Автор неизвестен - Бібліотека довідково-бібліографічний відділ - страница 1

Страницы:
1  2 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ

ПСИХОЛОГІЯ ІНТЕРНЕТУ

(Письмова довідка)

Донецьк-2011

Довідка складена за заявкою кафедри психології. До її складу увійшли книги, статті із періодичних видань та збірок, монографії, автореферати дисертацій, навчальні та методичні посібники, які були видані за період 1997-2010 роки українською та російською мовами.

Для відбору матеріалу й складання даної довідки були використані всі бібліографічні та інформаційні джерела, що є у фонді Наукової бібліотеки ДонНУ.

Довідка розглядає питання психології, взаємодії людини з світовою мережею Інтернет.

Тут розкриті особливості психології людини в комунікативному просторі, відображено проблеми залежності від Інтернету.

Окремим розділом виділений матеріал про особливості формування Я-образу у інтернет-користувачів, їх взаємодія, вплив Інтернету на особистість.

Віртуальне спілкування набуло величезної популярності в сучасному світі, про що свідчать багаточисельні дослідження. Також у довідці розглянута і така розповсюджена останнім часом форма освіти, як дистанційне навчання.

Довідка розрахована на викладачів, студентів, аспірантів та призначена для використання в науковій роботі та учбовому процесі.

Видання, які є в бібліотеці ДонНУ помічені шифром та інвентарними номерами, а відсутні - зіркою (*).

До довідки внесено 172 назви.

Укладач:

провідний бібліограф

Клименко Л. Є.

Консультант: доцент

Яновський М. І.

Редактор: зав. ДБВ

Кротова В. О.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЮДИНИ

В КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ

1. Аксак В. А. Общение в сети Интернет: просто как 2х2: [для начинающих пользователей] / В. А. Аксак. - М. : Эксмо, 2006. - 328 с.

З98

А413 845534

2. *Арестова О. Н. Мотивация пользователей Интернета / О. Н. Арестова, Л. Н. Бабанин, А. Е. Войскунский // Гуманитарные исследования в Интернете. -М. : Терра-Можайск, 2000. - С. 55-76.

3. *Бабанин Л. Н. Психологические исследования, опосредствованные применением Интернета / Л. Н. Бабанин, А. Е. Войскунский, О. В. Смыслова // Эксперимент и квазиэксперимент в психологии : учеб. пособие. - СПб. : Питер, 2004. - С. 214-233.

4. Беркгаут В. В. Интернет: первые шаги / В. В. Беркгаут, И. С. Чардин. -М. : Р. Валент, 2000. - 107 с.

З98

Б489 812551

5. *Білоус І. М. Особливості політичної соціалізації молоді у просторі Інтернету / І. М. Білоус // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. ст. - К., 2008. - Вип. 20(23). - С. 87-97.

6. Блэк У. Интернет: протоколы безопасности : учеб. курс / У. Блэк. - СПб. и др. : Питер, 2001. - 288 с.

З98я73

Б709 821348

7. Богданов-Катьков Н. В. Интернет: настольная кн. пользователя / Н. В. Богданов-Катьков, А. А. Орлов. - М. : ЭСМО; СПб. : Сова, 2005. - 928 с.

З98я2

Б734 836647

8. Войскунский А. Е. Актуальные проблемы зависимости от интернета / А. Е. Войскунский // Психологический журн. - 2004. - Т. 25, №1. - С. 90-100.

4 ч/з

9. *Войскунский А. Е. Гуманитарный Интернет / А. Е. Войскунский // Гуманитарные исследования в Интернете . - М. : Терра-Можайск, 2000. - С. 3-10.

10. *Войскунский А. Е. Интернет - новая область исследований в психологической науке / А. Е. Войскунский // Ученые записки кафедры общей психологии МГУ. - М., 2002. - Вып. 1. - С. 82-101.

11. *Войскунский А. Е. Исследования Интернета в психологии / А. Е. Войскунский // Интернет и российское общество. - М., 2001. - С. 235-250.

12. *Войскунский А. Е. Мотивация потока и ее изучение в деятельности хакеров / А. Е. Войскунский, О. В. Смыслова // Современная психология мотивации. - М., 2002. - С. 244-277.

