Н А Осницька - Бібліометричний аналіз дисертаційних досліджень за ключовим словом давальницька сировина - страница 2

Страницы:
1  2  3 

7

100

3    1 Республіка Білорусь        | Економічні науки

1

100

Разом

1

100

Тч5

0

1

2

3

Дисертаційні роботи економічного напряму в Україні захищено за такими спеціальностями: 08.00.09. - "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит", 08.00.03 -Економіка та управління національним господарством, 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (легка промисловість); в Російській Федерації -08.00.12 - "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 08.00.05 - "Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)", 08.00.06 "Логистика" та в Республіці Білорусь - 08.00.12 - "Бухгалтерский учет, статистика" (табл. 2).

Таблиця 2. Аналіз авторефератів дисертацій українських, російських та білоруських вчених, присвячених дослідженню операцій з давальницькою сировиною в розрізі спеціальностей за 2000-2008 рр.

Назва спеціальності                \      Рік      \ Автори

Україна

08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит за видами економічної діяльності"

2001

Житний В.Є.

 

2006

Каменська Т.О.

 

2008

Кіляр О.Р.

08.00.03 - Економіка та управління національним господарством

2007

Волощенко В.С.

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (легка промисловість)

2008

Моргулець О.Б.

12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

2006

Бабіч І.В.

25.00.02 - "Механізми державного управління"

2007

Єдинак Т.С.

Російська Федерація

08.00.12 - "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"

2000

Гареєва З.А.

 

2004

Грішан Л.Л.

08.00.05 - "Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)"

2004

Бурков А.Г.

 

2005

Широков К.М. Янчушка А.П.

08.00.06 "Логистика"

1998

Тангієв М.М.

05.13.10 "Управление в социальных и экономических системах"

2000

Новічков В.Г.

Республіка Білорусь

08.00.12 - "Бухгалтерский учет, статистика"         2006      Лемеш В.М.

Варто відмітити, що з проблематики давальницьких операцій І.В. Бабіч захищена дисертація за юридичним напрямом, спеціальність 12.00.03 - "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право", що присвячена дослідженню договору на переробку давальницької сировини, його сутності та правовій природі, що має вагоме значення для правового регулювання операцій з давальницькою сировиною.

Крім того, вітчизняним вченим, Т.С. Єдинак, захищена дисертаційна робота, присвячена державному регулюванню операцій з давальницькою сировиною зі спеціальності 25.00.02 - "Механізми державного управління".

Російським вченим В.Г. Новічковим захищена дисертація за спеціальністю 05.13.10 "Управление в социальных и экономических системах", присвячена методам оцінки ефективності управління машинобудівним підприємством, що використовує давальницьку сировину.

З метою визначення стану дослідження вітчизняними та зарубіжними вченими проблемних питань з бухгалтерського обліку давальницької сировини розглянемо детальніше автореферати дисертацій за спеціальністю 08.06.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" (Україна), 08.00.12 "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит" (Російська Федерація) та 08.00.12 "Бухгалтерський облік, статистика" (Республіка Білорусь) за 2000-2011 рр. (рис. 3).

2010

2008 і 2006 'ттттттттттттттті

2004 і 2002

2000 і

-1-1-1-1

0 12 3 4

О Україна В Російська Федерація ■ Республіка Білорусь

Рис 3. Автореферати дисертацій за спеціальністю 08.06.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" (Україна), 08.00.12 "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит" (Російська Федерація) та 08.00.12 "Бухгалтерський облік, статистика" (Республіка Білорусь) за 2000-2011 рр.

За даними рис. 3 можна зробити висновок, що в Україні за спеціальністю 08.06.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" було захищено 3 дисертації (2001, 2006, 2008 рр.), в Російській Федерації - 2 (2000, 2004 рр.) та 1 дисертація в Республіці Білорусь (2006 р.), що свідчить про незначну увагу науковців до бухгалтерського обліку давальницької сировини.

З метою виявлення найбільш актуальних питань, розглянутих вченими у дисертаційних роботах здійснено систематизацію авторефератів дисертацій вітчизняних та зарубіжних вчених за предметом та об'єктом дослідження (табл. 3).

На основі проведеного аналізу предметів та об'єктів досліджень, визначених українськими та зарубіжними науковцями в авторефератах дисертацій, можна зробити висновок, що кожен з авторів по-своєму визначає дані категорії виходячи із тематики свого наукового дослідження.

З метою виявлення проблемних аспектів операцій з давальницькою сировиною розглянемо основні проблеми щодо операцій з давальницькою сировиною, які вітчизняні вчені зазначають у своїх авторефератах дисертацій (табл. 4).

Таким чином, серед основних проблем науковці виділяють неоднозначне тлумачення категорії "давальницька сировина", "давальницькі операції" в економічній літературі та законодавчих актах (Кіляр О.Р., Бабіч І.В., Єдинак Т.С.), відсутність ефективних методик аналізу використання давальницької сировини (Кіляр О.Р., Житний В.Є.), відсутність у вітчизняному законодавстві нормативно-правових актів, які б регулювали здійснення операцій з давальницькою сировиною між резидентами України (Кіляр О.Р.), неналежний облік як у замовника, так і у виконавця процесу переробки сировини (Кіляр О.Р.), недостатнє нормативне та методичне забезпечення операцій з давальницькою сировиною (Єдинак Т.С.) та інші.

osnycka mal..doc x

Таблиця 4. Проблеми, виявлені та зазначені вітчизняними науковцями у авторефератах дисертацій, що захищені на тему "давальницька сировина

Автори

№ з/п

Недоліки (критика)

Кіляр О.Р.

Бабіч І.В.

Єдинак Т.С.

Моргулець О.Б.

Житний В.Є.

Волощенко В.С.

1

Неоднозначне тлумачення категорії "давальницька сировина", "давальницькі операції" в економічній літературі та законодавчих актах

+

+

+

-

-

-

2

Відсутність у вітчизняному законодавстві нормативно-правових актів, які б регулювали здійснення операцій з давальницькою сировиною між резидентами України

+

-

-

-

-

-

3

Відсутність розкриття інформації про операції з давальницькою сировиною в існуючих формах звітності

+

-

-

-

-

-

4

Непристосованість первинної документації до особливостей давальницьких операцій

+

-

-

-

-

-

5

Недостатнє дослідження теоретичних та практичних аспектів державного регулювання й контролю зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною

-

-

+

-

-

-

6

Недостатнє нормативне та методичне забезпечення операцій з давальницькою сировиною

-

-

+

-

-

-

7

Зниження рентабельності підприємств, що працюють на давальницькій сировині та втрата частини доданої вартості

-

-

-

+

 

 

8

Неналежний облік як у замовника, так і у виконавця процесу переробки сировини

+

-

-

-

-

-

9

Відсутність ефективних методик аналізу використання давальницької сировини

+

-

-

-

+

-

10

Критика імпорту давальницької сировини, оскільки, через імпорт давальницької сировини відбувається експорт конкурентних переваг України

-

-

-

-

-

+

11

Критика кваліфікації договору переробки давальницької сировини як інвестиційного договору, договору міни чи бартеру, договору поставки та договору підряду у чистому вигляді

-

+

-

-

-

-

12

Незастосування підприємствами прогресивних методів обліку приймання, витрачання на виробництво давальницької сировини та зберігання готової (а за наявності й супутньої) продукції, що виготовлена з давальницької сировини

+

-

-

-

-

-

13

Не вивченість впливу давальницьких операцій на фінансово-господарські результати діяльності підприємств

-

-

-

-

+

-

14

Недостатнє дослідження питань, пов'язаних з управлінням процесами переробки сировини на давальницьких умовах

-

-

-

-

+

-

15

Недостатнє висвітлення у дослідженнях науковців питань щодо здійснення давальницьких операцій між резидентами України

+

-

-

-

-

-

Оскільки, основним результатом дисертаційної роботи є її наукова новизна, тому вважаємо за доцільне розглянути основні напрями наукової новизни в авторефератах дисертацій вітчизняних вчених. Для здійснення систематизації досліджуваних дисертаційних робіт за елементами наукової новизни виділено наступні напрямки:

1) загальні питання:

- уточнено сутність таких понять як "давальницька сировина" (Бабіч І.В.), "договір переробки давальницької сировини" (Бабіч І.В.), "толінг" (Бабіч І.В., Єдинак Т.С.) та "операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах" (Житний В.Є.);

- уточнено класифікацію операцій з давальницькою сировиною (Кіляр О.Р.), класифікацію інструментів державного регулювання операцій з давальницькою сировиною за ознакою їх впливу (Єдинак Т.С.);

- визначено предмет договору переробки давальницької сировини (Бабіч І.В.), визнано договір переробки давальницької сировини новим самостійним договором підрядного типу у системі цивільно-правових договорів (Бабіч І.В., Кіляр О.Р.);

- удосконалено класифікацію видів державного контролю операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності (Єдинак Т.С.);

- запропоновано Концепцію розвитку державного регулювання операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності (Єдинак Т.С.);

- розроблено Технологічну схему проведення митними органами перевірок суб'єктів ЗЕД, що беруть участь в операціях з давальницькою сировиною як переробники (Єдинак Т.С.);

- запропоновано напрями удосконалення нормативно-правової бази, зокрема: встановити мінімальну вартість послуг переробки давальницької сировини (Волощенко В.С.), відмінити розрахунки готовою продукцією та створити пріоритет грошової форми розрахунків над розрахунками частиною давальницької сировини (Волощенко В.С.), зобов'язати замовника здійснювати капітальні вкладення у переробне підприємство (Волощенко В.С.), внести зміни до чинної законодавчо-нормативної бази, які стосуються зміни строків переробки, запровадження ліцензування, заборони переробки окремих видів сільськогосподарської сировини та визначення переліку органів державного регулювання давальницьких операцій (Єдинак Т.С.).

2) Організація і методика обліку:

- запропоновано витрати, пов'язані з переробкою давальницької сировини у замовника, відображати на окремому аналітичному рахунку до рахунку 23 "Виробництво" із фіксацією відповідного субрахунку (Кіляр О.Р.);

- запропоновано назву рахунку 022 "Матеріали, прийняті для переробки" змінити на "Матеріали, прийняті та використані для переробки" (Кіляр О.Р.);

- запропоновано до рахунку 022 відкрити такі субрахунки: 0221 "Матеріали, прийняті для переробки"; 0222 "Матеріали, передані у виробництво"; 0223 "Готова продукція, виготовлена з давальницької сировини"; 0224 "Супутня продукція, виготовлена з давальницької сировини" (Кіляр О.Р.);

- запропоновано варіант обліку виконаних послуг з переробки продукції, яка виготовлена з давальницької сировини, але ще не відвантажена замовнику, обліковувати на спеціальному субрахунку 378 "Розрахунки за виготовлену, але не відвантажену давальницьку готову продукцію" рахунку 37 "Інша дебіторська заборгованість", а не на рахунку 26 "Готова продукція", на якому повинна обліковуватись власна готова продукція (Єдинак Т.С.).

3) Організація і методика аналізу:

- обґрунтовано на концептуальному рівні зміст і послідовність комплексного аналізу господарських процесів, які відбуваються при здійсненні операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах (Житний В.Є.);

- визначено інформаційні джерела та особливості аналізу операцій з давальницькою сировиною (Житний В.Є.).

4) Відображення у звітності:

- запропоновано до форми № 5 "Примітки до фінансових звітів" додати розділ "Операції з давальницькою сировиною" (Кіляр О.Р.).

Структура основних напрямів наукової новизни в авторефератах дисертацій вітчизняних вчених представлена на рис. 4.

7% 4%

19%

ЕЭ Загальні питання □ Організація і методика обліку СЗ Організація і методика аналізу Е Відображення у звітності

70%

Рис. 4. Основні напрями наукової новизни в авторефератах дисертацій вітчизняних вчених

Таким чином, найбільшу частку в напрямах наукової новизни займають загальні питання (70 %), організація і методика обліку складає 9 %, організація і методика аналізу - 7 %, відображення у звітності - 4 %. Тобто найчастіше науковці приділяли увагу питанням, пов'язаним із сутністю давальницьких операцій, організації їх здійснення, вирішення проблем облікового відображення давальницької сировини, менше розглядалися питання аналізу даної теми дослідження.

Висновки та перспективи останніх досліджень. Здійснений бібліометричний аналіз дисертаційних досліджень за ключовим словом "давальницька сировина" дозволяє зробити висновок, що питання, присвячені операціям з давальницькою сировиною, є актуальними серед науковців, однак в Україні та Російській Федерації захищено по 7 кандидатських дисертацій, а в Республіці Білорусь лише 1 кандидатська дисертація, що свідчить про відносно незначну кількість робіт з даної тематики, однак проблематика, яка розглядається науковцями, дає підстави стверджувати про перспективність подальших наукових досліджень.

Дослідження з питань давальницьких операцій висвітлюють питання теоретичних особливостей, нормативно-правового та договірного регулювання, методик облікового відображення. Недостатньо уваги приділено питанням контролю, проблемам порушення законодавства та умов договору з переробки давальницької сировини.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Авторефераты и диссертации из Российской Государственной Библиотеки: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: dissercat.com.ru

2. Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. І. Вернадського: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua

3. Высшая аттестационная комиссия Республики Беларусь: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.vak.org.by

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Н А Осницька - Бібліометричний аналіз дисертаційних досліджень за ключовим словом давальницька сировина

Н А Осницька - Особливості документування операцій з давальницькою сировиною між резидентами україни