В І Хомяков, Я О Ковальчук - Будівельний кластер як ефективний спосіб підвищення потенціалу підприємств - страница 1

Страницы:
1 

8. Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в XXI веке: Уч. пос. / Пи­тер Ф. Друкер М. : Издательский дом «Вильямс», 2000. — 272 с.

9. Мильнер Б.З. Управление знаниями в корпорациях: Учебное по­собие / Под ред. д-ра эконом. наук, проф. Б.З.Мильнера / З.П. Румянце­ва, В.Г. Смирнова, А.В. Блинникова. М.: Дело, 2006. — 304 с.

10. Бармаков Б. Роль информационного обеспечения в управлении компанией / Б. Бармаков // Управление компанией. — 2007. — № 2.

11. Твердохліб М. Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: На-вч. посібник. / М. Г. Твердохліб. — Вид. 2-ге, доп. та перероб. К.: КНЕУ, 2002. — 224 с.

12. Верба В.А. Інформаційне забезпечення управління розвитком компанії / В.А. Верба // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. Випуск 22. — К.: КНЕУ, 2009. — С. 145—154.

13. Тагаданов Д. Н. Информация как основной фактор формирования конкурентной стратеги / Д. Н. Тагаданов // Менеджмент. 2005.

№ 1.   С. 11.

14. Корнєв Ю.Г. Теоретичні аспекти інформаційного забезпечення підприємницької діяльності / Ю.Г. Корнєв // Актуальні проблеми еко­номіки.   2008.   №5. — С. 30 35.

15. Петренко С.Н. Контроллинг: Учеб. пособие / С.Н. Петренко — К.: Ника-Центр, Эльга, 2004. — 328 с.

16. Шастико А. Неполные контракты: проблемы определения и мо­делирования / А. Шастико // Вопросы економики. — 2001. — № 6. — С. 133—138.

Стаття надійшла до редакції 20.10.2010.

УДК 658.016.4:691

В.І.Хомяков, д-р техн. наук, професор, Я.О.Ковальчук, аспірант,

Черкаський державний технологічний університет

БУДІВЕЛЬНИЙ КЛАСТЕР ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. У роботі представлено характеристику різноманітних об'єд­нань підприємств, а також визначено кластер як найефективніший спосіб об'єднань. Пропонується утворення будівельного кластеру на території міста Черкаси з метою підвищення потенціалу та виходу з кризового стану підприємств з виготовлення будівельних матеріалів.

Аннотация. В работе представлена характеристика различных объе­динений предприятий, а также определен кластер как наиболее эффек­тивный способ объединении. Предлагается создание строительного

© Хомяков В. І., Ковальчук Я. О., 2010

171кластера на территории города Черкассы с целью повышения потен­циала и выхода из кризисного положения предприятий по изготовлению строительных материалов.

Annotation. The characteristics of various business associations, and also the cluster as the most effective way of association, are presented in this work. The creation of a build cluster in Cherkasy is offered to increase potential and out of the crisis situation of enterprises producing construction materials.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: підприємство, потенціал, будівельні матеріли, кластер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: предприятие, потенциал, строительные материалы, кластер

KEYWORDS: enterprise, capacity building materials, cluster

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними зав­даннями.

На сучасному етапі України у зв'язку з економічною кризою склалось складне становище на підприємствах з виробництва бу­дівельних матеріалів. У зв'язку з цим постає питання необхіднос­ті пошуку шляхів виходу даних підприємств з кризи. На підпри­ємствах, що досліджуються, існують резерви розвитку потен­ціалу, що дають можливість подальшого зростання. Досягнення стабільності можливе за умов науково-технічних розробок, ди­намічного розвитку інноваційної складової економіки. Розши­рення інноваційної діяльності стає одним з найважливіших сис­темних чинників підвищення рівня конкурентоздатності підпри­ємств. Утворення кластеру може стати поштовхом для збільшен­ня інновацій на підприємствах з виготовлення будівельних мате­ріалів, є можливим шляхом подолання кризи та повноцінного ви­користання потенціалу підприємств.

Аналіз досліджень та публікацій. Положення щодо визна­чення потенціалу висвітлені в роботах І. Репіної, О. Федоніна, Л. Абалкіна, В. Архангельського та ін. Визначення понять щодо кластеру здійсненювали М. Портер, С.І. Соколенко, Ю.В. Громи-ко, П.Т.Каблук.

Постановка завдання: Метою роботи є дослідження діяльно­сті підприємств з виготовлення будівельних матеріалів та визна­чення можливих шляхів підвищення потенціалу підприємств, що досліджуються.

Викладення матеріалу та результати.

Потенціал будь-якого підприємства це можливість збалан­сованого використання усіх наявних резервів та можливостей для задоволення потреб споживачів шляхом виробництва конкурен­тоспроможних товарів та послуг [6, с. 11].ни

ство

Потенціал будь-якої інституціональної одиниці є результатом взаємодії інститутів, ресурсів, конкурентних сил, детермінантів конкурентної переваги країни та наявності у певної групи людей підприємницьких та управлінських здібностей. Інституціональни-ми одиницями є суб' єкти господарювання, на які націлена діяль­ність інститутів з метою забезпечення адекватних результатів. Во-включають у себе людину, сім' ю, домогосподарство, підприєм-;о (або їх об'єднання, галузі, кластери) і національну економіку. Економічний розвиток підприємств прямо пов'язаний зі здат­ністю виробляти конкурентоспроможну продукцію. Найраціональ-ніший шлях підвищення конкурентоспроможності є вдоскона­лення економічних, технічних та інших показників виробленої продукції, перехід на інноваційний шлях розвитку.

Об'єднання підприємств у різні форми може дати поштовх у створенні інновацій та підвищення продуктивності праці.

Для того, щоб визначити різні види економічних об' єднань, можна зробити класифікаційну схему (рис. 1). Дана схема відоб­ражає ефективні переваги (в основному завдяки ефекту масшта­бу), що мають кластери та об' єднання технологічно пов' язаних учасників [9, с. 14].

Різноманітні види діяльності

Технологічно пов'язані види діяльності

Ефективність та гнучкість

Міста

Промислові райони

Інновації

Творчі регіони

Кластери

Рис. 1. Чотири види об'єднань

Перший вид об' єднань (міста) формується на регіональному рівні (в умовах урбанізованої економіки), і забезпечує мініміза­цію транспортних витрат та ефективність великомасштабних операцій об' єднання в цілому. Міста притягують широке коло економічної діяльності.

Другий тип об' єднань (промислові райони) включає економіч­ну діяльність, що зближує фірми подібних або пов' язаних видів ділової активності, і веде до появи індустріальних районів. Такі райони формують основу гнучких виробничих систем, що може відповідати вимогам мінливих ринків.

На додаток до попередніх двох об' єднань, які характеризу­ються в основному ефективним доходом та гнучкістю, можна ви­ділити два типи об' єднань, які можна охарактеризувати як цент­ри накопичення знань та інновацій. Наприклад, у США ключо­вим фактором економічного зростання є інвестиції в кваліфіка­цію та в освіту або в людський капітал [8, c. 259].

Творчі регіони це об' єднання організацій, де відбувається ство­рення знань та інновацій без секторних кордонів. Основний акцент робиться на наявності регіонального різноманіття навичок та умінь.

Кластери це об' єднання, де підтримання конкурентоспро­можності базується на можливостях, які виникають у зв' язку із специфічним розташуванням [8, c. 15]. Кластери не виглядають як злагоджений потік товарів і послуг, швидше як досить динаміч­ні заходи, що базуються на створенні знань, збільшенні прибут­ків та інноваціях у широкому сенсі.

Різні види фірм та організацій складають структуру кластеру [9, c. 16]. Визначається шість основних типів учасників кластеру: фірми, фінансові установи, громадські установи, університети, організації співробітництва та засоби масової інформації (рис. 2).

