Н А Осницька - Бібліометричний аналіз дисертаційних досліджень за ключовим словом давальницька сировина - страница 1

Страницы:
1  2  3 

Осницъка Н.А. Бібліометричний аналіз дисертаційних досліджень за ключовим словом "давальницька сировина"

УДК 657

Осницька Н.А.

БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА КЛЮЧОВИМ СЛОВОМ "ДАВАЛЬНИЦЬКА СИРОВИНА"

Досліджено дисертаційні роботи, виконані в Україні, Російській Федерації та Республіці Білорусь за ключовим словом "давальницька сировина"

Постановка проблеми. Для українських підприємств операції з давальницькою сировиною відіграють важливу роль, оскільки, дають можливість нової форми співпраці з вітчизняними та іноземними контрагентами. В умовах розширення зовнішньоекономічних зв'язків України все більша кількість підприємств здійснює давальницькі операції. Однак, нормативно-правове забезпечення таких операцій є досі неузгодженим та викликає ряд суперечностей при здійсненні їх на практиці. Виявлення найбільш актуальних та невирішених проблем організації, здійснення та контролю операцій з давальницькою сировиною може забезпечити систематизація наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених шляхом проведення бібліометричного аналізу наукових публікацій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням питань, пов'язаних з давальницькою сировиною займається значна кількість вітчизняних та іноземних вчених, зокрема: С. Авдашева, І.В. Бабіч, О.Н. Біліченко, О.П. Борисенко, А.М. Ворона, Т.С. Єдинак,   В.Є. Житний,   В.О. Іваненко,   О.Р. Кіляр,   І. Ковалевич,   Е.О. Ковтун,

H. О. Козіцька,  Т. Лапенко,  В.М. Лемеш,  С. Михалевич,  І. Нижній,  Л. Пісьмаченко,

I. Прибега, О.О. Саліхов, В.О. Терновський, Т.С. Тоцька, Ю. Утропов та інші.

Метою дослідження є вивчення дисертаційних робіт за напрямом "давальницька сировина", захищених в Україні, Російській Федерації та Республіці Білорусь, їх систематизація за роками захисту, предметом та об'єктом дослідження, елементами наукової новизни з метою визначення стану дослідження даної теми, проблемних питань та можливих шляхів їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Одним із основних результатів наукового дослідження є дисертація, саме тому вважаємо за доцільне розглянути автореферати дисертаційних досліджень, здійснених в Україні, Російській Федерації та Республіці Білорусь за напрямом "давальницька сировина". В якості бази аналізу дисертаційних робіт вітчизняних та зарубіжних вчених було використано українські [2], російські [1] та білоруські [3] електронні каталоги дисертацій та авторефератів дисертацій. На основі проведеного аналізу виявлено, що українськими вченими захищено 7 кандидатських дисертацій, російськими - 7 кандидатських дисертацій та білоруськими - 1 кандидатська дисертація, які частково або повністю присвячені проблемам здійснення операцій з давальницькою сировиною (рис. 1).

1----□ 7; 46%

Рис. 1. Кількість авторефератів дисертацій за напрямом "давальницька сировина", захищених в Україні, Російській Федерації та Республіці Білорусь

□ 7; 47%

□ Україна

□ Російська Федерація

□ Республіка Білорусь

Динаміку дисертаційних досліджень за напрямом "давальницька сировина", здійснених в Україні, Російській Федерації та Республіці Білорусь зображено на рис. 2.

2011 2009 2007 2005 2003

2001

1998

Т5~

ЕЖ

ПЕЖ

~1

0,5

1,5

2,5

3,5

□ Україна Ш Російська Федерація □ Республіка Білорусь

Рис. 2. Динаміка кількості захистів дисертацій за напрямом "давальницька сировина" в Україні, Російській Федерації та Республіці Білорусь