13. *Войскунский А. Е. Опыт изучения политических предпочтений пользователей   Интернета   в   России   /   А. Е. Войскунский,   Л. Н. Бабанин,

Г. У. Солдатова // Гуманитарные исследования в Интернете. - М., 2000. - С. 250­266.

14. *Войскунский А. Е. Пол. Гендер. Интернет / А. Е. Войскунский // «Благой фонд, благое дело»: к 10-летию Российского гуманитарного научного фонда. - М., 2004. - С. 811-820.

15. *Войскунский А. Е. Психологические аспекты деятельности человека в Интернет-среде / А. Е. Войскунский // Тезисы 2-й Российской конференции по экологической психологии. - М., 2000. - С. 240-245.

16. *Войскунский А. Е. Психологические исследования феномена Интернет-аддикции / А. Е. Войскунский // Тезисы 2-й Российской конференции по экологической психологии. - М., 2000. - С. 251-253.

17. *Войскунский А. Е. Социальная и демографическая динамика сообщества русскоязычных пользователей компьютерных сетей / А. Е. Войскунский, Л. Н. Бабанин, О. Н. Арестова // Гуманитарные исследования в Интернете. - М., 2000. - С. 141-191.

18. *Войскунский А. Е. Феномен зависимости от Интернет / А. Е. Войскунский // Гуманитарные исследования в Интернете. - М., 2000. -

С. 100-131.

19. Горошко Е. И. Благосфера Уанета в контексте развития информационного общества в Украине / Е. И. Горошко // Вісник Харківського національного ун-ту. Сер.: Соціологія. - Х., 2007. - № 761. - С. 53-62.

С5

В535 853045, 853629

20. *Горошко О. І. Гендер у Мережі: становлення теоретичної парадигми / О. І. Горошко // Вісн. Міжнар. Слов'янського ун-ту. - Х., 2006. - Т. 9, № 2. - С. 3­9.

21. *Горошко О. І. Гендерні особливості комп'ютерної комунікації / О. І. Горошко // Управління розвитком. - Х., 2005. - № 2. - С. 101-102.

22. *Горошко Е. И. Гендерное пространство Интернета / Е. И. Горошко // Учен. зап. Таврического нац. ун-та. Сер.: Философия. Социология. -Симферополь, 2005. - Т. 18(57), № 2. - С. 58-64.

23. *Горошко Е. И. Интернет сквозь призму обыденного сознания: гендерный аспект анализа / Е. И. Горошко // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер.: Соціологія. - Х., 2006. - № 752. - С. 129-133.

24. *Горошко Е. И. Интернет-коммуникация: настоящее и будущее / Е. И. Горошко // Научное издание по материалам Форума к 90-летию со дня рождения академика РАН Н. Н. Моисеева «О некоторых чертах цивилизации будущего». - М., 2008. - С. 455-466.

25. *Горошко Е. И. Информационно-коммуникативное общество в гендерном измерении: монография / Е. И. Горошко. - Харьков : ФЛП Либуркина Л.М., 2009. - 816 с.

26. *Горошко Е. И. К определению понятия «Компьютерно-опосредованная коммуникация» / Е. И. Горошко // Соціальні комунікації сучасного світу : наук.-теор. зб. - Запоріжжя, 2009. - С. 168-178.

27. *Горошко О. І. Комунікативна віртуальна ідентичність: гендерний аналіз / О. І. Горошко // Соціальна психологія. - 2008. - № 5(31). - С. 98-108.

28. *Горошко Е. И. Политические коммуникации в сети Интернет / Е. И. Горошко // Учен. зап. Таврического нац. ун-та. Сер.: Философия. Социология. - Симферополь, 2008. - Т. 21(60), № 4. - С. 255-360.

29. *Горошко О. І. Правові основи функціювання Інтернету в Україні / О. І. Горошко // Вісн. Харків. нац. ун-ту внутрішніх справ. - Х., 2008. - Вип. 40. -

С. 349-354.

30. *Горошко О. І. Проблема толерантності у комунікативному просторі Інтернету / О. І. Горошко // Матеріали четвертої наукової конференції «Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління». - Донецьк, 2008. - С. 146­153.

31. *Горошко О. І. Соціологія Уанету: методи вивчення віртуальної аудиторії / О. І. Горошко // Матеріали другої наукової конференції «Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління». - Донецьк, 2006. - С. 152­164.

32. *Горошко О. І. Становлення інформаційного суспільства як фактор трансформації гендерного дискурсу / О. І. Горошко // Вісн. Міжнар. Слов'янського ун-ту. - Х., 2008. - Т. 11, № 1. - С. 6-11.

33. *Горошко О. І. Феномен Уанету: соціологічний аналіз / О. І. Горошко // Соціологія управління : зб. наук. праць. Сер.: Спеціальні та галузеві соціології. -Донецьк, 2009. - Т. 10, вип. 116. - С. 111-127.

34. *Горошко Е. И. Электронная коммуникация: (гендерный анализ) / Е. И. Горошко // Общение. Языковое сознание. Межкультурная коммуникация: сб. науч. ст. - М., 2005. - С. 65-81.

35. "Гуманитарные исследования в Интернете / под ред. А. Е. Войковского. - М. : Терра-Можайск, 2000. - 431 с.

36. Долныкова А. А. Психологические особенности суперпрограммистов / А. А. Долныкова, Н. В. Чудова // Психологический журн. - 1997. - Т. 18(1). -С. 113-121. 4 ч/з

37. *Заборовская С. В. Речевые маски в компьютерном общении / С. В. Заборовская // Актуальні проблеми вербальної комунікації: мова та суспільство : зб. наук. праць. - К., 2004. - С. 41-45.

38. Интернет: практическая энциклопедия от ComputerBild / ред.: М. В. Финков. - СПб. : Наука и техника, 2010. - 511 с. + электрон. опт. диск (DVD-ROM)

З98я2

И733 870271

39. Интернет-СМИ: теория и практика: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / А. О. Алексеева, Е. Л. Вартанова, Л. А. Круглова и др. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 347 с.

Ч61я73

И733 870301

40. *Кастельс М. Галактика Интернет: размышления об Интернете, бизнесе и обществе / М. Кастельс. - Екатеринбург : У-Фактория (при участии Гуманитарного ун-та), 2004. - 328 с. - (Сер.: Академический бестселлер)

41. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс. - М. : ГУ ВШЭ, 2000. - 608 с.

У

К288 813511, 813510

42. Коць М. О. Комунікативна підготовка майбутнього вчителя інтеракційними методами : автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07). - К., 1997. - 18 с. ав32630

43. *Меновщиков В. Ю. Консультирование и психотерапия в Интернете: «за» и «против» / В. Ю. Меновщиков // Психологический журн. - 2010. - Т. 31, № 3. - С. 102-108.

44. Митина О. В. Интернет в гендерном измерении / О. В. Митина, А. Е. Войскунский // Введение в гендерные исследования. - М., 2005. - С. 204-216.

С5я73

В24 834789

45. Назар М. М. Интернет-спілкування як чинник особистісних змін у юнацькому віці : автореф. дис. . канд. психол. наук: (19.00.07) / Ін-т психології. -К., 2010. - 18 с. ав69426

46. *Пиголенко І. В. Використання мережі Інтернет в проведенні маркетингових on-line-досліджень / І. В. Пиголенко // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: матеріал II Міжнар. конф. студ., аспірантів і молодих вчених. - К., 2003. - С. 388-390.

47. *Пиголенко І. В. Гендерний аспект використання інтернет-технологій у добу інформаційного суспільства / І. В. Пиголенко, Т. С. Воротняк // Гендер: реалії та перспективи в українському суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. - К., 2003. - С. 134-136.

48. *Пиголенко І. В. Комп'ютер - як додатковий простір здійснення творчості студентською молоддю / І. В. Пиголенко // Творчість та освіта у вимірах ХХ1 століття : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. - К., 2005. - С. 192-194.

49. *Пиголенко І. В. Роль Інтернет-технологій у здійсненні соціальної роботи в інформаційному суспільстві / І. В. Пиголенко // Соціальна робота і сучасність: теорія і практика : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф.: (18-19 трав.). - К., 2006. - С. 98-99.

50. *Семпси Дж. Псибернетическая психология: обзор литературы по психологическим и социальным аспектам многопользовательских сред (MUD) в киберпространстве / Дж. Семпси // Гуманитарные исследования в Интернете. -М., 2000. - С. 77-99.

51. *Социальные и психологические последствия применения информационных технологий: материалы Интернет-конференции / под. ред.:

A. Е. Войскунского. - М. : МОНФ, 2001. - 284 с.

52. *Фатурова В. М. Підвищення компетентності комунікації користувачів Інтернету / В. М. Фатурова // Філософія, соціологія, психологія: зб. наук. праць. -Івано-Франківськ, 2001. - Вип. 6, ч. 2. - С. 259-264.

53. *Фатурова В. М. Текст як засіб спілкування у Інтернет-середовищі /

B. М. Фатурова // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Філософські і психологічні науки : (за матеріалами виступів учасників звітно-наук. конф. Прикарпат. ун-ту). - Івано-Франківськ, 2003. - Вип. 2. - С. 129-133.

54. Чалдини Р. Психология влияния / Р. Чалдини. - СПб. : Питер, 2001. -288 с. - (Сер.: Мастера психологии).

Ю9

Ч164 804820, 804821

55. Чалдини Р. Социальная психология: пойми других, чтобы понять себя / Р. Чалдини, Д. Кенрик, С. Нейберг. - СПб. : Прайм-Еврознак, 2002. - 256 с.

Ю9я2

Ч164 866563

56. *Чаусовский Г. А. Технотронная психотехнология профилактики формирования лицевого косметического дефекта - «компьютерного лица» [Электронный ресурс] / Г. А. Чаусовский // Сайт «ПСИ-ФАКТОР». - Режим доступа: http://psyfactor.org/lib/psychotron136.htm

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ІНТЕРНЕТУ

57. *Горошко О. І. Мотиви користування мережею Інтернет: гендерний аналіз / О. І. Горошко // Соціальна психологія. - 2009. - № 4(36). - С. 148-161.

58. *Горошко Е. И. Особенности гендерной стереотипизации в Интернете / Е. И. Горошко // Учен. зап. Таврич. нац. ун-та. Сер.: Философия. Социология. -

Симферополь, 2009. - Т. 22(61), № 1. - С. 49-60.

59. *Горошко О. І. Проблема безпеки в соціальному просторі інтернет-комунікацій: веб-сайт як джерело інформаційної небезпеки / О. І. Горошко // Вісн. Харків. нац. ун-ту. внутрішніх справ. - Х., 2008. - Вип. 43. - С. 361-368.

60. *Горошко О. І. Проблема безпеки функціонування Інтернету в Україні / О. І. Горошко // Вісн. Харків. нац. ун-ту. внутрішніх справ. - Х., 2008. - Вип. 42. -

С. 311-317.

61. *Горошко Е. И. Становление информационного общества: международный опыт и украинский контекст / Е. И. Горошко // Вісн. міжнар. Слов'янського ун-ту. - Х., 2007. - Т. 9, № 2. - С. 3-9.

62. Интернет для тех, кому некогда / под ред. А. В. Струнина. - М. : Только для взрослых, 2005. - 349 с.

З98

И733 836014

63. Кузнецов И. Н. Интернет в учебной и научной работе : практ. пособие / И. Н. Кузнецов. - М. : Дашков и К°, 2005. - 192 с.

З98

К891 836656, 836968

64. Кучеренко В. В. Измененные состояния сознания: психологический анализ / В. В. Кучеренко, В. Ф. Петренко, А. В. Госсохин // Вопр. психологии. -1998. - № 3. - С. 70-78. 4 ч/з

65. *Москаленко В. Д. Зависимость: семейная болезнь / В. Д. Москаленко. -М. : PerSe: ПЕР СЭ, 2002. - 180 с.

66. *Москаленко В. Д. Зависимость: семейная болезнь / В. Д. Москаленко. -М. : PerSe: ПЕР СЭ, 2008. - 352 с.

67. Муртазин Э. В. Интернет : самоучитель / Э. В. Муртазин. - М. : ДМК

Пресс, 2004. - 411 с. З98я78

М915 834175, 834746

68. *Мюррей К. Интернет-зависимость с точки зрения нарративной психологии / К. Мюррей // Гуманитарные исследования в Интернете. - М., 2000. -С. 132-140.

69. *Пиголенко І. В. Інтернет-залежність, як соціальна проблема інформаційного суспільства / І. В. Пиголенко // Соціальна робота і сучасність: теорія і практика : тези доп. III Міжнар. наук.-практ. конф. - К., 2004. - С. 111­112.

70. *Посохова В. В. Вплив інтернет-середовища на формування тендерної ідентичності в рамках процесу життєвого планування / В. В. Посохова // Соціальна психологія. - 2005. - № 4(12). - С. 153-163.

71. *Посохова В. Жизненные ценности молодёжи, склонной к Интернет-зависимости / В. Посохова // Актуальні проблеми психології: психол. герменевтика. - К., 2005. - Т. 2, вип. 3. - С. 196-208.

72. *Посохова В. В. Комунікативні характеристики схильної до Інтернет-залежності особистості / В. В. Посохова // Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. ст. - К., 2005. - Вип. 10(13). - С. 209-219.

73. *Посохова В. В. Особливості життєвого планування Інтернет-залежної молоді / В. В. Посохова // Психологічні перспективи. - 2004. - Вип. 6. - С. 150­157.

74. *Свит К. Соскочить с крючка. Как избавиться от вредных привычек и пристрастий / К. Свит . - СПб. : Питер, 2007. - 256 с.

75. Холмогоров В. Интернет-маркетинг: краткий курс / В. Холмогоров. -

СПб. и др. : Питер, 2001. - 208 с. У42я2

Х725 820032

76. Холмогоров В. Интернет-маркетинг: краткий курс / В. Холмогоров. -

СПб. и др. : Питер, 2002. - 272 с. У42я2

Х725 820030

77. Хьельм Й. Интернет на мобильном телефоне [Электронный ресурс]: проектирование беспроводных информационных серверов. Мобильные терминалы / Й. Хьельм. - Б.м.: John Wiley & Sons, Ins, 2000. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

З98

Х988 ми218

78. Хьельм Й. Интернет на мобильном телефоне / Й. Хьельм. - М. : Мир, 2001. - 426 с.

З98

Х988 830257

79. *Чаусовский Г. Респираторно-художественная психотехнология нейтрализации компьютерного стресса [Электронный ресурс] / Г. Чаусовский // Сайт «ПСИ-ФАКТОР». - Режим доступа: http://psyfactor.org/lib/psychotron47.htm

80. *Чаусовский Г. Технотронная психотехнология нейтрализации Интернет-зависимости [Электронный ресурс] / Г. Чаусовский // Сайт «ПСИ-ФАКТОР». - Режим доступа: http://psyfactor.org/lib/psychotron47.htm

81. Янг К. С. Диагноз - Интернет-зависимость / К. С. Янг // Мир Интернет. -2000. - № 2. - С. 24-29. 4 ч/з

ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗУ «Я» У ІНТЕРНЕТ-КОРИСТУВАЧІВ.

ВПЛИВ ІНТЕРНЕТУ НА ОСОБИСТІСТЬ

82. *Арестова О. Н. Гендерные аспекты деятельности в Интернете / О. Н. Арестова, А. Е. Войскунский // Гуманитарные исследования в Интернете. -М., 2000. - С. 290-313.

83. *Бабаева Ю. Д. Интернет: воздействие на личность / Ю. Д. Бабаева, А. Е. Войскунский, О. В. Смыслова // Гуманитарные исследования в Интернете. -

М., 2000. - С. 11-39.

84. *Бабаева Ю. Д. Одаренный ребенок за компьютером / Ю. Д. Бабаева, А. Е. Войскунский. - М. : Сканрус, 2003. - 336 с.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа