Є Б Пономаренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з фінансовими інвестиціями теорія і методика - страница 1

Страницы:
1  2  3 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПОНОМАРЕНКО ЄВГЕНІЯ БРОНІСЛАВІВНА

УДК 657.424: 330.322 (043.3)

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ

ОПЕРАЦІЙ З ФІНАНСОВИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ:

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА

Спеціальність 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Житомир - 2012

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі бухгалтерського обліку Житомирського державного технологічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Науковий керівник доктор економічних наук, доцент

Давидюк Тетяна Вікторівна,

Житомирський державний технологічний університет, директор Інституту обліку і фінансів, професор кафедри бухгалтерського обліку

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент

Пилипенко Олексій Іванович,

Національна академія статистики, обліку та аудиту,

декан факультету банківської справи

кандидат економічних наук, доцент Пономарьова Наталія Анатоліївна,

Хмельницький національний університет, доцент кафедри обліку та аудиту

Захист відбудеться 24 травня 2012 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.14.052.01 у Житомирському державному технологічному університеті за адресою: 10005, м. Житомир, вул. Черняховського, 103, ауд. 248.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Житомирського державного технологічного університету за адресою: 10005, м. Житомир, вул. Черняховського, 103.

Автореферат розісланий 20 квітня 2012 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради, д.е.н., проф.

І.В. Замула

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Економіка України переживає період економічної кризи, що характеризується зниженням рівня інвестицій у вітчизняну економіку, згортанням виробничої діяльності окремих галузей, зокрема, сільського господарства, переробної промисловості тощо, оскільки соціальні та політичні процеси в державі знижують довіру до української економіки. Економічне середовище України є розбалансованим, вкрай нестабільним, що обумовлює його високу ризикованість, а, отже, свідчить про формування несприятливого інвестиційного клімату в країні. Проте залучення інвестицій в економіку України за допомогою інструментів фондового ринку в першому півріччі 2011р. становили 75,32 млрд. грн, це у два рази більше ніж у першому півріччі 2010 р. (38,09 млрд. грн). Обсяг випусків емісійних цінних паперів, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР), відобразив значне зростання і становив 916,56 млрд. грн.[1]

Враховуючи поширення останнім часом інвестиційної діяльності підприємств України, необхідною є критична оцінка існуючих підходів до визначення сутності фінансових інвестицій, чітке формулювання їх змісту відповідно до завдань бухгалтерського обліку та формування на цій основі єдиної науково обгрунтованої методики бухгалтерського обліку та контролю операцій з фінансовими інвестиціями.

Дослідженням різних аспектів бухгалтерського обліку та контролю операцій з фінансовими інвестиціями займалися такі вчені, як: М.І. Бондар, Л.М. Бурмистрова, Ф.Ф. Бутинець, І.В. Волошин, Я.В. Голубка, О.О. Гончаренко, З.В. Гуцайлюк, З.-М.В. Задорожний, Б.А. Засадний, В.Г. Козак, Я.Д. Крупка, Ю.А. Кузьмінський, Н.Б. Литвин, Л.І. Лук'яненко, В.В. Морозюк, С.З. Мошенський, О.В. Небильцова, Л.В. Озеран, О.І. Пилипенко, Н.А. Пономарьова, С.О. Репіна, В.М. Роменська, В.В. Сопко, Я.В. Шелест, М.Т. Щирба.

Однак сучасний стан бухгалтерського обліку та контролю операцій з фінансовими інвестиціями характеризується низкою негативних явищ, зокрема, неузгодженістю термінологічного апарату інвестиційної діяльності; неврегульованістю норм чинних законодавчих актів; відсутністю єдиної методики бухгалтерського обліку та контролю операцій з фінансовими інвестиціями; безсистемністю відображення у звітності інформації про стан і результати інвестиційної діяльності підприємства. Недостатня теоретична та практична розробка окреслених проблемних питань визначили вибір теми дослідження, зумовили її актуальність, постановку мети та визначення завдань.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Житомирського державного технологічного університету за темою № 330 "Розвиток бухгалтерського   обліку,   аналізу   і   контролю   в   системі корпоративногоуправління" (номер державної реєстрації 0110U005014). У межах наукової програми автором виконані дослідження, результатом яких є теоретичне та методичне обґрунтування положень, а також удосконалення бухгалтерського обліку та контролю операцій з фінансовими інвестиціями.

Мета та завдання дослідження. Мета дисертації полягає в обґрунтуванні теоретичних та методичних положень, а також розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення бухгалтерського обліку та контролю операцій з фінансовими інвестиціями.

Для досягнення мети у дисертації поставлені для вирішення такі завдання:

- визначити ознаки здійснення фінансових інвестицій для виявлення шляхів ефективного інвестування та їх облікового забезпечення;

- розкрити економічний зміст терміну "фінансові інвестиції" з метою узгодження його тлумачення з бухгалтерським трактуванням;

- виділити ознаки класифікації фінансових інвестицій, що забезпечать їх достовірну оцінку та відображення в системі бухгалтерського обліку;

- доповнити складові облікової політики в частині операцій з фінансовими інвестиціями для забезпечення формування оперативної, аналітичної та достовірної інформації про них;

- обґрунтувати методику відображення операцій з фінансовими інвестиціями на бухгалтерських рахунках з метою покращення забезпечення інформацією зовнішніх і внутрішніх користувачів;

- проаналізувати інформаційні запити інвесторів для удосконалення системи показників бухгалтерської звітності щодо фінансових інвестицій;

- розкрити існуючі підходи щодо організації та методики внутрішнього контролю операцій з фінансовими інвестиціями з урахуванням потреб управління ними;

- визначити особливості внутрішнього контролю операцій з фінансовими інвестиціями в умовах використання комп'ютерних технологій.

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що розгляд фінансових інвестицій в розрізі їх життєвого циклу дозволяє удосконалити теоретичні й організаційно-методичні основи їх бухгалтерського обліку та контролю, що сприяє підвищенню ефективності управління фінансовим інвестуванням.

Об'єктом дослідження є процес бухгалтерського обліку та контролю операцій з фінансовими інвестиціями.

Предметом дослідження є теоретичні та організаційно-методичні положення бухгалтерського обліку та контролю операцій з фінансовими інвестиціями.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є загальнонаукові та спеціальні методи пізнання. При дослідженні теоретичних аспектів бухгалтерського обліку та контролю операцій з фінансовими інвестиціями для визначення загальних тенденцій розвитку зазначеного об'єкту застосовувалися метод спостереження та історичний метод. Методи теоретичного узагальнення і порівняння застосовувались при вивченні сутності фінансових інвестицій як економічної категорії. Методи причинно-наслідкового зв'язку таабстракто-логічний використовувалися для удосконалення методики бухгалтерського обліку операцій з фінансовими інвестиціями; спостереження -для дослідження сучасного стану здійснення фінансових інвестицій. За допомогою спостереження та порівняння досліджено систему внутрішнього контролю в частині операцій з фінансовими інвестиціями в умовах застосування комп'ютерних технологій.

Інформаційною базою дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем організації та методики бухгалтерського обліку та контролю, матеріали конференцій і семінарів з проблем теорії та практики бухгалтерського обліку та контролю операцій з фінансовими інвестиціями, опубліковані статистичні дані, законодавчі та нормативні документи України, результати анкетування щодо організації та методики бухгалтерського обліку та контролю операцій з фінансовими інвестиціями, електронні джерела.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці теоретичних та методичних положень бухгалтерського обліку та контролю операцій з фінансовими інвестиціями. У процесі проведеного дослідження отримано такі результати, яким характерна наукова новизна:

вперше одержано:

- теоретичне обґрунтування та методичне забезпечення бухгалтерського обліку операцій з фінансовими інвестиціями, виходячи з етапів їх життєвого циклу (придбання, знаходження у портфелі інвестора, вибуття), що забезпечує повне відображення у фінансовій та внутрішній бухгалтерській звітності інформації про об'єкти, що виникають в ході фінансового інвестування;

удосконалено:

- класифікацію фінансових інвестицій з метою їх бухгалтерського відображення та контролю через виділення ознак: строк дії; джерела інвестування; форма інвестування; регіональність; порядок оцінки, що забезпечує розвиток методики бухгалтерського обліку операцій з фінансовими інвестиціями в частині відображення на бухгалтерських рахунках;

- організаційно-методичне забезпечення внутрішнього контролю операцій з фінансовими інвестиціями шляхом встановлення взаємозв'язку між суб'єктами контролю та визначення його етапів, питань програми перевірки, використання відповідних процедур контролю та розробки робочої документації контролера, що дозволить оптимізувати процес внутрішнього контролю та підвищити ефективність управління інвестиційною діяльністю підприємства;

- інформаційне наповнення показників фінансової та внутрішньої бухгалтерської звітності підприємства, що дозволяє управлінському персоналу підвищити ефективність обраної фінансової та інвестиційної політики підприємства, а зовнішнім користувачам прийняти обґрунтоване рішення про подальшу інвестиційну співпрацю з підприємством;

дістало подальший розвиток:

- ідентифікація ознак фінансових інвестицій як економічної категорії (наявність належним чином оформлених документів; перехід ризиків; здатність приносити   економічні   вигоди;   використання   протягом   тривалого строку;забезпечення ефективного функціонування) та встановлення через них позитивного та негативного ефекту в економічному розвитку підприємства та країни в цілому, що стало основою для трансформації підходів до трактування її сутності та покладено в основу удосконалення організації та методики бухгалтерського обліку;

- зміст поняття "фінансові інвестиції", під якими запропоновано розуміти вкладення, здійснені у будь-якій формі в цінні папери, в корпоративні права та інші фінансові інструменти з метою розвитку діяльності та отримання прибутку, досягнення соціального та інших ефектів, що дозволило встановити межі між поняттями "фінансові активи", "фінансові інструменти" та "фінансові інвестиції";

- підходи до організаційно-методичного забезпечення бухгалтерського обліку операцій з фінансовими інвестиціями шляхом доповнення організаційних, методичних і технічних складових облікової політики, що надає можливість управлінському персоналу оперативно реагувати на події в інвестиційній діяльності підприємства;

- система внутрішнього контролю в частині операцій з фінансовими інвестиціями в умовах застосування комп'ютерних технологій (розробка підходів до побудови методики контролю, визначення вимог і порядку перевірки), що забезпечує оперативність проведеної перевірки.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці рекомендацій щодо удосконалення бухгалтерського обліку та контролю операцій з фінансовими інвестиціями. В практичну діяльність впроваджено такі основні прикладні розробки:

- рекомендації щодо удосконалення організації бухгалтерського обліку операцій з фінансовими інвестиціями шляхом визначення складу елементів облікової політики за даними операціями (ТОВ СП "Ріф - 1", м. Житомир (довідка № 224 від

08.04.2009 р.));

- внутрішню бухгалтерську звітність підприємства, що дозволяє визначати ефективність обраної фінансової та інвестиційної політики підприємства та забезпечує логічне відображення інформації про об'єкти, які виникають в ході фінансового інвестування (ТОВ "Шоллер Арка Сістемс", м. Київ (довідка № 332 від

06.12.2010 р.));

- рекомендації щодо розробки програми внутрішнього контролю та використання робочої документації контролера при здійсненні перевірки операцій з фінансовими інвестиціями (ТОВ "Ферпласт - Україна", м. Житомир (довідка № 241 від 07.03.2011 р.));

- пропозиції з удосконалення навчальних дисциплін "Бухгалтерський облік (теорія)", "Фінансовий облік", "Організація обліку", "Інвестування", "Інформаційні системи і технології в обліку" (Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир (довідка № 44-45/1323 від 08.09.2011 р.)).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаним науковим дослідженням. Всі розробки та пропозиції, що містяться в роботі, належать особисто автору. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї та положення, які є результатом особистої роботи здобувача,   що   полягає   у   дослідженні   комплексу   питань,   пов'язаних зудосконаленням теорії та методики бухгалтерського обліку і контролю операцій з фінансовими інвестиціями.

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження доповідалися та обговорювалися на 5 науково-практичних конференціях, що відображено в публікаціях [12 - 16].

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 11 статей у фахових виданнях загальним обсягом 7,97 друк. арк., з них 6,78 друк. арк. належить особисто автору, 5 тез доповідей загальним обсягом 0,83 друк. арк., в інших публікаціях, виданих у співавторстві, в дисертації використано лише ті положення, які є результатом особистого дослідження здобувача (1,95 друк. арк.).

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається: зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний зміст викладено на 180 сторінках друкованого тексту. Робота містить 29 таблиць (в т.ч. 3 таблиці розміщені на 3 сторінках) і 42 рисунки (в т.ч. 8 рисунків розміщені на 8 сторінках), 12 додатків на 30 сторінках. Список використаних джерел нараховує 246 найменувань і розміщений на 21 сторінці.

ОСНОВИЙ ЗМІСТ

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, завдання, гіпотезу, об'єкт і предмет дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення отриманих наукових результатів.

Перший розділ "Теоретичні засади бухгалтерського обліку та контролю операцій з фінансовими інвестиціями" присвячено розгляду інвестування в обліково-економічній системі підприємства, на основі чого виділено ознаки фінансових інвестицій, удосконалено трактування фінансових інвестицій та їх класифікацію як об'єкта бухгалтерського обліку та контролю.

Роль інвестицій в ринковій економіці визначається виходячи з рівня соціально-економічного розвитку суспільства, рівня добробуту населення, рівня втручання держави в економіку країни, а також від рівня налагоджених господарських зв'язків та інституціонального розвитку.

В роботі встановлено, що основними факторами, що впливають на інвестиційний процес та його місце в економічній системі, є форми власності, на яких будується кожне суспільство та форми управління системи господарювання. Ці фактори є визначальними для побудови стійких взаємозв'язків у суспільстві та формування економічних інтересів різних суб'єктів.

Фінансові інвестиції стають ефективними за умов високого рівня суспільного виробництва, оскільки в цьому випадку приріст капіталу виникає, перш за все, в реальному секторі економіки і слугує його подальшому розвитку.

З розвитком ринкової економіки та господарських зв'язків одержали розвиток й інвестиційні операції, що вимагає визначення та уточнення пов'язаних з ними понять. Враховуючи етимологічну характеристику визначено, що поняття "інвестиції" носить інноваційний характер та характеризує дії суб'єкта господарювання, що сприяють зростанню його економічного становища в майбутньому. Постає необхідність у визначенні які саме вкладення капіталу можна вважати фінансовими інвестиціями.

На основі особливостей руху капіталу в інвестиційному середовищі та врахування гіпотез щодо економічної сутності інвестування визначено, що під фінансовими інвестиціями слід розуміти вкладення, здійснені у будь-якій формі в цінні папери, в корпоративні права та інші фінансові інструменти з метою розвитку діяльності та отримання прибутку, досягнення соціального та інших ефектів. Врахування зазначеного підходу дозволило встановити межі між поняттями "фінансові активи", "фінансові інструменти" та "фінансові інвестиції", що широко використовуються на практиці та часто ототожнюються.

Вкладення капіталу можуть здійснюватись як в інше підприємство, так і у фонди власного підприємства. Якщо інвестор вкладає кошти у статутний капітал іншого підприємства на правах його учасника, то він набуває права на частину у прибутках підприємства, здійснюючи тим самим вплив на його економічний розвиток. При цьому, виникають як позитивні, так і негативні ефекти, кожен з яких зумовлений ознаками фінансових інвестицій, наведеними на рис. 1.

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

т

ПОЗИТИВНИЙ ЕФЕКТ

НЕГАТИВНИЙ ЕФЕКТ І

Залучення новітніх технологій, ноу-хау

Створення робочих місць

Наявність належним чином оформлених документів, що підтверджують право на фінансові інвестиції

Ліквідація робочих місць

Перехід ризиків, пов'язаних з фінансовими інвестиціями

Забезпечення фінансової стійкості пдприємства

 

Здатність приносити економічні вигоди

 

 

 

 

 

 

конкурентноздатності підприємства

Заміщення виробництва імпортом

І

Використання протягом | тривалого строку

Забезпечення ефективного функціонування

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

І       І   - ознаки, що випливають з вимог бухгалтерського обліку

І        І   - ознака, яка випливає з вимог бухгалтерського обліку, але притаманна лише довгостроковим фінансовим інвестиціям

- ознаки, що не випливають з вимог бухгалтерського обліку

Рис. 1. Ознаки фінансових інвестицій: обліково-економічний аспект

Окремі ознаки (наявність належним чином оформлених документів, що підтверджують право на фінансові інвестиції; здатність приносити економічні вигоди) випливають з вимог бухгалтерського обліку до відображення господарських операцій та задоволення інформаційних потреб користувачів, а також стосуються всіх об'єктів фінансових інвестицій. Така ознака, як використання протягом тривалого періоду, що забезпечує фінансову стійкість підприємства, притаманна тільки довгостроковим фінансовим інвестиціям, та врахована при побудові бухгалтерських рахунків синтетичного обліку.

Встановлення зв'язку між ознаками фінансових інвестицій та їх позитивними та негативним ефектами на економічний розвиток дозволить обґрунтувати напрями інформаційного забезпечення (строковість, ефективність вкладень, способи їх фінансування), сформулювати вимоги до інформаційного наповнення показників звітності, удосконалити організацію обліку, що є невід'ємною умовою ефективного управління процесом інвестування.

В системі вітчизняного обліку фінансових інвестицій відсутня класифікація, яка б забезпечувала формування реальної, повної та достовірної інформації про об'єкти фінансових інвестицій. В результаті запропонована класифікація, ознаки якої мають безпосередній вплив на відображення фінансових інвестицій в бухгалтерському обліку та контролі (табл.1).

Таблиця 1. Запропонована класифікація фінансових інвестицій, що враховує завдання бухгалтерського обліку та контролю

№ з/п 1

Ознаки та види

Значення для бухгалтерського обліку та контролю

 

Строк дії

короткострокові

Дана ознака покладена в основу побудови синтетичних рахунків, призначених для обліку фінансових інвестицій, є основою при розробці програми контролю

 

 

довгострокові

 

2

Джерела інвестування

власні

Врахування даної ознаки дозволяє отримати інформацію щодо формування первісної вартості фінансових інвестицій, розрахунку витрат, понесених на їх придбання

 

 

запозичені

 

 

 

залучені

 

3

Форма інвестування

прямі

Дозволяє враховувати додаткові витрати, пов'язані з пошуком та придбанням фінансових інвестицій

 

 

портфельні

 

4

Регіональність

зовнішні (іноземні)

Здійснення іноземних інвестицій має свою специфіку облікового відображення в порівнянні з інвестиціями, які здійснюються на території України. Перевірка операцій з іноземними інвестиціями вимагає додаткових знань контролера та використання додаткових методів контролю

 

 

внутрішні (національні)

 

5

Порядок оцінки

фінансові інвес­тиції, справедливу вартість яких мож­на визначити

Врахування цієї ознаки дозволить визначитися з методом оцінки фінансових інвестицій (справедлива вартість, амортизована вартість, метод участі в капіталі, собівартість з урахуванням зменшення корисності)

 

 

фінансові інвес­тиції, справедливу вартість   яких не можна визначити

 

Врахування зазначених ознак дозволяє забезпечити бухгалтера необхідною інформацією при складанні фінансової звітності, полегшить вибір відповідних субрахунків та аналітичних рахунків, на яких будуть відображені об'єкти фінансових інвестицій, а також дозволить полегшити процес розробки робочої програми контролю.

Сформульовані положення щодо узгодження термінологічного апарату, розроблений підхід до класифікації фінансових інвестицій, встановлення ознак фінансових інвестицій як економічної категорії сприяли удосконаленню теоретичних засад організації та методики бухгалтерського обліку і контролю операцій з фінансовими інвестиціями.

Другий розділ "Організаційно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку операцій з фінансовими інвестиціями" присвячено обліковій політиці підприємства як інструменту організації і ведення бухгалтерського обліку операцій з фінансовими інвестиціями, обґрунтуванню відображення операцій з фінансовими інвестиціями в системі бухгалтерських рахунків та бухгалтерській звітності.

З метою удосконалення організації бухгалтерського обліку операцій з фінансовими інвестиціями та методики його ведення запропоновано елементи облікової політики щодо фінансових інвестицій, в розрізі складових: організаційної (порядок розподілу обов'язків щодо ведення обліку та здійснення контролю фінансових інвестицій), методичної (методи списання фінансових інвестицій; детальна характеристика ситуації, за якої можливе зменшення корисності фінансових інвестицій; порядок обліку операцій у випадку стійкого зниження вартості фінансових інвестицій; методики інвентаризації фінансових інвестицій; визначення переліку рахунків синтетичного та аналітичного обліку для відображення фінансових інвестицій) та технічної (документи, для яких не передбачено уніфікованих форм, розроблюються відповідно до потреб управління і затверджуються графіком документообороту; форми внутрішньої звітності розроблюються підприємством самостійно з урахуванням особливостей його інвестиційної діяльності), розроблені в роботі. Передбачення в обліковій політиці зазначених елементів за операціями фінансового інвестування надасть можливість управлінському персоналу своєчасно реагувати на різні події інвестиційної діяльності підприємства.

При управлінні фінансовими інвестиціями необхідно враховувати їх життєвий цикл, який характеризується як загальний період часу від наміру їх здійснення до списання з балансу. Врахування особливостей здійснення операцій з фінансовими інвестиціями на кожному з етапів їх життєвого циклу (придбання, знаходження в портфелі інвестора, вибуття) дозволить визначити напрями удосконалення їх оцінки та облікового відображення.

Критичний огляд нормативних документів та існуючої практики засвідчив наявність проблемних питань щодо формування первісної вартості фінансових інвестицій на першому етапі життєвого циклу. З метою вирішення даного питання в роботі запропоновано відкриття субрахунків  144 "Вкладення вдовгострокові фінансові інвестиції" та 353 "Вкладення в короткострокові фінансові інвестиції". Такий підхід дозволить накопичити на окремому субрахунку понесені при придбанні фінансових інвестицій витрати (оплата консультаційних, депозитарних, інформаційних послуг), які неможливо безпосередньо включити до їх первісної вартості. Адже виникнення таких витрат та фактичне придбання фінансових інвестицій не відбувається в один період часу. Якщо такі витрати включати до первісної вартості фінансових інвестицій одразу, то це призведе до порушення такого принципу бухгалтерського обліку, як обачність. За умови, що угода щодо придбання фінансових інвестицій відбудеться, зазначені витрати слід відносити на відповідний субрахунок до рахунку 14 "Фінансові інвестиції", а в іншому випадку доцільно їх віднести до витрат звітного періоду, зокрема на запропонований субрахунок 966 "Інші інвестиційні витрати" (рис. 2). Крім того, наявні проблемні питання щодо оцінки фінансових інвестицій на етапі їх вибуття, оскільки, на відміну від попередніх етапів життєвого циклу (придбання та знаходження в портфелі інвестора), чинним законодавством чіткий порядок їх списання не визначений.

Врахування особливостей життєвого циклу фінансових інвестицій дозволить удосконалити методику бухгалтерського обліку операцій з фінансовими інвестиціями, визначити на кожному з етапів розрізи необхідної для прийняття виважених рішень інформації, а також забезпечить повне відображення в фінансовій та внутрішній бухгалтерській звітності інформації про об'єкти, що виникають в ході фінансового інвестування.

В межах фінансового інвестування виділено об'єкти, які повинні відображатися в обліку і звітності. До них належать фінансові інвестиції як активи підприємства; джерела фінансування фінансових інвестицій як пасиви підприємства та доходи і витрати інвестиційної діяльності як результати господарських процесів. Вони знаходять своє відображення в різних формах фінансової звітності.

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Є Б Пономаренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з фінансовими інвестиціями теорія і методика

Є Б Пономаренко - Систематизація наукових дослідженьз проблем інвестиційної діяльності