Т В Белікова - Вдосконалення методики визначення причин неефективної роботи побутового підприємства - страница 1

Страницы:
1 

Коммунальное хозяйство городов

13. Про прискорення реформування ЖКГ: Указ Президента України №1351/99

14. Про затвердження Порядку проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, природний газ, житлово-комунальні послуги та послуги водопостачання і водо-відведення: Постанова КМУ №934 від 07.06.2000 р.

15. Про затвердження Порядку розподілу виручки, що надходить на рахунки кому­нальних підприємств теплоенергетики, водопостачання і водовідведення, міського елек­тротранспорту: Наказ Держбуду, Мінекономіки, Мінпаливенерго, НАК "Нафтогаз Укра­їни" від 08.09.2000 р. № 192/195/396/274, зареєстрований Мінюстом України 02.10.2000р. за №676/4897.

16. Про затвердження Правил розрахунків двоставкового тарифу на теплову енер­гію та гарячу воду: Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України №191 від 8.09.2000 р.

17. Про Державний бюджет України на 2000 рік: Закон України №°1458-Ш

18. Про концепцію амортизаційної політики: Указ Президента України №169/2001

від 7.03.01р.

19. Про Державний бюджет України на 2001 рік: Закон України №°2120-Ш.

20. Про житлово-комунальні послуги: Закон України J№1875-IV від 24 червня

2004р.

21. Загальнодержавна програму регулювання і розвитку ЖКГ на 2004-2010 роки, затверджена Законом України 1869-IV від 24 червня 2004 р.

22. PADCO, Аналітичний огляд. - 2001. - №° 2. http://tariffreform.padco.kiev.ua.

23. Державна статистична звітність за формою 1-Підприємництво (річна) "Звіт про основні показники діяльності підприємства за 1999 рік".

Отримано 15.02.2006

УДК 303.83 : 658.64 Т.В.БЕЛІКОВА

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИЧИН НЕЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ПОБУТОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

На основі методики аналізу фінансово-економічного стану пропонується методика визначення причин неефективної роботи побутового підприємства та надаються рекоме­ндації щодо їх усунення.

Необхідність в удосконаленні методики визначення причин неефе­ктивної роботи побутового підприємства сфери побутового обслугову­вання виникла внаслідок переходу України до ринкових відносин, у ре­зультаті чого підприємства різних форм власності отримали повну гос­подарську самостійність, і, як наслідок, повинні самостійно аналізувати та прогнозувати результати своєї діяльності. Актуальність теми підтве­рджується програмою "Харківщина - 2010", в якій розглядається план розвитку платних послуг населенню Харківської області в наступні роки [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відмінності діяльності підприємств сфери послуг розглядаються в роботах Н.М.Внукової,

Н.В.Кузьминчук, Є.В.Песоцької , А.В.Сидорової [1-4] та ін. Але в цих роботах не аналізуються питання з оцінки фінансово-економічної діяль­ності та визначення ефективності роботи побутового підприємства.

Метою роботи є складання методики визначення причин неефекти­вної роботи побутового підприємства та надання рекомендацій щодо їх усунення.

Внаслідок відсутності належного методичного забезпечення аналі­зу фінансово-економічної діяльності побутових підприємств виникає необхідність його удосконалення. Тому розроблено методику фінансо­во-економічного аналізу підприємств побутового обслуговування насе­лення, що складається з наступних фінансово-економічних коефіцієнтів: рентабельність витрат, рентабельність власного капіталу, рентабельність короткострокової кредиторської заборгованості, коефіцієнт співвідно­шення оборотних і необоротних активів, співвідношення короткостро­кових пасивів і перманентного капіталу, швидкої ліквідності, абсолют­ної ліквідності, маневреності функціонального капіталу, забезпеченості матеріальних оборотних активів плановими джерелами фінансування, частка відрахувань чистого прибутку на розвиток виробництва, коефіці­єнт оборотності запасів, фондоозброєність, продуктивність праці.

Для узагальнення результатів дослідження знаходиться інтегральна оцінка (I j) фінансово-економічного стану підприємств побутового об­слуговування [5, с.57]:

де k - значимість (вага) фінансово-економічних показників;   Zj -

стандартизоване значення і-го показника в j період; n - кількість фінансово-економічних показників.

За інтегральними оцінками можна зробити висновок про загаль­ний стан підприємства, порівняти з еталонним, побачити тенденції зміни інтегральних оцінок і прогнозувати ефективність діяльності під­приємства в майбутньому. Однак, ці оцінки не дають можливості ви­явити "слабкі", "проблемні" місця організації, визначити причини ни­зької рентабельності, неефективної діяльності, недоотримання прибут­ку та ін.

Стандартизовані (нормовані) оцінки попадають в межі від 0 до 1. Виходячи з того, що інтегральна оцінка більша за 0,6 свідчить про гар­ний (або відмінний) фінансово-економічний стан побутового підпри­ємства, як гранична міра приймається значення 0,6. Якщо стандарти­

зована оцінка показника більша за 0,6, цю оцінку можна вважати доб­рою. Дослідження цього показника на цьому закінчується. Якщо стан­дартизована оцінка менша за 0,6, досліджуються всі абсолютні показ­ники, що формують цей показник.

Ті абсолютні показники, що будуть виявлені в ході даного дослі­дження і будуть становити сукупність "проблемних" місць.

На підставі методики аналізу фінансово-економічного стану по­бутових підприємств сформовано модель виявлення причин неефекти­вної роботи на побутовому підприємстві (рисунок). У моделі зазначе­но, прямий (|) або зворотний Q) вплив надає показник на ефективність діяльності підприємства.

Модель виявлення причин неефективної роботи побутового підприємства

Продовження рисунка

Закінчення рисунка

Таким чином, можна виділити основні „слабкі місця" підприємств сфери побутового обслуговування та причини їх виникнення (табл.1).

Таблиця 1 - „Слабкі місця" підприємств побутового обслуговування та причини їх виникнення

„Слабкі місця" побутового _підприємства_

Відсутність або недостатність чистого прибутку (наявність збитку),

виручки від реалізації послуг; велика сума витрат (або собівар­тості)

Причина виникнення „слабких місць"

Недостатність грошових коштів; відсутність поточних фінансо­вих інвестицій;

низька вартість оборотних акти­вів

Велика сума поточних зо­бов'язань за рахунками з бю­джетом, зі страхування, з оплати праці, інших поточних зо­бов' язань; велика вартість виробничих запасів; низька сума перманентного капіталу

Недосконала маркетингова політика; неефективне планування та прогнозування діяльності; відсутність чи недосконалість системи контролінгу; неефективна політика збуту послуг;

значні витрати на ремонт, реконструкцію та модернізацію будівель та споруд, що знаходяться на балансі підприємст­ва;

неефективна політика збуту; невиправдане співвідношення низьке або надто високе); зниження кредитоспроможності; застосування застарілих технологій; низька якість надання послуг; надто велика або недостатня кількість працівників; значна кількість некваліфікованих працівників

цін і собівартості (надто

велика сума простроченої дебіторської заборгованості; наявність великої частки неліквідних активів; зниження конкурентоспроможності послуг на ринку; неукладання великих контрактів

Надто велика або мала середньооблікова чисельність персоналу

надлишок персоналу;

зниження продуктивності праці працівників;

зменшення ліквідності та платоспроможності підприємства;

недостатність вільних грошових коштів;

велика сума дебіторської заборгованості;

незадовільна робота з дебіторами;

значна кількість некваліфікованих працівників

неефективна політика управління персоналом; наявність внутрівиробничих конфліктів; підвищення плинності кадрів; значна кількість некваліфікованих працівників

На основі табл. 1 розроблено рекомендації щодо підвищення фі­нансово-економічної діяльності підприємств сфери побутового обслу­говування (табл.2).

Таблиця 2 - „Слабкі місця" підприємств побутового обслуговування та рекомендації щодо їх усунення

„Слабкі місця" побуто­вого підприємства

Рекомендації щодо усунення „слабких місць"

Відсутність або недоста­тність чистого прибутку (наявність збитку), виручки від реалізації

послуг;

велика сума витрат (або собівартості)

Вдосконалення маркетингової політики, політики збуту по­бутових послуг (надання ефективної реклами в засобах масо­вої інформації, відкриття пунктів прийому в місцях, зручних для замовників послуг та ін.).

Відмова від нерентабельних видів діяльності побутового підприємства.

Здача в оренду приміщень, що простоюють. Зниження цін для підвищення конкурентоспроможності та завоювання частини ринку. Або підвищення цін, якщо під­приємство обрало наступальну стратегію. Введення технології наростаючих знижок. Оновлення застарілих технологій, скорочення витрат на ре­монт та реконструкцію застарілих технологій. Підвищення якості надання послуг та ін.

Недостатність грошових коштів;

відсутність поточних фінансових інвестицій; низька вартість оборот­них активів

Залучення нових клієнтів.

Продаж надлишків виробничих запасів.

Зменшення строку оборотності активів (відмова від роботи з неплатоспроможними замовниками або замовниками, які затягують строк оплати наданих послуг та ін). Належна робота з дебіторами.

Здача в оренду приміщень, продаж устаткування, що не заді-яно у виробничому процесі, та ін.

Велика сума поточних зобов'язань за рахунка­ми з бюджетом, зі стра­хування, з оплати праці, інших поточних зо­бов' язань; велика вартість виробничих запасів; низька сума перманент­ного капіталу

Регулювання співвідношення суми дебіторської і кредиторсь­кої заборгованості.

Своєчасне списання сумнівної дебіторської заборгованості. Продаж надлишків виробничих запасів. Належна робота з дебіторами та ін.

Надто велика або мала середньооблікова чисе­льність персоналу

Зменшення чисельності персоналу. Підвищення кваліфікації персоналу. Підвищення продуктивності праці працівників. Ефективна політика управління персоналом. Зменшення плинності кадрів.

Ефективне регулювання внутрівиробничих конфліктів та ін.

Запропонована методика визначення причин неефективної (або не­достатньо ефективної) роботи підприємств сфери побутового обслуго­вування дозволяє визначити „слабкі місця" побутових підприємств, а також сформувати рекомендації щодо їх усунення.

Наступним етапом розробки даної тематики є визначення „слабких місць" окремо для підприємств кожного окремого виду побутових по­слуг.

1 .http ://www.oblrada.kharkov.ua/ 2010 .htm.

2.Внукова Н.М., Кузьминчук Н.В. Економіка виробничих послуг. - Харків: ТОВ "Модель всесвіту", 2001. - 128 с.

3. Песоцкая Е.В. Маркетинг услуг. - СПб.: Питер, 2000. - 160 с.

4. Сидорова А.В. Экономико-статистические методы в управлении сферой услуг. -Донецк: ДонНУ, 2002. - 239 с.

5. Бень Т.Г., Довбня С.Б. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства // Фі­нанси України. - 2002. - № 6. - С.53-60.

Отримано 24.02.2006

УДК 338.242.4.0252 (477) А.В.МАНОЙЛЕНКО, канд. экон. наук

Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, г.Киев

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ САНАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ВРЕМЕННО НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

На основе применения проектного подхода предлагается комплексная модель осуществления процедуры санации субъектов хозяйствования с применением финансо­вых инструментов лизинга и факторинга, современных управленческих технологий реинжиниринга и реструктуризации производственных социально-экономических сис­тем. Рассматриваются вопросы возможности использования потенциала нематериальных активов в условиях осуществления антикризисного управления временно неплатежеспо­собным субъектом хозяйствования.

В условиях довольно значительной массы убыточных предпри­ятий в Украине [11], высокой энтропии внешней среды, особое место в экономике занимают вопросы связанные с банкротством, ликвидацией и восстановлением расширенного воспроизводства капитала производ­ственных социально-экономических систем. Построение адекватных моделей оценки возможностей процедуры санации временно неплате­жеспособных субъектов хозяйствования представляет собой сложную научно-практическую задачу. Существующие методики в основном предполагают оценку ликвидационной массы [3, 5, 8, 9], т.е. оценоч­ной стоимости целостного производственного имущественного ком­плекса предприятия и отдельных структурных элементов его активов, к которой добавляется сумма оборотных средств, в случае недостаточ­ности их для погашения кредиторской задолженности предполагается

Страницы:
1 


Похожие статьи

Т В Белікова - Вдосконалення методики визначення причин неефективної роботи побутового підприємства