась не только в Украине, но и за ее пределами.

Браунштейн Николай Евсеевич (1898-1967). 110 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой офтальмологии с 1939 по 1967 г. Широкую известность ему принесли монография «Патогенез и хирургическое лечение отслойки сетчатки» и учебник по глазным болезням, изданный на русском и украинском языках.

Данилевский Александр Яковлевич (1838-1923). 170 лет со дня рождения отца украинской био­химии, профессора Казанского и Харьковского университетов, члена-корреспондента Российской академии наук (1898). А.Я. Данилевский впервые выявил возможность синтеза белковоподобных веществ (пластеинов) при участии ферментов.

Делицын Сергей Николаевич (1858-1918). 150 лет со дня рождения и 90 лет со дня смерти доктора медицины, заведующего кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии. Основатель хирургического тренинга как системы хирургических упражнений, направленных на приобретение практических навыков в оперативной технике.

Дерман Григорий Львович (1890-1993). 25 лет со дня смерти выдающегося представителя харь­ковской научной школы патологоанатомов, заведующего кафедрой патологической анатомии ХМИ с 1945 по 1971 г.

Дудукалов Алексей Иванович (1838-1910). 170 лет со дня рождения доктора медицины, заслу­женного профессора, первого заведующего кафедрой оперативной хирургии и топографической ана­томии Харьковского университета. Его по праву считают одним из первых челюстно-лицевых хи­рургов в Украине.

Жаботинский Василий Михайлович (1895-1983). 25 лет со дня смерти известного ученого-ги­гиениста, талантливого педагога, заведующего кафедрой коммунальной гигиены ХМИ с 1943 по 1973 г. Соратник А.Н. Марзеева, один из главных авторов учебника «Коммунальная гигиена».

Задорожный Борис Акимович (1923-1993). 85 лет со дня рождения и 15 лет со дня смерти ректора ХМИ, заведующего кафедрой дерматологии и венерологии, почетного доктора Познаньской (Польша) медицинской академии. Его монография «Криотерапия в дерматологии» до сих пор прак­тически единственная на эту тему.

Каменский Иван Петрович (1773-1819). 235 лет со дня рождения профессора кафедры повиваль­ного искусства Харьковского университета. Он вошел в историю медицины как основатель научной педиатрии и акушерства.

Книгин Иван Дмитриевич (1773-1830). 235 лет со дня рождения доктора медицины, первого анатома и одного из первых неиностранных профессоров Харьковского университета. Считается ро­доначальником физиологической науки в Украине.

Костюрин Степан Дмитриевич (1853-1898). 155 лет со дня рождения и 110 лет со дня смерти профессора, заведующего кафедрой общей патологии (патологической физиологии) Харьковского университета.

Кузнецов Александр Харитонович (1838-1910). 170 лет со дня рождения заслуженного профес­сора, заведующего кафедрой госпитальной терапии, декана медицинского факультета Харьковского университета. С 1891 по 1905 г. избирался председателем Харьковского медицинского общества.

Лашкевич Валериан Григорьевич (1835-1888). 120 лет со дня смерти доктора медицины, про­фессора, заведующего кафедрой факультетской терапии Харьковского университета. По его проекту и при его участии в 1896 г. построено новое здание факультетской терапевтической клиники.

Марзеев Александр Никитич (1883-1956). 125 лет со дня рождения выдающегося гигиениста, действительного члена АМН СССР, основателя и первого заведующего кафедрой коммунальной ги­гиены ХМИ. Основатель Украинского института коммунальной гигиены, он по праву считается осно­вателем и всей санитарной организации в стране.

Мельников Александр Васильевич (1889-1958). 50 лет со дня смерти действительного члена АМН СССР, выдающегося представителя отечественной хирургии, основателя онкологии в Украи­не, заведующего ряда хирургических кафедр ХМИ.

Наранович Петр Андреевич (1804-1858). 150 лет со дня смерти доктора медицины анатома, хирурга, впервые в Харькове использовавшего эфирный наркоз, изобретателя ряда новых хирурги­ческих инструментов.

Опенховский Федор Мечиславович (1853-1914). 155 лет со дня рождения доктора медицины, профессора кафедр факультетской и госпитальной терапии Харьковского университета, учителя П.И. Шатилова. Он доказал связь между локализацией язвы желудка и локализацией болевых точек около позвоночника, известную как «симптом Опенховского».

Попов Митрофан Алексеевич (1843-1907). 165 лет со дня рождения анатома, заслуженного про­фессора Харьковского университета, ученика проф. Д.Ф. Лямбля, составителя книги «Медицин­ский факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования. 1805-1905 гг.»

Репрев Александр Васильевич (1853-1930). 155 лет со дня рождения выдающегося патолога-физиолога, заслуженного профессора, основателя харьковской научной школы патофизиологов, од­ного из основоположников эндокринологии в Украине.

Тец Григорий Израилевич (1898-1967). 110 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заведующего кафедрой детских болезней ХМИ с 1944 по 1967 г.

Толочинов Николай Филиппович (1840-1908). 100 лет со дня смерти известного акушера-гине­колога, заведующего кафедрой акушерства и женских болезней Харьковского университета.

Утевский Арон Михайлович (1904-1988). 20 лет со дня смерти одного из выдающихся предста­вителей харьковской научной школы биохимиков, члена-корреспондента АН УССР, заслуженного деятеля науки УССР, заведующего кафедрой биохимии 1-го и 2-го Харьковских медицинских ин­ститутов. Выдвинул и экспериментально обосновал концепцию функционального обмена адренерги-ческих гормонов-медиаторов.

Шарлай Роман Иванович (1898-1960). 110 лет со дня рождения ректора ХМИ, заведующего кафедрой госпитальной терапии. Разработал классификацию типов нервной деятельности, предло­жил ряд комбинаций разных терапевтических способов - как медикаментозных, так и немедика­ментозных.

Щелков Иван Петрович (1833-1909). 175 лет со дня рождения первого профессора самостоятель­ной кафедры физиологии Харьковского университета, которого Нобелевский лауреат И.И. Мечни­ков называл своим учителем в лабораторной работе. С 1884 по 1890 г. был ректором Харьковского университета.

Юбилейные даты в истории университета

Стоматологический факультет 30 лет

Кафедра основ экономической теории

и культурологии 70 лет

Кафедра украинского языка, основ

психологии и педагогики 15 лет

Кафедра физической реабилитации и спортивной медицины с курсом

физического воспитания и здоровья 80 лет

Кафедра биохимии 145 лет

Кафедра общей гигиены и экологии 135 лет

Кафедра социальной медицины, организации и экономики охраны

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 


Похожие статьи

М О Клименко, Ю О Атаман - Атеросклероз як хронічне запалення