М М Шигун - Бухгалтерський облік трансакційних витрат проблеми визначення поняття і класифікації - страница 2

Страницы:
1  2 

Ознака частоти виникнення трансакційних витрат оцінюється при фінансовому плануванні діяльності. Разові витрати не можуть бути спланованими, особливо, якщо вони неочікувані. У випадку, якщо разові витрати є значними за обсягами, вони вимагають термінового пошуку джерел фінансування.

Регулярні трансакційні витрати є очікуваними, тому можуть попередньо включатися до фінансових планів та бюджетів, чим набувають забезпеченого характеру фінансування.

3. За податковим визнанням: податкові і фінансові.

Ознака податкового визнання є актуальною для вітчизняної системи податкового законодавства. Важливим для прийняття рішень та управління господарською діяльністю є джерело покриття витрат. Віднесення трансакційних витрат до групи податкових обумовлює їх врахування при визначенні фінансового результату та його оподаткування. Ця категорія витрат знижує податковий тягар для господарюючих суб'єктів, разом з тим вони підлягають більш суворому контролю з боку податкових органів.

Якщо трансакційні витрати відносяться до групи фінансових витрат, з позиції податків вони відшкодовуються за рахунок прибутку підприємства. Ці витрати передбачають посилену увагу керівництва господарюючого суб'єкта, оскільки можливості щодо їх покриття є обмеженими.

4. За характером господарських процесів: інформаційні, договірні, торгові, правові.

Наведена ознака є центральною у теорії трансакційних витрат, оскільки саме вона розкриває напрями їх виникнення. Як вказувалося вище, господарські процеси, які охоплюють понесення трансакційних витрат, мають вторинний по відношенню до основної діяльності характер, вони визначають умови ведення господарської діяльності, її організації.

Інформаційні трансакційні витрати включають процеси надання та отримання інформації господарюючим суб'єктом. В цілях прийняття рішень важливою є інформація про економічне та ринкове середовище, особливості галузі та умови ї розвитку, положення підприємства відносно позиції конкурентів в галузі, специфіку попиту і пропозиції продукції, наявність податкових пільг на продукцію галузі, правові та політичні умови функціонування в регіоні, країні, за її межами.

Договірні трансакційні витрати охоплюють процеси, пов'язані з налагодженням економічних та виробничих бізнес-зв'язків, укладанням договорів. Такі витрати охоплюють пошук потенційних контрагентів (постачальників, покупців, інвесторів) та інформації про них, заходів з організації та проведення переговорів щодо можливої співпраці, комунікаційні витрати (телефонні розмови, робота оргтехніки, транспортні і відрядні витрати).

Торгові трансакційні витрати пов'язані з виконанням заходів з просування виготовленої продукції, маркетинговою діяльністю. Це допродажне (надання інформації про продукт, оголошення акцій, реклама, проба продукту потенційними споживачами), продажне (сервісне обслуговування, доставка продукції, заохочувальні подарунки при купівлі товару, надання знижок і гарантій) і післяпродажне (гарантійний ремонт товарів, розіграші призів, подарунків серед покупців продукції, надання додаткової інформації про супутні товари) супроводження продукції господарюючого суб'єкта.

Правові (інституційні, опортуністичні, політичні) трансакційні витрати пов'язані з вимушеним супроводженням господарської діяльності, що викликана правовими, політичними або іншими умовами ведення бізнесу на певній території країни або за її межами. Вказана група трансакційних витрат включає реєстраційні витрати, витрати на отримання дозволів на ведення діяльності, оплату за отримання або передачу прав власності, захист прав власності, проходження сертифікації продукції, контролю якості, стандартизації діяльності, подолання бюрократичних бар'єрів, судові витрати, оплату штрафів, неустойок внаслідок порушення умов договорів, порушення законодавства, використання систем захисту інформації та безпеки ведення бізнесу.

Розглянута група витрат за ознакою характеру господарських процесів має відповідні аналоги серед об'єктів облікового відображення господарських операцій (табл. 2). На вказаних рахунках ведеться бухгалтерський облік за встановленим законодавством переліком об'єктів з можливістю додаткового включення ознаки належності витрат до групи трансакційних.

Таблиця 2. Відповідність трансакційних витрат об'єктам бухгалтерського відображення

№ з/п

Трансакційні витрати

Рахунки бухгалтерського обліку

1

Інформаційні трансакційні витрати

 

Послуги інформаційних агенцій Інтернет-послуги

Вивчення економічного середовища, галузі Маркетингова діяльність (розвиток підприємства)

92 "Адміністративні витрати" 941 "Витрати на дослідження і розробки"

Послуги інформаційних агенцій Інтернет-послуги

Заходи з організації та проведення переговорів Комунікаційні витрати (телефонні розмови, робота

оргтехніки, транспортні і відрядні витрати)_

Торгові трансакційні витрати

92 "Адміністративні витрати"

Заходи з просування виготовленої продукції, Маркетингова діяльність (розвиток товару) Допродажне обслуговування (надання інформації про продукт, оголошення акцій, реклама, проба продукту потенційними споживачами) Продажне обслуговування (сервісне

обслуговування, доставка продукції, заохочувальні подарунки при купівлі товару, надання знижок і гарантій)

Післяпродажне обслуговування (гарантійний ремонт товарів, розіграші призів, подарунків серед покупців продукції, надання додаткової інформації

про супутні товари)_

Правові трансакційні витрати_

Реєстраційні витрати

Витрати на отримання дозволів на ведення діяльності,

Оплата за отримання або передачу прав власності

Захист прав власності

Проходження сертифікації продукції

Контроль якості продукції

Стандартизація діяльності, продукції

Подолання бюрократичних бар'єрів

Судові витрати

Оплата пені, штрафів, неустойок

Використання   систем   захисту   інформації та

безпеки ведення бізнесу

93 "Витрати на збут"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

944 "Сумнівні та безнадійні борги"

945 "Втрати від операційної курсової різниці"

946 "Втрати від знецінення запасів"

947 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

948 "Визнані штрафи, пені, неустойки"

949 "Інші витрати операційної діяльності"

96 "Втрати від участі в капіталі"

972 "Собівартість реалізованих необоротних активів"

974 "Втрати від неопераційних курсових різниць"

975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій"

976 "Списання необоротних активів"

98 "Податки на прибуток"_

3

4

Виділивши типологію і структуру трансакційних витрат, проаналізувавши існуючі підходи до їх трактування, поняття трансакційних витрат для потреб бухгалтерського обліку може визначатись таким чином: трансакційні витрати -це витрати непродуктивного характеру, які обслуговують використання ринкового механізму організації взаємодії та координації взаємовідносин між економічними суб'єктами, які можуть бути достовірно визначені та передбачають зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або збільшення зобов'язань за розрахунками.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Визначене поняття трансакційних витрат, запропонована їх класифікація можуть виступити основою для створення принципово нового підходу до організації аналітичного обліку витрат транс акційного характеру та удосконалення звітних показників.

В основу організації бухгалтерського обліку трансакційних витрат може бути покладена ознака характеру господарських процесів і відповідні види трансакційних витрат: інформаційні, договірні, торгові - правові.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Акулов В.Б., Рудаков М.Н. Теория организации. Учебное пособие. Петрозаводск: ПетрГУ, 2002. - 240 с.

2. Белоусенко М.В. Общая теория экономической организации. Организационная эволюция индустриальной экономики: Монография. - Донецк: ДонНТУ, 2006. - 429 с.

3. Биушкин А.В. Управленческое представление издержек хозяйствующего субъекта // Экономика. Финансы. Рынок. - 2006. - № 1(1). - С. 2-25.

4. Большой бухгалтерский словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. - М.: Институт новой экономики, 1999. - 574 с.

5. Бренделева Е.А. Неоинституциональная теория. Учебное пособие. / Под ред. проф. Чепурина М.Н. - М.: ТЕИС, 2003. - 267 с.

6. Капелюшников Р. Рональд Коуз, или Сотворение рынков // В книге Коуз Р. Фирма, рынок и право / Пер. с англ. М.: Новое издательство, 2007. - 224 с.

7. Козаченко Г.В., Погорєлов Ю.С., Хлапьонов Л.Ю., Макухін Г.А. Управління затратами підприємства. - Монографія. - Київ: Видавництво "Лібра",

2007. - 320 с.

8. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Пер. с англ. М.: Новое издательство,

2007. - 224 с.

9. Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. Курс институциональной экономики: институты, сети, трансакционные издержки, контракты: - М.: Издательство: ГУ ВШЭ.- 2006. - 442 с.

10. Макроэкономическое регулирование в белорусской институциональной модели / А.И. Лученок, М.В. Маркусенко, О.Л. Шулейко и др. Под науч. ред. П.Г.Никитенко; Ин-т экономики НАН Беларуси. - Минск: Право и экономика,

2008. - 223 с.

11. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики \ Пер. с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера. -М.: Фонд экономической книги "Начала", 1997. - 180 с. - (Современная институционально-эволюционная теория).

12. Прус Н.В. Принципиальные подходы к формированию соотношения трансформационных и трансакционных затрат промышленного предприятия // www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Emp/ 2008_20/prus.pdf

13. Пустовойт Р. Сравнительный анализ неоинституциональной и неоклассической теорій // Экономика Украины. - № 4. - С. 54-59.

14. Стратегии бизнеса: аналитический справочник / Под общ. ред. Г.Б. Клейнера. - М.: КОНСЗКО, 1998. - 612 с.

15. Уильямсон О.И. Поведенческие предпосылки современного экономического анализа // Thesis. 1993. - Вып. 3. - С. 39-49.

16. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки, "отношенческая" контрактация. - СПб.: Лениздат, CEV Press, 1996. - 702 с.

17. Eggertsson T. Economic Behavior and Institutions. - Cambridge: Cambridge University Press, 1990. - 359 р.


[1] В своїй Нобелевській лекції (1991) "Інституційна структура виробництва" Р. Коуз виділив наступні причини невключення ненульових трансакційних витрат в загальну економічну теорію: крайня консервативність економістів; не виявлення факторів, що визначають результат вибору; недостатність емпіричних досліджень.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

М М Шигун - Бухгалтерський облік трансакційних витрат проблеми визначення поняття і класифікації

М М Шигун - Нові типи організаційних структур бухгалтерської служби та їх розвиток

М М Шигун - Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності семантика понять і змісту

М М Шигун - Стандартизація бухгалтерського обліку

М М Шигун - Фінансова звітність підприємства ознаки якості