І Вигівська - Бухгалтерський облік діяльності підприємств в умовах ризику організація та методика - страница 1

Страницы:
1  2  3 

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВИГІВСЬКА ІРИНА МИКОЛАЇВНА

УДК 657.442

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИЗИКУ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА

Спеціальність 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Житомир - 2010

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі бухгалтерського обліку і контролю в Житомирському державному технологічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник   кандидат економічних наук, доцент

Бутинець Тетяна Анатоліївна,

Житомирський державний технологічний університет, докторант кафедри бухгалтерського обліку і контролю

Офіційні опоненти:   доктор економічних наук, доцент

Корінько Микола Данилович,

Державна академія статистики,

обліку та аудиту Держкомстату України,

професор кафедри бухгалтерського обліку

кандидат економічних наук, доцент Дячек Світлана Михайлівна,

Житомирський державний технологічний університет, доцент кафедри фінансів

Захист відбудеться "17" березня 2010 р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 14.052.01 у Житомирському державному технологічному університеті за адресою: 10005, м. Житомир, вул. Черняховського, 103, ауд. 233.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Житомирського державного технологічного університету за адресою: 10005, м. Житомир, вул. Черняховського, 103.

Автореферат розісланий "08" лютого 2010 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

О.В. Олійник

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Діяльність підприємства в умовах формування та розвитку ринкових відносин здійснюється під впливом факторів невизначеності та зумовленого нею ризику, що призводить до виникнення відхилень фактичних результатів від запланованих. Ризик існує об'єктивно, а його неврахування може призвести до негативних наслідків, які полягають у зниженні доходів, зростанні витрат і, відповідно, у зниженні рентабельності. Особливої актуальності набуває врахування ризику в управлінні господарською діяльністю в умовах динамічного розвитку економічних відносин, коли за жорстких умов конкуренції невизначеність є тим фактором, який вимагає впровадження нових методів управління та їх належного забезпечення.

Важливу роль в управлінні діяльністю підприємства в умовах ризику відіграє бухгалтерський облік як інструмент мінімізації (нейтралізації) ймовірних наслідків господарських ризиків шляхом створення для керівництва відповідного інформаційного забезпечення на всіх етапах процесу управління. Відсутність організаційно-методичних підходів до бухгалтерського обліку господарської діяльності в умовах ризику призводить до зниження ефективності управлінських рішень та у кінцевому результаті може призвести до припинення діяльності підприємств. Розробка організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку господарської діяльності в умовах ризику дозволить врахувати ризики у процесі прийняття рішень і сприятиме впровадженню заходів, спрямованих на запобігання, мінімізацію або компенсацію їх ймовірних наслідків.

Вагомий внесок у формування теоретичних та організаційно-методичних аспектів бухгалтерського обліку, аналізу й контролю діяльності підприємств в умовах ризику здійснили вітчизняні вчені: І. А. Бланк, В.П. Бондар, Ф.Ф. Бутинець, Г.Л. Вербицька, В.В. Вітлінський, С.М. Дячек, М. Жильберт, Л.М. Кіндрацька, Г.Г. Кірейцев,  М.С. Клапкін,  М.Д. Корінько,  В.Г. Лопатовський,  В.В. Лук'янова,

H. М. Малюга,   Б.М. Мізюк,   Я.С. Наконечний,   Л.О. Примостка,   Н.С. Скопенко,

B. А. Смоляк,   Є.С. Стоянов,   О.І. Ястремський;   російські   вчені:   А.П. Альгін,

I. Т. Балабанов, С.М. Бичкова, В.С. Золотарьов, Л.Н. Растамханова, Н.Н. Селезньова, Я.В. Соколов, А.Є. Шевелев, А. Д. Шеремет; вчені інших зарубіжних країн: Л.Ф. Догіль (Республіка Білорусь), М.Р. Леман (M.R. Lehmann), Н. Луман (N. Luhmann) (Німеччина), М. Михайлова, І.Н. Чехларов, С. Чолаков (Республіка Болгарія), А. Карманська (A. Karmanska), Т. Качмарек (T. Kaczmarek), Г. Кламецка-Рошковська (G. Klamecka-Roszkowska), П. Єдинак (P. Jedynak), Й. Течке (J. Teczke),

C. Виціслік (S. Wycislik) (Польща), Дамодаран Асват (Aswath Damodaran), Ф. Найт (F. Knight), М.С. Браун (M.S. Brown), А. Гіденс (A. Giddens), Д.Н. Чорефес (Dimitris N. Chorafas), М. Доблер (М. Dobler), І. Комб-Тюелан (E. Combes-Thuelin), С. Еннерон (S. Henneron), П. Турон (P. Touron), Ф.М. Лінслей (P.M. Linsley), Н. Рішер (N. Rescher).

Дослідження комплексу питань з бухгалтерського обліку діяльності підприємств в умовах ризику українськими дослідниками не проводилися. Окремі питання оцінки та облікового відображення ризиків діяльності суб'єктів господарювання піднімалися в дисертаціях українських науковців, зокрема: О.В. Небильцовою, О.В. Мінаковим, Г.П. Стадником, О.В. Амеліною; російськими - В.А. Черновою, В.А. Точиловою, О.В. Шевелевою, І.М. Агєєвим, А.Ш. Джангетовим, О.Р. Антишевою, Н.А. Гориславець, О.Д. Дмитриченко, А.С. Толстовою.

Враховуючи результати та не применшуючи значення проведених досліджень, в роботі акцентовано увагу на проблемних питаннях, які не знайшли свого вирішення, зокрема: формування понятійного апарату щодо ризиків у системі бухгалтерського обліку; класифікація ризиків для можливості облікового відображення їх наслідків; методичні положення щодо облікового відображення та бухгалтерського контролю діяльності підприємств в умовах ризику; розкриття інформації про ризики діяльності підприємств у бухгалтерській звітності. Відсутність досліджень з проблемних питань організації та методики бухгалтерського обліку діяльності підприємств в умовах ризику, необхідність розробки науково-обґрунтованих рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку діяльності в умовах ризику з урахуванням напрацювань вітчизняних і зарубіжних вчених визначили актуальність та основні напрями дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Житомирського державного технологічного університету за темою № 317 "Професійна діяльність бухгалтера: організація, регулювання, ризики" (номер державної реєстрації 0107U001321). У межах наукової програми автором проведені дослідження, пов'язані з розробкою пропозицій з організації та методики бухгалтерського обліку діяльності підприємств в умовах ризику.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є наукове обґрунтування теоретико-методичних положень, а також розробка практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку діяльності підприємств в умовах ризику для запобігання виникнення та впливу її негативних наслідків на фінансовий стан підприємства та створення інформаційного забезпечення процесу управління ризиками господарської діяльності.

Для досягнення поставленої мети в роботі сформульовано наступні завдання:

- з'ясувати сутність поняття "ризик" в економічній науці для визначення підходів до його облікового розуміння;

- виявити складові ризику через дослідження еволюції теорії ризику та встановити її зв'язок з бухгалтерським обліком;

- проаналізувати існуючу практику бухгалтерського обліку наслідків господарських ризиків та обґрунтувати пропозиції з порядку їх визнання в обліку;

- систематизувати існуючі підходи до класифікації ризиків господарської діяльності;

- визначити організаційно-методичні підходи до оцінки та облікового відображення діяльності суб'єктів господарювання в умовах ризику;

- проаналізувати зміст бухгалтерської звітності щодо розкриття інформації про ризики діяльності суб'єкта господарювання у звітності;

- уточнити сутність та встановити причини виникнення професійних ризиків облікового персоналу та їх вплив на достовірність бухгалтерської інформації;

- визначити елементи організації бухгалтерського контролю діяльності підприємства в умовах ризику.

Об'єктом дослідження є господарська діяльність підприємств в умовах ризику та її облікове відображення.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних та організаційно-методичнихположень бухгалтерського обліку діяльності підприємств в умовах ризику.