1. Промисловість: покупці; продавці; споріднені підприємства; сервісні організації

6. Фінансові установи: банки; ризиковий капітал;

приватний акціонерний капітал

2. Громадські організації: регіональна влада; агенції

5. Засоби масової інформації

3. Наука: університети; коледжі; дослідницькі інститути; технопарки

4. Організації співробітництва: формальні і неформальні мережі; торгівельні асоціації; кластерні організації; неурядові організації

Рис. 2. Структура кластеру

Інноваційний процес на основі саме кластерних моделей у рин­ковій економіці підтримується інституційними і структурними факторами, пов' язаними з перерозподілом ресурсів відповідно докритеріїв найповнішого задоволення поточного і перспективного платоспроможного попиту і структури суспільних потреб, що склалися [6, с. 97].

Отже, кластер є одним з найефективніших видів об' єднань, тому що саме він створює інноваційну модель розвитку підпри­ємств, будучи ефективним способом взаємодії бізнесу та громад­ськості, шлях досягнення фактору синергії та підвищення конку-рентоздатності окремих підприємств та регіону в цілому.

Кластер це добровільне об' єднання самостійних юридич­них осіб, які зберігають свій автономний юридичний статус, але спільно працюють заради виробництва конкурентоспроможної продукції та загальної і особистої економічної вигоди. Кластери формуються у певній сфері підприємництва при умові, що учас­ники кластеру пов' язані між собою технологічно і, як правило, за ознакою географічної близькості [6, с. 98].

Кластери це виробничі мережі незалежних фірм (включаю­чи спеціалізованих виробників), установ, що генерують знання (університетів, дослідних інститутів, інжинірингових компаній), об' єднувальних та допоміжних закладів (брокерів, консультан­тів), фінансових структур та споживачів, що пов' язані один з од­ним ланцюгом виробництва та реалізації продукції. Якщо будь-яка фірма не бере участь у діяльності кластеру, однак займається виробництвом конкурентної для кластеру продукції, то вона, не маючи доступу до тих переваг, що дає кластер, поступово буде витиснута з ринку [4, с. 111].

Визначивши сутність кластеру як виду об' єднань підприємств, пропонується використати кластерний підхід до підприємств з виготовлення будівельних матеріалів.

На українських підприємствах з виготовлення будівельних мате­ріалів існують резерви розвитку потенціалу, що свідчить, з одного боку, про відсутність у цій галузі відчутного технічного прогресу, а з іншого про значні можливості зростання. При цьому діяльність підприємств, що досліджуються, тісно пов' язана з будівництвом, яке в сучасних умовах вимагає постійного вдосконалення.

Будівництво — найбільш капіталовитратний і трудомісткий процес, що потребує стабільності та безперервності. Від його ефективності залежить стан економіки країни і добробуту насе­лення не лише нині, а й у майбутньому [5]. У свою чергу, криза в будівництві веде до відсутності збуту на підприємствах з вироб­ництва будівельних матеріалів.

Звернувшись до історичної довідки, можна зрозуміти причину сучасного кризового становища, що спостерігається на підприєм­ствах з виробництва залізобетонних виробів та цегли. Для Радян­ської України було характерним будівництво типових серій жит­лових будинків. З початку 1960-х років житлове будівництво бу­ло основане на промисловому домобудівництві спорудженні мікрорайонів з 5 та 9 поверхових серійних панельних будівель. Це знижувало собівартість будівництва та дозволяло збільшувати введення житла. Таким чином була створена відповідна виробни­ча база та інфраструктура: домобудівні комбінати, заводи залізо­бетонних виробів, заводи силікатної цегли. Але ж зараз у будів­ництві спостерігаються інші технології будівництва.

Підприємства, які були побудовані ще в 1950-1960-х роках з метою забезпечення будівельними матеріалами масового будів­ництва, зараз просто не витримують конкуренції. Технології да­них підприємств є застарілими і низькоефективними.

Таким чином, будівельна галузь потребує сучасних вдоскона­лень, інноваційних впроваджень, але самостійно окремо взятому підприємству досить важко це зробити.

Перша кластерна модель управління регіональною економі­кою в Україні була запроваджена на Хмельниччині [1]. Суть да­ного будівельного кластеру полягає в об' єднанні всіх компонен­тів виробничого процесу від постачальників сировини до спожи­вачів кінцевого продукту, представників влади та науки. Результа­том об' єднання є те, що на сьогодні собівартість квадратного мет­ру збудованого житла у місті Хмельницькому є однією з найниж­чих в Україні, а також здійснюються великі будівельні проекти.

Виробники будівельних матеріалів самі повинні провокувати будівництво, повинні активно працювати. З цією метою пропону­ється організація будівельного кластеру як способу виходу під­приємств будівельних матерів з кризової ситуації. Побудова кла­стеру пов' язана з необхідність об' єднання в межах однієї зони виробничих бізнес-проектів у конкретні технологічні області, фундаментальні розробки та сучасні системи проектування нових продуктів і підготовку виробництва цих продуктів.

Отже, створення територіального будівельного кластеру є ефективним способом взаємодії бізнесу та громадськості, за ра­хунок фактору синергії та конкурентоздатності в соціальному і економічному розвитку регіону та населених пунктів.

У роботі пропонується організація регіонального кластеру з виготовлення будівельних матеріалів. Основною метою об' єд­нання є досягнення конкретного економічного результату, який стосується підвищення ефективності діяльності кожного підпри­ємства, що в цілому буде сприяти зміцненню та прискореннюрозвитку регіону, відродженню вітчизняного виробництва та за­цікавленості підприємств інвестувати перспективні проекти. Структуру запропонованого кластеру відображено на рис. 3.

Причиною збитковості підприємств з виготовлення будівель­них матеріалів є відсутність обсягів реалізації, що стало наслід­ком зниження будівельної активності в регіоні. Основною метою організації кластеру є налагодження збуту підприємств з виготов­лення будівельних матеріалів за рахунок здійснення будівництва та впровадження інновацій.

І.Промисловість

постачальники споріднені сировини підприємства

Виробництво будівельних матеріалів

ВАТ «Черкасибудматеріал» ТОВ «Добробуд» ТОВ «Буддеталь» ТОВ «Круг-комплект» Корпорація «Райагробуд» ЗАТ «Житлобуд-1»

Будівельні роботи

ТОВ «Черкасизалізобетонбуд» ТОВ «ПМК-216» ТОВ «Завод ЗБВ»

6. Фінансові установи

банки;

консалтингові служби.

5. Засоби масової і

2. Влада

представники обласних владних структур; представники міських владних структур; представники районних владних структур

3. Наука

Черкаський державний технологічний університет ТОВ «Черкасиагропроект» ЗАТ «Черкасицивілпроект»

4. Організації співробітництва

Громадське об'єднання «Будівельний кластер Черкащини»

Рис. 3. Структура будівельного кластеру Черкащини

Пропонується утворити кластер на основі об' єднання наступ­них підприємств: ВАТ «Черкасибудматеріали», Асоціація «Група компаній «Добробуд» (ТОВ «Будівельний центр «Добробуд», ТОВ «Черкасизалізобетонстрой»), Холдинг «Черкасагропроект». Кожне з наведених підприємств має свої особливості, які пропо­нується переглянути.

ВАТ «Черкасибудматеріали» здійснюють виготовлення силі­катної цегли. Перевагами даного підприємства на ринку є вико­ристання для намивання піску (пісок складає 92 % від загального складу матеріалів на виготовлення цегли) власного земснаряду з кар' єру, що є власністю підприємства. В основному силікатна цег­ла використовується у житловому будівництві, тому з метою реа­лізації власної продукції підприємство здійснює самостійне буді­вництво житла на території м. Черкас. Оскільки сучасні умови господарювання змушують шукати нові шляхи розвитку, підпри­ємство впровадило виробництво ніздрюватих бетонів для житло­вого монолітного будівництва та для промислових об' єктів.

Асоціація «Група компаній «Добробуд» це будівельно-орієн­тована структура, що динамічно розвивається. Підприємства, що входять до асоціації чітко орієнтовані за видом діяльності. У прак­тичній площині вони охоплюють три основні напрямки: будівницт­во повного циклу, виробництво будівельних матеріалів та супутніх виробів, інвестиційно-консалтингова діяльність. Будівництво здійс­нює компанія ТОВ «Черкасизалізобетонстрой», яка є найприбутко-вішим підприємством з-поміж досліджуваних. Виробництво буді­вельних матеріалів здійснює ТОВ «Будівельний центр «Добробуд», яке постійно впроваджує нові технології (у зв' язку з покращенням технологій будівництва), не погіршуючи при цьому якісний рівень виробництва традиційних виробів. Крім постійної модернізації ви­робництва і запуску нових технологічних ліній підприємство займа­ється введенням у склад виробничої бази різних сировинних ресур­сів (купівля кар' єрів та ін.), що позитивно відображається на собі­вартості продукції і фактичній незалежності у будівельному бізнесі.

