Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном - страница 1

Страницы:
1  2  3 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МИХАЛЬЧИШИНА ЛАРИСА ГАВРИЛІВНА

УДК: 657.1:347.133.8(043.3)

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З УПРАВЛІННЯ

НЕРУХОМИМ МАЙНОМ

Спеціальність 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Житомир - 2012

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі бухгалтерського обліку в Житомирському державному технологічному університеті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Науковий керівник    кандидат економічних наук, доцент

Петренко Наталія Іванівна,

Житомирський державний технологічний університет, доцент кафедри господарського і фінансового контролю

Офіційні опоненти:    доктор економічних наук, доцент

Легенчук Сергій Федорович,

Житомирський державний технологічний університет, завідувач кафедри фундаментальних економічних дисциплін

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

Братчук Людмила Михайлівна,

Національна академія аграрних наук України,

старший науковий співробітник відділу аграрної економіки і

продовольства

Захист відбудеться "24" травня 2012 р. об 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 14.052.01 у Житомирському державному технологічному університеті за адресою: 10005, м. Житомир, вул. Черняховського, 103, ауд. 248.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Житомирського державного технологічного університету за адресою: 10005, м. Житомир, вул. Черняховського, 103.

Автореферат розісланий "_" квітня 2012 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради д.е.н., проф.

І.В. Замула

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Розвиток економічних відносин вимагає постійного удосконалення способів використання наявних матеріальних цінностей суб'єктами господарювання. За таких умов формуються нові юридичні конструкції, які дають змогу отримувати економічну вигоду учасникам таких правовідносин від використання майна, в тому числі нерухомого. Однією з таких юридичних конструкцій є довірче управління майном, яке з'явилося в цивільному праві України відносно недавно. В умовах зменшення кількості операцій з купівлі-продажу нерухомого майна в 2007-2010 рр. (за даними Міністерства юстиції України[1], кількість операцій купівлі-продажу нерухомого майна в 2010 році на піввідсотка нижча за показники 2009 року; в 2009 році - на 27 відсотків нижча за 2008 р, а у 2008 році - на 20 відсотків нижча у порівнянні з 2007 роком) все більшого поширення набувають альтернативні операції з нерухомістю, які можуть приносити фіксований дохід протягом певного періоду. Саме до таких операцій належить довірче управління нерухомим майном.

Досвід зарубіжних країн показує, що в міру стабілізації та розвитку економіки України, підвищення добробуту її громадян, інтерес до довірчого управління зростатиме. Проте, законодавство України, яке визначає правові засади регулювання операцій з довірчого управління майном, має суттєві недоліки та протиріччя, зокрема, в частині регулювання бухгалтерського обліку операцій довірчого управління нерухомим майном. Нерозробленність методичних і організаційних положень бухгалтерського обліку та інформаційного забезпечення операцій з управління нерухомим майном призводить до викривлення облікових даних та унеможливлює побудову ефективної системи їх контролю.

Розвитком теорії і методології бухгалтерського обліку управління майном займаються такі вітчизняні й зарубіжні вчені, як А.М. Асаул, З.Е. Беневоленська, М.І. Бондар,   М.І. Брагінський,   Л.М. Братчук,   М.М. Булигін,   В.В. Вітрянський,

0. Г. Денисюк, О.Б. Кушина, Д.В. Курсєєв, С.Ф. Легенчук, Л.Ю. Міхєєва, Д.В. Мещеряков, Д.О. Подгорнов, О.Ю. Скворцов, Т.О. Столбунова, Є.О. Суханов,

1. Г. Чалий, М.В. Ясус. Не применшуючи вагомий внесок дослідників у розвиток теорії і методології бухгалтерського обліку і контролю операцій з управління нерухомим майном, особлива природа таких операцій зумовлює необхідність розробки теоретичних і методичних положень бухгалтерського обліку операцій з управління нерухомим майном. Зокрема, потребують вирішення проблемні питання, пов'язані з неузгодженістю юридичного та економічного змісту довірчого управління майном як об'єкта бухгалтерського обліку; неконвенційністю категорійно-понятійного апарату сфери управління майном, що використовується в обліку; відсутністю єдиного науково обґрунтованого підходу до відображення операцій з управління нерухомим майном в системі бухгалтерського обліку установника управління та управителя, а також нерозробленістю положень оцінки ефективності та контролю операцій довірчого управління нерухомим майном. Потреба вирішення вказаних питань та їх значення в сучасних умовах господарювання зумовлює актуальність обраної теми дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідницьких робіт Житомирського державного технологічного університету за темою "Розвиток бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в системі корпоративного управління" (номер державної реєстрації 0110U005014); автором розроблено системний організаційно-методичний підхід до бухгалтерського обліку операцій з управління нерухомим майном.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в науковому обґрунтуванні теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку операцій з управління нерухомим майном.

Для досягнення мети у дисертації поставлені до вирішення такі завдання:

- уточнити трактування понять управління майном, зокрема тих, що використовуються в бухгалтерському обліку;

- визначити об'єкти бухгалтерського обліку, які виникають за операціями з управління нерухомим майном;

- здійснити класифікацію операцій з управління нерухомим майном для цілей бухгалтерського обліку;

- проаналізувати порядок вибору управителя майном та обґрунтувати порядок розрахунку винагороди йому в операціях з управління нерухомим майном;

- визначити напрями організації обліку операцій з управління нерухомим майном в частині впливу юридичної форми договору та розподілу юридичної відповідальності між установником управління та управителем;

- розкрити порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з управління нерухомим майном з врахуванням єдності економічного змісту й юридичної (інституційної) форми даних операцій;

- оцінити можливості якісного покращення змісту бухгалтерської звітності в частині відображення інформації про об'єкти бухгалтерського обліку за операціями з управління нерухомим майном;

- охарактеризувати обліково-аналітичне забезпечення оцінки ефективності довірчого управління та визначити структурні елементи резервної системи у сфері довірчого управління в умовах невизначеності економічного середовища;

- проаналізувати існуючі підходи до організації та методики внутрішнього контролю операцій з управління нерухомим майном.

Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що операції з довірчого управління майном мають значні відмінності порівняно з іншими операціями з майном підприємства, що зумовлює необхідність їх врахування при розробці методики відображення таких операцій в бухгалтерському обліку та проведенні контролю.

Об'єктом дослідження є господарські операції з управління нерухомим майном, що відображаються в бухгалтерському обліку і підлягають контролю.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних та організаційно-методичних аспектів бухгалтерського обліку операцій з управління нерухомим майном в установника управління та управителя.

Методи дослідження. У ході дослідження застосовано загальнонаукові та спеціальні методи і прийоми пізнання. За допомогою абстрактно-логічного методута причинно-наслідкового зв'язку визначено місце операцій з управління нерухомим майном в системі об'єктів бухгалтерського обліку. Методи теоретичного узагальнення і групування використовувалися для аналізу понятійного апарату управління нерухомим майном і дали можливість розробити класифікацію операцій довірчого управління майном. Метод аналогії використовувався для удосконалення документального забезпечення виконання обов'язків щодо управління нерухомим майном установником управління та управителем. Діалектичний метод та системний підхід використовувалися для розробки організаційно-методичного підходу до бухгалтерського обліку операцій з управління нерухомим майном підприємства. Методи індукції та дедукції дали можливість систематизувати агрегати резервної системи щодо мінімізації ризиків, які виникають в процесі управління нерухомим майном в умовах невизначеності економічного середовища. За допомогою методів спостереження та порівняння досліджено систему внутрішнього контролю за операціями з управління нерухомим майном.

Інформаційною базою дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, матеріали конференцій і семінарів з проблем довірчої власності, теоретико-методологічних, організаційних та практичних питань бухгалтерського обліку і аналізу операцій довірчого управління майном, статистичні дані, нормативно-правові документи, довідкові та інформаційні видання, Інтернет-ресурси.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у теоретичному обґрунтуванні та вирішенні комплексу питань, пов'язаних з удосконаленням організації та методики бухгалтерського обліку операцій з управління нерухомим майном, що мають практичне значення та базуються на врахуванні специфічних рис довірчого управління. У процесі проведеного дослідження отримано результати, яким характерна наукова новизна:

вперше:

- розроблено комплексний підхід до бухгалтерського обліку операцій з управління нерухомим майном підприємства, який полягає у теоретичному обґрунтуванні і розробці практичних рекомендацій щодо порядку застосування елементів методу бухгалтерського обліку при відображенні операцій з управління нерухомим майном в установника управління та управителя, і забезпечує формування достовірної і повної інформації для прийняття управлінських рішень.

удосконалено:

- склад об'єктів бухгалтерського обліку за операціями з управління нерухомим майном на основі економічної інтерпретації юридичного закріплення прав власності, визначених умовами договору управління майном на дані об'єкти, що дозволяє забезпечити їх достовірне відображення в бухгалтерському обліку та податкових розрахунках;

- організацію бухгалтерського обліку в частині впливу юридичної форми договору управління нерухомим майном як правової підстави для здійснення господарських операцій на їх відображення в бухгалтерському обліку; економіко-правові засади розподілу відповідальності при операціях з управління майном між установником управління та управителем, що сприяє підвищенню рівня довіри між сторонами, реалізації їх інтересів та мінімізації ризиків;

- організаційно-методичні положення бухгалтерського обліку операцій з управління майном в установника управління та управителя на основі врахування їх специфічних рис (розроблено форми документів, порядок відображення операцій з управління майном на рахунках обліку, у запропонованих формах звітності, а також особливості податкових розрахунків за даними операціями), що дозволяє підвищити інформативність даних бухгалтерського обліку для цілей ефективного управління нерухомим майном;

- застосування звітності як елементу методу бухгалтерського обліку в частині внутрішньої звітності про операції з управління нерухомим майном (Звіт про виконання договору управління майном, Звіт про фінансові результати управління нерухомим майном) та фінансової звітності (Примітки до фінансової звітності), що дозволяє забезпечити інформаційні потреби користувачів про результати діяльності та сприяє підвищенню інформативності облікових даних для потреб управління;

дістало подальший розвиток:

- терміносистема сфери довірчого управління майном в частині уточнення таких понять, як "довірче управління", "довірча власність", "траст", "фідуція", з урахуванням традицій правових систем, що забезпечує єдине трактування основних понять управління майном суб'єктами довірчих відносин в бухгалтерському обліку та сприяє гармонізації положень економічної та юридичної галузі знань;

- класифікація операцій довірчого управління майном для цілей бухгалтерського обліку, що є основою побудови системи синтетичного обліку за даними операціями і дозволяє підвищити точність, достовірність та оперативність отримання облікових даних про нерухоме майном в управлінні;

- елементи організації бухгалтерського обліку в частині регулювання ризиків довірчого управління нерухомим майном шляхом визначення порядку вибору управителя майном, закріплення його професійної відповідальності у договорі, і розрахунку винагороди управителеві в залежності від розміру кінцевого фінансового результату від управління нерухомим майном, що сприяє зменшенню ризиків установника управління з одночасним уникненням необґрунтованих втрат фінансових ресурсів;

- обліково-аналітичне забезпечення застосування страхування та резервування як агрегатів резервної системи щодо мінімізації ризиків, які виникають в процесі довірчого управління нерухомим майном, та оцінки ефективності застосування управління нерухомим майном в частині розрахунку коефіцієнта ефективності довірчого управління, що забезпечує підвищення ступеня захисту підприємства від наслідків господарських ризиків;

- теоретичні положення внутрішнього контролю операцій з управління нерухомим майном в частині уточнення завдань, об'єктів, суб'єктів та етапів контролю, що забезпечує формування достовірної бухгалтерської інформації та підвищення ефективності системи управління нерухомим майном в довірчому управлінні.

