М Бєлявцев - Біобібліографічний покажчик до 70-річчя з дня народження - страница 1

Страницы:
1  2  3  4 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ БЄЛЯВЦЕВ

Біобібліографічний покажчик До 70-річчя з дня народження

Донецьк Юго-Восток 2007

УДК 339.138: 016(092) ББК У.д(4УКР)6 Белявцев Б447

Укладач:

Макарова Т.І. - головний бібліограф Редактори:

Кротова В.О. - зав. відділом Білявська К.К. - зав. сектором

Відповідальні редактори:

Шестопалова Л.В. - доцент

Воробйов В.Н. - канд. екон. наук, доцент

Відповідальний за випуск: Карягіна Н.О.

Михайло Іванович Бєлявцев: Біобібліографічний покажчик до 70-річчя з дня народження / Т.І. Макарова. - Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2007. - 34 c.

Біобібліографічний покажчик присвячено життю та діяльності завідувача кафедри «Маркетинг» Донецького національного університету, професора, кандидата економічних наук, доктора філософії, академіка Академії економічних наук України Бєлявцева Михайла Івановича.

Покажчик, укладений до 70-річчя з дня народження Бєлявцева М.І., вміщує нарис про життя та науково-педагогічну діяльність вченого, його наукові праці за 1961-2006 роки. Наукові праці включають монографії, навчальні посібники, підручники, статті зі збірок, доповіді на конференціях, звіти науково-дослідницьких робіт.

Покажчик розраховано на широке коло читачів.

ВСТУП

Біобібліографічний покажчик висвітлює життєвий та творчий шлях завідувача кафедри «Маркетинг» Донецького національного університету, професора, кандидата економічних наук, доктора філософії, академіка Академії економічних наук України Бєлявцева Михайла Івановича.

Він містить нарис про життя і діяльність вченого та перелік його наукових праць, виданих протягом 1960-2006 років українською та російською мовами.

Покажчик містить чотири розділи: «Наукові праці», «Навчально-методична діяльність», «Дисертації, захищені під науковим керівництвом М.І. Бєлявцева», «Звіти науково-дослідницьких робіт, виконаних при участі та під керівництвом М.І. Бєлявцева» .

Принцип розташування матеріалу - тематичний, у середині розділів -хронологічний та алфавітний.

У розділі «Наукові праці» вміщені монографії, статті зі збірок, наукової періодики і видань, що продовжуються, доповіді на конференціях, праці видані за редакцією вченого, за період 1960-2006 рр. У межах років праці розміщені за алфавітом назв.

У розділі «Навчально-методична діяльність» уміщені дані про навчальні посібники, методичну літературу, статті, доповіді на конференціях. Матеріал тут розташовано за хронологією.

Розділ «Дисертації, захищені під науковим керівництвом М.І. Бєлявцева» містить алфавітний перелік призвіщ дисертантів.

Розділ «Звіти науково-дослідницьких робіт, виконаних при участі та під керівництвом М.І. Бєлявцева» містить дві частини: «Звіти науково-дослідницьких робіт» виконані у Донецькому національному університеті та «Звіти науково-дослідницьких робіт» які виконані та зберігаються у фондах ДонУГІ. Матеріал у цьому розділі розміщено в оборотній хронологічній послідовності.

Бібліографічні описи складені за чинним державним стандартом. Прізвища співавторів наведені після назви кожної праці.

Зіркою (*) позначені матеріали, не звірені de vizu через відсутність джерел.

Для полегшення пошуку співавторів наприкінці біобібліографічного покажчика вміщений алфавітний «Покажчик співавторів».

НАРИС НАУКОВОЇ

ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бєлявцев Михайло Іванович народився 5 березня 1937 року в селі Верхня Пожня Велико-Писарівського району Сумської області і був четвертою дитиною в родині селян Івана Михайловича та Олександри Денисівни Бєлявцевих.

Його дитинство припало на воєнні роки, які принесли руїни та голод. Тяжкими були й післявоєнні роки. У вересні 1945 року Михайло пішов до першого класу сільської семирічної школи. Він ріс допитливим підлітком і тому після закінчення семирічки у 1952 році продовжив навчання в середній школі у сусіднього села Славгород, розташованому на 5 кілометрів від помешкання, і в 1955 році успішно закінчив 10 класів. Цього ж року Михайло вступив до Харківського інженерно-економічного інституту на факультет «Матеріально-технічне постачання». В 1960 році успішно закінчив його за спеціальністю «Економіка і організація матеріально-технічного постачання гірничої промисловості» і отримав кваліфікацію інженера-економіста.

Перші трудові кроки Бєлявцев М.І. зробив ще будучи студентом - працював під час проходження практик ГРОЗ, гірничим майстром з вентиляції та внутрішньо-шахтного транспорту. Поряд з набуттям фахових навичок, це поліпшувало складне матеріальне становище батьків, яким на зароблені трудодні не платили грошей.

Після закінчення інституту в 1960 році Бєлявцев М.І. був направлений до м. Лисичанськ в управління «Техпостач» тресту «Лисичанськвугілля», де працював до січня 1961 року, займаючи посаду керівника групи обладнання. Весь цей час він відчував потяг до дослідницької роботи, що й спонукало керівництво тресту дати рекомендацію Михайлові до Донецького науково-дослідного вугільного інституту. З кінця січня 1961 року він почав працювати молодшим науковим співробітником

ДонВУГІ.

Одержавши серйозну фахову підготовку, Бєлявцев М.І. у 1966 році вступив до аспірантури при ДонВУГІ і під науковим керівництвом доктора економічних наук, професора, проректора Харківського інженерно-економічного інституту Станіслава Андрійовича Куліша у 1970 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук.

В 1971 році було об'явлено конкурс на заміщення посади старшого викладача кафедри планування народного господарства економічного факультету Донецького державного університету, і Бєлявцев М.І. був обраний за конкурсом на цю посаду. Коли в 1972 році в університеті була організована кафедра організації та планування матеріально-технічного постачання, Михайло Іванович був призначений спочатку виконуючим обов'язки завідувача кафедрою, а згодом - завідувачем цієї кафедри. Назви кафедри після декількох реорганізацій в галузі економіки змінювались відповідно до вимог часу і нині Бєлявцев М.І. очолює кафедру «Маркетинг» Донецького національного університету.

Проводячи науково-дослідницьку та педагогічно-виховну роботу в університеті, Бєлявцев М.І. постійно підвищував свій фаховий рівень і в 1976 році йому було присвоєно вчене звання доцента по кафедрі економіки та організації матеріально-технічного постачання, у 1995 році - звання доктора філософії. В 1987 році за заслуги в галузі вищої освіти СРСР Бєлявцев М.І. був нагороджений нагрудним знаком «За відмінні успіхи в роботі» Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти СРСР. В 1997 році за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність Бєлявцев М.І. удостоєний нагороди знаком «Відмінник освіти України».

У вересні 2006 року Михайло Іванович за вагомий внесок в розвиток фізичного виховання та спорту серед студентської молоді нагороджений Почесною Грамотою Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.

У червні 2003 року Михайло Іванович обраний академіком Академії Економічних наук України, а 23 жовтня 2003 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України йому присвоєно вчене звання професора.

Бєлявцев М.І. постійно займається науково-дослідницькою роботою зі студентами та працівниками кафедри маркетингу. За результатами виконаних кафедрою дослідницьких робіт було захищено через цільову аспірантуру при Московському інституті народного господарства ім. Г.В. Плеханова 17 кандидатських дисертацій. Більшість випускників аспірантури зараз працюють викладачами кафедри маркетингу та інших кафедр університету. Під безпосереднім керівництвом Михайла Івановича захистили дисертації та отримали наукову ступінь кандидата економічних наук 5 осіб.

Одночасно з науковою та педагогічно-виховною роботою Бєлявцев М.І. активно займається суспільно-корисною діяльністю. Як фахівець високого рівня він протягом 35 років є членом Вченої ради економічного факультету та 5 років -Вченої ради Донецького національного університету.

Кафедра маркетингу часто виступає провідною установою при захисті дисертацій на здобуття вченого звання кандидатів та докторів наук, а її завідувач виступає офіційним опонентом при захисті докторських дисертацій. Михайло Іванович багато років є членом науково-методичної комісії при МОН України по секції маркетингу, а також членом науково-методичної комісії класичних університетів при МОН України.

Професор Бєлявцев М.І. є широко відомим фахівцем в галузі маркетингу в Україні та за її межами, сприяє розвитку економічної науки. До його творчого доробку належить майже 150 наукових праць та навчальних посібників, з них 6 монографій та 6 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України загальним обсягом 230 друкарських аркушів.

Як педагог, професор Бєлявцев М.І. має високий фаховий та науково-методичний рівень, володіє лекторською майстерністю, що сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців для економіки України.

Бєлявцев М.І. разом з дружиною, з якою одружились ще студентами інституту, виховали сина Юрія, який закінчив Донецький державний університет, а також аспірантуру при Інституті економіки промисловості НАН України, де іпрацює старшим науковим співробітником. В його сім'ї зростає донька Єлизавета, яка навчається у 9 класі Українського гуманітарного колегіуму.

Напередодні свого 70-річчя Михайло Іванович повний сил та нових планів щодо подальшого розвитку кафедри маркетингу при переході на Болонську систему навчання студентів.

Колектив кафедри

ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ М.І. БЄЛЯВЦЕВА

Михайло Іванович Бєлявцев народився 5 березня 1937 року в селі Верхня Пожня Велико-Писарівського району Сумської області. 1955 Закінчив середню школу.

1960 Закінчив Харківський інженерно-економічний інститут за спеціальністю «Економіка і організація матеріально-технічного постачання гірничої Промисловості», отримав кваліфікацію інженер-економіст.

1960 Одружився. Дружина: Бєлявцева Зоя Степанівна.

1960 Направлений до м. Лисичанськ в управління «Техпостач» тресту «Лисичанськвугілля», займав посаду керівника групи обладнання.

1961 Молодший науковий співробітник Донецького науково-дослідницького вугільного інституту.

1966 Народився син Юрій, який закінчив Донецький державний університет, аспірантуру при Інституті економіки промисловості НАН України, де і працює старшим науковим співробітником.

1966 Аспірант Донецького науково-дослідного вугільного інституту.

1970 Захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економіч­них наук на тему «Исследование и выбор эффективных форм поставок материальных ценностей угольным предприятиям».

1971 Обраний за конкурсом на посаду старшого викладача кафедри планування народного господарства економічного факультету Донецького державного університету

1972 Обраний завідувачем «Кафедри організації та планування матеріально-технічного постачання».

1976 Присвоєно вчене звання доцента кафедри організації та планування

матеріально-технічного постачання. 1987 Нагороджений нагрудним знаком «За відмінні успіхи в роботі». 1995 Присвоєно вчене звання доктора філософії. 1997 Нагороджений знаком «Відмінник освіти України». 2003 Обраний академіком Академії економічних наук України. 2003 Присвоєно вчене звання професора.

2006 Нагороджений Почесною Грамотою Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.хронологічний покажчик наукових праць м.і. бєлявцева

1964

1. * Вопросы материально-технического снабжения в угольной промышленности / Алымов А.Н., Гаркуша П.Д., Белявцев М.И. и др. - М.: Недра, 1964. - 216 с.

1967

2. Анализ использования автомобильного транспорта в материально-техническом снабжении угольной промышленности / Гаркуша П.Д., Белявцев М.И. // Экономика угольной промышленности: Сб. - М., 1967. - С. 95-103.

3. Вопросы эффективности материально-технического снабжения в угольной промышленности / Гаркуша П.Д., Белявцев М.И. // Экономика угольной промышленности: Сб. - М., 1967. - С. 103-106.

4. Выбор оптимального грузооборота межрайонных баз материально -технического снабжения угольной промышленности / П.Д. Гаркуша, М.И. Белявцев, Н.И. Цицеро // Экономика угольной промышленности: Сб. - М., 1967. - С. 232-244.

1968

5. Вопросы совершенствования лесоснабжения предприятий угольной промышленности Донбасса / Белявцев М.И. // Повышение эффективности общественного производства в новых условиях планирования и экономического стимулирования: Тез. докл. - Донецк, 1968. - С. 167-171.

6. Механизация работ на лесных складах угольных шахт и методика выбора месторасположения складских емкостей / Гаркуша П.Д., Гридин В.И., Белявцев М.И. - К.: УкрНИИНТИ, 1968. - 72 с.

7. Определение экономической эффективности прогрессивной организации поставок материальных ценностей на шахтах в новых условиях / М.И. Белявцев // Тезисы докладов республиканской научно-технической конференции молодых ученых по проблемам угольной промышленности УССР: (ноябрь, 1968 г.). -Донецк, 1968. - С. 229-230.

8. Применение математических методов в совершенствовании организации материального обеспечения шахт / М.И. Белявцев, Н.И. Цицеро, С.М. Бойко // Тезисы докладов республиканской научно-технической конференции молодых ученых по проблемам угольной промышленности: (ноябрь, 1968 г.). - Донецк, 1968. - С. 227-228.

1969

9. Возможности использования вероятностных оценок потока требований при организации складских работ / Кулиш С.А., Белявцев М.И., Воловельская С.Н. // Экономика угольной промышленности: Сб. - М., 1969. - С. 27-34.

10. Исследование и выбор эффективных форм поставок материальных ценностей угольным предприятием / Белявцев М.И. : Дис. ... канд. экон. наук. -

Донецк, 1969. - 340 с.

11. Совершенствование материального обеспечения шахт - важный резерв повышения эффективности использования производственных фондов угольной промышленности / Белявцев М.И. // Эффективность использования производственных фондов в промышленности. - Донецк, 1969. - Ч.2. - С. 45-50.

12. Хозяйственная реформа и материально-техническое снабжение угольных предприятий / М.И. Белявцев // Экономические проблемы хозяйственной реформы в горнометаллургической промышленности и геологии. - Л., 1969. - С. 131-133.

13. Экономическая эффективность организации пакетирования лесоматериалов на лесных складах Донбасса / М.И. Белявцев // Экономика угольной промышленности: Сб. - М., 1969. - С. 42-56.

1970

14. Исследование и выбор эффективных форм поставок материальных ценностей угольным предприятиям : Автореф. дис. . канд. экон. наук / Белявцев М.И.; Харьков. инж.-экон. ин-т. - Харьков, 1970. - 16 с.

15. Совершенствование лесоскладского хозяйства / Белявцев М.И., Стацура Д.И., Чуркин Ф.А., Кураксин В.М. // Технология добычи угля подземным способом. - М., 1970. - №2. - С. 3-6.

1974

16. Выбор эффективных форм поставок материальных ресурсов предприятиям комбината Донецкуголь / П.Д. Гаркуша, М.И. Белявцев, Н.С. Пернаков // Уголь Украины. - 1974. - №2. - С. 23-25.

17. Материально-техническое снабжение / С.А. Кулиш, М.И. Белявцев, Н.С. Пернаков. - Донецк: Донбасс, 1974. - 104 с.

18. Нормирование расхода материалов / М.И. Белявцев, А.А. Марченко. -Донецк: ДонГУ, 1974. - 25 с.

1975

19. Вопросы воздействия подсистемы «Материально-техническое АСПР области» / М.И. Белявцев, И.М. Яковлева, Л. Гончарова // Проблемы и дальнейшие направления типового проектирования АСПР области: Тез. докл. респ. конф. - К., 1975. - С. 25-26.

20. Экономическая эффективность управления производственными запасами в условиях АСУ на заводах газовой аппаратуры / М.И. Белявцев, Н.Н. Абакарова, А. Мархасина // Применение экономико-математических методов и вычислительной техники для совершенствования материально-технического снабжения народного хозяйства Украинской ССР: Тез. докл. на респ. науч.-техн. конф. - К., 1975. - С. 39­40.

1976

21. Влияние внедрения результатов научных исследований на эффективность материально-технического снабжения предприятий / М.И. Белявцев, А.А. Марченко, А.Г. Постевой // Социально-экономические проблемы ускорения научно-технического прогресса в свете решений XXV съезда КПСС (теория, практика, перспективы): Материалы респ. науч.-практ. конф. - Донецк, 1976. - С. 384-385.

22. Временная методика определения потребности предприятий в инструменте с применением ЭВМ / М.И. Белявцев, А.Г. Постевой. - К.: Главснаб УССР, 1976. -16 с.

23. Повышение эффективности использования материальных ресурсов в экономическом районе / Белявцев М.И., Марченко А.А., Постевой А.Г. // Совершенствование методов планирования и повышения эффективности общественного производства: Респ. науч. конф. молодых ученых. - К., 1976. - С. 45­47.

24. *Повышение эффективности материально-технического снабжения предприятий / Белявцев М.И., Марченко А.А., Постевой А.Г. // Социально-экономические проблемы ускорения научно-технического прогресса в свете решений XXV съезда КПСС: (теория, практика, перспективы): Материалы респ. науч.-практ. конф. - Донецк, 1976. - С. 381-382.

25. Проблемы совершенствования материально-технического снабжения в свете решений XXV съезда КПСС: ( метод. реком. лектору и пропагандисту) / Белявцев М.И., Марченко А.А., Елизаров В.П.; Обл. орг. об-ва «Знание». - Донецк:

ДонГУ, 1976. - 24 с.

26. Разработка и внедрение подсистемы «Материально-техническое обеспечение» в составе АСПР области / Белявцев М.И., Яковлева И.М., Амитан В.Н. // Проблемы совершенствования управления промышленным производством: Тез.

докл. - Донецк, 1976. - С. 67-78.

27. Совершенствование складского хозяйства на промышленных предприятиях / Белявцев М.И., Абакарова Н.Н., Кузнецов В.Г., Панина Л.В. // Проблемы совершенствования управления промышленным производством: Тез.

докл. - Донецк, 1976. - С. 78-80.

28. Состояние планирования и обеспеченность машиностроительных предприятий металлорежущим инструментом / М.И. Белявцев, А.А. Марченко, А.Г. Постевой . - М.: ЦНИИТЭИМС, 1976. - 16 с.

29. Экономия материальных ресурсов - важное направление повышения эффективности производства в десятой пятилетке : Метод. реком. в помощь лектору и пропагандисту / Елизаров В.П., Белявцев М.И, Марченко А.А., Голубь Л.А. -Донецк, 1976. - 26 с.

1977

30. К вопросу взаимодействия подсистемы «Материально-техническое обеспечение АСПР» / Белявцев М.И., Яковлева И.М., Гончаров Л.С. // Проблемы и дальнейшие направления типового проектирования АСПР области: Материалы респ. науч. конф. - Одесса, 1977. - С. 34-36.

31. Некоторые вопросы проектирования подсистемы «Материально-техническое обеспечение АСПР области» /Белявцев М.И., Яковлева И.М. // Проблемы и дальнейшие направления типового проектирования АСПР области: Материалы респ. науч. конф. - Одесса, 1977. - С. 36-38.

32. Особенности обновления техники в условиях научно-технического прогресса: (Метод. реком. в помощь лектору и пропагандисту) / Белявцев М.И., Бритченко Г.И. - Донецк: ДонГУ, 1977. - 23 с.

1978

33. Контроль за соблюдением норм запасов в условиях АСУ и его влияние на рациональное использование материально-технических ресурсов на промышленных предприятиях / Белявцев М.И., Абакарова Н.Н., Федоткина Л.П. // Влияние материально-технического снабжения на рациональное использование материальных ресурсов в народном хозяйстве. - К., 1978. - С. 10-12.

34. Прогнозирование в материально-техническом снабжении / С.А. Кулиш, М.И. Белявцев, С.Н. Воловельская и др. - Донецк: Вища шк., 1978. - 176 с.

35. Управление материальными ресурсами и эффективность производства / Белявцев М.И., Постевой А.Г. // Проблемы совершенствования управления промышленным производством (теория, практика, перспективы): Тез. докл. -Донецк, 1978. - Секц.1. - С. 108-111.

1979

36. Контроль за соблюдением норм запасов в условиях АСУ и его влияние на рациональное использование материально-технических ресурсов на промышленных предприятиях / Белявцев М.И., Абакарова Н.Н. // Влияние материально-технического снабжения на рациональное использование материальных ресурсов в народном хозяйстве: Тез. докл. - К., 1979. - С. 34-36.

37. Проблемы совершенствования управления материальными ресурсами / Белявцев М.И., Постевой А.Г. - М.: ВДНХ СССР, 1979. - 16 с.

1980

38. Оптимальное распределение инструмента в регионе / Скрыпник П.М., Белявцев М.И. // Проблемы планирования и анализа развития региона: Сб. науч. тр. - Донецк, 1980. - С. 44-51.

1981

39. Разработать нормативы повторного использования вспомогательных материалов / М.И. Белявцев, В.Т. Велькин // Экон. газ. - 1981. - №2. - С.3.

1982

40. Резервы производства на службе пятилетки: Метод реком. в помощь лектору и пропагандисту / Белявцев М.И., Милишенко А.Я., Кузнецов В.Г., Шестопалова Л.В. - Донецк, 1982. - 23 с.

41. Совершенствование организационных форм материально-технического обеспечения предприятий в Донецком экономическом районе / М.И. Белявцев, В.Г. Кузнецов, А.Я. Милишенко // Республиканская научно-практическая конференция «Региональные проблемы повышения эффективности материально-технического снабжения». - Ташкент, 1982. - С. 47-48.

1983

42. *Отраслевой нормативный документ «Нормы запасов запасных частей для ремонта оборудования п/о Минуглепрома СССР» : [Ротапринт] / М.И. Белявцев, Н.Н. Назаренко. - Донецк: ДонГУ, 1983. - 104 с.

1985

43. *Исследование внешних потерь от дефицита при поставках продукции / Белявцев М.И., Воробьев В.Н. // ИЭП АН УССР. - Донецк, 1985. - С. 54-59.

44. Совершенствование анализа потерь материальных, трудовых и финансовых ресурсов от дефицита углей для коксования / Белявцев М.И., Воробьев В.Н., Кузнецов В.Г. // Совершенствование теории и практики экономического анализа в промышленности: Тез. докл. и выступлений респ. науч.-практ. конф.: (5-7 сент.). - Донецк, 1985. - Секц.3. - С. 44-48.

1986

45. Методические указания по выявлению резервов и повторному использованию отработанных инструментов и металлоотходов на маши­ностроительных предприятиях / М.И. Белявцев. - Ворошиловград; Донецк: ДонГУ, 1986. - Б.с.

1987

46. Влияние материально-технического снабжения на эффективность использования материальных ресурсов / М.И. Белявцев // Экономические проблемы внедрения ресурсосберегающих и безотходных производств и использование вторичных ресурсов: Тез. докл. - Донецк, 1987. - Секц.5. - С. 18-20.

Страницы:
1  2  3  4 


Похожие статьи

М Бєлявцев - Біобібліографічний покажчик до 70-річчя з дня народження