Проектно-будівельний холдинг «Черкасиагропроект» здійс­нює послуги з виконання повного комплексу робіт, пов' язаних з проектуванням і будівництвом об' єктів виробничого, житлового і комунального призначення. До складу холдингу входять: ВАТ «Черкасиагропроект (проектний інститут), ВАТ «Черкасиводпро-ект» (проектний інститут), ВАТ «ПМК-216» (будівельна компа­нія), ТОВ «БудСталь» (компанія з продажу металопрокату), ТОВ «ЗБВ» (завод з виготовлення залізобетонних конструкцій). Під­приємства холдингу мають досвід у проектуванні і будівництві «під ключ» об' єктів аграрного сектора.

Принципи організації будівельного кластеру Черкащини є на­ступними: створення спільного для всіх учасників бренду, добро­вільність та відкритість членства в кластері самостійних підпри­ємств, спільна дистрибутивна мережа, кооперація та довіра, високі стандарти виробленої продукції.

Організація кластеру дасть змогу підприємствам з виготовлен­ня будівельних матеріалів налагодити логістику постачань, логіс­тику збуту, зменшити витрати на маркетинг.

Необхідність використання кластерів пояснюється тим, що: підприємства з виготовлення будівельних матеріалів є технологіч­но застарілими, а отже потребують інновацій, саме інновацій-ність повинна лежати в основі кластеру; підприємства з виготов­лення будівельних матеріалів, що об' єднуються з будівельними підприємствами, працюють ефективніше, так як мають постійний збут продукції; утворення кластеру зможе здешевити житло за рахунок наближення взаємозв' язків між учасниками кластеру; у наукових центрах при кластерах можуть створюватись нові ідеї з підвищення конкурентоспроможності продукції, що виготовля­ється; цільове навчання робітників у навчальних закладах, що співпрацюють з кластером, дасть змогу забезпечити підприємст­ва кваліфікованими «робочими руками».

Об' єднавши зусилля в межах кластеру підприємства забезпе­чать створення конкурентоспроможних утворень з метою впро­вадження науково-технічні досягнення в галузі будівництва.

Література

1. Будівельний кластер — європейський шлях розвитку / В. Третяк, В. Севастьянова. — Асоціація «Поділля Перший». — Хмельницький, 2005

2. Громыко Ю.В. Что такое кластеры и как их создавать. Инсти­тут опережающих ислдований. http://www.innosys.spb.ru/?id=791

3. Каблук П. Т., Кропивко М.Ф. Кластеризація як механізм підвищен­ня конкурентоспроможності та соціальної спрямованості аграрної еко­номіки // Економіка АПК. — № 1. — 2010.

4. Соколенко С.І. Кластери в глобальній економіці. — К.: Логос, 2004.

5. Соціально-економічний стан України, наслідки для народу та держави. Національна доповідь.     К., 2009.

6. Хомяков В.І., Бєлінська В.М., Федоренко О.В. Потенціал і розви­ток підприємства.     Черкаси: ЧДТУ, 2009.     435 с.

7. Якубовський М.М., Щукін В.В. Структурні складові інноваційного розвитку промисловості // Формування ринкових відносин в Україні. № 9 (76). — 2007.

8. Economic report of the president. United states government printing office. Washington, 2010.

9. Clusters Balancing Evolutionary and Constructive Forces. Orjan Solvell. Sweden, 2008.

10. http://www.avbmv.com.ua

11. http:// ukrstat.gov.ua

Стаття надійшла до редакції 12.10.2010.

Страницы:
1 


Похожие статьи

В І Хомяков, Я О Ковальчук - Будівельний кластер як ефективний спосіб підвищення потенціалу підприємств