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці рекомендацій з удосконалення організації та методики бухгалтерського обліку операцій з управління нерухомим майном. У практичну діяльність підприємств та вищих навчальних закладів впроваджено такі основні прикладні розробки:

- пакет документів для реалізації договірних відносин і розподілу відповідальності при управлінні нерухомим майном та методичні положення відображення операцій з управління нерухомим майном в бухгалтерському обліку та податкових розрахунках установника управління (довідка ПАТ "Вінницький універмаг" № 177/2 від 08.09.2010 р.);

- методичні рекомендації з бухгалтерського обліку операцій з управління нерухомим майном управителя та відображення операцій з управління нерухомим майном управителя у податкових розрахунках (довідка ТОВ "Актив-Інвест Україна" № 13/256 від 21.02.2011 р.);

- рекомендації щодо відображення операцій з управління нерухомим майном в аналітичних розрахунках (довідка ТОВ "ВП"ФауБеХа-Офір" № 232 від 17.08.2011 р.);

- рекомендації щодо відображення операцій з управління нерухомим майном в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності, використані при розробці програм і навчально-методичного забезпечення курсів "Організація обліку", "Фінансовий облік", "Звітність підприємств" (довідка Житомирського державного технологічного університету № 44-45/1993 від 19.12.2011 р.; довідка Вінницького національного аграрного університету № 01-2489 від 20.12.2011 р.).

Особистий внесок дисертанта. Дисертація є самостійно виконаним науковим дослідженням. Всі розробки та пропозиції, що містяться в роботі, належать особисто автору. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї та положення, які є результатом особистої роботи здобувача, що полягає у дослідженні комплексу питань, пов'язаних з удосконаленням організації та методики бухгалтерського обліку і контролю операцій довірчого управління нерухомим майном.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження, викладені в дисертації, доповідалися, обговорювалися та отримали позитивну оцінку на 6 міжнародних і всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, що відображено в публікаціях [7-12].

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 6 наукових статей у фахових виданнях загальним обсягом 3,28 друк. арк., 6 тез доповідей загальним обсягом 0,6 друк. арк., з них 0,48 друк. арк. належить особисто автору; в інших публікаціях, виданих у співавторстві, в дисертації використані положення, що є результатом особистого дослідження здобувача (4,95 друк. арк.).

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний зміст викладено на 188 сторінках друкованого тексту. Робота містить 23 таблиці та 30 рисунків (з яких 3 таблиці та 3 рисунки розміщені на окремих сторінках), 11 додатків на 85 сторінках. Список використаних літературних джерел нараховує 225 найменувань на 28 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі обґрунтовано актуальність теми, розкрито значимість дослідження для розвитку науки та практики, відображено зв'язок теми з науковими планами і програмами, визначено стан наукової розробки проблеми, мету і завдання дослідження. Сформульовано об'єкт і предмет дослідження, робочу гіпотезу, наданохарактеристику методів дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних наукових результатів.

Перший розділ "Теоретичні засади бухгалтерського обліку операцій з управління нерухомим майном" присвячено питанням розвитку категорійно-понятійного апарату системи управління майном в бухгалтерському обліку, класифікації операцій з управління майном та визначення їх місця в системі об'єктів бухгалтерського обліку, розглянуто порядок вибору управителя та розрахунок винагороди в операціях з управління нерухомим майном.

Неконвенційність категорійно-понятійного апарату управління майном, що використовується в обліку, призводить до неправильного відображення таких об'єктів, що спричиняє викривлення облікових даних. Виходячи з етимології слів "довірче управління" та "траст", а також на основі результатів аналізу терміносистеми управління майном через призму англо-саксонської і романо-германської системи права (рис. 1) під управлінням майном (синонім довірчого управління) в бухгалтерському обліку необхідно розуміти сукупність юридичних та фактичних дій, які здійснюються управителем майна від свого імені в інтересах установника управління або вигодонабувача згідно з укладеним договором. Із врахуванням економічної суті, закордонного досвіду та зважаючи на довірчий характер відносин управління майном, запропоновано уточнити поняття "управління майном", включивши слово "довірче".

Англо-саксонська система прецендентного права

Передбачена можливість розщеплення права власності на будь-який об'єкт на

правомочності декількох осіб. Реалізується через 11 правомочностей: право власності, використання, управління, право на дохід, право суверена, право на безпеку, право на передачу і спадок, право

на безстроковість володіння благом, заборона на використання способом, який приносить шкоду зовнішньому середовищу, право на відповідальність у вигляді стягнення, право на залишковий характер

Право власності

Романо-германська система кодифікованого права

Виникає довірча власність, специфікація права власності

_і_

Траст (фідуція) (trust)

Право довірчої власності

Право власності не розщеплюється, розглядається як єдине ціле, неподільне, має абсолютний характер Реалізується через 3 правомочності: володіння (abusus) - юридично закріплена

можливість суб'єкта бути у фізичному зв'язку з благом; розпорядження (usus) -юридично закріплена за суб'єктом можливість визначати подальшу долю блага; користування (usus fructus) - право суб'єкта на вилучення корисних властивостей речі для задоволення певних потреб

і-'.-—'.-'.-

>\      Управління (довірче управління)

Довірча власність не виникає, виникає зобов'язання з управління

мають однаковий предмет і мету регулювання, проте оперують різними методами і правовими засо­бами для досягнення цієї мети, а також суттєво відрізняються один від одного за юридичним змістом

Рис. 1. Взаємозв'язок понять сфери довірчого управління

Встановлено, що поняття "управління майном" не є модифікацією поняття

"траст" в романо-германській системі права (до якої належить Україна), оскільки

вони  мають  різну  юридичну  природу.   Запровадження  інституту  трасту у

вітчизняний правооборот є неможливим через просте включення трастових норм у

цивільне законодавство, а потребує докорінних змін всього цивільно-правового

надбання   континентального   права.   Необгрунтованою   є   норма вітчизняного

цивільного законодавства щодо розміщення довірчого управління у площинідовірчої власності, оскільки за своєю сутністю поняття є альтернативними, і введення одного виключає застосування іншого в одній правовій системі.

Визначено зміст та взаємозв'язок понять "майно", "нерухоме майно", "управління майном (довірче управління майном)", "траст", "фідуція", "довірча власність". Удосконалення понятійно-категорійного апарату управління майном, що використовується в бухгалтерському обліку, дозволило усунути наявні розбіжності у трактуванні досліджуваних термінів та встановити, що об'єктом обліку за операціями з управління майном є майно, передане в довірче управління, та фактичні й юридичні дії управителя, які представляють собою дії з управління майном, а не довірча власність.

Дослідження природи операцій з управління нерухомим майном дозволило розробити підхід до класифікації таких операцій для потреб бухгалтерського обліку (за видом активів, які є об'єктами управління; за суб'єктами управління; за терміном здійснення управління; за можливістю стягнення плати; за механізмом акумулювання майна; за правом на розподіл доходів). Розроблений підхід дозволяє удосконалити методичне забезпечення бухгалтерського обліку операцій з управління нерухомим майном в частині таких елементів методу бухгалтерського обліку як документування, рахунки, зокрема, склад синтетичних та аналітичних рахунків, та звітність, що підвищує точність, достовірність та оперативність облікових даних.

Операції з управління нерухомим майном в системі об'єктів бухгалтерського обліку з урахуванням економічного змісту та юридичної (інституційної) форми операцій наведено у табл. 1.

Таблиця 1. Система об'єктів бухгалтерського обліку за операціями з управління нерухомим майном

Бухгалтерський облік

Установник управління

Окремий баланс

Управитель майном

Об 'єкти бухгалтерського обліку

Балансові (актив, пасив)

Необоротні активи, передані в управління,

зобов'язання за внутрішньогосподарсь­кими розрахунками

Необоротні та оборотні активи в процесі довірчого управління

Отримана винагорода за управління нерухомим майном

 

Небалансові (доходи, витрати, фінансові результати)

Нарахована винагорода управителю

Доходи та витрати,

пов'язані з управлінням майном, фінансовий результат

управління

Сума збитку, завданого майну в управлінні, з вини управителя

 

Позабалансові

 

 

Необоротні активи, отримані в управління

Фінансова звітність

Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових   коштів, Звіт про    власний капітал, Примітки     до річної фінансової звітності, Додаток "Інформація за сегментами"

Форми фінансової звітності установника управління консолідуються (сумується) із формами звітності з

позначенням "Довірче управління"

Складаються окремі форми фінансової звітності із позначенням "Довірче управління"

Відображення у

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі