Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 

Б.С. Панов, О.О. Кущ, Ю.Б. Панов

Корисні копалини

Підручник Українською та російською мовами

ДОНЕЦЬК - 2008

Корисні копалии. Підручник для ВУЗів. Панов Б.С., Кущ О.О., Панов Ю.Б. — Донецьк: ДонНТУ, 2008. — 448 с.

У підручнику викладаються основні теоретичні уявлення про умови формування і закономірності розташовування родовищ корисних копалин, а також принципи їхньої класифікації і промислово-економічної оцінки. Дається характеристика промислово-генетичних типів рудних (металевих), нерудних і вугільних родовищ, їхньої економіки з типовими прикладами. Спеціальні розділи відносяться викладу основних положень методик пошуків і розвідки твердих корисних копалин і їхньої промислово-економічної оцінки, а також питанням екології й охорони навколишнього середовища.

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів геологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, наказ № 14/182-2821 від 09.12.2005 р.

Б.С. Панов, О.А. Кущ, Ю.Б. Панов

Полезные ископаемые

Учебник

На украинском и русском языках

ДОНЕЦК - 2008

Полезные ископаемые. Ученик для ВУЗов. Панов Б.С., Кущ О.А., Панов Ю.Б. — Донецк: ДонНТУ, 2008. — 448 с.

В учебнике излагаются основные теоретические представления об условиях формирования и закономерности размещения месторождений полезных ископаемых, а также принципы их классификации и промышленно-экономической оценки. Дается характеристика промышленно-генетических типов рудных (металлических), нерудных и угольных месторождений, их экономической оценки, а также их типичные примеры.

Специальные разделы посвящены изложению основных положений методик поисков и разведки твердых полезных ископаемых и их промышленно-экономической оценки, а также вопросам экологии и охране окружающей среды.

Утвержден Министерством образования и науки Украины как учебник для геологических специальностей высших учебных заведений, приказ № 14/182-2821 от 09.12.2005 г.

© Донецкий национальный технический университет, 2008

ВВЕДЕННЯ

ВВЕДЕНИЕ

Даний підручник складений для студентів горно-геологічних, еколого-геологічних і інших споріднених спеціа­льностей технічних вузів.

Відповідно до програм курсів в пі­дручнику після загальних відомостей про корисних копалини і їх речовинному складі даний огляд родовищ по металах. Розділи підручника висвітлюють проми­слові типи чорних, кольорових, благоро­дних, радіоактивних, рідкісних металів, а також неметалічних копалин, в яких опи­сані більше 50 видів родовища. Опис ко­жного з них уніфікований. Спочатку на­даються відомості про історію відкриття і освоєння, потім указуються області за­стосування, наводяться останні дані (2000г) про запаси, здобич, ціни на сиро­вину і вимоги промисловості до якості руд і масштаби запасів. Описується гео­хімія і мінералогія даного металу, харак­теризуються промислові родовища і на­водяться їх приклади, зокрема виявлені останніми роками унікальні родовища.

Геологами на території суші Землі виявлено більше 20 тисяч родовищ тільки металевих корисних копалини. Описати їх навіть малу частину в підручнику не­можливо, тому автори обмежилися коро­ткою характеристикою найбільш пред­ставницьких родовищ України, Росії і інших країн світу. При цьому перевага віддавалася якнайповніше вивченим і маючим найбільшу промислову цікавість родовищам. Окремий розділ підручника (розділ УІ) присвячений техногенним ро­довищам і опису деяких нових нетради­ційних родовищ мінеральної сировини. У

Настоящий учебник составлен для студентов горно-геологических, эколого-геологических и других родственных спе­циальностей технических вузов.

В соответствии с программами кур­сов в учебнике после общих сведений о по­лезных ископаемых и их вещественном со­ставе дан обзор наиболее характерных ме­сторождений по видам полезных ископае­мых. Разделы учебника освещают промыш­ленные типы черных, цветных, благород­ных, радиоактивных, редких металлов, а также неметаллических и горючих полез­ных ископаемых, в которых описаны ме­сторождения более 50 их видов. Описание каждого из них унифицировано. Вначале сообщаются сведения об истории открытия и освоения, затем указываются области применения минералого-геохимических данных, приводятся новые сведения начала XXI столетия о запасах, добыче, ценах на сырье и требованиях промышленности к качеству минерального сырья и масштабам запасов. Характеризуются промышленные месторождения и приводятся их примеры, в том числе выявленные в последние годы уникальные месторождения.

Геологами на территории суши Зем­ли выявлено более 20 тысяч месторождений только металлических полезных ископае­мых. Описать их даже малую часть в учеб­нике невозможно, поэтому авторы ограни­чились краткой характеристикой наиболее представительных месторождений Украи­ны, России и других стран мира. При этом предпочтение отдавалось наиболее полно изученным и имеющих наибольший про­мышленный интерес месторождениям. От­заключній главі VII наведені необхідні відомості про екологічну геологію і охо­рону оточуючого середовища.

Підручник складений на основі курсів про корисні копалини і їх родови­щах, які читаються авторами в Донець­кому Національному технічному універ­ситеті впродовж тривалого часу.

АНОТАЦІЯ

Даний підручник є результатом ко­лективної праці викладачів Донецького Національного технічного університету і заснований на багаторічному досвіді чи­тання відповідних курсів авторами. Зміст книги відповідає програмам і об'єму уч­бових дисциплін, гірничо-геологічних, еколого-геологічних і інших спеціальнос­тей технічних учбових закладів, що ви­вчаються студентами. У підручнику в стислій формі надані основні положення теорії утворення рудних і нерудних родо­вищ, наводяться описи ряду прикладів родовищ різних промислово-генетичних типів, а також техногенних скупчень ко­рисних копалини. Приведена промисло­во-економічна оцінка родовищ твердих корисних копалини.

Підручник розрахований на студен-тів-бакалаврів горно-геологічних і інших спеціальностей вузів і може представляти інтерес для учнів інших рівнів навчання, а також студентів географічних та спорі­днених їм факультетів університетів.

дельный раздел учебника (глава VI) посвя­щен техногенным месторождениям и опи­санию некоторых новых нетрадиционных месторождений минерального сырья, а так­же их практическому использованию. В за­ключительной главе (VII) даны необходи­мые сведения об экологической геологии и охране окружающей среды.

Учебник составлен на основе курсов о полезных ископаемых, их месторождени­ях и экологической геологии, которые чи­таются авторами в Донецком Националь­ном техническом университете на протяже­нии длительного времени.

АННОТАЦИЯ

Настоящий учебник представляет ре­зультат коллективного труда преподавате­лей Донецкого Национального техническо­го университета, и основан на многолетнем опыте чтения соответствующих курсов ав­торами. Содержание книги соответствует программам и объему учебных дисциплин, изучаемых студентами горно-геологи­ческих, эколого-геологических и других специальностей технических учебных заве­дений. В учебнике излагаются в сжатой форме основные положения теории образо­вания рудных, нерудных, угольных и дру­гих месторождений, приводятся описания ряда примеров месторождений различных промышленно-генетических типов, а также техногенных скоплений полезных ископае­мых и их практического использования.

Учебник рассчитан на студентов-бакалавров и магистров горно-геологи­ческих, эколого-геологических и других спе­циальностей вузов и может представлять ин­терес для учащихся других уровней обуче­ния, а также студентов географических и род­ственных им факультетов университетов.

ЗМІСТ

Стр.

I ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОРИСНІ КОПАЛИНИ ТА ЇХ РОДОВИЩА

1.1 Загальні поняття 10

1.2 Форми тіл корисних копалин 11

1.3 Родовища корисних копалин 17

1.4 Підрозділ областей поширення корисних копалин 23

1.5 Значення мінеральної сировини 26

1.6 Стислі історичні відомості 28

1.7 Задачі геологічної розвідки 32 Контрольні питання до глави І 36

II МІНЕРАЛОГО-ГЕОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРИСНИХ КОПАЛИН

2.1 Речовинний склад мінеральної сировини 37

2.2 Структурно-текстурні особливості 39

2.3 Методи вивчення корисних копалин 44

2.4 Умови утворення родовищ корисних копалин 45

2.5 Геохімічні особливості елементів в умовах утворення корисних копалин 81 Контрольні питання до глави ІІ 84

