Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69 

Вісник Донецького національного університету

Серія В. Економіка і право

ЗМІСТ Економіка

Атабєков  О . І . Підвищення ефективності діяльності вугледобувних підприємств через управління їх

виробничою функцією 7 Ахновська  І . О .,  Тофан  А . Л . Методичний підхід до оцінки фінансового стану суб'єктів малого

підприємництва 10

Багдасарян  А . М . Проблеми розвитку регульованого ринку цінних паперів в Республіці Вірменія 15

Берсуцький А . Я ., Прокоф ' єва С . В . Політика управління грошовим потоком підприємств 18 Бойко   А . М . Дослідження стану ринку праці України з урахуванням вимог сучасного етапу економічного

розвитку 21

Брайловський І . А . Контракт постачання та управління як модель державно-приватного партнерства 24 Бунтовська   Л . Л . Законодавче забезпечення вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) в

Україні: становлення і розвиток 27 Воронков    С . О .    Проблеми інноваційного  розвитку  підприємства  в умовах трансформаційної

економіки. 31 Гургула   О .    М .   Діяльність Закарпатської обласної служби зайнятості України щодо забезпечення

гендерної рівності 34 Дмитриченко    Л . І .   Страхове підприємництво в Україні: механізми державного регулювання

розвитку 38 Дмитриченко   Л . А . Розвиток суспільної форми праці як основа забезпечення економічної безпеки

держави 41 Доля   І . М .  Єврорегіони сходу України як модель поєднання європейських та євразійських напрямків

розвитку 44

Дупай  Р . М . Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки України 46

Златев  К . Тренди розвитку світової економіки до 2050 р. 49

Казакова  О . К . Зміна парадигм менеджменту: ретроспективний аналіз і перспективи 51

Калмикова  Н . М . Маркетинговий менеджмент в системі управління підприємством 55

Карпова Т . С . Конкурентоспроможність малих підприємств соціальної сфери: теоретичний аспект 57 Кліменкова    О . В .   Трансформація  підходів  щодо управління людським капіталом в умовах

економічної кризи 61 Клішова  О . В .,  Вишневська  Н .   П . Економічна раціональність і відносини власності:

проблеми взаємодії 64

Кокора Н . В . Соціальний розвиток сільських територій сходу України 68 Кологривов   Я .   І . Побудова сценаріїв інноваційного розвитку підприємства в умовах циклічності

економічних процесів 72

Кондратюк  Ю . Ф . Інвестиції в людський розвиток та можливості підвищення продуктивності праці 75

Кондрашова  О . О . Аналіз стану та перспективи розвитку коксохімічної галузі в складі ГМК України 79

Кошева  А . О .   Вивчення стратегії «ambush» маркетингу 83

Кучер  В . А .,  Красько  В . М . Методи формування збутової стратегії підприємства 87

Лимар В . В . Оцінка рівня розвитку в Україні економіки знань 90 Лозинський   І . Є .,   Матієва   Е . Б .   Оптимізація економічної програми розвитку об'єднання

вуглевидобувних підприємств 94 Лукаш   В . В .,   Чорній   Б . П . Альтернативні джерела інвестування підприємств реального сектору

економіки України 98

Мєсєчко І . М . Механізм регулювання транснаціонального капіталу в банківському секторі України 102 Монастирська    Т . Б .   Основні організаційно-правові форми обслуговування житлового фонду в

Україні 107

Монастирський  Г . Л . Держава як суб'єкт національної економіки: модернізаційна концепція 110

Мороз О . С . Удосконалення процесу управління в контексті кадрового менеджменту 116 Морозова   І .   К . Необхідність впровадження інновацій у машинобудівній галузі України (правовий

