А Д Коваленко - Варіація величини вартості за методом дисконтування грошових потоків - страница 1

Страницы:
1  2 

9. Каплет Роберт С, Нортон Дейвид П. Организация, ориентирован­ная на стратегию: Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. — 416 с.

10. Нивен П.Р. Сбалансированная Система Показателей шаг за шагом. Максимальное повышение эффективности и закрепление полу­ченных результатов / П.Р. Нивен. Баланс Бизнес-Букс, 2004. — 328 с.

11. Фридаг Х. Сбалансированная система показателей / Х. Фридаг.М.: Финансы и статистика, 2007. — 160 с.

12. О 'Лири Д. ERP-системы. Современное планирование и управле­ние ресурсами предприятия / Д. О'Лири. М.: Вершина, 2004. — 272 с.

13. Андрусенко Т. Современный анализ данных: общие вопросы BI / Т. Андрусенко // Корпоративные системы. — 2005. — №2.

14. Бурмистров Г. Затраты: от контроля к управлению // Управление компанией. — №8. — 2006.

Стаття надійшла до редакції 21.09.2010.

УДК: 338

А.Д.Коваленко, аспірант кафедри економіки підприємств факультету економіки та управління, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ВАРІАЦІЯ ВЕЛИЧИНИ ВАРТОСТІ ЗА МЕТОДОМ ДИСКОНТУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

Анотація. Стаття присвячена аналізу методичного підходу оцінювання ва­ртості бізнесу. Проаналізовано можливість управління вартістю компанії за допомогою методу дисконтування грошового потоку. Запропоновано шляхи мінімізації суб'єктивного впливу в процесі визначення вартості бізнесу.

Аннотация. Статья посвящена анализу методического подхода оценки стоимости бизнеса. Проанализировано возможность управления сто­имостью компании с помощью метода дисконтирования денежного потока. Предложено пути минимизации субъективного влияния в про­цессе определения стоимости бизнеса.

Annotation. The article analyzes methodological approach to estimation of business's cost and possibility to manage company's cost by using the value of discounted cash flow method. Ways to minimize subjective influence in the process of determining business value.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: вартість, оцінювання вартості, грошовий потік, дискон­тування грошового потоку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стоимость, оценка стоимости, денежный поток, дис­контирования денежного потока.

KEY WORDS: value, valuation, cash flow, discounted cash flow.

© Коваленко А. Д., 2010

304

Багато століть люди займаються оцінюванням вартості різних об'єктів, але за останнє десятиліття відбувається зміна орієнти­рів, збільшується увага до цієї проблеми, що стає актуальним економічним напрямком досліджень багатьох науковців та аналі­тиків. Хоча, незважаючи на це, процеси оцінювання та управлін­ня вартістю містять ще досить значне коло питань, які потребу­ють більш глибокого дослідження. Це стосується, насамперед, процесу оцінювання вартості бізнесу за допомогою методу дис­контування грошових потоків (Discounted Cash FlowDCF).

Більшість аналітиків вважають, що DCF є методом, який най­частіше використовують для оцінювання вартості компанії, до того ж він виступає основою багатьох інших методів визначення величини вартості [3]. Цей методичний підхід ґрунтується на ве­личині теперішньої вартості майбутнього Cash-Flow, яку може генерувати об'єкт оцінювання у розрізі окремих періодів. Концеп­ція DCF обґрунтована в роботах А. Раппапорта та Т. Коупленда [6]. Однак, історія DCF бере початок ще з 1906 року як методу визначення вартості бізнесу (табл. 1).

Таблиця 1

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДҐРУНТЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ DCF

Представники

Погляди щодо оцінювання вартості бізнесу

І. Фішер, 1906 рік

Основне положення теорії капіталу полягає, що вар­тість активу дорівнює майбутнім грошовим надхо­дженням від нього, зведених до теперішньої вартості за відповідною дисконтною ставкою [7]

Джон Барр Уільямс, 1960 рік

Вартість будь-якої компанії визначається вхідними і вихідними потоками грошових коштів, скорегованих за відповідною дисконтною ставкою [8].

Уоррен Баффет, 1971 рік

Вартість бізнесу — це грошовий потік, який можливо згенерувати за допомогою цього бізнесу [1]

Міллер і Модельні, 80-ті роки XX ст.

Вартість будь-якого активу — це теперішня вартість очікуваного потоку грошових надходжень від нього. Дане твердження лежить в основі методу DCF. Вар­тість визначається величиною прогнозованих керів­ництвом грошових потоків за вирахуванням інвести­цій [1]

А. Дамодаран, 90-ті роки ХХ ст.

Вартість компанії залежить від її спроможності і не­визначеності генерувати грошові потоки. Вартість ак­тиву — це функція трьох змінних:

• грошовий потік;

• час очікування грошового потоку;

• ступінь невизначеності прогнозу грошових потоків [2]

Незважаючи на високу зацікавленість багатьох науковців й аналітиків до процесу оцінювання вартості бізнесу протягом останнього століття, ще й досі актуальними залишаються такі проблеми:

DCF, метод орієнтований на прогнозах:

• грошових потоків;

• прибутку;

• обсягів продажу.

Саме останній зазначений прогноз є не лише найчутливішим фактором, але ще й ланкою, яка найгірше піддається оцінюванню та потребує найглибшого передпрогнозного аналізу:

• минуле не вважається надійною опорою майбутньому, хоча надає орієнтири про загальні напрямки розвитку;

• можливість варіації величини вартості бізнесу.

Можливість варіювати величиною вартості бізнесу за допомо­гою методу DCF є нескладною задачею. Розглянемо більш деталь­но на прикладі трьох змінних, запропонованих А. Дамодараном [2]. Наведемо дванадцять варіантів визначення величини вартості бізнесу. Варіація кожної змінної складає чотири варіанта. Кож­ний варіант визначає вартість бізнесу в прогнозному періоді, який становить десять років (табл. 2—13).

Таблиця 2

ВАРТІСТЬ БІЗНЕСУ В ПРОГНОЗНОМУ ПЕРІОДІ, ВАРІАЦІЯ ЧАСУ ОЧІКУВАННЯ ГРОШОВОГО ПОТОКУ (1 ВАРІАНТ)

Час очікуван­ня грошового потоку, рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вартість бізнесу

Грошовий по­тік, ум. од.

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

Ступінь неви­значеності, %

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Коеф. дискон­тування

0,909

0,826

0,751

0,683

0,621

0,564

0,513

0,467

0,424

0,386

Дисконтовані грошові по­токи, ум. од.

0,00

82,64

0,00

68,30

0,00

56,45

0,00

46,65

0,00

38,55

292,60

Таблиця 3

ВАРТІСТЬ БІЗНЕСУ В ПРОГНОЗНОМУ ПЕРІОДІ, ВАРІАЦІЯ ЧАСУ ОЧІКУВАННЯ ГРОШОВОГО ПОТОКУ (2 ВАРІАНТ)

Час очікування грошового потоку, рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вартість бізнесу

Грошовий потік, ум. од.

100

 

 

100

100

100

 

 

100

 

Ступінь неви­значеності, %

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Коеф. дискон­тування

0,909

0,826

0,751

0,683

0,621

0,564

0,513

0,467

0,424

0,386

Дисконтовані грошові пото­ки, ум. од.

90,91

0,00

0,00

68,30

62,09

56,45

0,00

0,00

42,41

0,00

320,16

Таблиця 4

ВАРТІСТЬ БІЗНЕСУ В ПРОГНОЗНОМУ ПЕРІОДІ, ВАРІАЦІЯ ЧАСУ ОЧІКУВАННЯ ГРОШОВОГО ПОТОКУ (3 ВАРІАНТ)

Час очікування грошового потоку, рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вартість бізнесу

Грошовий по­тік, ум. од.

100

100

 

 

100

 

 

100

100

 

Ступінь неви­значеності, %

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Коеф. дискон­тування

0,909

0,826

0,751

0,683

0,621

0,564

0,513

0,467

0,424

0,386

Дисконтовані грошові пото­ки, ум. од.

90,91

82,64

0,00

0,00

62,09

0,00

0,00

46,65

42,41

0,00

324,71

Таблиця 5

ВАРТІСТЬ БІЗНЕСУ В ПРОГНОЗНОМУ ПЕРІОДІ, ВАРІАЦІЯ ЧАСУ ОЧІКУВАННЯ ГРОШОВОГО ПОТОКУ (4 ВАРІАНТ)

Час очікування грошового потоку, рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вартість бізнесу

Грошовий по­тік, ум. од.

 

 

 

100

100

100

100

100

 

 

Ступінь неви­значеності, %

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Коеф. дискон­тування

0,909

0,826

0,751

0,683

0,621

0,564

0,513

0,467

0,424

0,386

Дисконтовані грошові пото­ки, ум. од.

0,00

0,00

0,00

68,30

62,09

56,45

51,32

46,65

0,00

0,00

284,81

Таблиці 2—5 відображають зміну періодів очікування грошо­вих потоків протягом десяти років. Варіація величини вартості бізнесу за рахунок зміни часу очікування грошового потоку ста­новить 5,62 %. Це пояснюється знеціненням грошей у часі.

Таблиця 6

ВАРТІСТЬ БІЗНЕСУ В ПРОГНОЗНОМУ ПЕРІОДІ,

ВАРІАЦІЯ СУМИ ГРОШОВОГО ПОТОКУ (1 ВАРІАНТ)

Час очікування грошового потоку, рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вартість бізнесу

Грошовий по­тік, ум. од.

 

50

 

100

 

150

 

150

 

50

Ступінь неви­значеності, %

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Коеф. дискон­тування

0,909

0,826

0,751

0,683

0,621

0,564

0,513

0,467

0,424

0,386

Дисконтовані грошові пото­ки, ум. од.

0,00

41,32

0,00

68,30

0,00

84,67

0,00

69,98

0,00

19,28

283,55

Таблиця 7

ВАРТІСТЬ БІЗНЕСУ В ПРОГНОЗНОМУ ПЕРІОДІ,

ВАРІАЦІЯ СУМИ ГРОШОВОГО ПОТОКУ (2 ВАРІАНТ)

Час очікування грошового потоку, рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вартість бізнесу

Грошовий по­тік, ум. од.

 

300

 

50

 

50

 

50

 

50

Ступінь неви­значеності, %

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Коеф. дискон­тування

0,909

0,826

0,751

0,683

0,621

0,564

0,513

0,467

0,424

0,386

Дисконтовані грошові пото­ки, ум. од.

0,00

247,9

0,00

34,15

0,00

28,22

0,00

23,33

0,00

19,28

352,91

Таблиця 8

ВАРТІСТЬ БІЗНЕСУ В ПРОГНОЗНОМУ ПЕРІОДІ,

ВАРІАЦІЯ СУМИ ГРОШОВОГО ПОТОКУ (3 ВАРІАНТ)

Час очікування грошового потоку, рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вартість бізнесу

Грошовий потік, ум. од.

 

50

 

150

 

50

 

50

 

200

Ступінь неви­значеності, %

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Коеф. дисконту­вання

0,91

0,826

0,75

0,683

0,62

0,564

0,513

0,47

0,42

0,386

Дисконтовані грошові потоки, ум. од.

0

41,32

0

102,5

0

28,22

0

23,3

0

77,11

272,43

Таблиця 9

ВАРТІСТЬ БІЗНЕСУ В ПРОГНОЗНОМУ ПЕРІОДІ,

ВАРІАЦІЯ СУМИ ГРОШОВОГО ПОТОКУ (4 ВАРІАНТ)

Час очікування грошового пото­ку, рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вартість бізнесу

Грошовий по­тік, ум. од.

 

50

 

50

 

200

 

50

 

150

Ступінь неви­значеності, %

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Коеф. дискон­тування

0,91

0,8264

0,75

0,683

0,62

0,564

0,513

0,47

0,42

0,386

Дисконтовані грошові пото­ки, ум. од.

0

41,322

0

34,15

0

112,9

0

23,3

0

57,83

269,52

Запропоновано 4 варіанти зміни суми грошових потоків, за умови, що інші фактори не змінюються. Варіація величини вар­тості бізнесу дорівнює 11,56 %.

Таблиця 10

ВАРТІСТЬ БІЗНЕСУ В ПРОГНОЗНОМУ ПЕРІОДІ, ВАРІАЦІЯ СТУПЕНЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ОТРИМАННЯ ГРОШОВОГО ПОТОКУ (1 ВАРІАНТ)

Час очікування грошового пото­ку, рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вартість бізнесу

Грошовий по­тік, ум. од.

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

Ступінь неви­значеності, %

10

11

12

13,3

15

16,1

17,7

19

21

23,6

Коеф. дискон­тування

0,91

0,811

0,71

0,607

0,51

0,408

0,319

0,24

0,17

0,12

Дисконтовані грошові пото­ки, ум. од.

0

81,16

0

60,66

0

40,82

0

24,1

0

12,04

218,75

Таблиця 11

ВАРТІСТЬ БІЗНЕСУ В ПРОГНОЗНОМУ ПЕРІОДІ, ВАРІАЦІЯ СТУПЕНЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ОТРИМАННЯ ГРОШОВОГО ПОТОКУ (2 ВАРІАНТ)

Час очікування грошового пото­ку, рік

1

2

3

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

А Д Коваленко - Варіація величини вартості за методом дисконтування грошових потоків

А Д Коваленко - Стратегічні напрямки розвитку національного лізингового бізнесу