Я П Пастернак - Бухгалтерський облік та аналіз затрат основної діяльності організація і методика - страница 1

Страницы:
1  2  3 

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПАСТЕРНАК ЯРОСЛАВА ПАВЛІВНА

УДК 657.48(043)

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ЗАТРАТ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА

Спеціальність 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Житомир - 2010

Дисертацією є рукопис

Роботу виконано на кафедрі бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту Черкаського державного технологічного університету Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор

Сопко Василь Васильович,

ДВНЗ "Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана"

професор кафедри обліку підприємницької діяльності

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Валуєв Борис Іванович,

Житомирський державний технологічний університет професор кафедри бухгалтерського обліку і контролю

кандидат економічних наук, доцент

Брадул Олександр Михайлович

Київський національний торговельно-економічний університет

доцент кафедри фінансового аналізу і контролю

Захист відбудеться "19" травня 2010р. о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 14.052.01 у Житомирському державному технологічному університеті за адресою: 10005, м. Житомир, вул. Черняховського, 103, ауд. 233.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Житомирського державного технологічного університету за адресою: 10005, м. Житомир, вул. Черняховського, 103.

Автореферат розісланий "_" квітня 2010р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

О.В. Олійник

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Розвиток економічних відносин вимагає ефективного управління підприємством, яке визначається успішністю менеджменту затрат основної діяльності суб'єкта господарювання. У цьому процесі важливе місце посідає бухгалтерський облік та економічний аналіз затрат, що складають інформаційну та методичну базу для прийняття управлінських рішень. Головною умовою є повнота, достовірність та оперативність бухгалтерської інформації про затрати, які формують собівартість виготовленої продукції.

На сучасному етапі управління затратами як єдиний цілісний процес практично відсутнє на підприємствах лакофарбової промисловості, що знижує ефективність діяльності вітчизняних суб'єктів господарювання та унеможливлює їх адаптацію до нових економічних умов. Передумовами удосконалення існуючих методик бухгалтерського обліку та економічного аналізу затрат основної діяльності підприємств лакофарбової промисловості є розробка науково обґрунтованих рекомендацій щодо обліку напівфабрикатів власного виробництва, призначених для реалізації; обліку та розподілу загальновиробничих затрат; вибору методу обліку затрат та калькулювання собівартості продукції для прийняття управлінських рішень; методичних підходів до економічного аналізу затрат основної діяльності. Необхідність проведення дослідження в обраному напрямі обумовлює наявність негативних фінансових результатів діяльності підприємств лакофарбової промисловості.

Загальні методологічні та організаційні проблеми бухгалтерського обліку та економічного аналізу затрат, їх класифікації та калькулювання собівартості продукції в ринкових умовах господарювання досліджувалися багатьма вітчизняними та зарубіжними вченими-економістами, фінансистами, бухгалтерами.

Значну увагу таким питанням приділили в своїх працях вітчизняні вчені: М.Ф. Базась, М.Т. Білуха, М.С. Білик, О.С. Бородкін, О.М. Брадул, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, С.Ф. Голов, В.І. Єфіменко, А.Г. Загородній, З.В. Задорожній, О.В. Карпенко, Т.П. Карпова, Л.М. Кіндрацька, Р.О. Костирко, М.В. Кужельний, В.О. Ластовецький, Л.А. Лахтіонова, В.С. Лень, В.Г. Лінник, Н.М. Малюга, Є.В. Мних, Л.В. Нападовська, Р. Назарбаєва, О.В. Олійник, Г.О. Партин, С.Ф. Покропивний, М.С. Пушкар, В.В. Сопко, С.В. Степаненко, Н.М. Ткаченко, С.В. Філіпова, М.Г. Чумаченко, Ю.С. Цал-Цалко, А.В. Череп. Серед зарубіжних авторів варто виділити: І.А. Басманова, К.Друрі, Г. Муса, В.Ф. Палія, Ж. Ришара, Я.В. Соколова, Дж. Фостера, Р. Ханшманна, А.Д. Шеремета, А. Яругову.

Питання бухгалтерського обліку затрат розглядалися у дисертаціях українських дослідників: С.В. Бойко (2005 р.), А.А. Бойчук (2005 р.), О.О. Заремба (2005 р.), О.В. Миронюк (2005 р.), Ю.П. Майданевич (2006 р.).

Існуючі праці характеризуються вагомими науковими результатами, однак, залишається невирішеним ряд питань. Зокрема, потребує подальших дослідженьнеузгоджений термінологічний апарат, недостатня урегульованість нормативними документами складу та порядку обліку затрат основної діяльності, що знижує якість методики їх економічного аналізу, ускладнює процес ефективного управління підприємствами лакофарбової промисловості внаслідок відсутності оперативної бухгалтерської інформації про затрати основної діяльності. Наявність невирішених питань щодо обліково-аналітичного забезпечення потреб управління підприємствами лакофарбової промисловості, а також необхідність посилення їх конкурентних переваг обумовлюють необхідність наукового обґрунтування і розробки практичних рекомендацій щодо бухгалтерського обліку та економічного аналізу затрат основної діяльності, що визначає актуальність обраної теми дослідження, її мету та завдання.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Черкаського державного технологічного університету відповідно за темою "Проблеми розвитку інноваційно-інвестиційних процесів в економіці України" (номер державної реєстрації 0106U004489) та госпдоговірної теми "Удосконалення обліку, аналізу і контролю необоротних активів в АПК" (номер державної реєстрації 0109U000484). У межах наукової програми автором проведено дослідження та внесено пропозиції щодо вдосконалення методичних підходів до бухгалтерського обліку та економічного аналізу затрат основної діяльності, розроблено та впроваджено методику облікового відображення загальновиробничих затрат.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є теоретичне обґрунтування та наукова розробка пропозицій щодо удосконалення організації і методики бухгалтерського обліку та економічного аналізу затрат основної діяльності підприємств лакофарбової промисловості.

Відповідно до зазначеної мети в дисертаційній роботі поставлені такі завдання:

- ідентифікувати економічну сутність категорій "затрати" та "витрати" з метою усунення неконвенційності понятійного апарату;

- проаналізувати види затрат основної діяльності підприємств лакофарбової промисловості для потреб організації бухгалтерського обліку з урахуванням впливу організаційних і технологічних факторів;

- визначити елементи організації бухгалтерського обліку затрат основної діяльності підприємств лакофарбової промисловості;

- розглянути склад затрат основної діяльності підприємств лакофарбової промисловості і окреслити методичні підходи до їх бухгалтерського відображення відповідно до особливостей діяльності таких підприємств;

- з'ясувати наявність обґрунтованих підходів до вибору методу обліку затрат основної діяльності та оцінити їх відповідність потребам управління;

- дослідити організацію та проведення економічного аналізу затрат основної діяльності та визначити їх оптимальність існуючим умовам господарювання;

- проаналізувати теоретико-методичні засади економічного аналізу затрат основної діяльності для побудови адаптивної моделі методики його проведення.

Об'єктом дослідження є процес формування та розподілу затрат основної діяльності на підприємствах лакофарбової промисловості.

Предметом дослідження є теоретико-методичні питання бухгалтерського обліку та економічного аналізу затрат основної діяльності.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання. До основних методів дослідження, що використовувалися автором, належать: групування і порівняння, використані в процесі дослідження організаційних і технологічних особливостей лакофарбового виробництва та їх впливу на методику бухгалтерського обліку і економічного аналізу затрат; абстрактно-логічний - для вивчення особливостей формування й розподілу загальновиробничих затрат; аналіз і синтез, економіко-математичне моделювання - для дослідження факторів впливу на виробничі затрати, та удосконалення методичних підходів до їх бухгалтерського обліку. Для наочного представлення статистичних даних і результатів дослідження використано графічний метод.