Методи дослідження. У ході дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи пізнання. Для з' ясування та уточнення економічної сутності ризику, визначення його складових та удосконалення методичних підходів до оцінки й обліку діяльності в умовах ризику застосовано методи теоретичного узагальнення, причинно-наслідкового зв'язку, системного підходу, індукції, дедукції, аналогії, конкретизації, історичного та логічного аналізу, синтезу. Методи теоретичного узагальнення, порівняння та групування застосовано для розробки підходів до класифікації ризиків діяльності підприємств, застосування якої дозволяє вести облік їх наслідків. Для вивчення змістовного наповнення та встановлення рівня розкриття у фінансовій звітності відомостей про ризики діяльності підприємств та їх наслідки застосовано методи спостереження та групування. Застосування методу моделювання дозволило розробити алгоритмічну модель визнання ризику в бухгалтерському обліку та матрицю варіативності факторів впливу на професійні ризики облікових працівників для визначення їх ступеня.

Інформаційною базою дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань з економічної теорії, бухгалтерського обліку, контролю, аналізу, фінансового менеджменту, офіційні статистичні матеріали, фінансова та статистична звітність великих промислових підприємств України та Російської Федерації, матеріали науково-практичних конференцій, довідково-інформаційні видання, нормативно-правові акти, які регулюють питання бухгалтерського відображення діяльності підприємств в умовах ризику.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій з удосконалення організації та методики бухгалтерського обліку діяльності підприємств в умовах ризику, спрямованих на мінімізацію негативних наслідків ризиків та ефективне управління діяльністю суб'єкта господарювання. Основні положення наукової новизни полягають у наступному:

вперше:

- теоретично обґрунтовано трактування фактів господарської діяльності як об'єкта бухгалтерського обліку через складові ризику (подія, стан, умова невизначеності), виявлено наступні види фактів: ризик-причина (умовні активи, умовні зобов'язання), ризик-наслідок (активи, дебіторська заборгованість, резервний та додатковий капітал, резерви, зобов'язання, доходи, витрати, фінансові результати);

удосконалено:

- класифікацію ризиків діяльності підприємств для цілей бухгалтерського обліку (відносно суб'єкта господарювання, за сферами виникнення, характером і видами діяльності), застосування якої дозволяє визначити вплив наслідків ризику на результати діяльності підприємства та порядок їх відображення в бухгалтерському обліку;

- організаційно-методичні підходи до оцінки ймовірних наслідків ризику (визначено шкалу їх оцінки для визнання в обліку), що дозволило розробити методику облікового відображення господарських операцій, які здійснюються в умовах ризику, відповідно до методів управління ризиками діяльності;

- вимоги до змісту інформації про ймовірні наслідки ризиків діяльності у звітності: внутрішній (Звіт про умовні фінансові результати, Прогноз наслідків діяльності в умовах ризику) та зовнішній (фінансовій) звітності, що дозволяє задовольнити інформаційні потреби користувачів для управління ризиками;

- елементи організації бухгалтерського обліку в частині регулювання ступеня професійного ризику бухгалтера шляхом визначення порядку підбору облікового персоналу, страхування таких ризиків, закріплення професійної відповідальності у договорі, що дозволяє мінімізувати вплив наслідків ризику на достовірність бухгалтерської звітності та на результати діяльності суб'єкта господарювання;

набули подальшого розвитку:

- тлумачення поняття "ризик" для цілей бухгалтерського обліку як усвідомленої ймовірності виникнення негативних або позитивних наслідків діяльності, здійсненої в умовах впливу та змін зовнішніх і внутрішніх факторів господарювання та в результаті реалізації обраних управлінських рішень, які впливають на фінансовий стан підприємства, що дозволяє забезпечити єдиний підхід до облікового відображення діяльності підприємств в умовах ризику;

- трактування поняття "професійний ризик бухгалтера" (дії або бездіяльність працівників бухгалтерської служби, які провокують можливу небезпеку викривлення бухгалтерської інформації, викликану безгосподарністю та марнотратством, фальсифікацією звітності), що дозволило визначити причини виникнення професійних ризиків облікового персоналу (методичні і технічні помилки, порушення) та передбачити заходи з їх усунення та мінімізації;

- елементи організації бухгалтерського контролю діяльності підприємств в умовах ризику (визначено мету, завдання, об'єкти, етапи контролю, робочі документи), що забезпечує формування достовірної бухгалтерської інформації та підвищенню ефективності системи управління господарськими ризиками.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці рекомендацій з удосконалення порядку організації та методики бухгалтерського обліку господарської діяльності в умовах ризику. Основні теоретичні та прикладні розробки впроваджено в практичну діяльність:

- методика бухгалтерського обліку господарських операцій в умовах ризику, яка включає пропозиції щодо облікового відображення операцій, пов' язаних з мінімізацією ймовірних наслідків господарських ризиків, визначення податкових наслідків таких операцій, що сприяє забезпеченню збереження рівня фінансової стійкості та платоспроможності підприємства (ПП "Нове Поле", довідка № 12/256 від 12.09.2008 р.);

- пропозиції з відображення інформації про ризики господарської діяльності у внутрішній звітності (розроблено Звіт про умовні фінансові результати; Прогноз наслідків діяльності в умовах ризику, який містить причини виникнення ризику, оцінку ймовірних наслідків, методи управління, наявність джерел покриття наслідків ризику, їх вплив на діяльність підприємства) (ТОВ "Нива Експо", довідка № 333 від 05.02.2008 р.);

- методика бухгалтерського контролю діяльності підприємства в умовах ризику (визначено мету, завдання, об'єкти, етапи контролю, робочі документи), що сприяє встановленню обґрунтованості оцінки та правильності облікового відображенняймовірних наслідків ризику, доцільності застосування методів управління ризиками (Комунальне підприємство "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської Міської Ради, довідка №№ 176/2 від 30.10.2009 р.);

- пропозиції з удосконалення порядку підбору облікового персоналу шляхом проведення анкетування та розрахунку ступеня професійного ризику бухгалтера на основі матриці факторів впливу, удосконалення Положення про бухгалтерську службу та внутрішніх посадових інструкцій (ДП "Ружин-молоко", довідка № 382 від 23.10.2009 р.);

- уточнений зміст основних понять щодо трактування ризиків, підходів до їх класифікації, оцінки ступеня ризику в економічному аналізі, бухгалтерському обліку та аудиті, що використано в ході розробки навчальних програм і навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін "Економічний аналіз", "Звітність підприємства", "Аудит (основи)", "Фінансовий облік І" та "Фінансовий облік ІІ" в Житомирському державному технологічному університеті (довідка № 44-45/1300 від 06.11.2009 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаним науковим дослідженням. Наукові результати, що містяться в роботі, належать особисто автору. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використано лише ті положення, які є результатом особистої роботи здобувача, що полягає у дослідженні питань, пов' язаних із організацією й методикою бухгалтерського обліку діяльності підприємств в умовах ризику.

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні результати дослідження, викладені в дисертації, пройшли апробацію шляхом обговорення та отримали позитивну оцінку на 12 міжнародних всеукраїнських конференціях, зокрема: П'ятій, Шостій та Сьомій всеукраїнській науковій конференції "Зимові читання, присвячені ідеям д.е.н., проф. І.В. Малишева, д.е.н., проф. П.П. Німчинова" (м. Житомир, 2007, 2008, 2009); V-ій, УІ-ій та V-ій науковій конференції, присвяченій пам'яті д.е.н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України О.С. Бородкіна (м. Київ, 2007, 2008, 2009); засіданні круглого столу "Формування інформаційних ресурсів для менеджменту" (м. Тернопіль, 2006); V-ій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Стан та проблеми інноваційної розбудови України-2007" (м. Дніпропетровськ, 2007); VI-ій Міжнародній науковій конференції "Наукові дослідження в сфері бухгалтерського обліку, контролю та аналізу: теоретико-практичне значення та напрями подальшого розвитку" (м. Житомир, 2007); VII-ій Міжнародній науковій конференції "Наукові бухгалтерські школи світу: еволюція, сучасний стан, перспективи розвитку" (м. Житомир, 2008); 4-ій Міжнародній науково-практичній конференції "Перспективні питання світової науки" (м. Софія, Республіка Болгарія, 2008); V-ій Міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні досягнення науки-2009" (м. Прага, Чеська Республіка, 2009).

Публікації. За результатами дослідження у фахових виданнях опубліковано 9 статей загальним обсягом 6,05 друк. арк., 12 тез доповідей загальним обсягом 1,78 друк. арк., в інших публікаціях (підручниках і навчальних посібниках), виданих у співавторстві, - 1,91 друк. арк., що належать особисто автору.

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаних літературних джерел.

Основний зміст викладено на 200 сторінках друкованого тексту, у тому числі 16 таблиць на 25 сторінках, 37 рисунків, що займають 35 сторінок. Робота містить 24 додатки на 138 сторінках, список використаної літератури, що налічує 358 найменувань, на 34 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено мету, завдання, об'єкт і предмет дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення отриманих наукових результатів.

У першому розділі "Ризики в системі бухгалтерського обліку: теоретичні аспекти" розглянуто сутність поняття "ризик" як економічної категорії, генезис теорії ризику та його місце в бухгалтерському обліку, класифікацію ризиків діяльності суб'єктів господарювання для цілей бухгалтерського обліку.

Отожнення ризику з невизначеністю протягом значного періоду часу призвело до неоднозначності трактування поняття "ризик". Вивчення підходів до визначення сутності даного явища за різними напрямами економічної науки дозволило встановити, що ризик, на відміну від невизначеності, є вимірюваною величиною. Доведено, що ризик - це усвідомлена ймовірність настання негативних або позитивних наслідків господарської діяльності, здійсненої в умовах впливу та змін зовнішніх і внутрішніх факторів господарювання та в результаті реалізації обраних управлінських рішень, які впливають на фінансовий стан підприємства. Таке трактування забезпечує єдиний підхід до розуміння ризику як облікового поняття та надає можливість оцінити його вплив на систему бухгалтерського обліку і на стан підприємства в цілому.

Відсутність наукових досліджень складових ризику, недостатнє обґрунтування існування ризиків на різних етапах розвитку суспільства, зокрема відторгнення даного поняття в плановій економіці, необхідність визначення причин їх виникнення в умовах ринкових відносин зумовлюють потребу у дослідженні еволюції теорії ризику та виявленні її впливу на бухгалтерський облік.

Постійний розвиток відносин у сфері господарювання, зміна факторів впливу на діяльність підприємств призводили до трансформації сутності ризиків та формування теорії ризиків. На підставі проведеного дослідження виділено п'ять основних етапів еволюції теорії ризику: І-й етап (з моменту виникнення товарно-грошових відносин до кін. VI ст.) - зародження поняття; ІІ-й етап (кін. VI-сер. XVIH ст.) - становлення категорії "ризик"; ІІІ-й етап (сер. XVIH ст.-сер. ХХ ст.) - поширення досліджень ризику як економічної категорії; IV етап (сер. ХХ ст.-кін. ХХ ст.) - ігнорування ризику в країнах з командно-адміністративним устроєм; V етап (з кін. ХХ ст. до наших часів) -розвиток науки ризикології та поширення досліджень теорії ризиків на різні галузі науки. Встановлено причини виникнення ризиків на різних етапах розвитку економічної діяльності (розвиток виробництва, ускладнення процесів управління, укрупнення суб'єктів господарювання, розвиток науково-технічного прогресу та інші), а також визначено вплив теорії ризиків на трансформацію методичних підходів до обліку заходів з управління ризиками діяльності. Виділення етапів генезису теорії ризику та аналіз праць представників економічної думки (зокрема, Н. Лумана та Ф. Найта) щодо сутності явища ризику, його відмінностей від невизначеності господарської діяльності, наслідків ризику та можливості здійснення їх оцінкивиникнення

визначенню тих

дозволило визначити складові ризику, до яких запропоновано відносити подію, стан або наслідок такої події, умову невизначеності, які перебувають у випадковому зв'язку.

Виходячи з відсутності єдиного підходу до класифікації ризиків, різноманітності класифікаційних ознак, розроблено класифікацію ризиків за сферами (макро-, мезо- та мікрорівнів економічної діяльності), що сприяло видів ризику, які притаманних суб'єктам господарювання.

На основі дослідження підходів до класифікації ризиків діяльності підприємств для цілей бухгалтерського обліку визначено, що господарські ризики поділяються на підприємницькі ризики, ризики непідприємницької діяльності та ризики, притаманні будь-яким видам і формам діяльності суб'єкта господарювання (рис. 1).

ГОСПОДАРСЬКІ РИЗИКИ

За характером діяльності

ПІДПРИЄМНИЦЬКІ РИЗИКИ

За видами діяльності

Ризики звичайної діяльності

Ризики операційної діяльності

- ризики процесу постачання (ризик придбання, транспортний, лізинговий, валютний, юридичний ризики);

- виробничі ризики (венчурний, технічний, екологічний, інноваційний, технологічний);

- ризики процесу реалізації (товарний, комерційний, транспортний, юридичний, торговельний, валютний, маркетинговий, ризик неплатоспроможності)

Ризики фінансової діяльності

- кредитний ризик;

- інфляційний ризик;

- валютний ризик;

- відсотковий ризик;

- депозитний ризик;

- ризик неплатоспроможності;

- ризик порушення фінансової рівноваги та розвитку тощо [1

Ризики інвестиційної діяльності

- ризики реального інвестування (ризик капіталу, портфельний, будівельний ризик);

- ризики фінансового інвестування (ризик зниження доходності, портфельний ризик)

Ризики надзвичайної діяльності

ризики виникнення витрат

 

ризики виникнення доходів

РИЗИКИ НЕПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ризики державних установ

ризики некомерційних організацій

РИЗИКИ, ПРИТАМАННІ БУДЬ-ЯКИМ ВИДАМ І ФОРМАМ ДІЯЛЬНОСТІ

інформаційний

гН професійний

галузевий

^ екологічний

W бухгалтерський

гН податковий

^ майновий

^ ризик змін законодавства

]

стратегічний

операційний

^ політичний

Рис. 1. Класифікація господарських ризиків Запропонований   підхід   до   класифікації   ризиків   діяльності сприяє відображенню наслідків таких ризиків у бухгалтерському обліку та визначенню їх впливу на фінансові результати від різних видів діяльності (надзвичайної та звичайної (операційної, фінансової, інвестиційної)).

В умовах ринкових відносин у сфері господарювання особливої уваги набуває питання інформаційних ризиків користувачів бухгалтерської звітності, які прямо залежать від ризиків системи бухгалтерського обліку, тобто професійних ризиків бухгалтера. Встановлено, що система бухгалтерського обліку є інструментом управління ризиками діяльності підприємства, а також джерелом виникненняпрофесійних ризиків працівників бухгалтерської служби. Відповідно до цього визначено, що професійний ризик бухгалтера є сукупністю ризиків, які виникають у процесі організації та ведення бухгалтерського обліку і пов'язані з діяльністю облікового персоналу. Виділено причини виникнення даного ризику (групи технічних і методичних помилок, типові порушення) та його складові (ризик організації бухгалтерського обліку та ризик дій облікового персоналу), що стало передумовою удосконалення елементів організації бухгалтерського обліку в частині роботи бухгалтерської служби для мінімізації ступеня професійного ризику бухгалтера та уникнення підприємством його негативних наслідків.

У другому розділі "Організаційно-методичні засади бухгалтерського обліку господарської діяльності в умовах ризику" розглянуто проблемні питання щодо визнання, оцінки та облікового відображення діяльності підприємств в умовах ризику, розкриття інформації про ризики господарської діяльності у бухгалтерській звітності. Неефективність методів управління господарською діяльністю в умовах ризику пов'язана з відсутністю відповідного облікового забезпечення, що є наслідком проблемних питань, пов'язаних з визнанням ризиків у бухгалтерському обліку. Застосування методу причинно-наслідкових зв'язків дозволило визначити взаємозалежність ризику та господарської діяльності підприємства (рис. 2).

РИЗИК ЯК ФАКТ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ризик-причина: умовні факти господарської діяльності

Ризик-наслідок: реальні факти господарської діяльності

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

І Вигівська - Бухгалтерський облік діяльності підприємств в умовах ризику організація та методика