Автор неизвестен - Бібліографічне оформлення наукової роботи - страница 1

Страницы:
1  2 

Бібліографічне оформлення наукової роботи

2012

Список літератури

Вивчення літератури і складання бібліографічного списку джерел - важлива частина процесу написання наукової

роботи

Список складається з сукупності бібліографічних записів, що включають описи використаних або цитованих документів

Список літератури дозволяє визначити джерелознавську базу дослідження і скласти уявлення про наукові позиції автора

Список розміщується після основного тексту роботи

Кожен бібліографічний запис в списку отримує порядковий номер і починається з червоного рядка

\Список літератури

Існують різні способи угрупування документів в

бібліографічних списках:

алфавітний-у загальному алфавіті прізвищ авторів і назв документів

нумераційний - в порядку посилання на документи в основному тексті роботи (рекомендується ВАК України)

систематичний- по окремих галузях знання, питаннях і темах в їх логічній підпорядкованості

хронологічний - у хронології публікації документів або хронології подій

по розділах роботи - у алфавітному або хронологічному порядку

по видах джерел - офіційні документи, наукова література,

довідники і так далі

Бібліографічний опис документів

З метою правильного оформлення списку літератури необхідно знати правила бібліографічного опису документів

Бібліографічний опис - сукупність бібліографічних відомостей про документ, його складову частину або групу документів, приведених за певними правилами і необхідних і достатніх для загальної характеристики і ідентифікації документа

Джерелом бібліографічних відомостей є документ в цілому і

насамперед його титульний лист, а при його відсутності -обкладинка

До бібліографічного опису пред'являється ряд вимог: точність,

повнота, одноманітність

Надійність і достовірність бібліографічної інформації досягається за рахунок уніфікації і стандартизації приведення основних відомостей про документ

\

Стандарти, що регламентують складання бібліографічного запису

ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання

ДСТУ 3582-97 Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила

ГОСТ 7.12-93 Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила

ГОСТ 7.11-78 Сокращение слов словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описанииСтруктура бібліографічного запису

Заголовок опису (прізвище автора)

Бібліографічний опис (БО) - основна частина бібліографічного запису

Класифікаційні індекси

Предметні рубрики

Реферат, анотація

Шифр зберігання

Інші елементиСтруктура бібліографічного опису

Бібліографічний опис (БО) документа складається з фрагментів (областей опису), що приводяться в певній послідовності, містять зведення про конкретну ознаку видання, статті, патенту, електронного ресурсу. Кожна область опису відділяється умовним розділовим знаком

Загальна схема бібліографічного опису документа в цілому:

Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности. - Сведения об издании. - Место издания : Издательство, Дата издания. - Объем. - (Основное заглавие серии; номер выпуска серии).

Загальна схема бібліографічного опису складової частини документа:

Сведения о составной части издания // Сведения об издании, в котором помещена составная частьСтруктура і состав БО документа в цілому

Желібо Є. П. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / Є. П. Желібо, Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний ; за ред. Є. П. Желібо. - 6-те вид. - К. : Каравела, 2009. - 342 с.

Основное

заглавие : сведения относящиеся к заглавию

\

/ Первые сведения об ответственности ; последующие сведения

Сведения

об издании

Место

издания :

Издательство, дата издания

Объем

Область заглавия и сведений об ответственности

Область

издания

Область

выходных данных

Область специфических сведений

Область

физ. характерис тики

\Структура і состав БО складової частини документа (аналітичний БО)

/

Капустник В. А. Показники обміну сполучної тканини у хворих на вібраційну хворобу з супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень / В. А. Капустник, О. Л. Архіпкіна // Медицина сьогодні і завтра. - 2009. -N 2. - С. 64-68.

Сведения о

// Сведения об

. - Сведения о

составной части

идентифицирующем

местоположении

документа (название

 

составной части в

 

документе

документе

статьи, сведения об

(название журнала)

(год, том, номер,

ответственности)

 

страницы)

\Приклади бібліографічного опису документів<

Приклади бібліографічного опису

Книги

Одного автора

Голованов С. О. Всесвітня історія : навчальний посібник для студентів вузів / С. О. Голованов. - 2-ге вид. - К. : Каравела, 2009. - 295 с. - (Вища освіта в Україні).

Двох авторів

Лісовий В. М. Історія охорони здоров'я в Харкові : навчальний посібник / В. М. Лісовий, І. Ю. Робак ; МОЗ України, Харк. нац. мед. ун-т. -Х. : ХНМУ, 2008. - 178 с.

Козько В. М. Особливості медсестринського процесу в інфектології. Сестринське спостереження за хворим : навч.-метод. посібник / В. М. Козько, Т. Г. Парафейник, Н. Ф. Меркулова ; МОЗ України, Харк. держ. мед. ун-т, Харк. базовий мед. коледж № 1. - Х., 2007. - 91 с.

Трьох авторів

\Книги

Чотирьох авторів

Гігієнічна   характеристика    виробничого   середовища та

трудового процесу : навчальний посібник для студ. мед. вузів та

лікарів-інтернів / М. П. Воронцов, М. В. Кривоносов, В. О.

Коробчанський , І . С. Кратенко ; МОЗ України , Харк. держ. мед. ун-т.

- Х. : ТО Ексклюзив, 2002. - 180 с.

П яти і більше авторів

Перинатологія : посібник для акушерів, неонатологів та сімейних лікарів / Б. М. Венцковський, Я. М. Вітовський, Н. І. Волошина [та ін.] ; відп. ред. Ю. Г. Антіпкін [та ін.]. - Кіровоград : Поліум, 2007. -567 с.

Перекладені видання

Фаллер Д. М. Молекулярная биология клетки : пер. с англ. / Д. М. Фаллер, Д. Шилде. - М. : Бином-Пресс, 2003. - 272 с.

Протоколи для вагітностей високого ризику / ред. : Д. Т. Квінан,

Д. С. Хоббінс, К. У. Спонг ; пер. з англ. Т. В. Кончаківської. - К. :

Фенікс, 2009. - 770 с.

\Багатотомні видання

Зведений опис

Возіанова Ж. І. Інфекційні паразитарні хвороби : навч. посібник / Ж. І. Возіанова. - 2-ге вид. - К. : Здоров'я, 2002. 3 т.

Окремий том

Возіанова Ж. І. Інфекційні паразитарні хвороби. У 3 т. : навч. посібник / Ж. І. Возіанова. - 2-ге вид. - К. : Здоров'я, 2002. -Т. 2. -638 с.Збірки наукових праць, матеріалів конференцій

/ /

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології: збірник наукових праць. Випуск 13 / голов. ред. В. Г. Бебешко- К. : Наук. центр радіаційн. медицини АМН України, 2007. - 358 c.

Сучасні проблеми діагностики, лікування та профілактики артеріальної гіпертензії: матеріали наук.-практ. конф., 26 березня 2009 р. / МОН України, МОЗ України, Ін-т терапії ім. Л. Т. Малої АМН України, Харк. нац. мед. ун-т ; ред. рада : О. Я. Бабак [та ін]. -Х., 2009. -118 с.

Експериментальна та клінічна ендокринологія : Фундаментальні та прикладні питання (П'яті Данилевські читання) : Матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 9-10 лютого 2006 р. / Харк. держ. мед. ун-т. - Х., 2006. - 109 с.Дисертації і автореферати

Сірик В. О. Зміна імунного статусу, функціональної активності ендотелію і тромбоцитів у хворих на артеріальну гіпертензію та їх корекція : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / В. О. Сірик ; Харк. нац. мед. ун-т. -Х., 2009. -212 с.

Дубей Л. Я. Особливості розвитку вторинного імунодефіциту та його діагностика при гострій лімфобластній лейкемії у дітей : дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.10 / Л. Я. Дубей ; Ін-т патології крові та трансфузійної медицини. - Львів, 2008. - 283 с.

Захаров О. Г. Вміст стабільних метаболітів оксиду азоту та ремоделювання лівого шлуночка серця при нефрогенній гіпертензії : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / О. Г. Захаров; Харк. держ. мед. ун-т. -Х., 2005. -20 с.

\Законодавчі і нормативні документи

Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 06.04. 2000 р. № 1645-III (із зм. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. -2006. - № 22. - С. 344-352.

Про лікарські засоби: Закон України від 04.04.1996 р. N 123/96-ВР (із зм. і доп.) / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парламентське вид-во, 1997. - 24 с. - (Закони України).

Медична статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько ; М-во охорони здоров'я України, Голов. упр. охорони здоров'я та мед. забезп. м. Києва, Київ. міськ. наук. інформ.-аналіт. центр мед. статистики. - К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. - 459 с. : табл. - (Нормативні директивні правові документи).

ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки i техніки. Структура i правила оформлення. - Введ. 23.02.95. - К.: Держстандарт України,

2005. - 38 с. - (Держ. стандарти України ).

\Патентнідокументи

Пат. 81883 Україна, МПК С 21N 5/02. Поживне середовище для культивування стовбурових клітин / А. А. Сколожабський, В. М. Лісовий. - № 200703097; заявл. 23.03.07; опубл. 11.02.08, Бюл. № 3.

Пат. 2179027 Российская Федерация, МПК А 61К 35/14. Гематоген / О. И. Кочерга. - 20000131551/14; заявл. 18.12.00; опубл. 10.02.02, Бюл. № 5.

або

Поживне середовище для культивування стовбурових клітин :

пат. 81883 Україна : МПК С 21N 5/02 / А. А. Сколожабський, В. М. Лісовий. - № 200703097; заявл. 23.03.07; опубл. 11.02.08,

Бюл. № 3.

Гематоген : пат. 2179027 Российская Федерация : МПК А 61К 35/14 / О. И. Кочерга. - 20000131551/14; заявл. 18.12.00; опубл. 10.02.02, Бюл. № 5.

\Інформаційні листи

Удосконалення місцевого лікування хронічного герпетичного стоматиту (Herpes labialis): інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я № 141-2010 / 1.1. Соколова, О.Г. Денисова ; ХНМУ, Укрмедпатентінформ. - К. : Укрмедпатентінформ, 2010. - 4 с.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа