О Л Лісовська, С В Ушеренко - Бюджетування в системі ефективного управління підприємством - страница 1

Страницы:
1 

Таким чином, до основних переваг страхової компанії, в якій застосовуються принципи стратегічного управління, можна від­нести:

1. забезпечення цілеспрямованості динаміки розвитку всієї страхової організації. Лише планування дозволяє компанії досяг­ти поставлених цілей у найкоротші терміни;

2. ефективне використання матеріальних, фінансових, трудо­вих, інформаційних і інших ресурсів у рамках реалізації обраної стратегії розвитку;

3. можливість об'єднати рішення керівників усіх рівнів управ­ління, пов'язаних зі стратегією, шляхом проведення періодичних нарад, на яких використовуються методи «мозкового штурму» та координуються дії всіх підрозділів організації;

4. більш чітке реагування менеджерів на зміни, нові можливо­сті і загрозливі тенденції, у зв'язку з тим, що вони постійно наці­лені на досягнення поставлених цілей і володіють інформацією про стан та зміни внутрішнього та зовнішнього середовища ком­панії;

5. створення внутрішнього середовища та атмосфери, що сприяє активному розвитку і протидіє тенденціям, які можуть привести лише до пасивного реагування компанії на зміну ситуа­ції.

Стаття надійшла до редакції 15.05.2008.

О. Л. Лісовська, канд. екон. наук, доцент, Національна академія Служби безпеки України С. В. Ушеренко, канд. екон. наук, доцент, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Узагальнено теоретичні позиції щодо сутнісних характеристик бю-джетування. Розглянуто переваги і недоліки бюджетування. Запро­поновано трактування бюджетування як способу забезпечення фі­нансово-економічної безпеки підприємства. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення механізму бюджетуання:

КЛЮЧОВІ СЛОВА: Бюджетування, бюджетна система підприємницт­ва, бюджетний процес, фінансово-економічна безпека підприємства.

© О. Л. Лісовська, С. В. Ушеренко, 2008

Метою статті є виявлення взаємозв'язків бюджетування, як способу управління діяльністю підприємства за допомогою бю­джетів і фінансово-економічної безпеки підприємства, як резуль­тату ефективного управління ним.

Проблематика бюджетування є відносно новою, але, водночас, достатньо актуальною для вітчизняних дослідників, оскільки іс­нування українських підприємств у ринкових умовах не тільки дає можливість реалізовувати конкурентні переваги, але й зумов­лює неминучість негативного впливу сукупності економічних, фінансових та правових ризиків.

Впровадження бюджетування спрямоване на своєчасне вияв­лення фінансових ризиків — зменшення доходу (збільшення ви­трат). Серед імовірних економічних і правових ризиків: подорож­чання ресурсів, порушення ритму постачання сировини і мате­ріалів, втрати власності, юридичної відповідальності тощо.

Сукупність передбачуваних і не передбачуваних ризиків (від зростання податкового навантаження до зміни смаків споживача) актуалізує потреби точності і оперативності інформаційного за­безпечення підприємницької діяльності.

Відтак, бюджетування, що достатньо широко застосовується в європейських країнах як спосіб безперервного обліку витрат з метою їх оптимізації, нині привертає все більшу увагу і вітчизня­них дослідників. «Економічна доля» українських суб'єктів під­приємництва, що функціонують в екстремальних умовах поєд­нання жорсткої ринкової конкуренції з хронічною політико-правовою нестабільністю, суттєво залежить від якості теоретич­них розробок і практичних рекомендацій щодо впровадження си­стеми бюджетів на підприємствах.

Бюджетування забезпечує збалансованість фінансових пото­ків, а відтак, є способом ефективного управління фінансово-господарською діяльністю підприємства, забезпечення його фі­нансово-економічної безпеки. Тобто, на нашу думку, ефективне управління характеризується як позитивним співвідношенням вхідних і вихідних грошових потоків, так і здатністю підприємс­тва «фінансово протидіяти» внутрішнім і зовнішнім загрозам.

Як відомо, правові засади діяльності підприємств в Україні в сучасних ринкових умовах, як і управління нею чітко визначені, насамперед, Господарським кодексом України від 16 січня 2003 року, а також іншими законами України.

Так, відповідно до ст. 62 підприємство — це самостійний суб' єкт господарювання, створений компетентним органом дер­жавної влади або органом місцевого самоврядування, або іншимисуб' єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослі­дницької, торговельної, іншої господарської діяльності в поряд­ку, передбаченому Господарським кодексом та іншими законами України.

Загальні основи управління підприємствами визначені ст. 65. Управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управ­ління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів.

Конкретизація змісту управління підприємством взагалі і фі­нансового менеджменту, зокрема, здійснена у численних працях як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників [2, 8, 9].

Однак, динамічний характер сучасного ринку зумовлює необ­хідність постійного вдосконалення технологій управління бізне­сом.

Огляд наукової літератури з проблематики бюджетування доз­воляє виявити наявність певних відмінностей щодо визначення базових понять системи бюджетування, що, безумовно, є свід­ченням творчого характеру дослідження, але, водночас, дещо ускладнює впровадження його результатів у діяльність господа­рюючих суб' єктів.

Так, наприклад, бюджетування трактується і як процес плану­вання діяльності підприємства [5], і як технологія фінансового планування, обліку та контролю доходів і витрат підприємства [4, 9]; наявні відмінності у визначенні та систематизації принципів, поза реалізацією яких неможливим є ефективний процес бюдже-тування [4, 7]; різноманітними є варіанти класифікації бюджетів [6, 9] тощо.

Неможливо заперечувати, що як процес розроблення системи фінансових планів і планових (нормативних) показників забезпе­чення розвитку підприємства необхідними фінансовими ресур­сами та підвищення ефективності його фінансової діяльності, за­лишається важливою складовою управління фінансами, а відтак, і діяльністю господарюючих суб' єктів у цілому (незалежно від форми власності).

Однак, очевидним є і те, що за наслідками (ефективністю) фі­нансове планування поступається бюджетуванню, яке в коротко­строковому періоді поєднує план, облік і контроль поточних до­ходів і витрат підприємства.

Поєднуючи оперативне фінансове планування з моніторингом грошових потоків, бюджетування своєчасно «сигналізує» про тен­денцію динаміки прибутку, що дає можливість для своєчасного прийняття скоригованих рішень.

Фактична збалансованість і пропорційність фінансових показ­ників діяльності підприємства є ознакою фінансово-економічної безпеки і результатом ефективно діючої системи управління.

З позицій системного підходу, з урахуванням досягнутого те­оретичного рівня дослідження проблеми і необхідності чіткої ка­тегоріальної визначеності, ми пропонуємо розглядати бюджету-вання комплексно, а саме як:

— по-перше, фінансово-економічну систему підприємства (бюджетна система підприємництва);

— по-друге, процес організації фінансів підприємств (бюджет­ний процес);

— по-третє, спосіб забезпечення фінансово-економічної без­пеки підприємства.

Елементи бюджетної системи підприємництва (рис. 1), що охоплюють цілі, функції, принципи, показники, нормативи, бю­джети, центри фінансової відповідальності, досить грунтовно опрацьовані і в науковій, і в навчальній літературі.

Досконалість отриманих результатів особливо стосується:

— деталізації принципів бюджетування (централізації, спеці­алізації, періодичності, прозорості, точності, повноти, реальності, інтегрованості, гнучкості, економічності);

— багатокритеріальної класифікації бюджетів (за сферами, методами розробки, термінами виконання, обсягом показників тощо);

— функціональної визначеності структурних елементів бю-джетування — центрів фінансової відповідальності.

Бюджетний процес — технологія бюджетування — чітко рег­ламентована діяльність щодо складання бюджетів, їх визначення, виконання та контролю за виконанням. Вибір методики бюдже-тування, організація та автоматизація складання та контролю бю­джетів є «рівноправними» складовими технології бюджетного процесу (рис. 2); «вагові значення» їх окремих елементів дещо різняться.

Так, наприклад, основою організаційного забезпечення бю-джетування є бюджетний регламент — сукупність внутрішніх документів та наказів, що визначають порядок розроблення таскладання бюджетів; склад учасників кожного етапу (із зазначен­ням посади та підрозділу), послідовність та терміни їх дій; строки і формати отримання та передачі інформації.

Саме бюджетний регламент уможливлює контроль за вико­нанням бюджетів усіх видів і всіх рівнів управління.

Щодо третьої складової. Від технічних параметрів автомати­зованої системи бюджетування залежить обсяг показників бю­джету. Його періодичність, можливість вибору ефективних мето­дик, рівень їх адаптації, контроль за виконанням бюджетних параметрів.

Технологія бюджетування

І

І_І формування

цілей

Методика

дотримання принципів

\—\ відбір бюджетів

визначення

центрів фінансової відповідальності

'—\   вибір методів

Організація

прийняття організаційного регламенту

визначення

часового регламенту

Автоматизація

визначення

програмного І—І забезпечення

вибір програмного забезпечення

запровадження програмного забезпечення

Рис. 2. Базові елементи бюджетного процесу

Сучасний стан дослідження теоретичних засад бюджетування в поєднанні з аналізом результатів його впровадження дає під­стави для висновку про високу ефективність даного способу управління підприємством, який дозволяє контролювати витрати і доходи з урахуванням періоду і місця виникнення [4—6].

Однак, позитивні наслідки бюджетування не унеможливлю­ють його недоліки, а саме: складність впровадження і значні ви­трати ресурсів на впровадження.

Як зазначають дослідники, «система бюджетування повинна бути максимально простою і автоматизованою, щоб витрати на неї не перевищили прибуток від її впровадження» [6, с. 52].

Серед варіантів вирішення даної проблеми впровадження бюджетування на основі моделювання бізнес-процесів (АВВ-бюджетування — Activity Based Budgeting), за яким, на відміну від традиційного методу бюджетування, оцінюється результатив­ність процесів, а не структурних підрозділів.

Поки що менш поширений процесний підхід до бюджетуван-ня передбачає низку послідовних дій: виявлення потреб клієнтсь­кої бази, формування цільових орієнтирів, визначення заходів ре­алізації, деталізація процесів, ресурсне забезпечення процесів. Перевагами бюджетування на основі визначення бізнес-проце-сів — є поєднання таких характеристик, як оперативність отри­мання інформації економічність (помірні фінансові витрати) і відносна простота застосування.

Серед суттєвих проблем бюджетування — відсутність систе­ми взаємопов' язаних (інтегрованих) показників, що позначається на якості прийняття рішень, контролю за їх виконанням безпосе­редньо визначаються можливості внесення змін. На наш погляд, акцент слід зробити на зменшенні їх кількості і на використанні структурних показників.

Стан дослідження фінансово-економічної безпеки підприєм­ництва в Україні дозволяє виділити пріоритетні напрями: змістов­но-структурний аналіз, причини виникнення загроз, їх класифі­кація (наприклад, загрози-дії, загрози-фактори, загрози-процеси), механізм протидії тощо і, водночас, констатувати необхідність його поглиблення у зв' язку з впровадженням системи управління підприємством на принципах бюджетування.

Відтак, з позицій комплексного підходу, ми пропонуємо для цілей удосконалення механізму бюджетуання:

— визначати базовий рівень фінансово-економічної безпеки за параметрами рівняння мікроекономічної рівноваги фірми в ко­роткостроковому періоді (MR=MC) і довгостроковому періоді (MR=P =AC=MC);

розраховувати структурні показники фінансово-економіч­ної безпеки (наприклад, рівень податкового навантаження, спів­відношення залишків дебіторської і кредиторської заборговано­сті) для порівняння їх з граничними значеннями показників;здійснювати динамічний аналіз бюджетів-індикаторів фі­нансово-економічної безпеки (до яких, насамперед, слід віднести бюджет прибутків і збитків, податковий бюджет);

враховувати вплив сукупності факторів фінансово-еконо­мічної безпеки (рис. 3) на етапі складання бюджетів.

Зовнішнє середовище підприємства

Внутрішнє середовище підприємства

Постачальники

Конкуренти

Споживачі

Держава

вп

оа ск не

ап

іе

і Ю

Керівна підсистема

Система бюджетування

Керована підсистема

Рис. 3. Взаємозв'язок факторів фінансово-економічної безпеки підприємства

Насамкінець зазначимо, що стан фінансово-економічної без­пеки господарюючого суб' єкта є концентрованим і конкретизо­ваним результатом діяльності підприємства за умови свободи контрактів, активної конкуренції, державної підтримки, захисту комерційної таємниці.

Література

1. Господарський кодекс України. — К.: ВЕЛЕС, 2005. — 168 с.

2. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту. — К.: Молодь,

1997. — 1000 с.

3. Друри К. Ведение в управленческий и производственный учет.М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.

4. Ковтун С. Бюджетування на сучасному підприємстві, або Як ефективно управляти фінансами. — Х.: Фактор, 2005. — 340 с.

5. Савчук В. П. Финансовый менеджмент предприятий: практичес­кие вопросы с анализом деловых ситуаций К.: Максимум, 2001.

6. Семенов Г. А., Бондар А. В. Удосконалення управління підпри­ємством за допомогою бюджетів //Економіка та держава. — 2006. — № 1. — С. 49—53.

7. Терещенко О. О. Теоретичні засади бюджетування на підприємс­тві // Фінанси України. — 2001. — № 11.

8. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. авт. кол і наук. ред. проф. А.М.Поддєрьогін. — К.: КНЕУ, 2005. — 536 с.

9. Хруцкий В. Е., Гамаюнов В. В. Внутрифирменное бюджетирова­ние: Настольная книга по постановке финансового планирования. — М.: Финансы и статистика, 2006. — 464 с.

10. Шим Дж. К., Сигел Дж. Г. Основы коммерческого бюджетиро­вания. — М.: ЗАО «Бинес Микро», 1998. — 496 с.

Стаття надійшла до редакції 28.04.2008.

Страницы:
1 


Похожие статьи

О Л Лісовська, С В Ушеренко - Бюджетування в системі ефективного управління підприємством