О В Заячківська - Бухгалтерський облік і контроль доходів і видатків бюджетних медичних закладів - страница 2

Страницы:
1  2  3 

713 "Доходи за іншими надходженями спеціального фонду"

Рис. 2. Вдосконалення плану рахунків бюджетних медичних закладів в частині відображення доходів на рахунках бухгалтерського обліку

Аналітичний облік медичних послуг потрібно вести окремо по кожному відділенню. З цією метою розроблено типову форму планової та звітної калькуляцій, підставою для записів до якої повинна бути зведена інформація з первинних документів та розрахунки бухгалтерії. |—180 "Витрати загального фонду"

'Матеріальні витрати"

801 "Витрати з державного бюджету на утримання установи та інші заходи"

W802/2 "Витрати на оплату праці"

802 "Витрати з місцевого бюджету на| утримання установи та інші заходи"

W802/3 "Витрати на соціальні заходи"

802/4 "Амортизація"

802/5 "Інші операційні витрати"

81 "Витрати спеціального фонду"

_ж_

811 "Витрати за коштами, отриманими як плата за послуги"

_ж_

812     "Витрати     за іншими

джерелами власних надходжень бюджетних установ"

1—І-

811/1 "Витрати за коштами отриманими за попередні та періодичні медичні огляди"

-►811/2 "Витрати за коштами отриманими за медичні огляди на право носіння та володіння зброєю"

_ж_

813 "Витрати за іншими надходженнями бюджетних установ"

812/1 "Витрати за коштами від благодійних внесків"

812/2 "Витрати за коштами на виконання окремих доручень"

-►811/3 "Витрати за коштами отриманими за медичні огляди на право керування

транспортним засобом"

І>811/4 "Витрати за коштами отриманими за зубне протезування"

Рис. 3. Вдосконалення плану рахунків бюджетних медичних закладів у частині відображення витрат на рахунках бухгалтерського обліку

Розглядаючи питання обліку доходів і видатків медичних закладів, неможливо уникнути дослідження питань формування звітних показників за операціями. На основі дослідження чинної практики формування фінансової звітності суб'єктів господарювання в галузі охорони здоров'я, доведено необхідність її удосконалення шляхом використання рекомендацій МСБОДС.

Розроблено такі форми звітів як Звіт про фінансовий стан, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про фінансове виконання та Звіт про власний капітал, які будуть враховувати основні інформаційні потреби, необхідні не тільки для керівництва медичними закладами, але й і для громадськості та забезпечувати підвищення ефективності їх функціонування.

У третьому розділі "Організація контролю доходів і видатків медичних закладів як системи забезпечення ефективності їх функціонування" розкрито систему державного контролю в Україні, організацію внутрішнього контролю в бюджетних медичних закладах та методику проведення контролю; на основі аналізучинних положень контролю доходів та видатків медичних закладів запропоновано шляхи їх удосконалення.

Організація контролю витрат і результатів виконання кошторису є завершальним етапом загальної системи управління ефективністю функціонування медичних закладів.

У цьому контексті в першу чергу слід розвивати систему забезпечення попереднього зовнішнього та внутрішнього контролю. Щодо першої складової доцільною буде рекомендована модель зовнішнього контролю доходів і видатків медичних закладів, що фінансово забезпечуються з бюджету (рис. 4). Контрольно-ревізійне

управління України

Рахункова палата

Державне казначейство

Генеральний фінансовий контролер Міністерства фінансів України

Підрозділи фінансового контролю за діяльністю установ охорони здоров'я

Відділ контролю персоналу

Відділ контролю за процедурами державних закупівель

Контролює укладання контрактів з особами, які виконуватимуть

адміністративно-господарські функції, або угод із суб'єктами господарювання про надання таких послуг.

При цьому контролюють питання дотримання граничного обсягу ресурсів, передбачених у кошторисі

Здійснює перевірки

дотримання законодавства про державні закупівлі до

проведення відповідних процедур

Відділ контролю за дотриманням

процедур

закупівель і реалізації основних засобів, придбання та реалізації земель

--ж—

_ж__

Генеральний казначей з охорони здоров'я

Функції:

- наповнення доходної

частини бюджету медичного закладу

- контроль за повнотою надходжень та введенням

претензійної роботи з недобросовісними боржниками;

- контроль дотримання процедур і наявності

необхідних підтверджувальних документів щодо рахунків, поданих медичною установою на оплату товарів, робіт та послуг, а також щодо виплати заробітної плати;

- проведення за власною ініціативою будь-яких

контрольних перевірок у медичному закладі з питань, віднесених до компетенції Генерального казначея

звітність підпорядкування співпраця управління

Рис. 4. Механізм реалізації зовнішнього контролю доходів і видатків

бюджетних медичних закладів

У розробленій моделі контроль дотримання процедур та ефективності використання коштів медичних закладів покладається на сам медичний заклад, який готує і впродовж року забезпечує виконання затвердженого кошторису доходів і видатків та режиму економії ресурсів для недопущення дефіциту доходної частини.

Доцільним є розвиток системи громадського контролю, відповідно визначено її складові та важелі впливу й порядок висвітлення результатів. Запропонований підхід відповідає вимогам інтеграції України в європейське співтовариство та загальноприйнятим міжнародним нормам і стандартам.

Для покращення якості послуг, що надаються, та підвищення ефективності діяльності бюджетних медичних закладів рекомендується здійснювати в установах охорони здоров'я внутрішній контроль, який призначений для удосконалення оперативного обліку, забезпечення достовірності документів, що виписуються, збереження цінностей і підвищення дієвості здійснюваних заходів, а також для забезпечення цільового й результативного використання бюджетних коштів. У зв'язку із цим запропонована організація незалежної служби внутрішнього контролю у структурі медичного закладу і розроблено Положення про організацію внутрішнього контролю у бюджетних медичних закладах, яке включає такі статті: визначення термінів, мета внутрішнього контролю, суб'єкти, які здійснюють внутрішній контроль, об'єкти внутрішнього контролю, служба внутрішнього контролю бюджетної медичної установи, основні завдання та функції служби внутрішнього контролю, права та обов'язки працівників служби внутрішнього контролю, порядок здійснення контрольних заходів, документування контрольних заходів та їх реалізація.

Дотримання даного положення в бюджетних медичних закладах призведе до зменшення порушень і сприятиме раціональному використанню бюджетних коштів.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведене теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового завдання щодо вдосконалення методики й організації обліку та контролю доходів і видатків медичних закладів, що дає змогу зробити такі висновки та подати наступні рекомендації і пропозиції.

1. Проведені дослідження теоретичних підходів до визначення сутності доходів, видатків і витрат бюджетних медичних закладів свідчать, що економічні відносини, які складаються в такій галузі як охорона здоров'я, вимагають внесення уточнень вищевказаних категорій, а також наукового обґрунтування необхідності внесення змін у категорійно-понятійний апарат.

2. На основі аналізу літературних джерел уточнено сутність та подано визначення понять "економічна вигода для бюджетних медичних закладів", "доходи бюджетних медичних закладів" і "витрати бюджетних медичних закладів". Під економічною вигодою для бюджетних медичних закладів слід розуміти потенційну можливість отримання грошових коштів з бюджету та з інших джерел для здійсненняпокладених на них функцій. Доходи бюджетних медичних закладів - це отримання економічних вигод із загального і спеціального фондів у вигляді надходжень активів або зменшення зобов'язань, які призводять до збільшення в чистих активах. Витрати бюджетних медичних закладів - це зменшення потенційних економічних вигод протягом звітного періоду у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення в чистих активах. При поданні даних понять був врахований принцип нарахування, що дозволяє чітко розмежувати доходи, витрати, надходження та видатки грошових коштів. Всі уточнення понять адаптовані до особливостей галузі охорони здоров'я.

3. Бюджетна класифікація повинна базуватися на єдиних класифікаційних ознаках та бути єдиною для всіх рівнів її застосування. У зв'язку з цим запропоновано інтегровану класифікацію доходів і витрат бюджетних медичних закладів. Застосування цієї класифікації дозволить чітко прослідкувати за кожною класифікаційною ознакою надходження доходів та здійснення витрат, провести їх зіставлення.

4. Одним з найважливіших етапів обліково-інформаційної діяльності бюджетних медичних закладів є підготовка облікових показників і розрахунок прогнозних величин видатків при плануванні проекту кошторису. Запропоновано використання двох видів кошторисів - кошторис надходжень і видатків грошових коштів та кошторис доходів і витрат, досліджено сутність бюджетування в державному секторі та обґрунтовано необхідність його використання в діяльності медичних закладів. Розроблено підхід, що базується на використанні принципів бюджетування, завдяки використанню якого можна забезпечити більш дієвий контроль витрат і ефективність використання матеріальних та нематеріальних ресурсів; поліпшення ефективності надання медичних послуг і їх якості; оптимізацію грошових потоків; покращення фінансового стану.

5. На основі дослідження принципів обліку і їх адаптації до умов функціонування бюджетної сфери теоретично обґрунтувано деталізацію рахунків 70 "Доходи загального фонду", 80 "Видатки із загального фонду". Розроблено схему записів на рахунках обліку, що враховує авторські пропозиції із застосуванням методу нарахування в бухгалтерському обліку доходів загального фонду. Для удосконалення обліку доходів і витрат спеціального фонду, запропоновано розмежування субрахунків 711, 712, 811 та 812 на субрахунки 2-го, а при необхідності і 3-го порядку, яке дозволить відображати доходи і витрати за принципом нарахування.

6. Для правильності та достовірності документального відображення доходів і витрат запропоновано застосування таких форм первинних документів: "Акт надання медичних послуг", "Журнал реєстрації пацієнтів", "Звіт про видачу медикаментів пацієнту", "Особова книга обліку хворих", "Картка обліку хворого", "Форма обліку коштів, що надійшли до спеціального фонду", "Форма обліку витрат при наданні платних медичних послуг", "Планова калькуляція вартості медичних послуг  по  відділеннях",   "Звітна  калькуляція  вартості  медичних  послуг повідділеннях", "Звітна калькуляція вартості медичних послуг по медичній установі" що підвищить аналітичність та інформативність відображення доходів та видатків у бухгалтерському обліку.

7. На основі дослідження практики формування фінансової звітності в медичних закладах, доведено необхідність її удосконалення шляхом використання рекомендацій МСБОДС. Враховуючи реалії господарювання бюджетних медичних закладів України розроблено та запропоновано форми "Звіту про фінансовий стан", "Звіту про фінансове виконання", "Звіту про рух грошових коштів", "Звіту про власний капітал", які забезпечать зростання аналітичності фінансової звітності.

8. Організація контролю витрат і результатів діяльності є завершальним етапом загальної системи управління ефективністю функціонування бюджетних медичних закладів. Розроблена система державного фінансового контролю в частині запропонованої класифікації фінансового контролю, формування громадського контролю в медичних закладах дозволить досягти підвищення ефективності контролю та управління доходами і витратами бюджетних медичних закладів.

9. Для ефективного і раціонального використання коштів бюджетних медичних закладів запропоновано організаційну модель внутрішнього контролю доходів і видатків та обґрунтовано створення служби внутрішнього контролю. Порядок створення служби має визначатися Положенням про організацію внутрішнього контролю в бюджетних медичних закладах, що дозволить розподілити права і обов'язки при виконанні контрольних дій та призведе до зменшення порушень і сприятиме раціональному використанню бюджетних коштів.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ Статті у наукових фахових виданнях

1. Заячківська О.В. Класифікація видатків бюджетних установ / О.В. Заячківська // Вісник Рівненського державного технічного університету. Економіка. Регіональна економіка і управління. Збірник наукових праць. - Рівне. -2001. - № 5 (12). - С. 195-201 (0,43 друк. арк.).

2. Заячківська О.В. Порівняння методологічних підходів до обліку доходів в бюджетній сфері та на приватних підприємствах (вітчизняний та зарубіжний досвід) / О.В. Заячківська // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Серія: економічні науки. - Житомир. - 2002. - № 18. - С. 45-49 (0,43 друк. арк.).

3. Заячківська О.В. Удосконалення організації контролю доходів і видатків бюджетних медичних установ / О.В. Заячківська // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. Збірник наукових праць. - Рівне. - 2003. - № 4 (23). - С. 19-27 (0,56 друк. арк.).

4. Заячківська О.В. Порівняння визначень та класифікацій фінансового контролю / О.В. Заячківська // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Збірник наукових праць. Ч. 1. - Рівне. - 2004. - № 2 (26). - С. 48-56 (0,56 друк. арк.).

5. Заячківська О.В. Методика контролю доходів і видатків бюджетних медичних установ / О.В. Заячківська // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. - Житомир. - 2004. - № 1 (27). - С. 74-79 (0,37 друк. арк.).

6. Заячківська О.В. Методика складання кошторису доходів і видатків у бюджетних медичних установах із застосуванням програмно-цільового методу / О.В. Заячківська // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Збірник наукових праць. Ч. 3. - Рівне. - 2004. - № 4 (28). - С. 96-105 (0,62 друк. арк.).

7. Заячківська О.В. Регламентація організації внутрішнього контролю у бюджетних медичних установах / О.В. Заячківська // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону. Серія: Зайнятість та соціальна інфраструктура. Збірник наукових праць. Вип. 11. -№ 3. - Рівне: НУВГП. - 2005. - № 3. - С. 22-29 (0,5 друк. арк.).

8. Заячківська О.В. Удосконалення фінансової звітності бюджетних установ / О.В. Заячківська // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону. Серія: Зайнятість та соціальна інфраструктура. Збірник наукових праць. Вип. 12. - № 3. - Рівне: НУВГП. - 2006. -№ 3. - С. 61-68 (0,45 друк. арк.).

9. Заячківська О.В. Методологічні принципи бухгалтерського обліку доходів і видатків бюджетних установ / О.В. Заячківська // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Збірник наукових праць. Ч. 2. - Рівне. - 2006. - № 4 (36). - С. 268-276 (0,53 друк. арк.).

10. Заячківська О.В. Контроль за видатками бюджетних медичних установ / О.В. Заячківська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Ч. 2. - Хмельницький. - 2007. - № 6. - С. 257-259 (0,35 друк. арк.).

11. Заячківська О.В. Бюджетування і можливості його використання у бюджетних медичних установах / О.В. Заячківська // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону. Серія: Зайнятість та соціальна інфраструктура. Збірник наукових праць. Вип. 13. -№ 4. - Рівне: НУВГП. - 2007. - № 4. - С. 152-160 (0,52 друк. арк.).

12. Заячківська О.В. Медичне страхування як один із шляхів реформування системи охорони здоров'я / О.В. Заячківська // Збірник наукових праць Черкаського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. Вип. 21. - Черкаси: ЧДТУ. - 2008. - С. 162-166 (0,56 друк. арк.).

13. Заячківська О.В. Облік доходів загального фонду медичних закладів та шляхи його удосконалення / О.В. Заячківська // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Збірник наукових праць. Ч 2. - Рівне. - 2008. - Вип. 4 (44). - С. 235-243 (0,56 друк. арк.).

Тези доповідей на конференціях:

14. Заячківська О.В. Послуги бюджетних медичних установ як об'єкти обліку і контролю: збірник тез Всеукраїнської конференції ["Проблеми розвитку фінансового ринку в Україні"], (15-16 листопада 2007 року). - Харків: Харк. держ. техн. ун-т будів. та архіт. - 2007. - С. 114-117 (0,15 друк. арк.).

15. Заячківська О.В. Класифікація діяльності бюджетних медичних установ: збірник тез Х Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених ["Проблеми та перспективи становлення фінансової системи України], (10-13 жовтня 2007 року). - Севастополь, СевНТУ. - 2007. - С. 206-207 (0,12 друк. арк.).

16. Заячківська О.В. Економічна сутність видатків і витрат бюджетних медичних установ: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ["Стан та проблеми інноваційної розбудови України"], (5 березня 2008 року). - Том 2. -Дніпропетровськ, "Наука і освіта". - 2008. - С. 47-50 (0,18 друк. арк.).

Статті у інших виданнях:

17. Заячківська О.В. Впровадження нового плану рахунків в бюджетних медичних установах / О.В. Заячківська // Вісник Рівненського державного технічного університету. Збірник наукових праць. - Рівне. - 2000. - № 2 (4). -С. 217-220 (0,25 друк. арк.).

АНОТАЦІЯ

Заячківська О.В. Бухгалтерський облік і контроль доходів і видатків бюджетних медичних закладів: організація і методика. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). - Житомирський державний технологічний університет, Житомир, 2010.

Дисертацію присвячено дослідженню сучасних теоретичних підходів до визначення сутності доходів і видатків бюджетних медичних закладів. З метою вирішення вказаних проблемних питань уточнено сутність та подано визначення термінів доходи, видатки і витрати. Внесено рекомендації щодо удосконалення класифікації доходів, видатків і витрат в галузі охорони здоров'я. Зроблені уточнення щодо визначення методологічних принципів, які застосовуються саме до обліку доходів і витрат.

В дисертаційній роботі запропоновано підхід, який передбачає застосування двох форм кошторисів: кошторису надходжень та видатків грошових коштів, кошторису доходів і витрат. Автором запропоновано формулу, за якою слід здійснювати перерахунок величини видатків при їх плануванні, що уможливлює значне поліпшення фінансового забезпечення утримання медичних закладів в умовах інфляції.

В роботі досліджено сутність бюджетування в державному секторі та обґрунтовано необхідність його використання в діяльності медичних закладів.

У дисертації розроблено і запропоновано форми первинних документів, застосування нових рахунків, сформовано рекомендації, спрямовані на вирішення ряду проблем, пов'язаних з формуванням звітності бюджетних медичних закладів і забезпеченням зростання її аналітичності.

У дисертації розкрито систему контролю в Україні, організацію внутрішнього контролю в бюджетному медичному закладі та методику проведення контролю доходів і видатків.

Ключові слова: бюджетні медичні заклади, доходи бюджетних медичних закладів, видатки бюджетних медичних закладів, витрати бюджетних медичних закладів, державний контроль, внутрішній контроль.

АННОТАЦИЯ

Заячкивская О.В. Бухгалтерский учет и контроль доходов и расходов бюджетных медицинских учреждений: организация и методика - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.09 - бухгалтерський учет, анализ и аудит (по видам экономической деятельности). - Житомирский государственный технологический университет, Житомир, 2010.

Объектом исследования являются хозяйственные операции, которые связаны с доходами и расходами бюджетных медицинских учреждений, которые подлежат бухгалтерскому отображению и контролю. Предметом исследования является совокупность теоретических, методических и практических вопросов, которые связаны с бухгалтерским учетом и контролем доходов и расходов бюджетных медицинских учреждений.

В диссертации предложено теоретическое обоснование учетного отображения доходов и расходов бюджетных медицинских учреждений (уточнено задание и объекты учета) на основании принципа начисления, что обеспечит полноту и понятность учетной информации для целей управления.

Выявлено в результате исследования, что под экономической выгодой для бюджетных медицинских учреждений следует считать потенциальную возможность получения денежных средств из бюджета и других источников для осуществления их функций. Обосновано, что доходы бюджетных медицинских учреждений - это получение экономических выгод из общего и специального фондов в виде поступлений активов или уменьшения обязательств, которые приводят к увеличению в чистых активах; расходы бюджетных медицинских учреждений -уменьшение потенциальных экономических выгод на протяжении отчетного периода в виде выбытия активов или увеличение обязательств, которые приводят к уменьшению в чистых активах.

В работе предложена классификация доходов и расходов бюджетных медицинских учреждений на основании обобщенности разных классификационных признаков: по видам бюджетов, программ, видам деятельности, фондам, отчетным периодам, кодам экономической классификации, экономическими элементами.

Разработано две формы смет для бюджетных медицинских учреждений: смета поступлений и расходов денежных средств и смета доходов и расходов. Автором предложено формулу, по которой следует осуществлять перерасчет сумм расходов при их планировании, что улучшает финансовое обеспечение медицинских учреждений в условиях инфляции.

Исследована сущность бюджетирования в государственном секторе та обусловлено необходимость его использования в деятельности медицинских учреждений. Разработан подход, что базируется на принципах бюджетирования, используя который возможно обеспечить действенный контроль расходов.

В диссертации усовершенствовано систему документального обеспечения учета доходов, расходов и затрат бюджетных медицинских учреждений путем разработки новых форм первичных документов: "Акт предоставления медицинских услуг", "Журнал регистрации пациентов", "Отчет о выдаче медикаментов пациенту", "Личная книга учета больных", "Карточка учета больного", "Форма учета средств, поступивших в специального фонда", "Форма учета расходов при предоставлении платных медицинских услуг" и плановых и отчетных форм: "Смета поступлений и расходов денежных средств", "Смета доходов и расходов", "Плановая калькуляция стоимости медицинских услуг по отделениях", "Отчетная калькуляция стоимости медицинских услуг по отделениях", "Отчетная калькуляция стоимости медицинских услуг по медицинскому учреждению" для повышения информативности учета доходов и расходов.

На основе детального исследования принципов учета и их использования для бюджетной сферы предлагается теоретическое обоснование необходимости детализации счетов в части доходов, а также предложено усовершенствование плана счетов бюджетных учреждений в части расходов.

Для детализации учетной информации были разработаны финансовые отчеты по доходам и расходам бюджетных медицинских учреждений с учетом требований МСБУГС.

С целью усиления внешнего контроля за деятельностью бюджетных медицинских учреждений предложено активизировать участие общественности в принятии решений по финансовому обеспечению данных учреждений путем разработки рекомендаций по проведению общественного контроля в медицинских учреждениях.

Усовершенствована организация внутреннего контроля доходов и расходов бюджетных медицинских учреждений через разработку стадий контроля уровня расходов. Также в работе предложено Положение об организации внутреннего контроля в бюджетных медицинских учреждениях, которое определяет основные задания при проведении внутреннего контроля, а также распределяет права и обязанности субъектов контроля при выполнении контрольных функций.

Ключевые слова: бюджетные медицинские учреждения, доходы бюджетных медицинских учреждений, расходы бюджетных медицинских учреждений, государственный контроль, внутренний контроль.

ANNOTATION

Zayachkivska O.V. Accounting and control for revenues and expenditures of budgetary medical institutions: organization and methodic. - Manuscript.

Dissertation for obtaining scientific degree of Candidate of economic sciences at specialty 08.00.09 - Accounting, Analysis and Auditing (by the types of economic activity). - Zhytomyr State Technological University Ministry of Education and Science, Zhytomyr, 2010.

Dissertation is devoted to research of contemporary theoretical approaches towards defining the essence of revenues and expenditures of budgetary medical institutions. The terms "revenues", "expenditures" and "expenses" have been defined as well as their essence have been specified with the aim of defined problems solving. The recommendations on improving the theoretical basis of accounting and control -classification of revenues, expenditures and expenses in health-care industry - have been introduced. Elaboration towards defining the methodological principles to be used in accounting for revenues and expenditures, has been made.

The approach, which stipulates the use of two forms of budgets: budget of cash receipts and disbursements, budget of revenue and expenses, has been suggested in the thesis. A formula, which should be used to recalculate amount of expenses while planning ones, which enables significant improvement of financial provision to finance medical institutions under inflation, has been suggested by the author.

Essence of budgeting in the public sector has been researched as well as necessity of its application in medical institutions activity has been grounded.

Forms of source documents, usage of new accounts have been worked out and suggested as well as recommendations, directed at solving a set of problems concerning reporting preparation of budgetary institutions and guarantee the increase of its ability to be analyzed, have been made.

The control system in Ukraine, internal control in a budgetary medical institution as well as methods of carrying out control of revenues and expenditures have been disclosed.

Key words: budgetary medical institution, revenue of budgetary medical institution, expenditure of budgetary medical institution, state control, internal control.

Підписано до друку 15.05.2010 р. Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 0,87. Тираж 100 прим. Замовлення № 05. ФОП Кузьмін Дн.Л. 10030, м. Житомир, вул. Київська, 47 кв. 13

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

О В Заячківська - Бухгалтерський облік і контроль доходів і видатків бюджетних медичних закладів