К Романчук - Бухгалтерський облік і внутрішній контроль операційзадоговорами підряду організація та методика - страница 1

Страницы:
1  2  3 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ГОРОДИСЬКИЙ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

УДК: 657.1:657.633:347.26(043.3)

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ

ЗА

ДОГОВОРАМИ ПІДРЯДУ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА

Спеціальність 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Житомир - 2011

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі бухгалтерського обліку Житомирського державного технологічного університету Міністерства освіти i науки, молоді та спорту України.

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент

Романчук Катерина Василівна,

Житомирський державний технологічний університет, доцент кафедри бухгалтерського обліку

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент

Шигун Марія Михайлівна,

Житомирський державний технологічний університет, завідувач кафедри фундаментальних економічних дисциплін

кандидат економічних наук, доцент Осмятченко Володимир Олександрович,

ДВНЗ     "Київський     національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", доцент кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

Захист відбудеться "21" грудня 2011 р. о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 14.052.01 у Житомирському державному технологічному університеті за адресою: 10005, м. Житомир, вул. Черняховського, 103, ауд. 248.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Житомирського державного технологічного університету за адресою: 10005, м. Житомир, вул. Черняховського,

103.

Автореферат розісланий "_" листопада 2011 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради, д.е.н., проф.

І.В. Замула

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Динамічний розвиток економіки України неможливий без вільного вибору суб'єктами господарювання форм та засобів здійснення господарської діяльності, застосовуваних методів управління. Одним із наслідків реформування відносин власності та одночасно дієвим фактором розвитку підприємництва є активізація договірних процесів, зокрема в частині виконання робіт за договорами підряду. Використання нових форм здійснення підприємницької діяльності, укладання між суб'єктами господарювання різних видів договорів підряду, включення до них особливих, з точки зору змісту договору, умов, є причиною зростання кількості правопорушень, пов'язаних з їх неналежним виконанням. Свідченням цього є зростання кількості кримінальних справ з питань виконання договірних зобов'язань в цілому та договорів підряду зокрема. Так, за період з 2006 по 2011 рр. в судовому порядку розглянуто 806 кримінальних справ щодо договорів підряду, що становить 6,2 % від загальної кількості кримінальних справ щодо договорів і є наслідком недотримання сторонами погоджених умов, неналежного обліку та контролю операцій, що здійснюються за договором. Для усунення названих негативних проявів необхідним є підвищення ефективності управління господарською діяльністю як у замовника, так і у підрядника. В реалізації цього завдання важливе місце займає бухгалтерський облік як інформаційна система управління та внутрішній контроль як одна з його функцій. Це, в свою чергу, обґрунтовує необхідність подальшого удосконалення організаційно-методичних засад обліку і внутрішнього контролю операцій за договорами підряду з точки зору підвищення оперативності та інформативності звітних показників.

Питанням теорії, організації та методики бухгалтерського обліку договірних зобов'язань     присвячено     праці     вітчизняних     вчених:     Ф.Ф. Бутинця,

A. М. Герасимовича, З.В. Задорожного, Ю.А. Кузьмінського, Я.Д. Крупки, Б.М. Литвина, В.О. Осмятченка, О.М. Петрука, М.С. Пушкаря, К.В. Романчук,

B. С. Рудницького, В.В. Сопка, Н.М. Ткаченко, І.Д. Фаріона, М.М. Шигун; закордонних вчених: Х. Андерсона, А. Велш Глена, В.Г. Гетьмана, Д. Колдуелла, Б. Нідлза, В.Ф. Палія, М.Ю. Пятова, Я.В. Соколова, О.В. Соловьова, Г. Шорт Даніела, Ш. Сундера.

Не применшуючи результати проведених досліджень та їх значення для розвитку науки, варто відмітити, що особливі умови договірного регулювання, які визначаються суб'єктами господарювання, обумовлюють необхідність розробки теоретичних та організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю операцій за договорами підряду, потребують вирішення проблемні питання, пов'язані з неконвенційністю використовуваного понятійного апарату, визначенням об'єктів бухгалтерського обліку за договорами підряду, формуванням облікової політики та вимог до показників звітності.

Необхідність вирішення вказаних проблемних питань визначає актуальність обраної теми дослідження, постановку мети і завдань.

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень: Електронний ресурс - Режим доступу [http://reyestr.court.gov.ua/Search1

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Житомирського державного технологічного університету за темою № 28 "Методологія моделювання національної системи бухгалтерського обліку в умовах трансформаційного економічного розвитку" (номер державної реєстрації 0109U001876). В межах наукової програми автором виконані дослідження, пов'язані з розробкою методики бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю операцій з укладання та виконання договорів підряду та їх теоретичним обґрунтуванням.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних положень і розробка практичних рекомендацій з удосконалення організації та методики бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю операцій за договорами підряду.

Для досягнення поставленої мети в дисертації визначено такі завдання:

- з'ясувати сутність поняття "договір підряду" та "договір будівельного підряду", визначити їх особливі умови для встановлення впливу на систему бухгалтерського обліку;

- визначити об'єкти бухгалтерського обліку, які виникають з операцій за договорами підряду;

- окреслити підходи до класифікації прав користування чужим майном для цілей оптимізації організації та методики бухгалтерського обліку і контролю операцій за договорами підряду;

- ідентифікувати елементи облікової політики підприємства за договорами підряду для удосконалення підходів до організації бухгалтерського обліку;

- систематизувати методичні підходи до облікового відображення операцій за договорами підряду для забезпечення об'єктивності та оперативності облікової інформації;

- оцінити показники звітності підприємств щодо відображення даних про об'єкти бухгалтерського обліку за договорами підряду;

- проаналізувати існуючі підходи до організації системи внутрішнього контролю за договорами підряду для розробки заходів з її удосконалення;

- здійснити комплексний аналіз існуючих методик внутрішнього контролю операцій за договорами підряду для їх удосконалення, виходячи з особливих умов договорів.

Робоча гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що умови договорів підряду визначають якісно нові підходи до організації та методики бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю операцій у замовника та підрядника.

Об'єктом дослідження є господарські операції за договорами підряду вітчизняних підприємств.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних та організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю операцій за договорами підряду.

Методи дослідження. Методологічною базою дослідження виступили загальнонаукові (аналіз, синтез, індукція, дедукція тощо) та спеціальні методи пізнання. Для аналізу сутності понятійного апарату та встановлення особливих умов договорів підряду застосовано методи теоретичного узагальнення. Для вивчення структури та динаміки розвитку ринку підрядних робіт використано статистичні методи. Застосування методів причинно-наслідкового зв'язку та групування дозволило розробити класифікацію прав користування чужим майном (сервітутів), як об'єкту бухгалтерського обліку, який виникає, виходячи з умов укладених договорів підряду, для цілей бухгалтерського обліку і контролю. Дослідження організації та методики бухгалтерського обліку операцій за договорами підряду здійснювалося із застосуванням методів узагальнення та конкретизації. Застосування методів аналогії та моделювання дозволило розробити напрями удосконалення бухгалтерського обліку операцій за договорами підряду та їх відображення у звітності. За допомогою методів спостереження та порівняння досліджено систему внутрішнього контролю за укладеними договорами у замовника та підрядника. Графічний метод використано для наочного представлення результатів проведеного анкетування суб'єктів господарювання.

Інформаційною базою дослідження стали праці вітчизняних та зарубіжних науковців з проблемних питань теорії та практики бухгалтерського обліку і контролю договірних зобов'язань, операцій за договорами підряду, довідкові видання, нормативно-правові акти, матеріали науково-практичних конференцій, статистичні дані, Інтернет-ресурси, результати анкетування діяльності підприємств в частині облікової політики та внутрішнього контролю за договорами.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні теоретичних і організаційно-методичних положень, а також розробці практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю операцій за договорами підряду. Основні положення наукової новизни полягають в наступному:

вперше одержано:

- теоретичне обґрунтування видів прав користування чужим майном (сервітутів), які виникають за договорами підряду, для цілей бухгалтерського обліку і контролю (за ознаками платності, строковості, підставами встановлення, об'єктами обтяження), що дозволяє підвищити інформативність облікових даних та звітності для потреб ефективного управління;

удосконалено:

- вимоги до змісту та переліку показників звітності про операції за договорами підряду, в частині внутрішньої (Звіт про виконання договору підряду) та фінансової (Примітки до фінансової звітності) звітності, що дозволяє забезпечити інформаційні потреби користувачів про результати діяльності та сприяє проведенню дієвого контролю за укладеними договорами;

- методичне забезпечення внутрішнього контролю операцій за договорами підряду  шляхом  виділення  критеріїв  допустимості  методики внутрішньогоконтролю, факторів впливу на неї та розробки підходів до побудови типової та ситуативної методики контролю за договорами підряду для посилення виконавчої дисципліни замовників та підрядників;

- методичні підходи до облікового відображення операцій за договорами підряду, виходячи з їх особливих умов, у частині облікового відображення прав користування чужим майном (сервітутів) у складі витрат та позабалансових об'єктів обліку, що дозволяє підвищити інформативність даних бухгалтерського обліку;

дістало подальший розвиток:

- організаційні засади внутрішнього контролю операцій за договорами підряду, шляхом виділення етапів господарського процесу, які підлягають контролю; розробки матриці завдань внутрішнього контролю у замовника та підрядника; визначення предмету та об'єкту контролю залежно від його виду (бухгалтерський, юридичний, технічний, контроль якості), що надає можливість підвищити достовірність інформації про раціональність використання ресурсів;

- положення облікової політики щодо операцій за договорами підряду (методи визнання доходів і витрат для підрядних підприємств залежно від потреб замовника й термінів виконання договору), що є основою для удосконалення організації бухгалтерського обліку у суб'єктів - сторін договору підряду;

- обґрунтування об'єктів бухгалтерського обліку, які визначаються умовами договору підряду вцілому та його особливими умовами, зокрема, в частині виділення прав користування чужим майном (сервітутів), що сприяє підвищенню інформативності облікових даних;

- визначення переліку особливих умов договору підряду (порядок приймання-здачі виконаних робіт, визначення моменту переходу права власності на об'єкти, умов страхування об'єкта, порядку використання прав користування чужим майном) на основі уточнення сутності понять "договір підряду" та "договір будівельного підряду", що дозволило встановити їх вплив на систему бухгалтерського обліку.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці практичних рекомендацій з удосконалення організації та методики бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю операцій за договорами підряду. В практичну діяльність та навчальний процес впроваджено такі розробки:

- методичні рекомендації щодо визнання доходів та витрат при виконанні договорів будівельного підряду, що надало можливість зменшити податкове навантаження на суб'єкт господарювання на початкових етапах будівництва (ТОВ "УКРСПЕЦБУД", довідка № 58 від 20.05.2009 р.)

- методика облікового відображення речових прав на чуже майно (земельних сервітутів) при виконанні договорів підряду на будівництво, що дозволило підвищити достовірність даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності (ТзОВ "БМК Планета - буд", довідка №2/1 від 06.08. 2009 р.);

- рекомендації з організації системи внутрішнього контролю за договорами підряду і розроблена система документального оформлення результатів контролю, що дало змогу підвищити ефективність проведення перевірок та мінімізувати витрати пов'язані з претензіями, виставленими замовниками будівельних послуг за їхнеякісне чи несвоєчасне надання (ТзОВ "АЛЬФАБУД", довідка № 117 від 22.04.2010 р.);

- методичні рекомендації щодо облікового відображення та внутрішнього контролю операцій за договорами підряду використано при розробці навчальних програм та навчально-методичного забезпечення дисципліни "Бухгалтерський облік у будівництві", "Управлінський облік", "Контроль і ревізія" (Житомирський державний технологічний університет довідка № 44-45/34 від 04.03.2010 р.)

Особистий внесок дисертанта. Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Всі розробки та пропозиції, що містяться в роботі, належать особисто автору. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї та положення, що полягають у дослідженні комплексу питань, пов'язаних з удосконаленням бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю операцій з укладання та виконання договорів підряду.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження, викладені в дисертації, доповідалися, обговорювалися та отримали позитивну оцінку на 11 міжнародних і всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, що відображено в публікаціях [8-18].

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 7 статей загальним обсягом 3,85 друк. арк., 11 тез доповідей загальним обсягом 1,22 друк. арк., в інших публікаціях (підручниках і посібниках), виданих у співавторстві, автору належить 2,33 друк. арк.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел. Основний зміст викладено на 191 сторінці друкованого тексту. Робота містить 24 таблиці, розміщених на 24 сторінках, 18 рисунків, що розміщені на 18 сторінках, 22 додатки на 94 сторінках друкованого тексту. Список використаних джерел нараховує 263 найменування - на 28 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету, завдання, об'єкт і предмет дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення отриманих наукових результатів.

У першому розділі "Теоретико-правові засади бухгалтерського обліку операцій за договорами підряду" досліджено підходи до трактування поняття "договір підряду", "договір будівельного підряду", визначено особливі умови договорів підряду та їх зв'язок з системою бухгалтерського обліку суб'єкта господарювання.

Питання необхідності дослідження сутності договору підряду, з точки зору економічного змісту та юридичної форми, пов'язане з посиленням впливу інституційних теорій, які розглядають підприємство, як агента що вступає в економічні відносини з іншими агентами за допомогою договорів, на систему управління в цілому та систему бухгалтерського обліку, зокрема. Відсутність єдиного підходу до трактування поняття "договір підряду", неврахування всіх його особливих умов при розробці юридичної форми призводить до того, щочастина фактів господарського життя, пов'язаних з його виконанням, не відображається в системі бухгалтерського обліку, що призводить до викривлення бухгалтерської інформації. Аналіз підходів до змістовного наповнення поняття "договір підряду" та "договір будівельного підряду", виходячи з сутності підрядних відносин, дозволив визначити особливі умови договорів (порядок приймання-здачі виконаних робіт, визначення моменту переходу права власності на об'єкти, умов страхування об'єкта, порядку використання прав користування чужим майном), необхідність встановлення яких пов'язана із забезпеченням належного функціонування об'єкта нерухомості, який будується (ремонтується, модернізується). Вищенаведені особливі умови договорів підряду, в свою чергу, визначають організаційно-методичні засади облікового відображення та контролю господарських операцій, які виникають, виходячи з таких умов. Проведене дослідження операцій за договорами підряду, з урахуванням їх особливих умов, дозволило сформувати систему об'єктів бухгалтерського обліку залежно від виду договору (рис. 1).

Систематизація об'єктів бухгалтерського обліку за договорами підряду дозволила виділити специфічні об'єкти обліку, які виникають за договорами будівельного підряду - права користування чужим майном (сервітути) необоротними активами, зокрема земельними ділянками, що отримуються замовниками та передаються підрядниками для забезпечення належного виконання підрядних робіт, що дозволяє підвищити інформативність і достовірність облікових даних для забезпечення інформаційних потреб внутрішніх користувачів. Враховуючи визнання прав користування чужим майном (сервітутів) об'єктами бухгалтерського обліку за договорами будівельного підряду важливим методичним питанням для ведення аналітичного обліку є розробка підходів до їх класифікації. На основі аналізу підходів до класифікації сервітутів виявлено їх невідповідність потребам користувачів облікової інформації у зв'язку з чим виділено їх види для цілей бухгалтерського обліку та контролю (рис. 2).

І Види сервітутів для цілей бухгалтерського обліку і контролю І

за терміном дії

строкові

безстрокові

разові

за підставою встановлення

за договором

за рішенням суду

за можливістю стягнення плати

безоплатні

платні

(з разовою або періодичною платою)

за об 'єктами обтяження

матеріальні (земельні, водні, на необоротні активи)

за рішенням органів місцевого самоврядування

нематеріальні

Рис. 2. Види прав користування чужим майном (сервітутів) для цілей бухгалтерського обліку і контролю

Договір підряду

об'єкти бухгалтерського обліку за договорами підряду

у замовника

Договір побутового підряду

у підрядника

_ +

1. Доходи

2. Активи (оплата за виконані роботи)

_х_

1. Витрати або активи (залежно від виду робіт, що виконувалися) 2. Зобов'язання перед підрядником

Договір будівельного підряду

1. Доходи 2. Активи (оплата за виконані роботи) 3. Виставлені рахунки по завершених етапах будівництва

4. Запаси, отримані від замовника для виконання договору

_X_

1. Витрати або Активи (незавершене будівництво, об'єкт необоротних активів), залежно від виду робіт, що виконувалися

2. Зобов'язання перед підрядником 3. Право користування чужим майном (необоротними активами, в т.ч. земельною ділянкою) для виконання договору

Договір підряду на проектно-пошукові роботи, Договір підряду на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських і технологічних робіт, Договір підряду на виконання геологічних, геодезичних та інших робіт, необхідних для капітального будівництва

1. Витрати 2. Зобов'язання перед підрядниками

_т_

1. Доходи, витрати

2. Активи (оплата за виконані роботи)

3. Право власності на об'єкт в частині авторських прав на винаходи, патенти тощо

К

Договір аутсорсингу

t

1. Витрати 2. Зобов'язання перед підрядниками

1. Доходи, витрати 2. Активи (оплата за виконані роботи)

Договір підряду на індивідуальне виробництво

Договір переробки давальницької сировини

1. Активи 2. Зобов'язання перед підрядниками

1. Доходи, витрати

2. Активи (оплата за виконані роботи)

3. Матеріали, прийняті для переробки

Договір на створення реклами

_Z_

1. Витрати або Активи (залежно від виду рекламного продукту) 2. Зобов'язання перед підрядниками

_ж_

1. Доходи, витрати 2. Активи (оплата за виконані роботи)

Примітка: на рисунку жирним виділено запропонований об'єкт бухгалтерського обліку за договорами підряду

Рис. 1. Об'єкти бухгалтерського обліку за договорами підряду Розроблений  підхід  до  класифікації  сервітутів  дозволяє удосконалити методичне забезпечення бухгалтерського обліку операцій за договорами підряду в частині таких елементів методу бухгалтерського обліку як документування, рахунки, зокрема склад синтетичних та аналітичних рахунків, та звітність.

В другому розділі "Організація та методика бухгалтерського обліку операцій за договорами підряду" досліджено організаційно-методичні засади бухгалтерського обліку операцій за договорами підряду, проаналізовано проблемні питання обліку операцій за договорами підряду в частині специфічних операцій з правами користування чужим майном (сервітутами), розроблені пропозиції щодо удосконалення організації бухгалтерського обліку з позиції положень облікової політики, методики обліку та відображення інформації про операції за договорами підряду у звітності.

Вивчення особливих умов договору підряду дозволило обґрунтувати зв'язок договірної політики суб'єкта господарювання з його обліковою політикою щодо особливостей визнання доходів та витрат. У зв'язку з цим в роботі запропоновано елементи облікової політики для підприємств, що вступають у договірні відносини за договорами підряду, виходячи з умов укладених договорів в частині термінів їх виконання та потреб сторін договору (зокрема, запропоновано для підрядників та замовників для визнання доходів та витрат застосовувати метод виміру та оцінки виконаних робіт, який ґрунтується на поетапному відображенні доходів та витрат залежно від ступеня завершеності робіт за договором).

Наведені пропозиції дозволяють з урахуванням інформаційних можливостей системи бухгалтерського обліку підвищити ефективність системи управління підприємством та оптимізувати фінансовий результат діяльності звітного періоду. Включення операцій з передачі прав користування чужим майном (сервітутів) до особливих умов договорів підряду зумовлює необхідність перегляду системи бухгалтерського обліку з точки зору її удосконалення для забезпечення можливості отримання всіма зацікавленими користувачами інформації про кожну господарську операцію, що відбулася за договором підряду та (або) за договором про встановлення сервітуту, що забезпечує його виконання.

У ході дослідження сервітутів як об'єктів бухгалтерського обліку за договорами підряду обґрунтовано, що сервітут не відповідає критеріям віднесення активів до нематеріальних активів, тому не може відображатися у їх складі. У зв'язку з цим запропоновано для суб'єкта господарювання, що є замовником робіт за договором підряду (капітальне будівництво, ремонт, модернізація тощо) відображати вартість встановлення сервітуту у складі відповідних витрат (витрат на капітальне будівництво чи поточних витрат залежно від об'єкту договору підряду) з одночасним їх відображенням у складі позабалансових об'єктів бухгалтерського обліку. Оцінку сервітутів запропоновано здійснювати за первісною вартістю, до якої включається договірна вартість (витрати на встановлення сервітуту, передбачені договором про встановлення сервітуту), витрати на оплату юридичних і консультаційних послуг сторонніх організацій та пов'язані з ними податки та збори, що не відшкодовуються з бюджету, судові витрати (за умови, що сервітут встановлюється на підставі рішення суду), плати за державну реєстрацію сервітуту тощо. Підставами для постановки сервітутів на облік суб'єкта господарювання є розроблені форми первинного документу "Акт приймання-передачі сервітуту" та регістру аналітичного обліку "Аналітична відомість бухгалтерського обліку операцій з сервітутами", що дозволяє систематизувати інформацію про вартість сервітутів для її відображення в звітності.

Враховуючи особливості сервітуту як об'єкта бухгалтерського обліку важливим методичним питанням є формування інформації про них в системі рахунків, як елементу методу бухгалтерського обліку. При відображенні операцій з сервітутами в бухгалтерському обліку необхідно враховувати, що такі операції передбачають необхідність облікового відображення у сервітуріарія та власника земельної ділянки або іншого об'єкта нерухомості, який обтяжений сервітутом: вартості сервітуту (плати за встановлення сервітуту) та плати за користування сервітутом (якщо сервітут встановлено на умовах платності).

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

К Романчук - Бухгалтерський облік і внутрішній контроль операційзадоговорами підряду організація та методика