Л Б Іванова - Бухгалтерська документація як доказ в антикризовому управлінні суб'єкта реального - страница 1

Страницы:
1  2 

Формування ринкової економіки. 2012. № 28

12. Азарская М. А. Теория и методология обеспечения качества ау­дита [Електронний ресурс] Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. Йошкар-Ола, 2009. — Режим доступу: http://vak.ed.gov.ru/ru/dissertation/index.php?id54=8735 &from54=64.

Статтю подано до редакції 18.03.12 р.

УДК 657.1

Л. Б. Іванова, канд. екон. наук, доцент, докторантка, КНЕУ імені Вадима Гетьмана, Україна

БУХГАЛТЕРСЬКА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЯК ДОКАЗ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ СУБ'ЄКТА РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ У ПРОЦЕДУРІ ПРОВАДЖЕННЯ СПРАВИ

ПРО БАНКРУТСТВО

Досліджено особливості бухгалтерського обліку суб'єкта реально­го сектора економіки у провадженні справи про банкрутство, роль бухгалтерської документації. З'ясовано подвійний правовій харак­тер документації, доцільність класифікації документів на доброякі­сні та недоброякісні, виявлені чинники, що впливають на рівень реалізації принципу доказовості бухгалтерського обліку суб'єкта-боржника з урахуванням специфічних рис процедури банкрутства.

Ключові слова: антикризове управління, провадження справи про банкрутство, облікова документація, доброякісні бухгалтерські до­кументи, документи у якості доказів.

Исследованы особенности бухгалтерского учета субъекта реального сектора экономики на этапе о возбуждении производства по делу о банкротстве, роль бухгалтерской документации. Выявлен двойст­венный правовой характер документации, целесообразность клас­сификации документов на доброкачественные и недоброкачествен­ные, выявлены причины, влияющие на уровень реализации принципа доказательности бухгалтерского учета субъекта-должника с учетом специфичных черт процедуры банкротства.

Ключевые слова: антикризисное управление, возбуждение произ­водства по делу о банкротстве, учетная документация, доброка­чественные бухгалтерские документы, документы как доказатель­ства.

The features of the accounting of the subject of a real economy sector of production of the bankruptcy case, the role of accounting records

© Л. Б. Іванова, 2012

433

are examined. The dual character of the legal documentation and the appropriateness of classifying documents into benign and poor quality are revealed, there are revealed causes that influence the level of implementation principle of the evidence the accounting subject of the debtor, taking into account specific features of the bankruptcy proceedings.

Key words: crisis management, the production of a bankruptcy case, the user documentation, benign accounting documents, the documents as evidence.

Постановка проблеми. В антикризовому управлінні на етапі провадження справи про банкрутство суб'єкта реального сектора економіки вирішальне значення має документація. Документація з точки зору теорії бухгалтерського обліку являється важливою складовою методу бухгалтерського обліку, тому що є елементом систематизованої сукупності дій, спрямованих на реалізацію пе­вних цілей бухгалтерського обліку — надання необхідної інфор­мації її користувачам.

Документація в антикризовому управлінні є проявом функції контролю бухгалтерського обліку, спрямованого на збереження майна учасників процедури банкрутства. Зокрема на етапі прова­дження справи про банкрутство та розпорядженні майном, доку­ментація має юридичне значення у формуванні доказової бази. Тому рівень якості бухгалтерських документів, організація доку­ментообігу суб' єкта-боржника та його кредиторів є значущими факторами у визначенні господарським судом послідовності оздо­ровлюючих процедур щодо боржника у процедурі банкрутства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання документа­ції як важливого елементу методу бухгалтерського обліку, способу оформлення господарських операцій документами розглянуто у ба­гатьох роботах з теорії бухгалтерського обліку таких авторів, як В. В. Сопко, Я. В. Соколов, Н. М. Ткаченко, В. Є. Швець, І. Й. Ярем-ко та інших авторів, які зробили вагомий внесок у розвиток тео­рії бухгалтерського обліку. Документація як один з прийомів бу­хгалтерського обліку, що складають його метод, розглянуті у ро­боті Л. Г. Ловінської, Л. В. Жилкіної, О. М. Галенко. Документу­вання у якості процесу фіксації господарських фактів у документах, доказовий зміст бухгалтерського обліку та реалізація його контролюючої функції розглянуто у роботах В. В. Сопка,

В. Є. Швеця.

Бухгалтерський облік процедури провадження справи про ба­нкрутство суб' єкта реального сектора економіки, зокрема питан­ня документування практично не розглянуті в економічній літе­ратурі, що зумовлює актуальність обраної теми статті.

Мета статті полягає у дослідженні особливостей бухгалтер­ського обліку в антикризовому управлінні суб' єкта реального се­ктора економіки на етапі провадження справи про банкрутство, характеристики, класифікації та групуванні облікових документів залежно від юридичних вимог процедури.

Виклад основного матеріалу дослідження. Методика і тех­ніка процесу документування у процедурі банкрутства регламен­туються нормами та положеннями документів, таких як:

— Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звіт­ність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV (далі Закон про бухгалтерський облік);

Положення про документальне забезпечення записів у бух­галтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року, № 88 (далі Положення 88);

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгал­терського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 р., № 356 (далі Методичні рекомен­дації 356);

— Закон України «Про банкрутство» («Про відновлення плато­спроможності боржника або визнання його банкрутом» В редакції Закону № 784-XlV від 30.06.99) (далі Закон про банкрутство).

«Документування господарських фактів на доказах (носіях) інформації є основним змістом первинного обліку» [7]. В анти-кризовому управлінні, зокрема на етапі провадження справи про банкрутство суб' єкта реального сектора економіки, з' ясовується обставини, згідно яких необхідно (або можна) розпочати проце­дуру банкрутства. На цьому етапі здійснюється документальний аналіз доказів. У якості доказів виступають первинні бухгалтер­ські документи, облікові регістри, фінансова звітність підпри­ємств учасників процедури банкрутства. Тому якість докумен­тування, групування документів відповідно процесу провадження справи сприяє більш виваженому рішенню господарського суду щодо подальших правових дій стосовно суб' єкта боржника.

Зміст і форма облікових документів мають відповідати вимо­гам нормативних актів з банкрутства та вимогам, що пред' яв­ляються до бухгалтерських документів у Законі про бухгалтерсь­кий облік і Положенні 88, це привносить особливості до класифі­кації бухгалтерських документів. Серед критеріїв класифікації документів, які наведені у науковій літературі (за призначенням, порядком складання та ін.) у бухгалтерському обліку суб'єкта-боржника у процедурі банкрутства з метою прийняття рішення доцільно виділяти критерій, який використовується у правовому аспекті [3]. Це класифікація за критерієм — доброякісні та не­доброякісні документи, що відображено на рис. 1.

Рис. 1. Характеристика документів у процедурі провадження справи про банкрутство за класифікаційною ознакою: доброякісні та недоброякісні документи

Доброякісними вважаються документи, якщо вони належно оформлені, відображають законні та дійсно виконані операції, не мають перекрученого вигляду, а також не вважаються підробле­ними. Належне оформлення включає: використання бланків встановленої форми; заповнення усіх необхідних реквізитів. На­томість неналежне оформлення характеризується відсутністю не­обхідних реквізитів або наявністю зайвих і неналежних реквізи­тів. Згідно п. 2.1 Положення 88 відповідність дійсності або дока­зовий характер документів можливі, якщо «первинні документи є письмовими свідоцтвами, які фіксують і підтверджують госпо­дарські операції [6].

Незаконні операції пов' язані з порушенням вимог чинного за­конодавства або існуючих нормативів, у тому числі Закону про банкрутство, наприклад, погашення кредиторської заборгованос­ті суб' єктом-боржником в умовах дії мораторію на задоволення вимог кредиторів; стягнення коштів податковою службою з бор­жника у розмірі штрафів за несвоєчасне погашення боргу, який виник протягом менш ніж за три роки від дати провадження справи та інше.

Крім того, неналежно оформлені документи можуть відобра­жати як законні операції, так і бути підробленими, які в свою чергу поділяють на безтоварні в тому випадку, коли вони відо­бражають фіктивні господарські операції, та товарні — у випадку неправдивої інформації про окремі обставини господарської опе­рації [3, 5]. У процедурі банкрутства вищезазначене обумовлює перевірку вимог кредитора. Перевірка відповідних документів важлива ще й тому, що розмір вимог кредитора або кредиторів, які об' єднали свої вимоги, згідно із законодавством про банкрут­ство мають обмеження, порушення яких також ідентифікується як наявність неналежно оформлених документів, що сприяє при­пиненню провадження справи.

Характеристика доброякісних бухгалтерських документів у якості доказів у справі про банкрутство спирається на вимоги, що визначені у Законі Про бухгалтерський облік і Положенні 88 та узагальнені у Методичних рекомендаціях 356. Бухгалтерські до­кументи, які задіяні у справі, з одного боку відображають цивіль­но-правові відносини, з іншого боку повинні відповідати нормам Закону про банкрутство, тобто вони мають подвійний правовий характер. Правила складання таких документів, по-перше, впли­вають на реалізацію інформативної та контролюючої функцій бухгалтерського обліку суб' єкта — боржника у процедурі банк­рутства, по-друге, формують рішення у господарському суді, що відображено на рис. 2.

Звернемо увагу на деякі з них. По-перше, це правило, яке ви­кладено у ст. 9 Закону про бухгалтерський облік і п. 2.2. Поло­ження 88, згідно з якого «первинні документи повинні бути скла­дені у момент проведення кожної господарської операції або, якщо це неможливо, безпосередньо після її завершення» [1, 6].

особлибанкр™едури =т нкстрочдокйМенті,

Первинні документи повинні

бути складені

у момент проведення кожної гоцподарськов операцп аб, якщо це неможливо, безпосередньо після її завершення.

Вимоги суду стосовно

бази доказів з боку кредитора та боржника

Бухгалтерські

добдроо,якісенітд,,:к,ази у

праві про банкрутство

Дата та період відображення

гб°схпгодлтррььиихопергцрйаху

ХЕ

Не приймаються до виконання

п-"™=ЩІ

Оригінали та копії документів

стосовно здійснення господарських

опекацій є доказгіми обов^юю як з

б^ржникатпро^ дурі ^дж™ с^,азвпор^^жбеаннк?майтноамта

Обов;=;пикнутрка

розходжень у кредиторських

вимогах та відповідних

розрахункових документах

боржника

зокрема Закону про

банкрутство

нього

Рис. 2. Характеристика бухгалтерських документів у якості доказів у провадженні справи про банкрутство

По-друге, первинні документи повинні мати обов' язкові ре­квізити, перелік яких наводиться у п. 2.4 Положення 88. Необ­хідно відзначити, що наявність реквізитів має суттєве значення для прийняття документів до суду у якості доказів. На етапі провадження справи це стосується юридичної підстави — за­яви кредитора або заяви боржника за власним бажанням, або боржника за необхідністю розпочати справу. Згідно ст. 9 Зако­ну про банкрутство суддя у п' ятиденний строк може повернути заяву та документи до неї, якщо: заява підписана неуповнова-женою особою, тобто документ має неналежні реквізити; не вказано повного найменування сторін; помилково наведені ре­квізити сплати судового збору. У частині додаткових умов і додатків до основного змісту заяви залежно від порядку ініці­ювання справи, мають значення додаткові реквізити, напри­клад, як ідентифікаційний код підприємства, номер документа, наявність договорів і бухгалтерські документи щодо здійснен­ня операцій продажу, дані про документ, що засвідчують осо-бу-одержувача тощо.

По-третє, згідно з п. 2.6 Положення 88 кредитор при здійснен­ні операцій, які пов' язані з видачею та продажем товарно-матеріальних цінностей, забезпечує суб' єкта-боржника копіями первинних документів про таку операцію. Такі копії у процедурі банкрутства є доказами обов' язково як з боку кредитора, так і де-бітора-боржника у процедурі провадження справи та розпоря­дження майном (при порівнянні заяви з кредиторськими вимога­ми та відгуку боржника у загальному порядку справи).

По-четверте, згідно з п. 2.15 Положення 88 «первинні докуме­нти підлягають обов' язковій перевірці працівниками, які ведуть бухгалтерський облік, тобто перевіряється наявність у документі обов' язкових реквізитів та відповідність господарської операції чинному законодавству» [6]. Така перевірка здійснюється у на­ступній за провадженням справи про банкрутство процедурі розпорядженні майном, що дозволяє уникнути розходжень у кре­диторських вимогах і відповідних розрахункових документах бо­ржника.

По-п'яте, згідно з п. 2.16 Положення 88 «забороняється при­ймати до виконання первинні документи на операції, що супере­чать нормативно-правовим актам, ... завдають шкоди державі, власникам, іншим юридичним і фізичним особам» [6]. У проце­дурі банкрутства діє низка правил, що пов' язано з її особливос­тями, наприклад, мораторій на задоволення вимог кредиторів у процедурі розпорядження майном, неврахування штрафних сан­кцій в обмеженому розмірі вимог в умовах загального порядку ініціювання справи й таке інше [2]. Порушення таких правил зу­мовлює погіршення фінансового стану боржника, що суперечить цілям Закону про банкрутство.

По-шосте, для якісних доказів у господарському суді важлива дата та період відображення господарських операцій у бухгал­терських регістрах. Згідно з п. 5 ст. 9 Закону про бухгалтерський облік вважається обов' язковим відображенням господарських операцій в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені, а відповідно до п. 3.5 Положення 88: пере­несення інформації з первинних документів до облікових регіст­рів повинно здійснюватися в міру їх надходження до місця обро­бки, проте не пізніше терміну, що забезпечує своєчасне скла­дання бухгалтерської, декларацій і розрахунків. Таке правило за­безпечує виконання принципу своєчасності бухгалтерського об­ліку та має здебільшого впливу у складанні бази доказів з боку суб' єкта боржника та з боку кредитора і формування судового рішення.

По-сьоме, це правила, які пов' язані зі складанням документо­обігу. З метою упорядкування записів у бухгалтерському обліку суб' єкта-боржника, проти якого розпочато справу про банкрутст­во, доцільне складання документообігу з урахуванням вимог і норм законодавства з банкрутства, що відображено на рис. 3.

Подача заяви до господарського суду (з додатками)

Ініціатор: кредитор

г

Докази з боку кредитора про

неспроможність боржника виконати обов'язки (за 4-ма

ознаками)

ПсеІроввинн^обухгалтер0ь0кмдн[1]іаро^ттн(нхап^:^

Розрахункові та виконавчі документи, що підтверджують безстршсть вимог

Документи, що підтверджують несвоєчасне погашення боргу більш 3-х місяців, витрати на судовий процес, оплату послуг та інше

v ^ н^осоромижність

за власним бажанням

Сума заборгованості, у тому числі

забо=нOїьIсо;ти^Iфонмим, із

соціальними виплатами

Ініціатор: боржник

за

примусом j

Висновки з боку ліквідатора

боржника щодо необхідності

провадження справи

рахуомкохтб=[2]ос^ш;оп;й п=сд°куктгвб

Банківські документи про сплату

заборгованості

Визнання вимог кредиторів

Рис. 3. Документообіг в залежності вид порядку ініціювання справи про банкрутство

Оскільки низка процедур має одноразовий характер, до осно­вного документообігу можливе складання додатку, де буде відо­бражатися документообіг з урахуванням процедур банкрутства,наприклад, документообіг з провадження справи кредитором або боржником. За складання та контроль за дотриманням виконав­цями графіка документообігу суб' єкта-боржника нестиме відпо­відальність не тільки (згідно з п. 5.5 Положення 88) головний бу­хгалтер, а також особа, яка призначається в процедурах банкрутства господарським судом розпорядник майна, санатор, ліквідатор. Зокрема, якщо справа про банкрутство ініціюється бо­ржником за власним бажанням, документообіг контролюватиме особа розпорядника майна або ліквідатора; санатора, якщо справу ініціюю власник боржника з метою відновлювальних процедур, ліквідатора у разі, коли справу розпочато за необхідністю.

Висновки. У такий спосіб, в антикризовому управлінні суб' єктом реального сектору економіки на етапі провадження справи про банкрутство документація має відповідати вимогам За­кону про бухгалтерський облік, Положенню 88 і нормативним ак­там з банкрутства. У провадженні справи в якості доказів викорис­товуються документи загального організаційного характеру та облікові документи з подвійною правовою природою: з одного бо­ку, ці бухгалтерські документи фіксують факт здійснення певної господарської операції, з іншого, підтверджують факт виконання сторонами своїх цивільно-правових i господарсько-правових зо­бов' язань, які розглядаються у процедурі банкрутства.

Бухгалтерські документи, що надаються до господарського суду, можливо класифікувати за різними ознаками, але для здійс­нення документального аналізу з метою прийняття рішення щодо суб' єкта-боржника їх доцільно класифікувати за критерієм (у правовому аспекті) доброякісні та недоброякісні документи. Такий документальний аналіз на етапі провадження справи про банкрутство може включати перевірку не тільки рівня належного оформлення документів, його обов' язкових реквізитів, але і пере­вірку відповідності законним за своїм змістом операціям і відпо­відності дійсності або доказового характеру документів. У тепе­рішній час перевірка здійснюється у два етапи у процедурі провадження справи та у процедурі розпорядження майном. У процедурі провадження справи зміст бухгалтерської документа­ції не перевіряється. Не існує жодної норми законодавства про банкрутство стосовно змісту документації, згідно з якою прова­дження справи припиняється.

Беручи до уваги юридичну підставу процедури банкрутства, доцільно у провадженні справи про банкрутство акцентуватиувагу на принципі доказовості облікових документів суб' єкта-боржника. Формування доказів у провадженні справи передбачає використання первинних бухгалтерських документів, облікових регістрів, звітності у якості доказів з дотриманням вимог Закону про бухгалтерський облік, Положення 88, комплектності докуме­нтів з урахуванням особливостей ініціювання справи про банк­рутство.

З метою реалізації принципу доказовості та посилення конт­ролюючої функції бухгалтерського обліку пропонується скла­дання документообігу суб' єкта-боржника з відображенням спе­цифічних рис процедури банкрутства.

Література

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 196-14 [Електронний ресурс]: за даними сайту / Верховна Рада України — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2343-12

2. Закон України «Про банкрутство» («Про відновлення платоспро­можності боржника або визнання його банкрутом» у редакції Закону № 784-XIV від 30.06.99) [Електронний ресурс]: за даними сайту / Верхов­на Рада України — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2345-12 3.

3. Криміналістика: Підручник / За ред. П. Д. Біленчука. — 2-ге вид., випр. і доп. К.: Атіка, 2001. — 544 с. [Електронний ресурс]: за дани­ми   сайту   http://vse-znaniya.com/   —   Режим   доступу: http://vse-znaniya.com/kriminalistika_uchebnik/kriminalistika-pidruchnik-red-bilenchuka-vid.html

4. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерсь­кого обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 р., № 356. [Електронний ресурс]: за даними сайту Ліга : За­кон — Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/ l_doc2. nsf /link1/ MF00062.html

5. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу / за ред. В. К. Мамутова. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 734 с

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Л Б Іванова - Бухгалтерська документація як доказ в антикризовому управлінні суб'єкта реального