О Л Біляченко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з програмним забезпеченням - страница 2

Страницы:
1  2  3 

На основі аналізу нормативної бази, що регулює питання бухгалтерського обліку в Україні, Російській Федерації та світі (за базу взято Міжнародні стандарти фінансової звітності), розроблено порядок визнання програмного забезпечення нематеріальним активом підприємства, що дозволяє з урахуванням юридичного змісту визначити вид даного активу. Аналіз останніх змін П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" дозволив виявити розбіжності між зазначеним документом та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні (П(С)БО 2 "Баланс", План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкція про його застосування), в частині визначення терміну корисного використання нематеріальних активів. Оскільки останній може бути як більше, так і менше року, перераховані нормативно-правові документи повинні бути приведені у відповідність до П(С)БО 8 в цій частині.

Особливості відображення програмного забезпечення в бухгалтерському обліку визначаються ознаками, що виділені в розробленій класифікаційній матриці. Враховуючи особливості облікового відображення програмного забезпечення удосконалено діючий План рахунків (табл. 1).

Таблиця 1. Пропозиції до діючого Плану рахунків в частині облікового _відображення програмного забезпечення_

Синтетичні рахунки I порядку__Синтетичні рахунки II порядку_

Клас 1. Необоротні активи

126 "Необоротне програмне забезпечення"

12 "Нематеріальні активи"

126.1 "Необоротне програмне забезпечення за виключними майновими

авторськими правами

126.2 "Необоротне програмне забезпечення за невиключними майновими авторськими правами"_

15 "Капітальні інвестиції"

156 "Придбання (розробка) програмного забезпечення"_

_Клас 2. Запаси_

_29 "Оборотне програмне забезпечення"_

291 "Оборотне програмне забезпечення за виключними майновими авторськими правами"

292 "Оборотне програмне забезпечення за невиключними майновими авторськими правами" _Клас 0. Позабалансові рахунки_

01 "Орендовані активи"

011 "Орендовані необоротні активи"

012 "Програмне забезпечення за невиключними майновими авторськими правами"

026 "Програмне забезпечення за правами власності"_

02 "Активи на відповідальному зберіганні"

026.1 "Програмне забезпечення за правом володіння"

026.2 "Програмне забезпечення за правом розпорядження"

08 "Активи суворого обліку"

081 "Бланки суворого обліку"

082 "Матеріальні носії програмного забезпечення та документи, що засвідчують право власності"_

Запропоновані зміни у складі рахунків обліку забезпечать врахування матеріальних та нематеріальних особливостей програмного забезпечення та сприятимуть виконанню завдань організації та ведення бухгалтерського обліку операцій з ним.

Потреба інформаційного забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності та контролю використання суб'єктами господарювання ліцензійного програмного забезпечення обумовила необхідність удосконалення методики оцінки програмного забезпечення шляхом використання запропонованих показників розрахунку його вартості з наданням обґрунтованих рекомендацій щодо доцільності вибору методів оцінки. Запропонована методика дозволяє обліковувати програмне забезпечення за справедливою вартістю, встановити величину амортизаційних відрахувань, визначити мінімальний розмір збитку й компенсації від незаконного використання активу, визначити достовірну вартість підприємства, створюючи передумови для ефективного управління операціями з програмним забезпеченням.

Аналіз існуючих методик бухгалтерського обліку програмного забезпечення дозволив встановити їх невідповідність принципам обліку, що обумовлює доцільність їх перегляду та удосконалення. З цією метою обґрунтовано необхідність законодавчого закріплення проведення обов'язкової переоцінки програмного забезпечення на дату балансу, в той час, як обов'язковість визначення зменшення або відновлення корисності даного активу має бути ініціативною; визначено найбільш оптимальні (які враховують відмінності програмного забезпечення від нематеріальних активів) методи нарахування амортизації програмного забезпечення (виробничий та прискореного зменшення залишкової вартості) та запропоновано порядок встановлення строку його корисного використання (залежно від строку дії документів, що засвідчують право власності на програмне забезпечення або від строку дії авторських прав).

О

о

Документування

Інвентаризація

Надходження

Використання

Вибуття

Розроблено бланки форм первинних документів з оприбуткування програмного забезпечення: "Акт введення в господарський оборот програмного забезпечення" (№ ПЗ-1), "Реєстр програмного забезпечення, охоронних документів та матеріальних носіїв" (№ ПЗ-5), а також порядок відображення результатів інвентаризації даного активу - лишків

Розроблено бланки форм первинних документів, що застосовуються в процесі використання програмного забезпечення: "Інвентарна картка обліку програмного забезпечення (№ ПЗ-2)

Розроблено бланки форм первинних документів з вибуття програмного забезпечення: "Акт вибуття (ліквідації) програмного забезпечення" (№ ПЗ-3) та "Інвентаризаційний опис програмного забезпечення" (№ ПЗ-4), крім того удосконалено порядок відображення результатів інвентаризації програмного забезпечення - нестач

Оцінка

Кал ькулювання

Надходження

Використання

Вибуття

Запропоновано порядок використання підходів та методів оцінки для визначення вартості програмного забезпечення при його надходженні. Розглянуто порядок визначення вартості програмного забезпечення, створеного (розробленого) підприємством

Запропоновано порядок використання підходів та методів оцінки для визначення вартості програмного забезпечення при його використанні. Удосконалено порядок переоцінки та зменшення або відновлення корисності ПЗ

Запропоновано порядок використання підходів та методів оцінки для визначення вартості програмного забезпечення при його вибутті

Надходження

Рахунки

Використання

Подвійний запис

Вибуття

Запропоновано систему балансових та позабалансових рахунків бухгалтерського обліку, а також порядок використання небалансових рахунків, що дозволяють відображати інформацію про програмне забезпечення на всіх стадіях процесу кругообороту капіталу (табл. 1)

Надходження

Баланс

Використання

Звітність

Вибуття

Розроблено форму внутрішньої звітності "Відомість програмного забезпечення, матеріальних носіїв, підтверджуючих документів" (№ ВПЗ-6) та удосконалено існуючі форми фінансової звітності "Баланс" (ф. № 1), "Примітки до річної фінансової звітності" (ф. № 5) в частині відображення операцій з програмним забезпеченням

Рис. 2. Організаційно-методичний підхід до бухгалтерського обліку програмного забезпечення

В процесі дослідження порядку бухгалтерського обліку операцій з вибуття програмного забезпечення удосконалено методичний підхід до відображення зазначених операцій в частині розробки форм первинних документів, порядку використання методів оцінки при вибутті активу, а також відображення таких операцій на рахунках обліку, у фінансовій та у запропонованих формах внутрішньої звітності.

В роботі розроблено системний організаційно-методичний підхід (рис. 2), який базується на розвитку елементів методу бухгалтерського обліку і дозволяє відображати програмне забезпечення з урахуванням його особливостей (наявність активного ринку та значне поширення в господарській діяльності підприємств; поєднання матеріальної форми та нематеріальної природи; обов'язкова наявність пристрою для використання; здатність до модифікації, ремонту та використання частинами; можливість отримання доходу при ліквідації об'єкту), дотриманням принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що забезпечує управління даним активом на всіх стадіях кругообороту капіталу.

У третьому розділі роботи "Контроль стану і використання програмного забезпечення" розглядаються питання контролю операцій з програмним забезпеченням в сфері управління інформаційно-комп'ютерними технологіями та інвентаризація програмного забезпечення як особливий метод контролю.

Інноваційний шлях розвитку країни передбачає інформатизацію економічних процесів. В той же час, проблема неправомірного використання програмного забезпечення (відповідно до Seventh Annual BSA and IDC Global Software Piracy Study 2009 в Україні у 2009 р. його рівень складав 85 %) викликає серйозне занепокоєння світової спільноти. Неправомірне використання програмного забезпечення призводить до порушення прав інтелектуальної власності, дискримінує виробника та демонструє низький рівень відповідальності його користувачів як суб'єктів економіко-правових відносин. Контроль стану і використання програмного забезпечення допомагає уникнути втрат від його неправомірного використання, що, в свою чергу, дозволяє оптимізувати й планувати витрати на розвиток інформаційних систем, визначити віддачу від інвестицій в програмне забезпечення, знизити юридичні та економічні ризики.

Для побудови моделі системи управління програмним забезпеченням удосконалено теоретико-методичні положення з контролю стану і використання програмного забезпечення на всіх стадіях кругообороту капіталу, зокрема, визначено завдання, окреслено об'єкти контролю стану і використання програмного забезпечення, обґрунтовано порядок застосування методичних прийомів контролю. Зазначені пропозиції дозволяють забезпечити оперативність прийняття рішень в сфері управління інформаційно-комп'ютерними технологіями підприємства.

Одним із основних методів контролю за програмним забезпеченням є інвентаризація, що обумовлено нематеріальною природою даного активу. Аналіз чинного законодавства з питань проведення інвентаризації активів підприємства дозволив виявити невідповідність передбачених у ньому завдань сутності нематеріальних активів, що, в більшості випадків, не дозволяє виконати такі завдання. Існуючий порядок інвентаризації призначений для матеріальних активів, а його застосування не сприяє досягненню мети інвентаризації нематеріальних активів.

_14_

ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

т

лишки

документів, що засвідчують право власності на ПЗ

ПЗ у матеріальній формі

виявлено неоприбутковані документи, що засвідчують право власності на ПЗ

виявлено неоприбутковане ПЗ, яке використовує підприємство в процесі діяльності

перевірка наявності ПЗ на матеріальному носії або в локальній мережі

t

відсутнє

перевірка наявності

документів , що засвідчують право власності на виявлене ПЗ

відсутні

наявні

І проведення заходів щодо відновлення ПЗ у і    матеріальній формі або документів, що засвідчують право власності на актив

негативний результат ±

знищення документів або видалення ПЗ з усіх можливих носіїв У бухгалтерському обліку не відображається

позитивний позитивний результат результат

_і_

ПЗ оприбутковується як нематеріальний актив Дебет 126 "Необоротне програмне забезпечення",

29 "Оборотне програмне забезпечення" (з використанням рахунків позабалансового обліку) Кредит 746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

норма

т

нестача

документів, що засвідчують право власності на ПЗ

ПЗ у матеріальній формі

за даними обліку виявлено документи, що засвідчують право власності на ПЗ, які втратили юридичну силу

проведення заходів щодо відновлення юридичної сили

позитивний результат

негативний результат

У бухгалтерському обліку не відображається

У бухгалтерському обліку не відображається

знищення документів та списання з рахунків, на яких ведеться їх облік

Дебет 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей" Кредит 126 "Необоротне програмне забезпечення", 29 "Оборотне програмне

забезпечення" (з використанням рахунків позабалансового обліку)

не виявлено документи, що засвідчують право власності на ПЗ, оприбутковані за

даними бухгалтерського обліку

не виявлено ПЗ, документи, що засвідчують право власності на яке, оприбутковані за даними бухгалтерського обліку

встановлено винну особу

не встановлено винної особи

списання з рахунків, на

яких ведеться облік, втрати відшкодовуються за рахунок винної особи

Дебет 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків" Кредит 716 "Відшкодування раніше списаних активів"

списання з рахунків на яких ведеться облік

Дебет 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей" Кредит 126 "Необоротне

програмне забезпечення", Оборотне програмне забезпечення" (з використанням рахунків позабалансового обліку)

29

Рис. 3. Порядок облікового відображення результатів інвентаризації програмного забезпечення

наявне

Для усунення виявленої невідповідності уточнено завдання інвентаризації програмного забезпечення, розроблено порядок підготовки програмного забезпечення та документів, що засвідчують право власності на нього до інвентаризації; удосконалено методичний підхід до відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації програмного забезпечення (рис. 3). Зазначені пропозиції, сприяють реалізації завдань інвентаризації програмного забезпечення - одержання повної й достовірної інформації про обсяг і склад результатів інтелектуальної діяльності, що охороняються та використовуються у виробничому процесі.

Аналіз переваг і недоліків проведення інвентаризації вручну або з використання інформаційно-комп'ютерних технологій дозволив встановити, що здійснення останньої є більш доцільним, оскільки дозволяє зменшити витрати ресурсів і збільшити інформативність та достовірність даних. На основі цього розроблено методичний підхід до оцінки технічних характеристик комп'ютерних програм з інвентаризації програмного забезпечення, побудований відповідно до основних вимог, що висуваються до таких програм (характеристика роботи, результати, вартість). Цей підхід дозволяє обрати найбільш оптимальний для підприємства варіант комп'ютерної програми для проведення інвентаризації програмного забезпечення, що створює умови для оптимізації витрат матеріальних і фінансових ресурсів підприємства, а також підвищує достовірність бухгалтерської інформації.

ВИСНОВКИ

Результатом дисертаційної роботи є наукове обґрунтування теоретичних положень та розробка практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку і контролю операцій з програмним забезпеченням, що базується на врахуванні специфічних особливостей програмного забезпечення в порівнянні з іншими нематеріальними активами. Отримані результати свідчать про досягнення визначеної мети і виконання завдань дослідження та дають змогу зробити такі висновки.

1. Потреба в розробці теоретичних та методичних положень обліку операцій з програмним забезпеченням вимагає перегляду його економіко-правової сутності. Особливість програмного забезпечення як активу полягає у його нематеріальній формі, що є поєднанням юридичної (інституційної) форми та економічного змісту даного об'єкту. Це обумовлює необхідність ідентифікації програмного забезпечення як частини майнового потенціалу суб'єкта господарювання, що дозволяє забезпечити його достовірне відображення в бухгалтерському обліку як активу та об'єкту контролю.

2. Відсутність єдиного категорійно-понятійного апарату терміносистеми інформаційно-комп'ютерних технологій у сфері бухгалтерського обліку призводить до неправильного відображення об'єктів та викривлення облікових даних. Для усунення зазначених недоліків проведено аналіз підходів до трактування основних понять за сферою дослідження, завдяки чому визначено: 1) програмне забезпечення як сукупність комп'ютерних програм та підпрограм, що можуть функціонувати і як самостійні одиниці, і як одне ціле, створюючи синергетичний ефект; 2) комп'ютерну програму як набір інструкцій або сукупність кодованих команд записаних мовою програмування, що призначені для вирішення певного завдання; 3) підпрограму як програму, що є частиною іншої програми та такою, що відповідає вимогам мови програмування до структури програми, яка може виступати в якості самостійноїпрограми; 4) апаратне забезпечення як сукупність електронних та механічних пристроїв, що складають комп'ютер, а також допоміжні периферійні пристрої; 5) комп'ютер як пристрій, призначений для обробки інформації. Використання запропонованих трактувань дозволить усунути неконвенційність категорійно-понятійного апарату сфери інформаційно-комп'ютерних технологій, що використовується в обліку.

3. Для забезпечення достовірного відображення в бухгалтерському обліку програмного забезпечення розроблено класифікаційну матрицю, яка включає такі ознаки: 1) за джерелами виникнення; 2) за строком використання; 3) за видом права інтелектуальної власності, що належить підприємству; 4) за видом права власності, що належить підприємству; 5) в залежності від мети використання; 6) за функціональним призначенням; 7) за стадіями життєвого циклу програмного забезпечення; 8) за видом ліцензії на програмне забезпечення; 9) за формою придбання програмного забезпечення. Розроблена матриця забезпечує підвищення точності, оперативності та достовірності облікових даних для цілей управління програмним забезпеченням на підприємстві через належно побудовану систему контролю та дозволяє побудувати систему синтетичного обліку даного активу.

4. Необхідність визначення майнового потенціалу підприємства та нематеріальних активів як його складової обумовило необхідність побудови системи рахунків для обліку програмного забезпечення: 126 "Необоротне програмне забезпечення" (126.1 "Необоротне програмне забезпечення за виключними майновими авторськими правами", 126.2 "Необоротне програмне забезпечення за невиключними майновими авторськими правами"), 156 "Придбання (розробка) програмного забезпечення", 29 "Оборотне програмне забезпечення" (291 "Оборотне програмне забезпечення за виключними майновими авторськими правами", 292 "Оборотне програмне забезпечення за невиключними майновими авторськими правами"), 012 "Програмне забезпечення за невиключними майновими авторськими правами", 026 "Програмне забезпечення за правами власності" (026.1 "Програмне забезпечення за правом володіння", 026.2 "Програмне забезпечення за правом розпорядження"), 08 "Активи суворого обліку" (082 "Матеріальні носії програмного забезпечення та документи, що засвідчують право власності"). Розроблена система рахунків дозволяє більш повно та достовірно відображати результати господарських операцій підприємства, пов'язаних з програмним забезпеченням, а також врахувати особливості правових відносин щодо прав інтелектуальної власності.

5. Для достовірного відображення в бухгалтерському обліку програмного забезпечення за справедливою вартістю запропоновано методику його оцінки, що базується на економічному підході оцінки майна, враховує особливості оцінки програмного забезпечення в залежності від його виду та полягає в удосконаленні показників розрахунку вартості програмного забезпечення з наданням обґрунтованих рекомендацій в частині використання методу оцінки.

6. З метою встановлення відповідності принципам бухгалтерського обліку методики облікового відображення операцій, пов'язаних з використанням програмного забезпечення, обґрунтовано необхідність законодавчого закріплення проведення обов'язкової переоцінки програмного забезпечення на дату балансу, в тойчас як обов'язковість визначення необхідності зменшення або відновлення корисності даного активу має бути ініціативною. Запропоновано два методи нарахування амортизації програмного забезпечення (виробничий та прискореного зменшення залишкової вартості) та обґрунтовано порядок встановлення строку корисного використання даного активу (в залежності від строку дії документів, що засвідчують право власності або від строку дії авторських прав на програмне забезпечення).

7. Необхідність збереження майнового потенціалу підприємства вимагає посилення обліково-інформаційного забезпечення процесу прийняття рішень про вибуття програмного забезпечення як складової майна підприємства. На основі врахування особливостей даного процесу удосконалено методичний підхід до бухгалтерського відображення операцій з вибуття програмного забезпечення (розроблено форми первинних документів, порядок використання методів оцінки програмного забезпечення при його вибутті й відображення таких операцій на рахунках обліку, у фінансовій та у запропонованих формах звітності), використання якого забезпечить єдність економічного змісту й інституційної форми даного активу, що сприяє виконанню бухгалтерським обліком інформаційної та контрольної функцій.

8. Виокремлення необоротного програмного забезпечення у складі нематеріальних активів, а також оборотного програмного забезпечення - у складі оборотних активів, та відсутність відповідного організаційно-методичного забезпечення бухгалтерського відображення операцій з ними обумовило необхідність дослідження облікового відображення програмного забезпечення на всіх стадіях кругообороту капіталу. Критичний аналіз існуючих методик та практики діяльності вітчизняних підприємств дозволив розробити організаційно-методичний підхід до бухгалтерського обліку операцій з даним активом, що враховує його особливості та полягає у теоретичному обґрунтуванні та розробці практичних рекомендацій щодо порядку застосування елементів методу бухгалтерського обліку при відображенні надходження, використання та вибуття програмного забезпечення. Він дозволяє побудувати належну систему контролю за даним видом активів в межах системи управління майновим потенціалом підприємства.

9. Посилення тенденції до неправомірного використання програмного забезпечення в Україні обумовило необхідність перегляду існуючих підходів до системи контролю дотримання прав інтелектуальної власності як на рівні підприємства, так і на рівні держави. На основі вивчення особливостей управління інформаційно-комп'ютерними технологіями підприємства удосконалено теоретико-методичні положення з контролю стану і використання програмного забезпечення на основі врахування його нематеріальної природи (визначено завдання, встановлено об'єкти контролю стану і використання програмного забезпечення та обґрунтовано порядок застосування методичних прийомів контролю), що дозволило сформулювати значення обліково-контрольної інформації в системі управління програмним забезпеченням. Використання запропонованих підходів сприяє одержанню повної та достовірної інформації про обсяг і склад результатів діяльності підприємства, а також забезпечує оперативність прийняття управлінських рішень.

10. За результатами дослідження встановлено, що всіма суб'єктами контролю за правомірністю використання програмного забезпечення та дотриманням правінтелектуальної власності відповідно до поставленої ними мети як метод господарського контролю активно використовується інвентаризація. Розроблено теоретико-методичні положення з інвентаризації програмного забезпечення в частині визначення порядку підготовки даного активу та документів, що засвідчують право власності на нього до інвентаризації, розробки порядку відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації програмного забезпечення, а також надання пропозицій з проведення інвентаризації програмного забезпечення в умовах використання інформаційно-комп'ютерних технологій, що сприяє зменшенню витрат матеріальних і фінансових ресурсів підприємства, а також підвищує достовірність облікових даних та створює передумови для прийняття на їх основі ефективних управлінських рішень.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ Статті в наукових фахових виданнях

1. Біляченко О.Л. Оцінка об'єктів права інтелектуальної власності для потреб бухгалтерського обліку / О.Л. Біляченко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. - Житомир: ЖДТУ, 2008. -№ 2 (44). - С. 7-12 (0,5 друк. арк.).

2. Біляченко О.Л. Теоретичні аспекти обліку засобів індивідуалізації як нематеріальних активів: порівняльний аналіз / О.Л. Біляченко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. - Житомир: ЖДТУ, 2009. - № 2 (48). - 244 с. - С. 6-11 (0,81 друк. арк.).

3. Біляченко О.Л. Інвентаризація програмного забезпечення: теорія і методика / О.Л. Біляченко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. - Житомир: ЖДТУ, 2010. - № 1 (51). -

С. 23-28 (0,79 друк. арк.).

4. Біляченко О.Л. Авторські права на програмне забезпечення в системі бухгалтерського обліку / О.Л. Біляченко // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського / Економічні науки. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. - № 3 (47). - С. 335-342 (0,55 друк. арк.).

5. Біляченко О.Л. Аналіз дисертацій з проблем програмного забезпечення: актуальні напрями дослідження / О.Л. Біляченко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. - Житомир: ЖДТУ, 2010. - № 2 (52). - С. 62-71 (0,93 друк. арк.).

6. Біляченко О.Л. Застосування інформаційно-комп'ютерних технологій в процесі проведення інвентаризації програмного забезпечення / О.Л. Біляченко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 2 (17) / Відповідальний редактор д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. -Житомир: ЖДТУ, 2010. - С. 6-15 (0,66 друк. арк.).

7. Біляченко О.Л. Особливості відображення програмного забезпечення на рахунках бухгалтерського обліку / О.Л. Біляченко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. - Житомир: ЖДТУ, 2010. - № 4 (54). - С. 22-26 (0,64 друк. арк.).

Тези доповідей на конференціях

8. Біляченко О.Л. Проблемні питання відповідальності аудиторів перед користувачами за результати аудиту: тези доповідей Всеукраїнської студентської наукової конференції ["Актуальні проблеми розвитку аудиту в сучасному інформаційному середовищі"], (Київ, 30-31 березня 2006 р.) / О.Л. Біляченко - К.: КНТЕУ, 2006. - С. 9-10 (0,12 друк. арк.).

9. Біляченко О.Л. Технологія аудиту власного капіталу: економічний зміст та значення: тези ХХХІ науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету, (Житомир, 14-16 березня 2006 р.) / О.Л. Біляченко / М-во освіти і науки України, Житомирський державний технологічний університет. - Житомир: ЖДТУ, 2006. - С. 156 (0,09 друк. арк.).

10. Біляченко О.Л. Бухгалтерський облік авторських прав: теоретичний аспект: тези доповідей Міжвузівської науково-практичної конференції ["Майбутнє -аудит"], (Кривий Ріг, 12 грудня 2006 р.) / О.Л. Біляченко. - Кривий Ріг: Видавничий дім, 2006. - С. 115-116 (0,08 друк. арк.).

11. Біляченко О.Л. Історія виникнення та розвитку правового захисту товарного знака: збірник тез та текстів виступів на п'ятій Всеукраїнській науковій конференції, присвяченій видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку д.е.н., проф. І.В. Малишеву, д.е.н., проф. П.П. Німчинову ["Зимові читання, присвячені ідеям П.П. Німчинова та І.В. Малишева"], (Житомир, 27-28 лютого 2007 р.) / О.Л. Біляченко. - Частина І. - Житомир: ЖДТУ, 2007. - С. 9-12 (0,22 друк. арк.).

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

О Л Біляченко - Бухгалтерський облік контроль і аналіз

О Л Біляченко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з програмним забезпеченням

О Л Біляченко - Особливості відображення програмного забезпечення на рахунках бухгалтерського обліку

О Л Біляченко - Інвентаризація програмного забезпечення теорія і методика

О Л Біляченко - Оцінка об'єктів права інтелектуальної власності для потреб бухгалтерського обліку