А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

Вісник Донецького національного університету

Серія В. Економіка і право

ЗМІСТ

Актуальні проблеми управління людськими ресурсами і маркетингу

Баєв   К . А .,   Баєва   О . В . Критерії ефективного використання матеріальних ресурсів і резервів 10

Балтачеєва Н . А ., Ганіч Л . В . Механізм управління трудовим потенціалом: методологічний аспект 13 Бєлявцев    М . І .,    Беспята    М . М .   Управління складською системою торговельних підприємств будівельного

профілю Донецького регіону 16 Борданова    Л . С .   Соціально-економічні аспекти взаємодії молодіжного ринку праці та ринку освітніх послуг на

регіональному рівні 20

Бунтовський   С . Ю .,   Єськов   А . Л . Мотивація технічного персоналу підприємств до інноваційної діяльності 23

Григорук   П . М . Роль та складові інформаційної технології в процесі прийняття маркетингових рішень 26

Гриценко С . І . Розвиток логістичної інфраструктури в Україні 30 Дороніна   О . А .,   Доможилкіна   І . В . Система розвитку персоналу - пріоритет кадрової політики банківської

установи 34

Дяків   О .   П .,   Слівінська   Н .   М . Портфоліо як метод самопрезентації студента на ринку праці 38

Єлісєєва   Н . А . Управління плинністю кадрів в системі кадрового планування 40

Зарецька Є . В . Розвиток соціального страхування в Україні 43 Збрицька   Т . П .,   Савченко   Г . О .,   Макарчев   О . О . Модернізація професійного розвитку персоналу у

банках 47

Какодєй   А . О . Методи маркетингового управління екологічними ризиками 51

Калиниченко М . П . Методологічні проблеми стратегічного маркетингу 56 Кендюхов     О . В .,     Боєнко     О . Ю .    Управління марочними активами в системі маркетингової діяльності

підприємства 61

Клименкова О . В .Сучасні тенденції у розвитку людського капіталу 64 Костишина    Т . А .,    Бенях    В . В .   Моделі формування конкурентоспроможної оплати праці на підприємствах

різних галузей споживчої кооперації України 68

Кошелева Є . Г . Корпоративна соціальна відповідальність:поняття і класифікація 73 Ланська   С . П .,   Шатоха   О . Ю . Розвиток персоналу на безперервній основі як складова стратегічного управління

людськими ресурсами 77

Ларичева   Г . В . Методика оцінки ефективності системипрофесійної підготовки в Україну 80

Лосікова   О . О . Адаптація моделей мотивації персоналу до організаційної культури морського порту 84

Лук ' янченко Н . Д . Оцінка динаміки безробіття на регіональному ринку праці 87 Любохинець    Л . С .   Проблема нагромадження людського капіталу в економіко-математичних моделях економічного

зростання 91

Маковська   Н . В . Практика використання зовнішнього і внутрішнього найму 96

Марценюк   О .   В . Моніторинг соціальної безпеки в рамках людського розвитку 98

Муромець Н . Є . Вплив структурного дисбалансу національного ринку праці на рух трудових потоків 100 Никифоренко   В . Г . Прогнозування людського потенціалу регіону на засадах системної динаміки показників розвитку

людських ресурсів 106

Новак І . М . Захист заробітної плати у випадку неплатоспроможності роботодавця 112 Омельченко    В . Я .,    Омельченко    Г . П .   Розвиток системи інформаційної безпеки на ринку електронної

логістики 114 Панченко    І . В .,    Шаповалова    О . В .   Використання економічної діагностики привизначенні параметрів

системи стимулювання персоналу 118

Подольський Р . Ю . Логістична система управління поданням документів у період вступної кампанії до ВНЗ України 122 Полянська    Я . Л .,     Бібікова    В . В .    Оцінка формування трудового потенціалу України з урахуванням

компетентнісного підходу 126

Прозорова І . В ., Шестопалова Л . В . Нові рішення в маркетингових комунікаціях 131 Рибалко   В . М .    Використання реперних значень в аналізі рівня зайнятості та рівня безробіття (на прикладі Донецького

регіону) 134

Ровенська   В . В . Дослідження методів підготовки та оцінювання трудового потенціалу на підприємствах 138

Саєнко   О . О . Аналіз попиту на освітні послуги ВНЗ IV рівня акредитації 141

Соколов   Д . Є . Удосконалення системи соціального партнерства в Україні: можливості використання зарубіжного досвіду 146

Федорченко   А . В . Маркетинг у сучасних теоріях фірми 150

Філахтова   Т . В . Ретроспективи поняття «гідна праця» 154

Хромов   М . І . Сучасний стан та проблеми розвитку людського капіталу Донецької області 157

Черноіванова   О . Г . Особливості економічної активності та зайнятості молоді на ринку праці Донецької області 162

Шаульська   Л . В .,   Севрюкова   С . В . Демографічні чинники формування людського капіталу 165

Шафалюк   О . К . Системні підходи у маркетингових дослідженнях і стратегічному прогнозуванні розвитку ринків 169

Шевченко Г . М . Східний вектор інтеграції України в сучасних світогосподарських трансформаціях 173 Шилець    О . С .   Конкурентоспроможність людських ресурсів в системі соціально-трудових відносин в умовах глобальної

кризи 176

Якимова   Н . С . Дослідження сучасного стану профорієнтаційної роботи серед молоді Донецької області 179

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ ЗАСНОВАНИЙ У 1997 РОЦІ

Спецвипуск, том 1, 2011

Тенденції розвитку теорії та практики менеджменту

Анісімов   А . Є . Детермінанти формування інноваційної складової соціально-економічного розвитку держави та її регіонів 184

Беганська   І . Ю . Управління процесом безперервної освіти в контексті забезпечення глобальної інформаційної безпеки 187

Безгін   К . С .,   Гришина   І . В . Аналіз основних концепцій управління змінами в організації 190

Бичков   О . О . Інституційні аспекти регулювання розвитку підприємства 194

Боднарук   О . В . Впровадження грейдування як інноваційного підходу в розвитку нових систем оплати праці 197

Борисова   С . Є . Заходи державного регулювання по виходу з кризи національних економічних систем 200

Денисенко   І . А . Теоретичні основи інвестиційної привабливості аграрних підприємств 203

Денисова   К . Ю . Сучасні тенденції глобальних трансформацій: глобалізація й транснаціоналізація 206

Іваненко   Л . М . Маркетинговий менеджмент клієнтів: оцінка ефективності 209

Каленюк   І . С .,   Гонта   О . І . Перспективи утворення транскордонних консорціумів університетів 213

Кравець   О . О . Концепція ринкового механізму управління якістю навколишнього середовища 218

Кравченко В . О . Організаційна культура як складова розвитку персоналу 222 Леонова   Г . Д .,   Жогова   И . В .,   Зайцева   А . М . Маркетингові принципи вибору системи обслуговування

споживачів 226

Лісогор   Л . С . Поліпшення якості трудового життя як напрям удосконалення процесу управління людськими ресурсами 229

Мартякова   О . В . Соціально-економічний розвиток і інструменти партнерських відносин 233

Матвіїв   М . Тенденції розвитку ринку послуг в Україні 238

Медведкін   Т . С . Транснаціональний трансфер знань в умовах глобалізаційних зрушень 245

Медведкіна   Є . О . Концепція й морфологія національної економічної системи та її регулювання 249

Мокій   А . І .,   Щурко   У . В . Духовні чинники соціально-економічного розвитку в умовах викликів глобалізації 252

Навка   П . І . Концепція регулювання та розвитку сфери фізичної культури та спорту в ринкових умовах 256

Нікітіна М . Г . Перспективи гнучкої інтеграції 260 Прокопенко   О . В .,    Криворучко   Л . Б .  Контролінг процесу розрахунків підприємства в іноземній валюті:

доцільність впровадження 262

Ситник   Н . І . Світоглядні засади креативної організаційної культури 265

Стреліна   О . М . Теоретичні основи управління проектами на сучасному підприємстві 269

Ситник   Л . С .,   Фірсов   А . Вплив податкової реформи в Україні на фінансовий стан металургійного підприємства 273

Черніченко   Г . О . Актуальність екологічної складової програм підготовки фахівців з економічних напрямів 277

Шульгіна   Л . М .,   Мельничук   В . М . Структура споживчої цінності товарів та шляхи її формування 279

Проблеми і перспективи розвитку підприємств в сучасних економічних умовах

Ахновська   І . О . Концепції управління затратами підприємства 284

Бандура   М . В . Кризові дисбаланси та стратегічні детермінанти розвитку машинобудівних підприємств України 288

Бичкова   О . В . Основні положення системно-функціональної теорії мотивації труда персоналу 292

Важинська   В . В . Удосконалення маркетингової стратегії управління персоналом на підприємстві. 295

Воробйов В . М ., Матюніна М . В . Результативність управління в інтегрованих корпоративних організаціях 298 Гончар     О .     І .    Формування механізму управління трудовим  потенціалом як складової економічного потенціалу

підприємства 302

Гук   О . В .,   Бояринова   К . О . Управління економічним ризиком підприємства 306

Долгий А . О . Автоматизовані системи в регулюванні залізничного транспорту України 309 Домашенко    М . Д .    Формування показника комплексної оцінки рівня економічної безпеки зовнішньоекономічної

діяльності машинобудівних підприємств 312

Захаров   В . Я . Соціально-економічні проблеми реструктуризація підприємства 314

Калашников   А . А .,   Суюнчев   Е . У .Поняття і фактори фінансової стійкості комерційного банку 317

Ло зюк   В . Н . Методичний підхід оптимізації асортиментного портфеля торгівельного підприємства 322

Орлов П . А . Проблеми підвищення соціальної відповідальності маркетингу в Україні 325 Пилипчук   В . П .,   Бобрицька   Н . Д . Маркетинг регіонів в процесі територіальної структуризації української

економіки 327

Поляков Є . В . Підходи до визначення та компенсації морального збитку 331 Рассуждай     Е . Я .    Теоретико-методологічні   засади   інституційного   забезпечення   капіталізації вуглевидобувних

підприємств 335

Ревенко С . А . Перспективи участі України в регіональних інтеграційних процесах 339 Рудницьий    А . О .   Діагностика й оптимізація взаємозв'язку конкурентоздатності, економічної безпеки й відкритості

економіки 342 Селіванова    Ю . В .   Проблемні аспекти методології бізнес-планування як головного орієнтиру стратегічного розвитку

підприємства 346

Сисой   Ю . В . Механізм управління платоспроможністю підприємства 351

Таранич А . В . Кластери підприємств як стратегія їх міжгалузевої регіональної інтеграції 355 Ткаченко    А . М .,    Дмитренко    О . П .   Інноваційні підходи до відображення виробничих показників ВАТ

"Запоріжсталь" згідно теорії великих хвиль Кондратьєва 358

Тодоров   Т . І . Аналіз етничної структури населення в Болгарії 361

Франчук В . І . Служба економічної безпеки акціонерного товариства як структурний підрозділ та суб'єкт безпеки 364 Чернікова    Я . В .   Механізм формування ринкової ціни на продукцію гірничодобувних підприємств з урахуванням

особливостей вугільного ринку України 367

Щетініна   О . К .,   Палагута   К . О . Проблеми оцінки інтелектуального капіталу підприємства 370

Щетинська   Я . В . Сутність процесу соціалізації та соціальної економіки 373

ВеСТНИК НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Донецкого ОСНОВАН В 1997 ГОДУ

национального университета

Серия В. Экономика и право Спецвыпуск, том 1, 2011

СОДЕРЖАНИЕ

Актуальные проблемы управления человеческими ресурсами и маркетинга

Баев   К . А .,   Баєва   О . В . Критерии эффективного использования материальных ресурсов и резервов 1O

Балтачеева Н . А ., Ганич Л . В . Механизм управления трудовым потенциалом: методологический аспект 13 Белявцев    М . И .,    Беспятая    М . М .    Управление складской системой торговых предприятий строительного

профиля Донецкого региона 1б Борданова    Л . С .   Социально-экономические аспекты взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг на

региональном уровне 2O Бунтовский     С . Ю .,     Еськов     А . Л .    Мотивация  технического   персонала  предприятий  к инновационной

деятельности 23

Григорук   П . М . Роль и компоненты информационной технологии в процессе принятия маркетинговых решений 2б

Гриценко С . И . Развитие логистической инфраструктуры в Украине 3O Доронина    О . А .,     Доможилкина    И . В .    Система развития персонала - приоритет кадровой политики

банковского учреждения 34

Дякив   О . П .,   Сливинская   Н . Н . Портфолио как метод самопрезентации студента на рынке труда 38

Елисеева   Н . А . Управление текучестью кадров в системе кадрового планирования 4O

Зарецкая Е . В . Развитие социального страхования в Украине 43 Збрицкая    Т . П .,    Савченко    Г . А .,    Макарчев    А . А .    Модернизация профессионального развития

персонала в банках 47

Какодей   А . А . Методы маркетингового управления экологическими рисками 51

Калиниченко М . П . Методологические проблемы стратегического маркетинга 5б Кендюхов    А . В .,    Боенко    Е . Ю .   Управления марочными активами в системе маркетинговой деятельности

предприятия б1

Клименкова О . В . Современные тенденции в развитии человеческого капитала б4 Костышына    Т . А .,    Бенях    В . В .   Модели формирования конкурентоспособной оплаты труда на предприятиях

разных отраслей потребительской кооперации Украины б8

Кошелева Е . Г . Корпоративная социальная ответственность: понятие и классификация 73 Ланская    С . П .,    Шатоха    О . Ю .   Развитие персонала на непрерывной основе как составляющая стратегического

управления человеческими ресурсами 77

Ларичева   А . В . Методика оценки эффективности системы профессиональной подготовки в Украине 8O

Лосикова   Е . А . Адаптация моделей мотивации персонала к организованной культуры морского порта 84

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89 


Похожие статьи

А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками