О Л Біляченко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з програмним забезпеченням - страница 3

Страницы:
1  2  3 

12. Біляченко О.Л. Проблемні питання інвентаризації об'єктів права інтелектуальної власності: тези ХХХІІ науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету, (Житомир, 14-16 березня 2007 р.) / О.Л. Біляченко / М-во освіти і науки України, Житомирський державний технологічний університет. - Житомир: ЖДТУ, 2007. - С. 140-141 (0,23 друк. арк.).

13. Біляченко О.Л. Оцінка об'єктів права інтелектуальної власності для потреб бухгалтерського обліку: тези та тексти виступів VI-ої Міжнародної наукової конференції ["Наукові дослідження в сфері бухгалтерського обліку, контролю та аналізу: теоретико-практичне значення та напрями подальшого розвитку"], (Житомир, 18-19 жовтня 2007 р.) / О.Л. Біляченко. - Житомир: ЖДТУ, 2007. -С. 25-27 (0,18 друк. арк.).

14. Біляченко О.Л. Проблеми оцінки торгових марок (товарних знаків) в бухгалтерському обліку: збірник тез та текстів виступів на шостій Всеукраїнській науковій конференції, присвяченій видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку д.е.н., проф. І.В. Малишеву, д.е.н., проф. П.П. Німчинову ["Зимові читання, присвячені ідеям П.П. Німчинова та І.В. Малишева"], (Житомир, 27-28 лютого 2008 р.) / О.Л. Біляченко. - Житомир: ЖДТУ, 2008. - С. 11-13 (0,17 друк. арк.).

15. Біляченко О.Л. Комерційні (фірмові) найменування як об'єкт бухгалтерського обліку: збірник тез та текстів виступів на сьомій Всеукраїнській науковій конференції, присвяченій видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку д.е.н., проф. І.В. Малишеву, д.е.н., проф. П.П. Німчинову ["Зимові читання, присвячені ідеям П.П. Німчинова та І.В. Малишева"], (Житомир, 25-26 лютого 2009 р.) / О.Л. Біляченко. - Частина І. - Житомир: ЖДТУ, 2009. - С. 8-9 (0,19 друк. арк.).

16. Біляченко О.Л. Бухгалтерське відображення засобів індивідуалізації: тези XXXIV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету, (Житомир, 16-18 березня 2009 р.) / О.Л. Біляченко / М-во освіти і науки України, Житомирський державний технологічний університет. - Житомир: ЖДТУ, 2009. - С. 136 (0,13 друк. арк.).

17. Біляченко О.Л. Аудит програмного забезпечення підприємства: досвід Австралії: матеріали та тези виступів VIII-ої Міжнародної наукової конференції ["Мовні стратегії у формуванні світової бухгалтерської еліти"] (Житомир, 15­16 жовтня   2009 р.) /   О.Л. Біляченко. -   Житомир:   ЖДТУ,   2009. -   С. 202-204

(0,25 друк. арк.).

18. Біляченко О.Л. Відповідальність за неправомірне використання програмного забезпечення на підприємстві: стан і наслідки: тези виступів на восьмій Всеукраїнській науковій конференції, присвяченій видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку д.е.н., проф. І.В. Малишеву, д.е.н., проф. П.П. Німчинову ["Зимові читання, присвячені ідеям П.П. Німчинова та І.В. Малишева"], (Житомир, 24-25 лютого  2010 р.) /  О.Л. Біляченко. -  Житомир:   ЖДТУ,  2010. -  С. 97-99

(0,23 друк. арк.).

Інші видання

19. Орлов І.В. Звітність підприємств: [Навчальний посібник для студентів навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит"] // Під заг. ред. [і з передм.] Ф.Ф. Бутинця. - [3-є вид., допов. і перероб.]. - Житомир: ЖДТУ, 2008. -484 с. - С. 43-61. (загальний обсяг 31,6 друк. арк., особисто автору належить 0,63 друк. арк.: розкрито особливості формування показників балансу в частині нематеріальних активів).

20. Біляченко О.Л. Види прав на програмне забезпечення та їх відображення в бухгалтерському обліку / О.Л. Біляченко // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. - Випуск 261: в 7 т. - Т. II. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. - 312 с. - С. 410-418 (0,52 друк. арк.).

АНОТАЦІЯ

Біляченко О.Л. Бухгалтерський облік і контроль операцій з програмним забезпеченням. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). - Житомирський державний технологічний університет Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України. - Житомир, 2011.

Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку і контролю операцій з програмним забезпеченням.

Визначено місце програмного забезпечення в системі об'єктів бухгалтерського обліку на основі врахування економічного змісту та юридичної форми програмного забезпечення, удосконалено терміносистему сфери інформаційно-комп'ютерних технологій, розроблено класифікаційну матрицю, що є основою побудови системи синтетичного обліку. Вперше розроблено системний організаційно-методичний підхід до бухгалтерського обліку операцій з програмним забезпеченням підприємства,зокрема запропоновано систему рахунків для бухгалтерського відображення операцій з програмним забезпеченням, удосконалено методи оцінки програмного забезпечення в бухгалтерському обліку та розроблено методичний підхід до бухгалтерського відображення операцій з вибуття програмного забезпечення.

Запропоновано теоретико-методичні положення з контролю стану і використання програмного забезпечення на основі врахування його нематеріальної природи, на основі чого сформульовано значення обліково-контрольної інформації в системі управління програмним забезпеченням. Обґрунтовано теоретико-методичні положення інвентаризації програмного забезпечення, надано пропозиції з проведення інвентаризації програмного забезпечення в умовах використання інформаційно-комп'ютерних технологій.

Ключові слова: програмне забезпечення, бухгалтерський облік операцій з програмним забезпеченням, контроль стану і використання програмного забезпечення, інвентаризація програмного забезпечення.

АННОТАЦИЯ

Биляченко Е.Л. Бухгалтерский учет и контроль операций с программным обеспечением. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.09 - бухгалтерский учет, анализ и аудит (по видам экономической деятельности). - Житомирский государственный технологический университет Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины. - Житомир, 2011.

Объектом исследования является система бухгалтерского учета в вопросах отражения операций с программным обеспечением и их контроль.

Предметом исследования является совокупность теоретических, а также организационно-методических основ бухгалтерского учета и контроля операций с программным обеспечением.

Особенность программного обеспечения как актива заключается в его нематериальной природе, являющейся сочетанием юридической формы и экономического содержания данного объекта. Это обусловило необходимость идентификации программного обеспечения как части имущественного потенциала предприятия, что способствует обеспечению его достоверного отражения в бухгалтерском учете как актива и его эффективного использования.

Анализ подходов к трактовке основных понятий сферы исследования позволил усовершенствовать терминосистему сферы информационно-компьютерных технологий для нужд бухгалтерского учета. Для обеспечения достоверного отражения в учете программного обеспечения разработана классификационная матрица, включающая девять признаков. Разработанная матрица обеспечивает повышение точности, оперативности и достоверности учетных данных для целей управления программным обеспечением на предприятии с помощью специально построенной системы контроля.

Необходимость определения имущественного потенциала предприятия и нематериальных активов как его составляющей стала причиной построения системы счетов бухгалтерского учета программного обеспечения, позволяющая более полно и достоверно отражать результаты хозяйственных операций предприятия, связанныхс программным обеспечением, а также учесть особенности правовых отношений в сфере интеллектуальной собственности.

Для обеспечения достоверного отражения в бухгалтерском учете программного обеспечения по справедливой стоимости предложена методика его оценки, основанная на экономическом подходе, которая учитывает особенности оценки программного обеспечения в зависимости от его вида и предполагает усовершенствование показателей расчета стоимости программного обеспечения с предоставлением обоснованных рекомендаций в части использования метода оценки.

С целью установления соответствия принципам бухгалтерского учета методики учетного отражения операций, связанных с использованием программного обеспечения, обоснована необходимость утверждения на законодательном уровне проведения обязательной переоценки программного обеспечения на отчетную дату, в то время, как обязательность определения необходимости уменьшения или восстановления полезности данного актива должна быть инициативной. Предложены два метода начисления амортизации программного обеспечения (производственный и ускоренного уменьшения остаточной стоимости), а также обоснован порядок установления срока использования данного актива (в зависимости от срока действия охранных документов или от срока действия авторских прав на программное обеспечение).

Учитывая особенности выбытия программного обеспечения, предоставлены рекомендации по учетному отражению указанных операций, обеспечивающие единство экономического содержания и институциональной формы программного обеспечения, что также способствует выполнению бухгалтерским учетом информационной и контрольной функций.

Исследование учетного отражения программного обеспечения на всех стадиях хозяйственного процесса позволило разработать системный организационно-методический подход к бухгалтерскому учету данного актива, учитывающий его особенности и позволяющий построить соответствующую систему контроля над данным видом активов.

В результате изучения особенностей управления информационно-компьютерными технологиями предприятия усовершенствованы теоретико-методические положения по контролю состояния и использования программного обеспечения с учетом его нематериальной природы (определены задачи, выделены этапы и установлены объекты контроля состояния и использования программного обеспечения), что позволило сформулировать значение учетно-контрольной информации в системе управления программным обеспечением. Использование предложенных подходов способствует получению полной и достоверной информации об объеме и составе результатов деятельности предприятия, а также обеспечивает оперативность принятия управленческих решений.

Разработаны теоретико-методические положения по инвентаризации программного обеспечения в части определения порядка подготовки данного актива и правоохранительных документов на него к инвентаризации, разработке порядка отражения в бухгалтерском учете результатов инвентаризации, внесения рекомендаций  по   проведению   инвентаризации  программного   обеспечения вусловиях использования информационно-компьютерных технологий, что способствует уменьшению расхода материальных и финансовых ресурсов предприятия, а также повышает достоверность учетных данных и создает предпосылки для принятия на их основе эффективных управленческих решений.

Ключевые слова: программное обеспечение, бухгалтерский учет операций с программным обеспечением, контроль состояния и использования программного обеспечения, инвентаризация программного обеспечения.

ANNOTATION

Biliachenko O.L. Accounting and control of transactions with software. -Manuscript.

Thesis for obtaining the scientific degree of Candidate of Economic Sciences on specialty 08.00.09 - Accounting, Analysis and Auditing (by the types of economic activity). - Zhytomyr State Technological University, Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine. - Zhytomyr, 2011.

The dissertation thesis is dedicated to the scientific grounding of the theoretical statements and development of the practical recommendations on improvement accounting and control of transactions with software.

The place of software objects in accounting system using the economic interpretation of the legal confirmation of the ownership rights and intellectual property rights taking into account the economic substance and legal form of software has been determined, term system of information and computer technologies has been improved, as well as classification matrix, which is the base for developing of synthetic accounting has been developed. For the first time a system organizational and methodic approach to accounting for company's transactions with software has been developed, in this context, the system of accounts for reflecting the transactions with software has been suggested, methods of evaluating software in accounting have been improved as well as methodic approach towards accounting reflection of software disposal has been improved.

The theoretical and methodic statements of control over condition and utilization of software, based on consideration of its intangible nature have been suggested, taking this into account the significance of accounting and control of information within the management system for software has been formulated. The theoretical and methodic statements for inventorying of software has been grounded as well as the suggestions on inventorying of software under utilization of computer technology have been given.

Keywords: software, accounting for transactions with software, control over condition and utilization of software, inventorying of software.

Підписано до друку 11.04.2011 р. Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 0,9. Тираж 100 прим. Замовлення № 1293

Редакційно-видавничий відділ ЖДТУ 10005, м. Житомир, вул. Черняховського, 103

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

О Л Біляченко - Бухгалтерський облік контроль і аналіз

О Л Біляченко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з програмним забезпеченням

О Л Біляченко - Особливості відображення програмного забезпечення на рахунках бухгалтерського обліку

О Л Біляченко - Інвентаризація програмного забезпечення теорія і методика

О Л Біляченко - Оцінка об'єктів права інтелектуальної власності для потреб бухгалтерського обліку