аспект) 118

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ ЗАСНОВАНИЙ У 1997 РОЦІ

Музиченко   Г . Г .  Подальший розвиток міжнародного ринку перестрахування в умовах глобальної економічної невизначеності 122 Музиченко   А . Г . Напрями державної підтримки інноваційної діяльності в металургійному комплексі України 125 Палагута   Н . В .  Страхування депозитів як спосіб регулювання асиметричності інформації. Питання морального ризику 128 Пинда  Р . В . Передумови розвитку інтелектуальної складової будівельних інтегрованих систем 131 Приступа   Т . В .   Оптимізація структури золотовалютних резервів як інструмент валютної політики держав 134 Резнікова     Н . В .    Моделювання   теоретичних   конструктів   економічної   залежності   в умовах глобалізаційних зрушень 141 Рибалко   В . М .,   Рибалко   Г . С . Розвиток системи професійної орієнтації населення у Донецькій області 144 Селіванова   Ю . В .  Фінансовий потенціал як фактор розвитку бізнесу в конкурентному ринковому середовищі 149 Сименко    І . В .,    Романюк    Н . К .   Емоційний інтелект як ключовий елемент діагностики динамічних здібностей управлінського персоналу підприємства 155 Скрипник  А . В .,  Міхно   І . С . Економічна ефективність повної утилізації відходів в Україні 159 Стежко  Н . В . Тенденції та закономірності розвитку світової продовольчої системи 164 Тарасова   О . В .   Основні положення методології формування цінових індикаторів міжбанківського кредитного ринку 170 Тищук   Т . А .,   Павлова  А . П . Ризики використання лізингових операцій у міжнародних тіньових фінансових схемах 172 Федотов   О . О .,   Нікітіч   С . І . Концепція забезпечення економічної безпеки держави як цільової функції державного регулювання структурних процесів 176 Чаусовський   О . М .,   Карпухно   І . А .,   Дєдух   Т . М . Сутність і структура сучасного інституціоналізму 181 Шакура  О . О . Соціально-економічна роль системи комерційного страхування 184 Шаповалова  Т . В . Соціальний капітал : підходи до дослідження 187 Шаховалова  Є . О . Еволюція сутності прибутку, теорії і функції 190 Шемяков   О .   Д .,   Мазурик   О . В .,   Стрельченко   Д . І . Дослідження стану розвитку виробничої демократії на прикладі підприємств і організацій Донецької області 196 Юрик   В . В .,   Юрик   С . В . Міжнародний трансфер нових технологій і його аналіз для перехідних економік 199 Юрківський  О . Й . місце довіри в непрямому оподаткуванні 206 Яцкевич  І . В . Соціально-економічна ефективність альянсів в галузі зв'язку та інформатизації України 209

Право

Антошкіна  В . К . Тлумачення цивільно-правових норм та договорів 211 Біляєв    В . О .   Оперативно-розшукова політика у сфері протидії злочинності підрозділами карного розшуку ОВС України в контексті загальнодержавної політики 214 Васильченко    Н . В .    Матеріальна   відповідальність   в  трудовому   праві   Україні  як механізм забезпечення захисту права власності роботодавця 217 Гулякевич  А . В . Правові позиції Конституційного Суду Республіки Білорусь як джерело права 219 Денісова  М . М .,  Денісова  О . С . Конституційний процесс в Україні: поняття та особливості 222 Лавріненко    О .   В .,    Акаєв    Т .   Ш .   Звільнення з органів внутрішніх справ за вчинення працівником ОВС України адміністративного правопорушення: шляхи вдосконалення законодавства 224 Меживой     О . В .    Правова   кваліфікація   та   регламентація   зняття   інформації   з транспортних телекомунікаційних мереж за новим КПК України 229 Сараєв  Є . І . Генезис організації дорожнього руху в Україні в контексті правового регулювання 233 Ставицький  О . В . Правові засади господарювання у державному секторі економіки 236 Фролов    Ю . М .,    Турскова    В . С .   Проблеми охорони фотографічних творів як об'єктів авторського права 239 Шергелашвілі  Є . В . Теоретико-методологічні основи інституційного аналізу відносин привласнення 242 Шурупова     К . В .    Адміністративна   відповідальність   посадових   осіб   за   перекручування або приховування даних державного земельного кадастру 247

Наукове життя

XIX Міжнародний  науково-практичний  семінар   "Проблеми  розвитку   зовнішньоекономічних  зв'язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект" 251

Наукові записки

Макогон    Ю . В .,    Доля    І . М .,    Пожидаєв    Є . О .   Соціально-економічні фактори та передумови утворення і розпаду СРСР 267

Вестник Донецкого национального университета

Серия В. Экономика и право

СОДЕРЖАНИЕ Экономика

Атабеков   О . И . Повышение эффективности деятельности угледобывающих предприятий через управление их

производственной функцией 7 Ахновская   И . А .,   Тофан   А . Л . Методический подход к оценке финансового состояния субъектов

малого предпринимательства 10

Багдасарян А . М . Проблемы развития регулируемого рынка ценных бумаг в Республике Армения 15

Берсуцкий А . Я ., Прокофьева С . В . Политика управления денежным потоком предприятий 18 Бойко    А . Н .   Исследование состояния рынка труда Украины с учетом требований современного этапа

экономического развития 21

Брайловский И . А . Контракт поставки и управления как модель государственно-частного партнерства 24 Бунтовская   Л . Л . Законодательное обеспечение разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов) в

Украине: становление и развитие 27

Воронков С . А . Проблемы инновационного развития предприятия в условиях трансформационной экономики 31 Гургула   О . М . Деятельность Закарпатской областной службы занятости Украины по обеспечению гендерного

равенства 34 Дмитриченко     Л . И .    Страховое   предпринимательство   в   Украине:   механизмы государственного

регулирования развития 38 Дмитриченко    Л . А .   Развитие общественной формы труда как основа обеспечения экономической

безопасности государства 41 Доля   И . Н .   Еврорегионы востока Украины как модель сочетание европейских и евразийских направлений

развития 44

Ду п а й  Р . М . Оценка роли иностранных инвестиций в процессе структурной модернизации экономики Украины 46

Златев  К . Тренды развития мировой экономики до 2050 г. 49

Казакова  О . К . Смена парадигм менеджмента: ретроспективный анализ и перспективы 51

Калмыкова Н . М . Маркетинговый менеджмент в системе управления предприятием 55

Карпова Т . С . Конкурентоспособность малых предприятий социальной сферы: теоретический аспект 57 Клименкова    О . В .    Трансформация  подходов  к  управлению  человеческим капиталом в условиях

экономического кризиса 61 Клишова   Е . В .,   Вишневская   Н . П .  Экономическая рациональность и отношения собственности:

проблемы взаимодействия 64

Кокора Н . В . Социальное развитие сельских территорий востока Украины 68 Кологривов   Я . И . Построение сценариев инновационного развития предприятий в условиях цикличности

экономических процессов 72

Кондратюк Ю . Ф . Инвестиции в человеческое развитие и возможности повышения производительности труда 75 Кондрашова   Е . А . Анализ состояния и перспективы развития коксохимической отрасли в составе ГМК

Украины 79

Кошевая А . А . Изучение стратегии «ambush» маркетинга 83

Кучер  В . А .   ,  Красько  В . Н . Методы формирования сбытовой стратегии предприятия 87

Лымарь В . В . Оценка уровня развития в Украине экономики знаний 90 Лозинский   И . Е .,   Матиева   Э . Б .  Оптимизация экономической программы развития объединения

угледобывающих предприятий 94 Лукаш  В . В .,   Чорней  Б . П . Альтернативные источники инвестирования предприятий реального сектора

экономики Украины 98

Месечко И . Н . Механизм регулирования транснационального капитала в банковском секторе Украины 102 Монастырская    Т . Б .   Основные организационно-правовые формы обслуживания жилищного фонда в

Украине 107

Монастырский  Г . Л . Государство как субъект национальной экономики: модернизационная концепция 110

Мороз О . С . Совершенствование процесса управления в контексте кадрового менеджмента 116 Морозова   И . К . Необходимость внедрения инноваций в машиностроительной отрасли Украины (правовой

аспект) 118

Музыченко   А . Г .   Дальнейшее развитие международного рынка перестрахования в условиях глобальной 122

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1997 ГОДУэкономической неопределенности

Музыченко  А . Г . Направления государственной поддержки инновационной деятельности в металлургическом комплексе Украины 125 Палагута   Н . В .  Страхование депозитов как способ регулирования асимметричности информации. Вопрос морального риска 128 Пында Р . В . Предпосылки развития интеллектуальной составляющей строительных интегрированных систем 131 Приступа   Т . В .   Оптимизация структуры золотовалютных резервов как инструмент валютной политики государств 134 Резникова    Н . В .   Моделирование теоретических конструктов экономической зависимости в условиях глобализационных сдвигов 141 Рыбалко    В . Н .,    Рыбалко    А . С .   Развитие системы профессиональной ориентации населения в Донецкой области 144 Селиванова  Ю . В . Финансовый потенциал как фактор развития бизнеса в конкурентной рыночной среде 149 Сименко  И .   В .,   Романюк  Н .   К .   Эмоциональный интеллект как ключевой элемент диагностики динамических способностей управленческого персонала предприятия 155 Скрипник А . В .,  Михно  И . С . Экономическая эффективность полной утилизации отходов в Украине 159 Стежко  Н . В . Тенденции и закономерности развития мирового продовольственного системы 164 Тарасова   Е . В .   Основные положения методологии формирования ценовых индикаторов межбанковского кредитного рынка 170 Тищук   Т . А .,   Павлова   А . П . Риски использования лизинговых операций в международных теневых финансовых схемах 172 Федотов  А . А .,   Никитич   С . И . Концепция обеспечения экономической безопасности государства как целевой функции государственного регулирования структурных процессов 176 Чаусовский   А . М .,   Карпухно   И . А .,   Дедух   Т . М .  Сущность и структура современного институционализма 181 Шакура  О . А . Социально-экономическая роль системы коммерческого страхования 184 Шаповалова  Т . В . Социальный капитал : подходы к исследованию 187 Шаховалова Е . А . Эволюция сущности прибыли, теории и функции 190 Шемяков   А .   Д .,   Мазурик   О . В .,   Стрельченко   Д . И . Исследование состояния развития производственной демократии на примере предприятий и организаций Донецкой области 196 Юрик   В . В .,   Юрик   С . В . Международный трансфер новых технологий и его анализ для переходных экономик 199 Юрковский А . И . Место доверия в косвенном налогообложении 206 Яцкевич  И . В . Социально-экономическая эффективность альянса в отрасли связи и информатизации Украины 209

Право

Антошкина  В . К . Толкование гражданско-правовых норм и договоров 211 Биляев    В . А .   Оперативно-розыскная политика в сфере противодействия преступности подразделениями уголовного розыска ОВД Украины в контексте общегосударственной политики 214 Васильченко   Н . В . Материальная ответственность в трудовом праве Украины как механизм обеспечения защиты права собственности работодателя 217 Гулякевич А . В . Правовые позиции Конституционного Суда Республики Беларусь как источник права 219 Денисова М . М .,  Денисова Е . С . Конституционный процесс в Украине: понятие и особенности 222 Лавриненко   О . В .,   Акаев   Т . Ш . Увольнение из органов внутренних дел за совершение работником ОВД Украины административного правонарушения: пути усовершенствования законодательства 224 Меживой     А . В .    Правовая   квалификация   и   регламентация   снятия   информации   с транспортных телекоммуникационных сетей по новому УПК Украины 229 Сараев  Е . И . Генезис организации дорожного движения в Украине в контексте правового регулирования 233 Ставицкий  О . В . Правовые основы хозяйствования в государственном секторе экономики 236 Фролов   Ю . Н .,   Турскова   В . С .  Проблемы охраны фотографических произведений как объектов авторского права 239 Шергелашвили    Е . В .   Теоретико-методологические основы институционального анализа отношений присвоения 242 Шурупова  Е . В . Административная ответственность должностных лиц за перекручивание или укрывательство данных государственного земельного кадастра 247

Научная жизнь

XIX Международный научно-практический семинар "Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект" 251

Научные записки

Макогон    Ю . В .,    Доля    И . Н .,    Пожидаев    Е . А . Социально-экономические  факторы и предпосылки образования и распада СССР 267

Bulletin

SCIENTIFIC JOURNAL

of Donetsk FOUNDED IN 1997

National University

Series C. Economics and Law №1/2013

CONTENTS Economics

Atabyekov   O. The increase of efficiency of coal mines' activity by means of managing its production

function 7 Akhnovskaya   I.,   Tofan   A. Methodological approach to the evaluation of the financial status of

subjects of small business 10 Baghdasaryan   A.   Problems of development of the regulated securities market in the Republic of

Armenia 15

Bersutsky A., Prokofieva S. The policy of cash flow control of enterprises 18 B o y k o   A . Research of the labour market of Ukraine to the requirements of the present stage of economic

development 21

Brailovsky I. Contract procurement and management as a model public-private partnership 24 Buntovskaya   L.  Legislative support in settlement of collective labor disputes (conflicts) in Ukraine:

development and evolution 27 Voronkov   S.  The problems of enterprise innovative development under conditions of transformational

economy 31

H u r h u l a  O . Activity Transcarpathian Regional Employment Service of Ukraine on gender equality 34

Dmytrychenko  L. Insurance business in Ukraine: mechanisms of state regulation of development 38

Dmytrychenko L. Development of social form labor as base of ensure of economic security of state 41 D o l y a   I . Euroregions of east of Ukraine as a model of a combination of European and Eurasian areas of the

development 44 D u p a y   R . Estimation of role of foreign investments in the process of structural modernization of economy of

Ukraine 46

Z l a t e v  K . Trends for world economics 2050 49

Kazakova  O. Changing management paradigms: retrospective analysis and prospects 51

Kalmykova  N. Marketing management in the enterprise management system 55

Karpova T. Competitiveness of small social enterprises: theoretical aspects 57 Klimenkova  O. Transformation of approaches to management of the human capital in the conditions of an

economic crisis 61 Klishova  E.,   Vishnevskaya N. Economic rationality and ownership relations: interaction

issues 64

Kokora N. Social development in rural areas of Eastern Ukraine 68

Kologryvov  Ya. Enterprise innovative development scenarios creation in the frame of economic cycles 72

Kondratyuk Y. Investment in human development and opportunities to increase labor productivity 75 Ко ndrashova   (3 . Analysis of coke-chemical industry's state and prospects of development in the context

of Ukraine's mining and metallurgical complex 79

Kosheva  A. Studying of «ambush» marketing 83

K ucherV.,  K rask o V. Enterprise's sale policy forming methods 87

L y m a r V . Assessment of knowledge economy development level in Ukraine 90 Lozinsky    I.,    Matiieva   E.   Optimization of development economic program of coal-mining

enterprises association 94 Lukash   V.,   Chorniy   B. The alternative sources of investment in the enterprises of the real economy

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69 


Похожие статьи

Р М Дупай - Проблеми та перспективи іноземного інвестування в економіку україні

Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни