Ю В Квач - Бычковые рыбы (gobiidae) северо-западной части черного моря как промежуточные и паратенические хозяева гельминтов - страница 1

Страницы:
1  2 

міністерство охорони навколишнього природного середовища україни

одеська обласна рада

державне управління екології і природних ресурсів в одеській області

державна екологічна інспекція з охорони довкілля північно-західного регіону чорного моря мінприроди україни

управління екологічної безпеки одеської міської ради

український науковий центр екології моря мінприроди україни

одеська філія інституту біологи

південних морів hah україни

одеський державний екологічний університет

центр науково-технічної. економичної та правової інформації одесскої національної юридичної академії

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЧОРНОГО МОРЯ

Одеса ОЦНТЕПІ 2004

ББК 26,221.8я463 Е40

УДК 504.42(262.5) (045)

Друкується за рішенням Редакційно-видавничої Ради при Одеському ЦНТЕІ. Протокол № 4 від 5.11.2004 р.

Екологічні проблема Чорного моря: 36. Матеріалів до 6-го Міжнар. Симпозіуму, 11-12листопада , 2004 p., Одеса/ Одеськ. центр наук.-техніч. та економіч. інформації; Ред. кол.: Г.Г.Мінічева, Б.М. Кац. -Одеса: ОЦНТЕІ, 2004.   586 с.

Даний збірник є шостим в серії наукових публікацій матеріалів на щорічному міжнародному симпозіумі. Таким чином, у збірнику надані матеріали щодо стану екосистеми Чорного моря, присвячені основним підсумкам виконання Стратегічного плану дій по реабілітації і охороні Чорного моря, затвердженого 31 жовтня 1996 p., підсумкового документа першого етапу виконання Міжнародної Чорноморської Екологічної Програми ООН. У збірнику надруковані матеріали, які відображають основні розділи Програми, а саме: швидке реагування при надзвичайних ситуаціях, моніторинг забруднення і стандарти якості навколишнього середовища, захист біологічної різноманітності, розробка загальної методології управління прибережною зоною моря, рибальство, освіта і громадська поінформованість в природоохоронній області. У статтях представлені результати наукових досліджень, які раніше не були надруковані. Подані дані, їх інтерпретація і закінчення належать авторам повідомлень і ні в якому разі не можуть бути приписані членам Організаційного комітету, які склали даний збірник.

Збірник призначений для широкого кола спеціалістів у галузі біології і екології моря, океанографії, техногенної безпеки і охорони природи.

Відповідальні редактори: докт. біол. наук Г.Г.Мінічева канд. хім. наук Б.М. Кац

The Black Sea ecological problems: Collected papers / SCSEIO, Odessa: SCSEIO, 2004,- 586 p.

Present issue is devoted to the main results of Strategic Action Plan for the Rehabilitation and Protection (SAPRP) of the Black Sea (1996-2000) implementation. The SAPRP is a resulting document of the Black Sea Environmental Program (GEF/UN/UNDP) first step. The published materials have been reflected by the main Program sections: emergency response, pollution monitoring and environmental quality standards, protection of biodiversity, integrated coastal zone management, fisheries, environmental education and public awareness. These papers are the results of scientific research havent been unpublished earlier. The findings, interpretations and conclusions expressed in papers are in own property of the authors and should not attributed in any manner to the members of Organization committee, which prepared this issue. The issue was design for specialists in the field of marine biology and ecology, oceanology, technogenic safety and environmental protection.

Editors in chief: doctor of biology G.G.Minicheva cand date of chemistry JB.M. Kats

ИнБЮМ -АН УССР

1502010400 Одесский   Филиал б ІК 26.221.8я463

2004 БИ    БЛ   ИOТЕKA у щ 504.42(262.5) (045)

ISBN   966-7635-43-00 © Укладач

Одеський державний центр

науково-технічної

і економічної інформації, 2004

БЫЧКОВЫЕ РЫБЫ (GOBIIDAE) СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЧЕРНОГО   МОРЯ КАК ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ  И ПАРАТЕНИЧЕСКИЕ ХОЗЯЕВА ГЕЛЬМИНТОВ

Ю.В. Квач

Одесский   филиал   Института   биологии   южных морей   HAH Украины

В течение 1996 - 2003 гг. методом полного гельминтологического вскрытия исследовано 2115 экз. бычков 12 видов: лысун мраморный Pomatoschistus marmoratus (56 экз.), кругляк Neogobius melanostomus (775 экз.), ратан N. ratan (49 экз.), рыжик N. eurycephalus (83 экз.), головач N. kessleri (6 экз.), песочник N. fluviatilis (731 экз.), сирман N. syrman (43 экз.), гонец N. gymnotrachelus (7 экз.), кнут Mesogobius batrachocephalus (31 экз.), черный Gobius niger (15 экз.), травяник Zosterisessor ophiocephalus (279 экз.), цуцик Proterorhinus marmoratus (40 экз.) из Одесского залива и лиманов: Тилигульского, Григорьевского, Хаджибей-ского, Днестровского, Будакского, Бурнас и Алибей.

Из 24 видов найденных нами паразитов бычков 16 представлены ли­чиночными формами (табл.). Два вида - Р. gobiorum, А. coelomicola -представлены как взрослыми формами, так и личинками. В целом личи­ночные формы составляют 60 %, а взрослые - только 40 % гельминто-фауны.

Паразиты, взрослые стадии которых заражают рыб, составляют в гельминтофауне исследованных видов бычков 28 %. Среди найденных нами у бычков паразитов к таковым относятся 7 видов: цестоды В. gregarius, Р. gobiorum, Proteocephalus sp., трематоды А. imbutiformis, А. coelomicola,   В. polymorphus,   нематода Raphidascaris   sp. (табл.).

225

Таблица. Виды гельминтов, паразитирующих у различных видов быч ков исследованного района, представленные личиночными стадиями.

 

Хозяева

Вид паразита

3

1 = a 1

1

Neogobius mela-nostomus

с

2

"5

■s.

1

3 6

1

a;

І

Е

І

а-

1

Д

с! 1

if

В 3 г -с

II

3

1

* я

^ -с

и .В

и ■£

11

а 5

в

11

Виды, для которых дефинитивными

хозяевами выступают рыбы

 

 

< tsloda

Bothriocephalus gregwius

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proleocephaius gobiorum

-

f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P sublilix

 

 

 

-1 - -

 

 

 

 

+

-

Proleocephalus sp.

-

-

 

-

 

-

-

 

-

Trematoda

■tamihoskimum imhuiifonnh

+

+ 1 -

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Aphailuides coelomicola

+

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucephalus polymorphs

 

+

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Nematode

Raphidascaris sp.

 

+

-

 

 

 

+

-

 

+

-

Вилы, для которых дефинитивными хозяевами выступают теплокровные живот­ные

Cestoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J-igulu pavlovskii

-

-

-

 

 

 

-

 

-

-

Trematoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cryptocotyle concavum

+

+

і

+

-

+

+

+

+

 

 

+

C. lingua

 

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

Pygidiopsis genala

-

 

-

+

-

 

+

- ! -

-

+

-

Nematode

Contracaecum microcephcdum

-

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. rudolphii

-

+

 

 

 

 

 

 

+

-

-

-

Eustrongytides excisus

-

 

 

-

+

t

+

-

+

-

-

-

Strcptocara crassicauda

-

+

+

-

-

-

-

-

+

-

+

-

Для четырех видов - A. imbutiformis, A. coelomicola, В. gregarius, В. polymorphic - бычки играют роль II промежуточного хозяина. Отдельно следует выделить трематоду A. coelomicola, для которой бычки лысуны служат как дефинитивными, так и промежуточными хозяевами [7]. Ма­рты паразитируют в полости тела бычков, таким образом снижают пло­довитость, а также могут приводить к кастрации рыб [8, 9]. Известно, что при высокой интенсивности инвазии уменьшаются размеры зараженных рыб.

Все отмеченные метацеркарии локализовались в основном в мышцах бычков, реже в глазах и мозге (В. polymorphus) или на брыжейке {А. imbutiformis).

Для цестод рода Proteocephalus и нематоды Raphidascaris sp. бычки играют роль паратенических хозяев. Для P. gobiorum бычки являются окончательными хозяевами, однако одна личинка отмечена в полости те­ла бычка кругляка, что не исключает возможность заражения бычков вследствие каннибализма или ихтиофагии.

Личинки паразитов теплокровных животных составляют 32 % гель-минтофауны бычков. К таковым относятся 8 видов, личинки которых найдены нами у бычков: цестода L. pavlovskii, трематоды С. concavum, С. lingua, P. genata, нематоды С. microcephalum, С. rudolphii, Е. excisus, S. crassicauda (табл. 1).

Для четырех видов - С. concavum, С. lingua, L. pavlovskii, P. genata -бычки играют роль II промежуточного хозяина.

Метацеркарии рода Cryptocotyle нами не найдены только в Хаджи-бейском лимане. Выявлены в основном в коже и на плавниках, меньше в мышцах и внутренних органах. Они способны вызывать "чернопятнистое заболевание" рыб [4], отрицательно влияя на организм зараженной рыбы (снижают содержание липидов в тканях) [5]. Трематода P. genata met распространена в Одесском заливе, Тилигульском, Григорьевском и Бу-дакском лиманах. Локализуются в основном в печени, меньше в мышцах, мозге, глазах, брыжейке.

В литературе известны случаи заражения человека двумя из найден­ных нами видов трематод: С. lingua (на островах Берингова моря) [12] и P. genata (в Северной Африке) [11]. Трематода P. genata может вызвать атрофию эпителия тонкого кишечника [6].

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Ю В Квач - Бычковые рыбы (gobiidae) северо-западной части черного моря как промежуточные и паратенические хозяева гельминтов