III ГЕОЛОГІЯ РУДНИХ РОДОВИЩ

3.1 Введення 95

3.2 Чорні метали 96

3.2.1 Загальні відомості 96

3.2.2 Залізо 98

3.2.3 Марганець 114

3.2.4 Хром 119

3.2.5 Титан 123

3.3 Кольорові метали 130

3.3.1 Алюміній 132

3.3.2 Мідь 142

3.3.3 Свинець і цинк 157

3.3.4 Нікель і кобальт 167

3.3.5 Олово 176

3.3.6 Вольфрам 181

3.3.7 Молібден 187

3.3.8 Магній 194

3.3.9 Ртуть і сурма 196

3.4 Благородні метали 204

3.4.1 Золото 204

3.4.2 Срібло 215

3.4.3 Платина і платиноїди 220

3.5 Радіоактивні метали 224

3.5.1 Уран 224

3.6 Рідкісні метали 235

3.6.1 Легкі метали 236

3.6.2 Рідкісні землі 241

3.6.3 Розсіяні метали 247

3.6.4 Тугоплавкі метали 253 Контрольні питання до глави ІІІ 261

IV ГЕОЛОГІЯ НЕМЕТАЛЕВИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН

4.1 Введення 265 4.1.1 Класифікація 267

4.2 Хімічна і агрономічна сировина 268

4.2.1 Мінеральні солі 268

4.2.2 Сірка 276

4.2.3 Фосфатна сировина 280

4.3 Технологічна сировина і будівельні матеріали 286

4.3.1 Карбонатні породи (вапняки та доломіти) 286

4.3.2 Плавиковий шпат 288

4.3.3 Будівельні матеріали 292

4.4 Індустріальна сировина 300

4.4.1 Алмаз 300

4.4.2 Графіт 304

4.4.3 Слюди 308

4.4.4 Азбест 314 Контрольні питання до глави IV 318

V ГОРЮЧІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ

5.1 Загальні відомості 320

5.2 Фізичні властивості вуглей 324

5.3 Петрографічні інгредієнти і макроструктура вуглей. Мінеральні включення 328

5.4 Елементний склад 331

5.5 Технічні і технологічні властивості вуглей 334

5.6 Промислова класифікація вуглей 342

5.7 Підготовка вуглей до використання 346

5.8 Напрямок промислового використання вуглей 349

5.9 Закономірності утворювання і формування генетичних груп горючих копалин 356

5.10 Мікрокомпонентний склад і генетична класифікація вуглей 357

5.11 Родовища горючих копалин 359

5.12 Формування вугільного пласта і вугленосній формації 361

5.12.1 Форми залягання викопних вугіль 361

5.12.2 Умови формування вугільного шару 367

5.12.3 Вугленосна формація і умови її формування 370 5.12.4. Зміни вугленосних формацій 370

5.13 Основні риси геологічної будівлі вугільних родовищ України і країн СНД 374

5.13.1 Типові родовища платформенної групи 374

5.13.1.1 Дніпровський басейн 3 74

5.13.1.2 Родовища Дніпровсько-Донецкої западини і південно-західних областей України 376

5.13.1.3 Підмосковний басейн 379

5.13.1.4 Кансько-Ачинській басейн 383

5.13.2 Родовища глибоких внутрішніх прогинів платформ і крайових

частин геосинкліналей 386

5.13.2.1 Донецький басейн 386

5.13.2.2 Кузнецький басейн 395

5.13.2.3 Львівсько-Волинський басейн 402 5.13.3. Родовища геосинклінальної групи 406

5.13.3.1 Родовища східного Уралу 406

5.14 Горючі сланці 407

5.15 Торф 409

5.16 Нафта, газ, тверді бітуми 411

5.16.1. Основні нафтові і газові родовища України і Росії 416

5.16.1.1 Предкарпатская газо-нафтова область 416

5.16.1.2 Дніпровсько-Донецька газонафтова область 418

5.16.1.3 Азово-Чорноморська нафтогазоносна область 420

5.16.1.4 Основні нафтогазоносні області Росії 420

5.17 Тверді бітуми 422

5.18 Газогідратні родовища 424 Контрольні питання до глави У 427

VI ТЕХНОГЕННІ ТА ІНШІ РОДОВИЩА НЕТРАДИЦІЙНОЇ МІНЕРАЛЬНОЇ

СИРОВИНИ 427

Контрольні питання до глави V! 437

VII ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ І ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

7.1 Земна кора і екологічна геологія 438

7.2 Раціональне використання природи і охорона мінеральних ресурсів 442

Контрольні питання до глави УІІ 447

ЛІТЕРАТУРА 448

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ИХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

1.1 Основные понятия 10

1.2 Формы тел полезных ископаемых 11

1.3 Месторождения полезных ископаемых 17

1.4 Подразделение областей распространения полезных ископаемых 23

1.5 Значение минерального сырья 26

1.6 Краткие исторические сведения 28

1.7 Задачи геологической разведки 32 Контрольные вопросы и задания к главе I 36

II МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛЕЗНЫХ

ИСКОПАЕМЫХ

2.1 Вещественный состав минерального сырья 37

2.2 Структурно-текстурные особенности 39

2.3 Методы изучения полезных ископаемых 44

2.4 Условия образования месторождений полезных ископаемых 45

2.5 Геохимические особенности элементов и условия образования полезных ископаемых 81 Контрольные вопросы и задания к главе II 84

III ГЕОЛОГИЯ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

3.1 Введение 95

3.2 Черные металлы 96

3.2.1 Общие сведения 96

3.2.2 Железо 98

3.2.3 Марганец 114

3.2.4 Хром 119

3.2.5 Титан 123

3.3 Цветные металлы 130

3.3.1 Алюминий 132

3.3.2 Медь 142

3.3.3 Свинец и цинк 157

3.3.4 Никель и кобальт 167

3.3.5 Олово 176

3.3.6 Вольфрам 181

3.3.7 Молибден 187

3.3.8 Магний 194

3.3.9 Ртуть и сурьма 196

3.4 Благородные металлы 204

3.4.1 Золото 204

3.4.2 Серебро 215

3.4.3 Платина и платиноиды 220

3.5 Радиоактивные металлы 224 3.5.1 Уран 224

3.6 Редкие металлы 235

3.6.1 Легкие металлы 236

3.6.2 Редкие земли 241

3.6.3 Рассеянные металлы 247

3.6.4 Тугоплавкие металлы 253 Контрольные вопросы и задания к главе III 261

IV ГЕОЛОГИЯ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

4.1 Введение 265 4.1.1 Классификация 267

4.2 Химическое и агрономическое сырье 268

4.2.1 Минеральные соли 268

4.2.2 Сера 276

4.2.3 Фосфатное сырье 280

4.3 Технологическое сырье и строительные материалы 286

4.3.1 Карбонатные породы (известняки и доломиты) 286

4.3.2 Плавиковый шпат 288

4.3.3 Строительные материалы 292

4.4 Индустриальное сырье 300

4.4.1 Алмаз 300

4.4.2 Графит 304

4.4.3 Слюды 308

4.4.4 Асбест 314 Контрольные вопросы и задания к главе IV 318

V ГОРЮЧИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

5.1 Общие сведения 320

5.2 Физические свойства углей 324

5.3 Петрографические ингредиенты и макроструктура углей. Минеральные 328 включения

5.4 Элементный состав 331

5.5 Технические и технологические свойства углей 334

5.6 Промышленная классификация углей 342

5.7 Подготовка углей к использованию 346

5.8 Направления промышленного использования углей 349

5.9 Закономерности образования и формирования генетических групп горючих 356ископаемых

5.10 Микрокомпонентный состав и генетическая классификация углей 357

5.11 Месторождения горючих ископаемых 359

5.12 Формирование угольного пласта и угленосной формации 361

5.12.1 Формы залегания ископаемых углей 361

5.12.2 Условия формирования угольного пласта 367

5.12.3 Угленосная формация и условия ее формирования 370 5.12.4. Изменения угленосных формаций 370

5.13 Основные черты геологического строения угольных месторождений 374 Украины и стран СНГ

5.13.1 Типичные месторождения платформенной группы 374

5.13.1.1 Днепровский бассейн 3 74

5.13.1.2 Месторождения Днепровско-Донецкой впадины и юго-западных областей Украины 376

5.13.1.3 Подмосковный бассейн 379

5.13.1.4 Канско-Ачинский бассейн 383 5.13.2 Месторождения глубоких внутренних прогибов платформ и

краевых частей геосинклинлей 386

5.13.2.1 Донецкий бассейн 386

5.13.2.2 Кузнецкий бассейн 395

5.13.2.3 Львовско-Волынский бассейн 402 5.13.3. Месторождения гесинклинальной группы 406

5.13.3.1 Месторождения восточного Урала 406

5.14 Горючие сланцы 407

5.15 Торф 409

5.16 Нефть, газ, твердые битумы 411 5.16.1. Основные нефтяные и газовые месторождения Украины и России 416

5.16.1.1 Предкарпатская газо-нефтяная область 416

5.16.1.2 Днепровско-Донецкая газонефтяная область 418

5.16.1.3 Азово-Черноморская нефтегазоносная область 420

5.16.1.4 Основные нефтегазоносные области России 420

5.17 Твердые битумы 422

5.18 Газогидратные месторождения 424 Контрольные вопросы к главе V 427

VI ТЕХНОГЕННЫЕ И ИНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕТРАДИЦИОННОГО МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 427

Контрольные вопросы к главе VI 437

VII ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.1 Земная кора и экологическая геология 438

7.2 Рациональное использование природы и охрана минеральных ресурсов 442

Контрольные вопросы к главе VII 447

ЛИТЕРАТУРА 448

ГЛАВА I

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОРИСНІ КОПАЛИНИ І ЇХ РОДОВИЩА

ГЛАВА I

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ИХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

1.1 Основні поняття

Корисними копалинами, тобто, що «викопуються» із земних надр і прино­сять користь, називаються природні мінеральні утворення, що використо­вуються безпосередньо після видобут­ку, або з яких витягаються корисні ме­тали чи мінерали. Розвиток матеріаль­ної культури людського суспільства засновано на застосуванні корисних копалин, що постійно розширюється. Це знайшло своє відображення в істо­ричній зміні понять кам'яний вік, брон­зовий вік, залізний вік. Кількість міне­ральних речовин і металів у сфері спо­живання безупинно росте. Якщо в доіс­торичний час чоловік вживав не більше 5-10 видів, то на даний час - близько 150, і ця кількість безупинно росте. У 1735 році, наприклад, іспанський уряд видав декрет, що наказував знищувати всю платину, яка добувається в Колум­бії з розсипів попутно з золотом («р1а1:о»-серебришко) і має високу щільність (вага). Зараз це найважливі­ший промисловий мінерал дорожче зо­лота. У наш час велике значення при­дбали мінерали урану, які ще в I поло­вині ХХ ст. викидалися у відвал при розробці комплексних поліметалевих руд і т. ін. Корисні копалини по харак­теру свого використання поділяються на три групи:

1 - металеві або рудні, що є сиро­виною для одержання металів;

2 - неметалеві або нерудні; вони умовно підрозділяються на хімічну, аг­рарну, індустріальну, технологічну си­1.1 Основные понятия

Полезным ископаемым, т.е., что «выка­пывается» из земных недр и приносит поль­зу, называется природное минеральное об­разование, которое используется непосред­ственно после добычи или из которого из­влекаются полезные металлы или минера­лы. Развитие материальной культуры чело­веческого общества основано на все расши­ряющемся применении полезных ископае­мых, что нашло свое отражение в историче­ской смене понятий каменный век, бронзо­вый век, железный век. Количество мине­ральных веществ и металлов в сфере по­требления непрерывно растет. Если в дои­сторическое время человек употреблял не более 5-10 видов, то в настоящее время со­ставляет около 150, и это число непрерывно растет. В 1735г, например, испанское пра­вительство издало декрет, предписываю­щий уничтожать всю добываемую в Ко­лумбии из россыпей попутно с золотом платину («р1аго»-серебришко), имеющую высокую плотность (вес.). Сейчас это -важнейший промышленный минерал доро­же золота. В наше время большое значение приобрели минералы урана, которые еще в I половине XX в выбрасывались в отвал при разработке комплексных полиметалличе­ских руд и т.д. Полезные ископаемые, из­влеченные из недр, по характеру своего ис­пользования делятся на три группы:

1 - металлические или рудные, являю­щиеся сырьем для получения металлов;

2 - неметаллические или нерудные, они условно подразделяются на химическое, аграрное, индустриальное, технологическое сырье, строительные материалы, поделоч­ровину, будівельні матеріали, виробне та дорогоцінне каміння;

3 - горючі копалини: тверді (торф, буре вугілля, кам'яне вугілля та антра­цит, горючі сланці), рідкі (нафта), га­зоподібні (горючі гази).

Найважливіший для людства вид корисних копалин - вода - вивчається спеціальною наукою - гідрогеологією. У геологічному сенсі поняття «корисні копалини», як природне мінеральне утворення, близько поняттю «гірська порода», багато з яких містять у малих кількостях корисні речовини і мінера­ли. Критерієм якісної оцінки корисних копалин є їх цінні для народного гос­подарства властивості. Ці властивості у вигляді вимог промисловості до якості мінеральної сировини - кондиції -установлюються на основі техніко-економічних розрахунків відповідними компетентними організаціями. Пері­одично у зв'язку із змінами потреби в даному виді мінеральної сировини, розвитком техніки і технології видобу­тку і переробки, а також підвищенням рівня економіки виробництва, промис­лові кондиції переглядаються. Головні вимоги промисловості до якості міне­ральної сировини залежать від масшта­бу родовища і кількості корисних ко­палин, що залягають в надрах.

1.2 Форми тіл корисних копалин

Тілом корисних копалин, або покла­дом, називається відособлене скупчення мінеральної речовини, яке по якості від­повідає вимогам промисловості. Приро­дні геологічні тіла мають складні геоме­трично неправильні форми, однак по співвідношенню розмірів у трьох напря­мках серед них виділяють ізометричні, плитоподібні і трубоподібні. За умовами ные и драгоценные камни;

3 - горючие ископаемые: твердые (торф, бурый уголь, каменный уголь и антрацит, горючие сланцы), жидкие (нефть), газооб­разные (горючие газы).

Важнейшее для человечества полезное ископаемое - вода - изучается специальной наукой - гидрогеологией.

В геологическом смысле понятие «полез­ное ископаемое», как естественное мине­ральное образование, близко понятию «гор­ная порода», многие, из которых содержат в малых количествах полезные вещества и минералы. Критерием качественной оценки полезного ископаемого являются его ценные для народного хозяйства свойства. Эти свой­ства в виде требований промышленности к качеству минерального сырья, называемые кондициями, устанавливаются на основании технико-экономических расчетов соответст­вующими компетентными организациями. Периодически в связи с изменениями по­требности в данном виде минерального сы­рья, развитием техники и технологии добы­чи и переработки, а также повышением уровня экономики производства, промыш­ленные кондиции пересматриваются. Глав­ные требования промышленности к качеству минерального сырья зависят от масштаба месторождения и количества полезного ис­копаемого, залегающего в недрах.

1.2 Формы тел полезных ископаемых

Телом полезного ископаемого, или за­лежью, называется обособленное скопле­ние минерального вещества по качеству отвечающее требованиям промышленно­сти. Природные геологические тела имеют сложные геометрически неправильные формы, однако по соотношению размеров в трех направлениях среди них выделяют изометричные, плитообразные и трубооб­залягання щодо вміщуючіх гірських по­рід розрізняють тіла згідно залягаючі та січні.

Ізометричні тіла характеризуються близькими розмірами в трьох напрямках. До цієї групи відносяться шток, гніздо і штокверк. Шток (мал.1.1) - велике, ви­мірюване десятками-сотнями метрів тіло суцільної або майже суцільної мінераль­ної сировини, наприклад кам'яної або калійної солі. Гніздо відрізняється від штока меншими розмірами (як правило до 10 м) часто характеризується більшею звивистістю контурів. У вигляді гнізд залягають різні корисні копалини, на­приклад фосфорити, боксити та ін.

разные. По условиям залегания относи­тельно вмещающих горных пород разли­чают тела согласно залегающие и секущие.

Изометричные тела характеризуются близкими размерами в трех направлени­ях. К этой группе относятся шток, гнездо и штокверк. Шток (рис.1.1) - крупное, измеряемое десятками-сотнями метров тело сплошного или почти сплошного минерального сырья, например каменной или калийной соли. Гнездо отличается от штока меньшими размерами (обычно до 10м) часто характеризуется большей из­вилистостью контуров. В виде гнезд за­легают различные полезные ископаемые, например фосфориты, бокситы и др.

Мал. 1.1 - Шток: 1 - вапняк; 2 - рудний шток. Рис. 1.1 - Шток: 1 - известняк; 2 - рудный шток.

Штокверком (мал.1.2) називається ізометричний об'єм гірської породи, про­низаний густою мережею дрібних жилок корисних копалин і насичений вкраплені-стю рудних мінералів. Кожна жилка по розмірах не може враховуватися промис­ловістю, але в цілому порода, що вклю­чає жилки і вкрапленість, відповідає ви­могам промисловості і об'єм її розгляда­ється як тіло корисної копалини. Перехід від породи до корисних копалин в цьому випадку поступовий, і контур тіла являє

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 


Похожие статьи

Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини