О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 

Вісник Донецького національного університету

Серія В. Економіка і право

ЗМІСТ

Азарян   Е . M .,   Кpaчкoвcькa   H . В .   Дocлiджeння суб'єктів вц^^^уг на ринку Україні, xapaктepy нpoнoзицiЇ

і шшітики зaвoювaння ринку 8

Амельницька   О .   В . Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства 13

Aceнoвa   M . Г .   Moдeль мapкeтингoвиx дocлiджeнь в кoмepцiйнoмy банку 17

Баєва   О . В . Teopeтичнi імнеративи сучасжи глoбaлiзaцiЇ і тpaнcфopмaцiЇ cвiтoвиx ринків 19

Бандура   M . В . Забезнечення cтaлoгo poзвиткy peгioнy в системі індикативтого нланування 22

Березницька   M . В . Фopмyвaння нрактик сучасгого маркетингу в кoнтeкcтi нepexoдy дo низькoвyглeцeвoЇ eкoнoмiки 27

Беснята M . M . CRM - тexнoлoгiЇ в системі унравління взаєминами із клієнтами 31 Бєлявцев   M . І .,   Caєнкo   О . О . Ocoбливocтi нідготовки фaxiвцiв з маркетингу в yмoвax стаж>влення глoбaльнoгo

iнфopмaцiйнoгo суснільства 34

Близький   Р . С . Peтpocнeктивний аналіз фopмyвaння та poзвиткy ринку oвoчeвoЇ нpoдyкцiЇ в Україні 37

Бoбpицькa   H . Д . Mapкeтингoвий нoтeнцiaл ніднриємства: o^rnca та нeoбxiднicть викopиcтaння 41

Бo жк o   О . В . Eвoлюцiйний внлив eкoнoмiчниx тeopiй на poзвитoк cвiтoвoгo ринку нocлyг 43

Бу лax   І . В . Meтoдичний ндащ дo oбpaння кoнкypeнтнoЇ стратегії ніднриємства 47

Бур у к Г . П . Фopмyвaння системи унравління кoнкypeнтocнpoмoжнicтю нpoдyкцiЇ 51 Бичкoвa   О . В .   Вoлoдaвчик   І . А . Teopeтичнi і нрактичні аснекти унравління poзвиткoм нepcoнaлy на нpoвiдниx

eнepгeтичниx кoмнaнiяx 55

Вacильчeнкo   А . О .,   Бєлявцева   Е . Ю . Оцінка мiжфipмoвиx віджипень в poзвиткy бyдiвeльнoгo кoмнлeкcy 57

Вертель В . В . Mapкeтингoвi дocлiджeння нeзaдoвoлeнoгo нoнитy у зaлiзничниx нacaжиpcькиx нepeвeзeнняx б0 Вopoбйoв    В . M .,    Вopoбйoв    А . А .   Кшцентуальні ocнoви cтвopeння системи унравління мapкeтингoвими

дocлiджeннями лoкaльнoгo ринку б3

Гаджієв   О . Г .,   Бєлявцев   Ю . M . Mapкeтингoвий ндащ в нитaнняx opгaнiзaцiЇ pecypcoзбepeжeння б8

Гнiлopибoв   M . А . Людський чинник ш^ва^й^го лідерства 72

Гoлoвкo   А . Я . Meтoдoлoгiчнi нpoблeми coцiaльнoгo маркетингу 75

Гoнчap О . І . Генезис тeopiЇ унравління нoтeнцiaлoм ніднриємства 77 Гoнчapyк   А . M .  Внлив тину ш^ва^й^ї стратегії на фopмyвaння фyнкцioнaльниx циклів лoгicтики мaшинoбyдiвнoгo

ніднриємства 82

Гресс   К . В . Інтеграція України дo cвiтoвoгo гocнoдapcтвa через ексторт тoвapiв і нocлyг дo країн ЄС TA CHД 8б

Гpицeнкo   С . І . Інтернет-маркетинг, iнтepнeт-лoгicтикa і iнтepнeт-кoмepцiя в мoдepнiзaцiЇ eлeктpoннoгo бізнесу 89

Дaннiкoв   О . В . Систематизація та узагальнення opгaнiзaцiйнo-eкoнoмiчниx аснектів унравління нpoдaжeм 93

Дима О . О . Аналіз визначень категорії «услуга» 97 Дубницький   В . І .,   Іван    С . В . Map^TOm^^! тотенціал нpoмиcлoвиx ніднриємств: кoнцeнтyaльнi аснекти в

paмкax щюцесу тpaнcфopмaцiЇ ніднриємств металургії 101

Зaблoдcькa   І . В .,   Кoбиляцький   О . П . Map^ram міста: тeopeтичний та нрактичний аснекти 10б

Зл oбiн   і . в . Аналіз участі України у cвiтoвиx iнтeгpaцiйниx нpoцecax 108

Івaнeнкo   Л . M .,   Бoєнкo   О . Ю . Кoнцeнтyaльнa мoдeль poзвиткy ніднриємства poздpiбнoЇ торгівлі 111

Івaнoвa   Д . П . Взaємoдiя лoгicтики і ппювацій 11б

Кaкoдєй А . О . Дocлiджeння eкoлoгiчниx ризиків функцюнування ніднриємств мeтaлypгiйнoЇ галузі 118 Какуніна   Г . А .  Фopмyвaння системи указників coцiaльнoгo poзвиткy нpoмиcлoвoгo ніднриємства нитання нpocyвaння

та нepcoнiфiкaцiЇ маркетингу кoнcyльтaцiйниx нocлyг 122

Кaлiнiчeнкo   З . Д . Питання нpocyвaння та нepcoнiфiкaцiЇ маркетингу кoнcyльтaцiйниx нocлyг 12б

Кaлиничeнкo   M . П .,   Mapчeнкo   А . О . Mapкeтингoвa взaємoдiя на ринку затобів виpoбництвa 130

Киpилoвa   О .   В . Сучасна нарадигма маркетингу тypиcтичниx нocлyг 134

Кoвaльчyк   С . В . Mapкeтингoвe забезнечення iннoвaцiйнoгo poзвиткy нpoмиcлoвиx ніднриємств 138

Кoзapyк А . Я . Aвтoмaтизoвaнa система унравління занасами зaнacниx частин на металургійншу ніднриємстві 141 Крикавський   Є . В .,   Kocap   H . С .,   Угoлькoв   Є . О . Реалізація ганцен^ї тарт^р^^ю маркетингу у

дiяльнocтi кoмepцiйниx банків України 14б

Kyзнєцoв   В . Г .   Івaнoвa   У . О . Глoбaльнi фaктopи внливу на маркетингову стратегію ніднриємств 149

Легкий   С . А . Встаговлення eкoнoмiчнoЇ цппюсті нocлyг насаж^см^го aвтoмoбiльнoгo тpaнcнopтy 152

Лeoнoвa Г . Д ., Зайцева А . M . Унравління якістю в cиcтeмax oбcлyгoвyвaння 155 Лисичний     Д . M .    Poзpoбкa   матрич^ї   методики   стратегіч^го   мapкeтингoвoгo   аналізу  діяльтості ніднриємств

мaшинoбyдyвaння 158

Лoгaчoвa   О . В .   Moтивaцiйнi аснекти вoлoнтepcтвa (на нрикладі вoлoнтepcькoгo нpoeктy UEFA Euro 2012) 1б2

Maтвiїв M . Я , Miщeнкo С . Г ., Лисюк О . M . Банківський маркетинг у coцiaльниx мepeжax 1б5 Meдвeдєвa   M . І .  Moдeлювaння ayтcopcингy нpoмиcлoвoЇ лoгicтичнoЇ системи з нoвтopнoю нepeнaлaдкoю нриладу

нісля того вiднoвлeння 1б8

Miз і на   О . В .   Обґрунтування системи указників o^rnm eкoнoмiчнoгo poзвиткy ніднриємства 174

Hayмoвa   M . А .,   Пeлaшeнкo   А . В . Tpaнcнopтнa лoгicтикa: тенденції poзвиткy та нpoблeми 177

Opлoв О . О . Іннoвaцiйний нoтeнцiaл, маркетинг і тexнoлoгiя 181 Opлoв   П . А . Пpoблeми coцiaльнoЇ вiднoвiдaльнocтi маркетингу в Україні і нpoмиcлoвo poзвинeниx ^amax в світлі cвiтoвoЇ

eкoнoмiчнoЇ кризи 182

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ ЗАСНОВАНИЙ У 1997 РОЦІ

Спецвипуск, том 2, 2012

Петенко     І . В .,     Петенко     А . В .      Особливості  управління розвитком  вугільних  підприємств  в умовах

невизначеності 186

Пилипчук   В . П .   Інноваційний маркетинг в галузі туристичних послуг як засіб конкурентної боротьби 189

Половян   Н . С . Механізм управління розподілом ресурсів в умовах ліквідації екологічних ризиків 192

Половян   О . В . Інструментарій забезпечення збалансованого розвитку економічних систем 196

Полшков Ю . М . Про сучасні підходи економіко-математичного моделювання в маркетингу 199 Попова   В . Г . Роль та значення регіональних господарських комплексів у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності

держави 207

Посторонко В . М . Систематизація методичних підходів до оцінювання конкурентного потенціалу підприємства 210 Прозорова      І . В .,      Шестопалова     Л .      В .     Інноваційний   маркетинг   як   інструмент підвищення

конкурентоспроможності підприємства 213

Савіна   Н . Б .   Контролінг за збуреннями у системі розвитку логістичних систем 216

Савчук   О . О . Зарубіжний досвід застосування соціального партнерства як фактору зростання економіки 220

Салманов   Т . Е .   Вживання моделі оптимального розміру замовлення в сучасних ланцюгах постачань 222

Свирідко   С . В . Сучасні маркетингові технології ІТ-індустрії в Україні 225

Семчик Н . В . Сучасні фактори формування лояльності споживачів 228 Стрельнікова   Д . О .,    Подольський    Р . Ю .   Формування стратегії розвитку підприємства через систему

стратегічних цілей 230 Таранич   А . В . Стратегія «журавлиного клину» у контексті розвитку в Україні кластерних утворень і високотехноукладних

виробництв 234 Уманець    Т . В .,    Уманець    Н . Л .   Методологія використання теорій мотивації у захисті економічно-активного

населення 237

Федорченко   А . В . Роль маркетингової інформації у прийнятті управлінських рішень в умовах асиметричності її потоків 240

Хімченко А . М . Суб'єкти корпоративних відносин: інтереси, взаємозв'язки, протиріччя 244 Храпкіна     В . В .,      Блажевич     Г . О .    Інноваційно-технологічний   потенціал   підприємства:   сутність та

прогнозування розвитку 248 Хрістіановський   в . в .,   Щербіна   В . П . Побудова економіко-математичних моделей для аналізу мотивації

трудової діяльності працівників фірми 254

Чаусовський   О . М .,   Матюніна   М . В . Національна економіка: зростання та розвиток 259

Чередніченко К . В . Формування моделей партнерства в культурній сфері 260 Черніченко    Г .О,    Крамаренко    А .О.   «Економічний імперіалізм» і деякі спроби зрозуміти процеси що

відбуваються в національних економіках 263 Шабаліна   Л . В .   Шулякова   А . О . Розробка стратегії виходу металургійних підприємств України на ринок країн

Близького Сходу 265 Шубін   О . О .,    Махноносов   Д . В . Ринковий інноваційний потенціал сучасного підприємства хімічної галузі та

його оптимізація 269 Щербаков   В . В .,    Ефремов   А . А .  Ідеї обґрунтування мережевих логістичних рішень в управлінні лізинговим

бізнесом в Росії 272

Ярим - Агаєв   О . М .,   Танасічук   В . С . Концепції соціальної стратифікації: системний підхід 277

НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Арутюнян   Д . В . Світовий досвід регулювання платіжного балансу 280

Ашор   Альсадек   Ф .   Салем . Теоретичні основи транснаціоналізації міжнародного бізнесу 283

Бояринова К . О . Актуалізація та процедура формування інноваційної політики промислових підприємств 286 Гродський    С . В .,    Кривоус    В . Б .   Інтеграція країн, що розвиваються, у світовий економічний простір:

регіональні наддержавні інституції 289

Дергачова   В . В . Ефективна амортизаційна політика як фактор підвищення економічного зростання країни 293

Кесоян   Н .,   Ахвердян   Д . Проблеми інституціональних реформ у Республіці Вірменія 296

Кузнєцова   К . О . Теоретичні аспекти формування поняття «ресурсний потенціал» на підприємстві 299

Мунтіян   В . І . Стратегічні імперативи економічного розвитку держав СНД 302

Подольська А . Г . Концептуальні підходи до організації закупівельної логістики за умов тендеру 305 Резнікова   Н . В .,    Відякіна      М . М .   Валютна компонента інтеграції брікс: перспективи інтернаціоналізації

юаня 308 Саакян    М .    А .,    Тігранян    І . Т .,    Карапетян    Ц . Дж .   Загальна характеристика економіки великих

муніципальних громад 311

Семикіна Л . О . Історико-правовий нарис кримінально-правові відповідальності за вимагання 313 Сімченко   Н . О .  Ґенеза парадигми сталого розвитку та її еволюція  в умовах загострення соціально-економічних

протиріч розвитку суспільства 316 Смірнова    О . М .,    Стефінін    В . В .   Взаємозв'язок та взаємозалежність економічного розвитку регіонів та

податкової політики держави 319

Сукіасян Н . Г . Особливості фінансово - правового примуса 325 Федотов    О . О .,    Федотова    М . М .  До питання про якість економічних інститутів інноваційної сфери економіки в

контексті розвитку сучасних корпорацій 328 Чорноусова    М . О .,    Свиридова    А . М .   Трансформація внутріфірмового менеджменту ТНК в умовах

волатильності глобально економічного середовища 331 Шемяков      О . Д .  Забезпеченість роботою як державна політика щодо реалізації права на працю та її вплив на розвиток

виробничої демократії 335

ВеСТНИК НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Донецкого ОСНОВАН В 1997 ГОДУ

национального университета

Серия В. Экономика и право Спецвыпуск, том 2, 2012

СОДЕРЖАНИЕ

Азарян     Е . M .,     Kpaчкoвcкaя     H . В .    Иccлeдoвaниe  субъектов  вщ^услуг  на рынке  Украины, xapa^ep

нpeдлoжeния и ^литики зaвoeвaния рынка 8

Амельницкая   О . В . Система лoгиcтичecкoгo сервиса тра^торт^ экcнeдициoннoгo нреднриятия 13

Aceнoвa   M . Г . Moдeль маркетинговый иccлeдoвaний в кoммepчecкoм банке 17

Баева   Е . В . Teopeтичecкиe имнеративы coвpeмeннoй глoбaлизaции и тpaнcфopмaции миpoвыx pынкoв 19

Бандура   M . В .   Обеснечения ycтoйчивoгo развития репюна в системе индикативтого нлaниpoвaния 22

Березницкая   M . В . Фopмиpoвaниe нрактик coвpeмeннoгo маркетинга в кoнтeкcтe нepexoдa к низкoyглepoднoй экoнoмики 27

Беснятая M . H . CRM - тexнoлoгии в системе унравление взaимooтнoшeниями с клиентами 31 Белявцев    M . И .,    Caeнкo    О .A.    Отбен^с™ нoдгoтoвки социалистов нo маркетингу в ycлoвияx cтaнoвлeния

глoбaльнoгo инфopмaциoннoгo oбщecтвa 34

Близький   P . С . Pernorae^^^^ анализ фopмиpoвaния и развития рынка oвoщнoй нpoдyкции в Украине 37

Бoбpицкaя   H . Д . Mapкeтингoвый нoтeнциaл нреднриятия: oцeнкa и нeoбxoдимocть иcнoльзoвaния 41

Бoжкo   О . В .   Эвoлюциoннoe влияние экoнoмичecкиx тeopий на развитие миpoвoгo рынка услуг 43

Бу лax   И . В . Meтoдичecкий нoдxoд к избранию кoнкypeнтнoй стратегии нреднриятия 47

Бур у к А . Ф . Фopмиpoвaниe системы унравление кoнкypeнтocнocoбнocтью нpoдyкции 51 Бычк o ва   О . В .,   Вoлoдaвчик   И . А .  Teopeтичecкиe и нрактические аснекты унравления развитием нepcoнaлa на

ведущда энepгeтичecкиx кoмнaнияx 55

Вacильчeнкo   А . О .,   Белявцева   Е . Ю . Оценка межфирменный oтнoшeний в развитии cтpoитeльнoгo кoмнлeкca 57

Вертель В . В . Mapкeтингoвыe иccлeдoвaния нeyдoвлeтвopeннoгo cнpoca в жeлeзнoдopoжныx нaccaжиpcкиx нepeвoзкax б0 Вopoбьeв    В . H .,    Вopoбьeв    А . А .   Koнцeнтyaлы^ыe ocнoвы coздaния системы унравление маркетинговыми

иccлeдoвaниями лoкaльнoгo рынка б3

Гаджиев   А . Г .,   Белявцев   Ю . M . Mapкeтингoвый нoдxoд в вoнpocax opгaнизaции pecypcocбepeжeния б8

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 


Похожие статьи

О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства

О В Амельницька - Аналіз ефективності функціонування локальних електричних мереж в сучасних умовах

О В Амельницька - Аналіз методів оцінки соціально-економічної ефективності проектних рішень в електричних мережах