О В Єрмошкіна - Вартість обслуговування фінансових потоків - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК 336:65

ВАРТІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ

Єрмошкіна О.В. Національний гірничий університет

Анотація: досліджено розвиток підходів до визначення вартості руху фі­нансових потоків, науково доведена необхідність визначення вартості руху фі­нансових потоків з урахуванням вартості їх обслуговування в системі управлін­ня фінансовими потоками.

Abstract: development of the approaches to determining the cost of cash flow movement are researched, the necessity of determining the cost of cash flow move­ment with taking into consideration the cost of their servicing is scientifically sus­tained.

Ключові слова: система обслуговування, вартість обслуговування, витрати, відносна вартість обслуговування, фінансовий потік

Актуальність проблеми. Сучасні тенденції розвитку економіки країни та світу поставили перед підприємствами складну задачу пошуку шляхів подолан­ня наслідків фінансової кризи, вдосконалення процесів управління та підви­щення конкурентоспроможності підприємств в умовах несприятливого зовніш­нього середовища (рис. 1, 2). Так, значно зросли ставки по кредитах (рис. 1).

За даними НБУ

Рис. 1. Динаміка процентних ставок банків України, %

За даними НБУ

Рис. 2. Динаміка кредитів, наданих банками України в економіку, млн. грн.

Відповідно, обмежились можливості залучення фінансових ресурсів з по­зикових джерел фінансування. Зростання обсягів наданих довгострокових кре­дитів (рис. 2) було отримано не за рахунок надання нових кредитів, а, в основ­ному, за рахунок значного зростання заборгованості по процентам, нарахова­ним на існуючі кредити. Як банківський сектор, так і промислові підприємства стикнулись зі зростанням неплатежів, зниженням попиту на товари та послуги, погіршенням умов контрактів та платежів. В цій ситуації принципово важливим питанням є вдосконалення процесів управління існуючими фінансовими ресур­сами та оптимізація фінансових потоків підприємства.

Аналіз останні наукових досліджень засвідчив, що в теорії фінансів, фі­нансового менеджменту та фінансових потоків здебільшого увага приділяється визначенню вартості джерел фінансових ресурсів. В даному випадку існує декі­лька підходів, які ґрунтуються на таких загальних положеннях як:

- всі джерела фінансових ресурсів характеризуються певної вартістю, яка відображає вартість самих ресурсів (процентна ставка, дивіденди) [1-4, 12] та супровідними витратами (витрати на відкриття кредитного рахунку, оплата по­слуг реєстратора, вартість страхування об'єкту застави, тощо) [3, 4], тобто не враховується, так скажемо, подальша доля фінансових ресурсів;

- в деяких дослідженнях [13], як і в наших попередніх розробках [10], під­креслюється, що до вартості джерел фінансових ресурсів необхідно включати додаткові витрати, пов' язані з ймовірністю настання непередбачуваних витрат та невиконання підприємством своїх фінансових зобов'язань, однак пояснення щодо причин та ймовірності виникнення таких ситуацій або відсутні, або но­сять фрагментарний характер.

Таким чином, потребує теоретичного обґрунтування та удосконалення процес визначення вартості руху фінансових потоків та, як її складової, вартос­ті обслуговування фінансових потоків.

Мета дослідження - дослідження розвитку підходів до визначення вартос­ті руху фінансових потоків та особливостей побудови системи управління фі­нансовими потоками промислового підприємства та наукове обґрунтування не­обхідності визначення вартості руху фінансових потоків з урахуванням вартості їх обслуговування.

Основні результати дослідження. Функціонування системи управління фінансовими потоками [9] передбачає, що всі фінансові потоки формуються, розподіляються та використовуються в процесі діяльності підприємства. При цьому виконуються чотири ключові функції менеджменту (планування, органі­зація, контроль та мотивація) та всіх ієрархічних рівнях управління (вищий, се­редній, нижчий) та за усіма горизонтами управління (стратегічний, тактичний та оперативний). Процес управління фінансовими потоками передбачає, що в якості функціональної підсистеми виділяється підсистема обслуговування фі­нансових потоків [6], функціонування якої спрямоване на організацію обслуго­вування всіх фінансових потоків підприємства. Нами доведено [6, 9], що систе­ма обслуговування фінансових потоків може бути побудована на основі реалі­зації базових положень теорії масового обслуговування та з урахуванням особ­ливостей формування, розподілу та використання фінансових потоків.

Одним з ключових індикаторів ефективності функціонування системи об­слуговування фінансових потоків є вартість їх обслуговування [11]. В процесі визначення параметричних характеристик фінансових потоків [5] було встанов­лено, що вартість обслуговування фінансових потоків є складовим елементом сукупної вартості руху фінансових потоків і представляє собою сукупність до­даткових вихідних фінансових потоків, пов' язаних з забезпеченням прохо­дження фінансового потоку через систему в процесі використання певного джерела фінансових ресурсів.

Ґрунтуючись на основних положеннях теорії масового обслуговування [11] та результатах наших досліджень [5-9] можемо констатувати, що в залежності від типу та конструкції системи обслуговування вартість обслуговування фі­нансових потоків відповідної класифікаційної групи (Cs{N}) залежить від опе­раційних витрат на обслуговування (Cop) та множини додаткових витрат, які

виникають під впливом множини внутрішніх та зовнішніх факторів (Cad] (f ({Xin}{Xex}))) та складаються з наступних елементів: втрати, пов'язані зпростоєм вимог у черзі (С№); втрати, пов'язані з залишенням вимогою системи без обслуговування (Ccsl); витрати, пов'язані з відновленням працездатності си­стеми (Cren); витрати на зміну конструкції системи (Cch); втрати, пов'язані з простоєм системи (Cfr) (1).

Cs{N} = Cop +XCadj(f({Xin}{Xex}))-Mj = Cop + Cw+ CcSlU2 +CrenМз + Cch-M4 + Cfr-M5 (1)

j=1

де jUj - Булева змінна, яка приймає значення 1 або 0 в залежності від необхідно­сті включення відповідних витрат до розрахунку.

Слід підкреслити, що вартість обслуговування фінансових потоків нероз­ривно пов' язана з часом обслуговування [6], оскільки саме ці два показника є ключовими у визначенні характеристик фінансових потоків: вартість та час. Дамо чітке визначення кожного елементу вартості обслуговування.

Операційні витрати на обслуговування фінансових потоків - це сукуп­ність вихідних фінансових потоків, пов' язаних з фінансуванням поточної дія­льності підрозділів, відповідальних за забезпечення проходження фінансових потоків через систему. Відповідно, до даних витрат включається: заробітна пла­та персоналу підрозділів, відповідальних за забезпечення проходження фінан­сових потоків через систему; частина заробітної плати керівного складу, які приймають рішення щодо розподілу фінансових потоків підприємства; витрати пов' язані з забезпеченням функціонування системи обліку фінансових потоків та системи платежів; витрати пов' язані з оплатою тарифів банків, через які ор­ганізоване проходження фінансових потоків; можливі додаткові витрати, обу­мовлені особливістю організації системи обслуговування фінансових потоків, платежів та звітності в процесі взаємодії між структурними підрозділами вер­тикально інтегрованих підприємницьких структур; інші витрати, які виникають в процесі поточної оперативної роботи фінансових та облікових підрозділів підприємства.

Враховуючи те, що в процесі обслуговування фінансових потоків створю­ється декілька підсистем в залежності від класифікаційної групи фінансових потоків, що обслуговуються, зазначені операційні витрати розподіляються про­порційно до обсягів цих фінансових потоків і на кожну підсистему і тип фінан­сових потоків відноситься частина сукупних операційних витрат, що забезпечує можливість розрахунку вартості обслуговування окремих фінансових потоків.

Втрати, пов' язані з простоєм вимог у черзі, це сукупність вихідних фінан­сових потоків, які виникають або можуть виникнути в результаті того, що сис­тема зайнята обслуговуванням інших замовлень на розподіл фінансових пото­ків, а вільні фінансові ресурси відсутні, що може призвести до накладання штрафних санкцій з боку контрагентів, до втрати можливого прибутку у випад­ку часової обмеженості операції або до погіршення умов майбутніх контрактів. Данні вихідні фінансові потоки виникають у тому випадку, коли підприємство потерпає від браку фінансових ресурсів, тобто від недостатніх вхідних фінансо­вих потоків, які формують ці ресурси.

Таким чином, задля мінімізації цих витрат в процесі стратегічного, такти­чного та оперативного планування та визначення стратегії управління фінансо­вими потоками [7] підприємства необхідно спрямовувати його зусилля на за­безпечення сталих вхідних фінансових потоків, які обумовлюють зростання ри­нкової вартості підприємства як об' єкту інвестування.

Втрати, пов' язані з залишенням вимогою системи без обслуговування, представляють сукупність вихідних фінансових потоків, які можуть виникнути в двох випадках:

- брак вхідних фінансових потоків, які утворюють відповідні фінансові ресурси, призначені для обслуговування певної групи вихідних фінансових по­токів, що може бути обумовлено як внутрішніми факторами (неспроможність підприємства формувати вхідні фінансові потоки), так і зовнішніми факторами (відмова контрагентами виконувати свої зобов'язання перед підприємством);

- у разі відмови підприємства виконувати свої фінансові зобов' язання перед контрагентами, тобто в наслідок опортуністичної поведінки підприємства по відношенню до контрагентів.

Основними наслідками перелічених ситуацій можуть бути як прямі втра­ти, так і опосередковані. До прямих втрат, пов'язаних з залишенням вимогою системи без обслуговування, повинні бути віднесені втрата доходу внаслідок відмови від здійснення відповідних операцій, які передбачали формування пев­ного вихідного фінансового потоку, та накладення штрафних санкцій передба­чених угодою або чинним законодавством. До опосередкованих витрат підпри­ємства можна віднести можливе погіршення умов майбутніх угод, яке призведе до виникнення додаткових вихідних фінансових потоків або зменшення вхід­них фінансових потоків, наприклад: підвищення процентних ставок по креди­там, зменшення ліміту кредитування, відмова покупців від роботи за передо­платою, відмова постачальників від роботи за комерційним кредитом та від­строчкою платежу, збільшення ціни поставок ресурсів, тощо.

В процесі функціонування системи обслуговування може наступити мо­мент, коли система вичерпує фінансові ресурси з певного джерела і подальше функціонування системи або утруднене, або неможливо. Відповідно, в системі обслуговування фінансових потоків передбачається відведення певного періоду часу на відновлення працездатності системи [6], тобто на надходження вхідних фінансових потоків та поповнення фінансових ресурсів з аналогічного джерела (наприклад, чергове надходження доходу), відновлення доступу до існуючого (наприклад, находження коштів на поточний рахунок та відновлення доступу до овердрафту, продовження фінансування за існуючою кредитною лінією, ін.), підключення до обслуговування відповідного фінансового резерву або пошук нових джерел фінансових ресурсів, залучення яких не призводить до зміни конструкції системи.

Додаткові витрати, а, відповідно, і додаткові вихідні фінансові потоки, в даному випадку виникають лише за умов пошуку нових аналогічних джерел або підключення до обслуговування резерву. Тобто ці витрати можуть розгля­датись як витрати на формування вхідного фінансового потоку, наявність яких передбачена параметричними характеристиками фінансових потоків [5].

Слід приймати до уваги, що відведення відповідного часу на відновлення працездатності системи призводить до того, що нові замовлення на розподіл фінансових потоків стають у чергу і очікують на обслуговування весь час, поки система відновлюється. Це, в залежності від особливостей замовлень та пріори­тетності їх обслуговування, може призвести до виникнення додаткових витрат, які пов'язані з очікуванням на обслуговування та / або відмовленням від обслу­говування.

У випадку неможливості відновлення працездатності системи в існуючо­му вигляді системою передбачається зміна конструкції, підключення до обслу­говування інших апаратів, тобто залучення до обслуговування вихідних фінан­сових потоків джерел фінансових ресурсів, які за якісними та кількісними хара­ктеристиками значно відрізняються від існуючих.

В даному випадку виникають додаткові витрати на зміну конструкції сис­теми. До них слід віднести: витрати, пов' язані з пошуком нових джерел форму­вання вхідних фінансових потоків (управлінські та операційні), а також витра­ти, які виникають в результаті тимчасової непрацездатності системи. Відповід­но, при зміні конструкції системи слід спрямовувати зусилля менеджерів на ма­ксимальне зменшення періоду тимчасової непрацездатності системи за рахунок фінансового резерву та явних та неявних домовленостей щодо можливості швидкого залучення фінансових ресурсів підприємства.

У разі падіння попиту на продукцію промислового підприємства, техно­логічних або технічних проблем, кризових ситуаціях, впливу інших факторів можуть виникати ситуації, коли підприємство не працює і, відповідно, певна частина підсистем обслуговування фінансових потоків не працює.

В цьому випадку підприємство стикається з можливістю виникнення втрат, пов' язаних з простоєм системи, тобто ситуація, коли фінансові ресурси залучені але не можуть бути використані внаслідок впливу відповідних факто­рів. В цьому випадку підприємство стикається з необхідністю сплачувати вар­тість залучених фінансових ресурсів, а можливості ефективно їх використову­вати відсутня.

Таким чином, виникають вихідні фінансові потоки, які не компенсуються відповідними вхідними. Це поступово призводить до втрати можливості отри­мувати прибуток, і як наслідок переходу системи до непрацездатного стану.

В узагальненому вигляді вартість обслуговування фінансових потоків в залежності від станів системи та диференціація цих витрат за ступенем впливу на систему наведена в табл. 1.

Слід зазначити, що при розрахунку вартості обслуговування фінансових потоків слід приймати до уваги наступні положення.

По-перше, урахування витрат, які пов' язані з можливим погіршенням умов майбутніх контрактів, враховуються на основі оцінки ймовірності настан­ня відповідного погіршення та обсягів пов'язаних з цим додаткових вхідних та вихідних фінансових потоків.

В процесі визначення обсягів можливої втрати прибутку слід приймати до уваги, що ці витрати виникають в двох ключових випадках: відмова або від­строчка в обслуговуванні замовлення на виділення фінансових ресурсів та фо­рмування вихідного фінансового потоку в наслідок занадто довгої черги в сис­темі, відновлення її працездатності або зміни конструкції системи; відсутність замовлень в наслідок відсутності або можливості опанування певних напрямків діяльності.

В першому випадку слід ґрунтуватись на оцінці майбутнього можливого вхідного фінансового потоку за умов здійснення відповідної операції, тобто ці витрати віддзеркалюють доход, який недоотриманий підприємства в наслідок браку фінансових ресурсів та невиконання відповідних планів щодо формуван­ня вихідних фінансових потоків.

В другому випадку оцінка втрати прибутку базується на оцінці доходнос-ті альтернативних напрямків вкладень з урахуванням тенденцій розвитку та ін­дикаторів того ринку, на якому працює підприємство, або ринку, який є менш ризикованим за ринок підприємства.

Таблиця 1

Основні та супровідні витрати на обслуговування фінансових потоків в залежності від стану системи

Стан системи

Вид витрат1

 

Операційні витрати

Втрата прибутку

Штрафні санкції

Погіршення умов майбутніх контрактів

Витрати за резервом

Витрати на пошук нових джерел

 

 

 

 

 

форму­вання

підклю­чення

 

Система вільна, джерела фінансових ресурсів не використовуються

С

О

 

 

 

 

 

Система працює в нормальному режимі, черга від­сутня

О

 

 

 

С

 

 

Система зайнята:

 

 

 

 

 

 

 

- довжина черги та час очікування менше гранич­ного значення

О

 

 

С

 

 

 

- довжина черги та час очікування перевищують максимально припустимий, замовлення залишає систему без обслуговування

С

О

О

О

 

 

 

Система відновлює свою працездатність за раху­нок:

 

 

 

 

 

 

 

- надходження нових фінансових потоків та по­повнення існуючих джерел фінансування

С

С

О

О

 

 

 

- відновлення доступу до існуючих джерел фінан­сових ресурсів

С

С

О

О

 

 

 

- підключення фінансового резерву

О

С

С

С

 

О

 

- залучення нових джерел фінансових ресурсів

О

С

С

С

 

 

О

Система змінює конструкцію

О

С

С

С

С

С

О

Примітка: 1 - «О» - «основні», тобто витрати, які є основними наслідками відповідного стану системи, «С» - «супровідні», тобто витрати,

які супроводжують відповідний стан системи і є забезпечуючими.

Для визначення достовірності та обґрунтованості запропонованого підхо­ду до визначення вартості обслуговування фінансових потоків нами були роз­раховані витрати на обслуговування фінансових потоків, вартість обслугову­вання фінансових потоків на прикладі даних про діяльність промислового під­приємства за 2003-2007 рр. та побудований прогноз вартості обслуговування фінансових потоків на перспективний стратегічний період (2008-20012 рр.). Слід підкреслити, що до 2004 р. підприємство перебувало у державній власнос­ті, а з 2004 р. воно передано приватному холдингу на умовах оренди.

Для моделювання процесу обслуговування фінансових потоків нами була обрана сукупність вихідних фінансових потоків, які спрямовуються на обслуго­вування поточної кредиторської заборгованості з двома основними постачаль­никами підприємства. Слід зазначити, що враховуючи те, що обрані нами вихі­дні фінансові потоки виконуються на постійній основі і процес їх формування, розподілу та використання є відносно налагодженим і сталим, процес прийнят­тя управлінських рішень є короткотривалим.

Проведена оцінка результатів розрахунку вартості обслуговування фінан­сових потоків (табл. 2) засвідчила, що в процесі приєднання підприємства до холдингу зменшення фактичної та відносної вартості обслуговування фінансо­вих потоків з 36,7% до 14,6% було спричинено не стільки оптимізацію фінансо­вих потоків, скільки практично відмовою від зовнішнього фінансування та пе­рехід на внутрішні джерела.

Таблиця 2

Вартість обслуговування фінансових потоків

промислового підприємства за кредиторською заборгованістю

Показник

2003

2004

2005

2006

2007

Річні обсяги фінансового потоку, тис. грн.

176 940

184 257

68 259

72 902

93 678

Річні фактичні витрати на обслуговування фінан­сового потоку, тис. грн.

64 937

45 143

12 901

12 685

13 677

Вартість обслуговування фінансового потоку, %

36,7

24,5

18,9

17,4

14,6

Вартість руху фінансового потоку

 

 

 

 

 

- без урахування вилучення капіталу, %

54,3

36,7

19,5

18,3

16,1

- з урахуванням вилучення капіталу1, %

54,3

98,1

36,8

39,7

49,7

Примітка: вилучення капіталу розраховано пропорційно до питомої ваги даного фінансового потоку в су­купних фінансових потоках підприємства

Як видно з наведеного розрахунку вартість руху фінансових потоків в 2005-2007 рр. практично дорівнює вартості обслуговування фінансових потоків. Це було досягнуто завдяки зменшення вартості фінансових ресурсів на зовніш­ньому ринку та ціною практично повної фінансової залежності підприємства від холдингу. Однак, якщо враховувати обсяги фінансових ресурсів, які вилу­чаються холдингом з підприємства, то видно, що поряд з середньою ставкою за довгостроковими кредитами в 2007 р. 13,5%, вартість руху фінансових потоків складає 49,7 % при вартості обслуговування лише 16,1%, тобто, фактично під­приємство отримує фінансові ресурси від холдингу по ціні 35,1%, тобто в 2,6 разів дорожче за середньо ринкову ставку, що свідчить про пряме вилучення капіталу з підприємства та цілеспрямоване погіршення його стану.

Розрахунок прогнозної вартості обслуговування фінансових потоків з кре­диторської заборгованості (рис. 3) без урахування вилучення капіталу холдин­гом проводився для наступних варіантів конструкцій та параметрів системи: 1 -відсутність пріоритетів в обслуговуванні; 2 - наявність пріоритетів обслугову­вання фінансових потоків на користь найбільшого постачальника підприємства (поточна ситуація на підприємстві); 3 -існування обмежень щодо максимально­го терміну очікування на обслуговування, що обумовлено умовами контрактів про поставку з оплатою по факту поставки, тобто на протязі 10 банківських днів; 4 - використання внутрішніх резервів (коштів холдингу); 5 - використан­ня зовнішніх резервів (короткострокові кредити банку).

0,5 0,45

0,4 0,35

0,3 0,25

0,2 0,15

0,1

2007 2008 2009 2010 2011 2012

• -  Без встановлення пріоритетів обслуговування А-  З встановленими пріоритетами обслуговування - X - При обмеженні максимального терміну очікування ЖЗ використанням внутрішніх резервів —•— З використанням зовнішніх резервів

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

О В Єрмошкіна - Вартість обслуговування фінансових потоків

О В Єрмошкіна - Екологічна безпека регіону фінансово-інноваційний аспект

О В Єрмошкіна - Мотивація праці персоналу в системі управління фі­нансовими потоками підприємства

О В Єрмошкіна - Планування фінансових потоків промислового підприємства

О В Єрмошкіна - Управління фінансовими потоками підприємств регіону та їх інноваційне спрямування