Інформаційною основою дослідження є нормативно-правові документи з питань бухгалтерського обліку затрат і калькулювання собівартості продукції підприємств лакофарбової промисловості, праці вітчизняних та зарубіжних вчених з питань методики бухгалтерського обліку та економічного аналізу затрат, матеріали науково-практичних конференцій, фактичні показники основної діяльності підприємств лакофарбової промисловості, Інтернет-ресурси.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у теоретичному обґрунтуванні та розробці практичних рекомендацій з удосконалення організації та методики бухгалтерського обліку й економічного аналізу затрат основної діяльності, а саме:

вперше одержано:

- теоретичне обґрунтування застосування нормативно-попередільного методу обліку затрат основної діяльності підприємств лакофарбової промисловості і калькулювання собівартості продукції напівфабрикатним способом, що побудоване з врахуванням впливу організаційних і технологічних факторів діяльності і є основою достовірного бухгалтерського обліку затрат, оперативного економічного аналізу, дієвого контролю для забезпечення ефективного управління;

удосконалено:

- процес калькулювання на основі групування калькуляційних статей собівартості продукції для підприємств лакофарбової промисловості, зокрема, доповнено номенклатуру статей затрат такими статтями як допоміжні матеріали, напівфабрикати власного виробництва, амортизація виробничого обладнання та транспортних засобів, що відображає особливості технологічного процесу виробництва й дозволяє організувати бухгалтерський облік відповідно до вказаних специфічних рис і управлінських вимог;

- методичні підходи до бухгалтерського обліку реалізованих напівфабрикатів власного виробництва в частині облікового відображеннявключення собівартості реалізованих напівфабрикатів власного виробництва до собівартості реалізації та списання на фінансові результати нерозподілених загальновиробничих затрат за умови відсутності реалізації продукції у звітному періоді для формування об'єктивної інформації щодо витрат періоду суб'єкта господарювання та подальшого раціонального планування діяльності в наступних періодах;

- класифікацію затрат підприємств лакофарбової промисловості виділенням таких ознак: 1) для представлення інформації у фінансовій звітності: за місцями виникнення затрат; за видами затрат; залежно від обсягу виробництва; за способом віднесення на собівартість; залежно від періоду виникнення; 2) для забезпечення потреб управління, проведення економічного аналізу та здійснення контролю: за компонентами; за ступенем впливу на загальну суму затрат. Застосування таких розрізів дозволяє деталізувати інформацію про затрати в бухгалтерській звітності та підвищити ефективність використання її показників в інтересах управління, що є основою якісного інформаційного забезпечення різних груп користувачів бухгалтерської звітності та визначення собівартості продукції;

- методичні підходи до проведення оперативного економічного аналізу затрат на виробництво лакофарбової продукції відповідно до показників звітної калькуляції: аналіз прямих затрат виробництва; аналіз загальновиробничих затрат, що дозволяє оцінити діяльність виробничих підрозділів підприємства з виробництва напівфабрикатів і готової продукції на підставі розрахунку відхилень від норм за кожним переділом виробництва для подальшого формування цінової стратегії підприємства;

набули подальшого розвитку:

- трактування понять "затрати" та "витрати" з визначенням відмінностей у їх сутності: затрати - грошовий вираз використаних на виробництво продукції (робіт, послуг) матеріальних, трудових і грошових ресурсів; витрати - витрачання грошових коштів на придбання таких ресурсів, що враховує економічну сутність процесу кругообороту капіталу. Вказані уточнення усувають неконвенційність понятійного апарату та є підґрунтям подальшого удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління затратами основного виробництва;

- складові організації зовнішнього та внутрішнього економічного аналізу затрат основної діяльності, що враховують поділ системи бухгалтерського обліку на підсистеми фінансового та управлінського обліку. Розкриття елементів організації дозволило обґрунтувати доцільність розробки бюджетів на виробництво лакофарбової продукції за кожним виробничим підрозділом та стало базою побудови аналітичних розрізів бухгалтерського обліку відповідно до потреб економічного аналізу.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці рекомендацій щодо удосконалення бухгалтерського обліку та економічного аналізу затрат основної діяльності підприємств лакофарбової промисловості. Основні теоретичні та прикладні розробки впроваджено в практичну діяльність підприємств і організацій:

- методика обліку затрат на виробництво (в частині обліку напівфабрикатів власного виробництва та затрат за переділами з використанням нормативного методу обліку затрат; порядку розподілу загальновиробничих затрат, які включаються до собівартості продукції), що сприяє зростанню ефективності функціонування системи бухгалтерського обліку та економічного аналізу підприємства (ТОВ "Черкаський хімічний завод "Синтез" (довідка № 62 від 20.01.2009 р.), ПП "Комерційна виробничо-технічна фірма "Колор" (довідка № 33 від 27.01.2009 р.);

- звітна калькуляція лакофарбових підприємств (ТОВ "Аврора" (довідка № 85

від 09.02.2009 р.));

- уточнений зміст основних понять щодо трактування витрат і затрат, підходів до їх класифікації, калькулювання собівартості продукції, економічного аналізу витрат виробництва, що використано в ході розробки навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін "Фінансовий облік", "Управлінський облік", "Економічний аналіз" для студентів облікових спеціальностей в Черкаському державному технологічному університеті (довідка № 155/01-10.03 від 04.02.2009 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаним науковим дослідженням. Наукові результати, що містяться у роботі, належать особисто автору та полягають у дослідженні комплексу питань, пов'язаних з удосконаленням бухгалтерського обліку та економічного аналізу затрат основної діяльності підприємств лакофарбової промисловості.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження, викладені в дисертації, пройшли апробацію шляхом обговорення та отримали позитивну оцінку на 7 міжнародних науково-практичних конференціях: "Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю" (м. Черкаси, 5-7 жовтня 2005 р.); "Теорія і практика сучасної економіки" (м. Черкаси, 4-6 жовтня 2006р.); "Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків" (м. Черкаси, 18-20 жовтня 2006 р.); "Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю" (м. Черкаси, 11-13 квітня 2007 р.); "Звітність підприємств як основа прийняття управлінських рішень" (м. Дніпропетровськ, 28 листопада 2007 р.); "Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю" (м. Черкаси, 16-18 квітня 2008 р.), VI-й Міжнародної науково-практичної конференції "Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю" (м. Черкаси, 8-10 квітня 2009 р.).

Публікації. За результатами дослідження у фахових виданнях опубліковано 6 статей загальним обсягом 2,93 друк. арк. та 7 тез доповідей загальним обсягом 0,85 друк. арк.

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаних літературних джерел. Основний зміст викладено на 165 сторінках друкованого тексту, у тому числі 17 таблиць на 12 сторінках, 33 рисунка, що займають 17 сторінок. Робота містить 11 додатків на 22 сторінках, список використаних літературних джерел, що налічує 207 найменувань, на 20 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено мету, завдання, об'єкт і предмет дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення отриманих наукових результатів.

У першому розділі "Теоретичні основи бухгалтерського обліку затрат основної діяльності та особливості його організації на підприємствах" розкрито економічну сутність затрат, склад і класифікацію затрат основної діяльності, досліджено технологічні та організаційні особливості діяльності підприємств лакофарбової промисловості, що чинять вплив на організацію бухгалтерського обліку затрат.

Відсутність теоретичної розробки визначених питань зумовлює невідповідність теоретичного забезпечення організації та ведення бухгалтерського обліку затрат основної діяльності практичному досвіду суб'єктів господарювання: не узгоджено ключові поняття, фактори впливу на організацію бухгалтерського обліку підприємств лакофарбової промисловості.

Встановлено, що терміни "витрати" та "затрати" в наукових працях найчастіше вживаються як синоніми. Враховуючи, що в ринкових умовах господарювання правильна інтерпретація цих понять спрямована на достовірне визначення окремих показників господарської діяльності підприємства, необхідним є розмежування вказаних термінів. Виходячи з того, що в економічній теорії загальноприйнятим є визначення операційного процесу за схемою: гроші -перетворення грошей у ресурси діяльності - об'єднання ресурсів (перетворення ресурсів діяльності у продукт праці) - перетворення продукту праці в гроші, обґрунтовано, що процес господарювання пов'язаний з такими об'єктами бухгалтерського обліку, як "витрати - затрати - доходи".

Під затратами слід розуміти грошовий вираз використаних на виробництво продукції (робіт, послуг) матеріальних, трудових і грошових ресурсів у ході виробничого циклу незалежно від того, припадають вони на готову продукцію чи на незавершене виробництво. Відповідно, під витратами розуміється витрачання грошових коштів на придбання ресурсів для забезпечення процесу виробництва.

Вивчення підходів науковців до питання класифікації затрат протягом тривалого періоду дозволило, не зважаючи на приділення значної уваги в наукових працях даному питанню, встановити відсутність єдиної класифікації затрат, яка б забезпечила уявлення про взаємозв'язки її елементів, точну та деталізовану інформацію про затрати задля підвищення ефективності управління господарською діяльністю підприємства. З метою забезпечення достовірності показників бухгалтерської звітності підприємств лакофарбової промисловості для задоволення інформаційних потреб її різних груп користувачів та визначення собівартості продукції запропоновано затрати класифікувати за такими ознаками: 1) для представлення інформації у фінансовій звітності: за місцями виникнення затрат; за видами затрат; залежно від обсягу виробництва; за способом віднесення на собівартість;   залежно  від  періоду  виникнення;   2) для  забезпечення потребуправління, проведення економічного аналізу та здійснення контролю: за компонентами; за ступенем впливу на загальну суму затрат.

Запропонована класифікація дозволяє деталізувати інформацію про затрати в бухгалтерській звітності підприємств лакофарбової промисловості, а отже, підвищити ефективність використання її показників для потреб управління.

Хімічна та нафтохімічна промисловість займає значне місце в промисловій діяльності Черкаської області та об'єднує підприємства двох основних видів діяльності: хімічне виробництво, виробництво гумових і пластмасових виробів. Лакофарбова промисловість є складовою частиною хімічної промисловості, яка має відповідні особливості організаційного та технологічного характеру.

Динаміку обсягів виробництва лакофарбової продукції підприємствами Черкаської області протягом періоду 2003-2008 рр. наведено на рис. 1.

Рис. 1. Динаміка обсягів виробництва лакофарбової продукції в Черкаській області протягом 2003-2008 рр.

Згідно з даними рис. 1 обсяги виробництва лакофарбової продукції в Черкаській області в 2004 р. зменшились порівняно з 2003 р. на 1418 тон, що склало 28,9 %. Однак протягом 2005-2007 рр. спостерігається тенденція до зростання обсягів виробництва, зокрема: в 2005 р. - на 1268 тон (або 36,3 %), у 2006 р. - на 1026 тон (або 21,5 %), у 2007р. - на 1666 тон (або 28,8 %). У 2008 р. обсяги виробництва зменшились на 643 тони, що склало 8,6 %.

Для розробки оптимальної облікової політики підприємств лакофарбової промисловості повинні враховуватися організаційні та технологічні фактори, обумовлені галузевою специфікою. Організаційні та технологічні фактори, що впливають на організацію та ведення бухгалтерського обліку затрат на підприємствах лакофарбової промисловості наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Фактори впливу на організацію та ведення бухгалтерського обліку затрат підприємств лакофарбової промисловості

Фактори                                      Вплив на бухгалтерський облік

Організаційні:

- хімічна промисловість, лакофарбова галузь

- виробництво однорідних продуктів -лаків, фарб

- цехова структура виробництва

- крупносерійний тип виробництва

- організація аналітичного обліку затрат основної діяльності за місцями їх виникнення (виробничі цехи) з урахуванням об'єктів обліку затрат (напівфабрикати власного виробництва та готова продукція), руху сировини, напівфабрикатів і продукції

- розробка форм внутрішньої звітності відповідно до виробничої структури підприємства

Технологічні:

- характер виробництва - переробне

- періодичний технологічний процес

- органічні технологічні операції

- організація виробництва за переділами

- виокремлення готової продукції та напівфабрикатів

- вибір попередільного методу обліку затрат відповідно до етапів виробництва з виготовлення напівфабрикатів і готової продукції

- виділення напівфабрикатів власного виробництва окремою статтею в калькуляції

- калькулювання собівартості напівфабрикатів власного виробництва та готової продукції

Врахування перерахованих факторів на рівні облікової політики підприємства сприяє формуванню достовірної бухгалтерської інформації про затрати підприємств задля їх подальшого оперативного економічного аналізу та дієвого контролю.

У другому розділі "Організація та методика обліку затрат основної діяльності" досліджено питання організації бухгалтерського обліку затрат основної діяльності; процедури їх групування за статтями калькуляції, методики облікового відображення затрат основної діяльності на підприємствах лакофарбової промисловості, порядку вибору методів обліку затрат основної діяльності для потреб управління.

Недостатня теоретична розробка викладених питань ускладнює організацію і ведення бухгалтерського обліку затрат основної діяльності підприємств, а також подальше проведення їх економічного аналізу, що в комплексі знижує якість виконання бухгалтерським обліком поставлених перед ним завдань.

Основними завданнями організації бухгалтерського обліку затрат основної діяльності підприємств лакофарбової промисловості є: забезпечення достовірності визнання та оцінки затрат, формування показників бухгалтерської звітності, які сприяють проведенню економічного аналізу для визначення напрямів оптимізації затрат, здійсненню контролю їх величини в процесах постачання, виробництва та реалізації, нормуванню затрат за статтями калькуляції. Виконання окреслених завдань дозволяє визначити складові організації бухгалтерського обліку затрат основної діяльності (рис. 2).

Завдання організації бухгалтерського обліку затрат

-:-:-:-*--

Облікова політика підприємства лакофарбової промисловості

Бухгалтерський фінансовий облік

І

Організація обліку затрат за економічними елементами

Бухгалтерський управлінський облік

І

Організація обліку затрат за статтями калькуляції

_і_

Визнання та

оцінка затрат

_і_

Групування

затрат

_і_

Складання форм звітності

_ї_

Забезпечення прийняття правлінських рішень щодо затрат з| урахуванням умов ринкової кон'юнктури

Метод калькулювання собівартості напівфабрикатів і готової продукції

Визначення місць виникнення та об'єктів обліку затрат

_ї_

Удосконалення системи обліку затрат та калькулювання собівартості продукції

І

Удосконалення економічного аналізу та контролю затрат

Рис. 2. Складові організації бухгалтерського обліку затрат підприємства

лакофарбової промисловості

Представлені елементи організації бухгалтерського обліку сприяють прийняттю управлінських рішень щодо поведінки затрат залежно від умов ринкової кон'юнктури, удосконаленню калькулювання, контролю й аналізу затрат за кожним окремим видом продукції.

Вивчення облікової політики підприємств лакофарбової промисловості Черкаської області показало, що на підприємствах застосовується попередільний метод калькулювання собівартості напівфабрикатним способом. З метою забезпечення дієвого контролю за виробничими затратами в процесі виробництва лакофарбової продукції виникає необхідність застосування нормативного методу калькулювання. Це дозволило обґрунтувати доцільність використання нормативно-попередільного методу обліку затрат основної діяльності підприємств лакофарбової промисловості і калькулювання собівартості продукції напівфабрикатним способом (рис. 3).

Впровадження такого порядку до облікової політики підприємств лакофарбової промисловості сприяло розробці шляхів усунення виявлених непродуктивних затрат і причин негативних відхилень за рахунок підвищення достовірності бухгалтерської інформації про затрати, оперативного та результативного проведення їх економічного аналізу, забезпечення дієвого контролю на підставі обліку затрат за переділами згідно з чинними нормами та обліку відхилень від встановлених норм.

І переділ: виробництво напівфабрикатів -напівфабрикатних лаків

ІІ переділ: виробництво готової продукції - емалей, фарб, ґрунтовок

І

_ї_

Документування затрат

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Я П Пастернак - Бухгалтерський облік та аналіз затрат основної діяльності організація і методика