За даними рис. 2 можна зробити висновок, що в Україні дисертаційні роботи за напрямом "давальницька сировина" виконані у 2001 (1), 2006 (2), 2007 (2) та 2008 (2) роках. Причинами відсутності дисертаційних досліджень в період до 2001 р. є здебільшого низький рівень розвитку зовнішньоекономічної підприємницької діяльності, а також лише початок поширення давальницьких операцій в Україні. В Російській Федерації перша дисертаційна робота виконана у 1998 р., що пов'язане з раннім виникненням та поширенням давальницьких операцій в Росії. По 2-ві дисертаційні роботи написані у 2000, 2004 та 2005 рр. В Республіці Білорусь за досліджуваний період часу захищена лише одна дисертація у 2006 р, що свідчить про те, що розвиток давальницьких операцій в практиці господарювання підприємств Республіки Білорусь не має належного наукового узагальнення.

В результаті проведеного дослідження встановлено, що даною тематикою дослідження цікавилися науковці різних галузей, зокрема, вченими з України, Російської Федерації та Республіки Білорусь в галузі економічних наук було захищено 12 дисертацій, в галузі юридичних наук - 1 дисертація, в галузі державного управління - 1 дисертація та в галузі технічних наук - 1 дисертація (табл. 1).

Таблиця 1. Кількість авторефератів, захищених в Україні, Російській Федерації та Республіці Білорусь за галузями науки

№ з/п

Країна

Галузь науки

К-ть захищених дисертацій

Питома вага, %

1

Україна

Економічні науки

5

71,42

 

 

Юридичні науки

1

14,29

 

 

Державне управління

1

14,29

Разом

7

100

2

Російська Федерація

Економічні науки

6

85,71

 

 

Технічні науки

1

14,29

Разом

7

100

3    1 Республіка Білорусь        | Економічні науки

1

100

Разом

1

100

Тч5

0

1

2

3

Дисертаційні роботи економічного напряму в Україні захищено за такими спеціальностями: 08.00.09. - "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит", 08.00.03 -Економіка та управління національним господарством, 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (легка промисловість); в Російській Федерації -08.00.12 - "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 08.00.05 - "Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)", 08.00.06 "Логистика" та в Республіці Білорусь - 08.00.12 - "Бухгалтерский учет, статистика" (табл. 2).

Таблиця 2. Аналіз авторефератів дисертацій українських, російських та білоруських вчених, присвячених дослідженню операцій з давальницькою сировиною в розрізі спеціальностей за 2000-2008 рр.

Назва спеціальності                \      Рік      \ Автори

Україна

08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит за видами економічної діяльності"

2001

Житний В.Є.

 

2006

Каменська Т.О.

 

2008

Кіляр О.Р.

08.00.03 - Економіка та управління національним господарством

2007

Волощенко В.С.

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (легка промисловість)

2008

Моргулець О.Б.

12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

2006

Бабіч І.В.

25.00.02 - "Механізми державного управління"

2007

Єдинак Т.С.

Російська Федерація

08.00.12 - "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"

2000

Гареєва З.А.

 

2004

Грішан Л.Л.

08.00.05 - "Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)"

2004

Бурков А.Г.

 

2005

Широков К.М. Янчушка А.П.

08.00.06 "Логистика"

1998

Тангієв М.М.

05.13.10 "Управление в социальных и экономических системах"

2000

Новічков В.Г.

Республіка Білорусь

08.00.12 - "Бухгалтерский учет, статистика"         2006      Лемеш В.М.

Варто відмітити, що з проблематики давальницьких операцій І.В. Бабіч захищена дисертація за юридичним напрямом, спеціальність 12.00.03 - "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право", що присвячена дослідженню договору на переробку давальницької сировини, його сутності та правовій природі, що має вагоме значення для правового регулювання операцій з давальницькою сировиною.

Крім того, вітчизняним вченим, Т.С. Єдинак, захищена дисертаційна робота, присвячена державному регулюванню операцій з давальницькою сировиною зі спеціальності 25.00.02 - "Механізми державного управління".

Російським вченим В.Г. Новічковим захищена дисертація за спеціальністю 05.13.10 "Управление в социальных и экономических системах", присвячена методам оцінки ефективності управління машинобудівним підприємством, що використовує давальницьку сировину.

З метою визначення стану дослідження вітчизняними та зарубіжними вченими проблемних питань з бухгалтерського обліку давальницької сировини розглянемо детальніше автореферати дисертацій за спеціальністю 08.06.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" (Україна), 08.00.12 "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит" (Російська Федерація) та 08.00.12 "Бухгалтерський облік, статистика" (Республіка Білорусь) за 2000-2011 рр. (рис. 3).

2010

2008 і 2006 'ттттттттттттттті

2004 і 2002

2000 і

-1-1-1-1

0 12 3 4

О Україна В Російська Федерація ■ Республіка Білорусь

Рис 3. Автореферати дисертацій за спеціальністю 08.06.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" (Україна), 08.00.12 "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит" (Російська Федерація) та 08.00.12 "Бухгалтерський облік, статистика" (Республіка Білорусь) за 2000-2011 рр.

За даними рис. 3 можна зробити висновок, що в Україні за спеціальністю 08.06.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" було захищено 3 дисертації (2001, 2006, 2008 рр.), в Російській Федерації - 2 (2000, 2004 рр.) та 1 дисертація в Республіці Білорусь (2006 р.), що свідчить про незначну увагу науковців до бухгалтерського обліку давальницької сировини.

З метою виявлення найбільш актуальних питань, розглянутих вченими у дисертаційних роботах здійснено систематизацію авторефератів дисертацій вітчизняних та зарубіжних вчених за предметом та об'єктом дослідження (табл. 3).

На основі проведеного аналізу предметів та об'єктів досліджень, визначених українськими та зарубіжними науковцями в авторефератах дисертацій, можна зробити висновок, що кожен з авторів по-своєму визначає дані категорії виходячи із тематики свого наукового дослідження.

З метою виявлення проблемних аспектів операцій з давальницькою сировиною розглянемо основні проблеми щодо операцій з давальницькою сировиною, які вітчизняні вчені зазначають у своїх авторефератах дисертацій (табл. 4).

Таким чином, серед основних проблем науковці виділяють неоднозначне тлумачення категорії "давальницька сировина", "давальницькі операції" в економічній літературі та законодавчих актах (Кіляр О.Р., Бабіч І.В., Єдинак Т.С.), відсутність ефективних методик аналізу використання давальницької сировини (Кіляр О.Р., Житний В.Є.), відсутність у вітчизняному законодавстві нормативно-правових актів, які б регулювали здійснення операцій з давальницькою сировиною між резидентами України (Кіляр О.Р.), неналежний облік як у замовника, так і у виконавця процесу переробки сировини (Кіляр О.Р.), недостатнє нормативне та методичне забезпечення операцій з давальницькою сировиною (Єдинак Т.С.) та інші.

УДК 657

Осницька Н.А.

БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА КЛЮЧОВИМ СЛОВОМ "ДАВАЛЬНИЦЬКА СИРОВИНА"

Досліджено дисертаційні роботи, виконані в Україні, Російській Федерації та Республіці Білорусь за ключовим словом "давальницька сировина"

Постановка проблеми. Для українських підприємств операції з давальницькою сировиною відіграють важливу роль, оскільки, дають можливість нової форми співпраці з вітчизняними та іноземними контрагентами. В умовах розширення зовнішньоекономічних зв'язків України все більша кількість підприємств здійснює давальницькі операції. Однак, нормативно-правове забезпечення таких операцій є досі неузгодженим та викликає ряд суперечностей при здійсненні їх на практиці. Виявлення найбільш актуальних та невирішених проблем організації, здійснення та контролю операцій з давальницькою сировиною може забезпечити систематизація наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених шляхом проведення бібліометричного аналізу наукових публікацій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням питань, пов'язаних з давальницькою сировиною займається значна кількість вітчизняних та іноземних вчених, зокрема: С. Авдашева, І.В. Бабіч, О.Н. Біліченко, О.П. Борисенко, А.М. Ворона, Т.С. Єдинак,   В.Є. Житний,   В.О. Іваненко,   О.Р. Кіляр,   І. Ковалевич,   Е.О. Ковтун,

H. О. Козіцька,  Т. Лапенко,  В.М. Лемеш,  С. Михалевич,  І. Нижній,  Л. Пісьмаченко,

I. Прибега, О.О. Саліхов, В.О. Терновський, Т.С. Тоцька, Ю. Утропов та інші.

Метою дослідження є вивчення дисертаційних робіт за напрямом "давальницька сировина", захищених в Україні, Російській Федерації та Республіці Білорусь, їх систематизація за роками захисту, предметом та об'єктом дослідження, елементами наукової новизни з метою визначення стану дослідження даної теми, проблемних питань та можливих шляхів їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Одним із основних результатів наукового дослідження є дисертація, саме тому вважаємо за доцільне розглянути автореферати дисертаційних досліджень, здійснених в Україні, Російській Федерації та Республіці Білорусь за напрямом "давальницька сировина". В якості бази аналізу дисертаційних робіт вітчизняних та зарубіжних вчених було використано українські [2], російські [1] та білоруські [3] електронні каталоги дисертацій та авторефератів дисертацій. На основі проведеного аналізу виявлено, що українськими вченими захищено 7 кандидатських дисертацій, російськими - 7 кандидатських дисертацій та білоруськими - 1 кандидатська дисертація, які частково або повністю присвячені проблемам здійснення операцій з давальницькою сировиною (рис. 1).

1----□ 7; 46%

Рис. 1. Кількість авторефератів дисертацій за напрямом "давальницька сировина", захищених в Україні, Російській Федерації та Республіці Білорусь

□ 7; 47%

□ Україна

□ Російська Федерація

□ Республіка Білорусь

Динаміку дисертаційних досліджень за напрямом "давальницька сировина", здійснених в Україні, Російській Федерації та Республіці Білорусь зображено на рис. 2.

2011 2009 2007 2005 2003

2001

1998

Т5~

ЕЖ

ПЕЖ

~1

ЕЖ

0,5

1,5

2,5

3,5

□ Україна Ш Російська Федерація □ Республіка Білорусь

Рис. 2. Динаміка кількості захистів дисертацій за напрямом "давальницька сировина" в Україні, Російській Федерації та Республіці Білорусь

За даними рис. 2 можна зробити висновок, що в Україні дисертаційні роботи за напрямом "давальницька сировина" виконані у 2001 (1), 2006 (2), 2007 (2) та 2008 (2) роках. Причинами відсутності дисертаційних досліджень в період до 2001 р. є здебільшого низький рівень розвитку зовнішньоекономічної підприємницької діяльності, а також лише початок поширення давальницьких операцій в Україні. В Російській Федерації перша дисертаційна робота виконана у 1998 р., що пов'язане з раннім виникненням та поширенням давальницьких операцій в Росії. По 2-ві дисертаційні роботи написані у 2000, 2004 та 2005 рр. В Республіці Білорусь за досліджуваний період часу захищена лише одна дисертація у 2006 р, що свідчить про те, що розвиток давальницьких операцій в практиці господарювання підприємств Республіки Білорусь не має належного наукового узагальнення.

В результаті проведеного дослідження встановлено, що даною тематикою дослідження цікавилися науковці різних галузей, зокрема, вченими з України, Російської Федерації та Республіки Білорусь в галузі економічних наук було захищено 12 дисертацій, в галузі юридичних наук - 1 дисертація, в галузі державного управління - 1 дисертація та в галузі технічних наук - 1 дисертація (табл. 1).

Таблиця 1. Кількість авторефератів, захищених в Україні, Російській Федерації та Республіці Білорусь за галузями науки

№ з/п

Країна

Галузь науки

К-ть захищених дисертацій

Питома вага, %

1

Україна

Економічні науки

5

71,42

 

 

Юридичні науки

1

14,29

 

 

Державне управління

1

14,29

Разом

7

100

2

Російська Федерація

Економічні науки

6

85,71

 

 

Технічні науки

1

14,29

Разом

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Н А Осницька - Бібліометричний аналіз дисертаційних досліджень за ключовим словом давальницька сировина

Н А Осницька - Особливості документування операцій з давальницькою сировиною між резидентами україни