Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106 

Вісник Донецького національного університету

Серія В. Економіка і право

ЗМІСТ

Антонюк   В . П .,   Кузнецова   Д . В .  Теоретичні засади формування соціальної політики добробуту населення в

контексті сталого розвитку 8

Ахновська І . О . Оцінка персоналу методом «360 градусів» як складова мотивації трудової діяльності 11 Бабенко    А . Г .   Основні напрями соціального захисту населення - складові охорони здоров'я та людського розвитку в

Україні 14

Балтачеєва   Н . А . Система соціального захисту населення: сутнісно-концептуальний аспект 18

Без г ін   К . С . Трансформація парадигми створення цінності на підприємстві 23

Бібікова В . В . Щодо поліпшення системи управління соціально-трудовою сферою України 27 Блінов    А . О .,    Рудакова    О . С .   Конкурентоспроможність творчого потенціалу людських ресурсів сучасних

організацій 30

Бунтовська   Л . Л . Навчання безконфліктному спілкуванню - важливий напрямок бізнес-освіти 34

Бунтовський   С . Ю . Кадрове забезпечення інноваційної діяльності в умовах глобальної конкуренції 38

Важинська   В . В . Модернізація діяльності персоналу податкових служб України в бізнес-процесах платників податків 41

Воробйова   О . А . Нормативне управління робочим часом на підприємствах Україні 45

Гвоздик   Н . М . Роль підприємств у інвестуванні в капітал здоров' я працівників 48

Гризовська   Л . О . Проблеми забезпечення адекватності форм розвитку персоналу стратегічним цілям підприємства 50

Гриненко   А . М . Трудовий потенціал: підходи до визначення та кількісно-якісного виміру його розвитку 53

Гришина   І . В . Емоційний інтелект як чинник підвищення ефективності роботи менеджера 57

Дехтярьов   С . М . Класифікація видів аудиту в сфері праці 60

Доможилкіна   І . В . Розвиток персоналу через побудову корпоративної моделі компетенцій 63

Дороніна   О . А . Удосконалення процедури соціального діалогу як запорука розвитку гідної праці в Україні 67

Д ' яченко   Ю . Ю . Виявлення онтологічного підґрунтя прескриптивної методології розвитку персоналу 71

Дяків   О . П .,   Прохоровська   С . А . Методичні підходи щодо формування лідерських компетенцій менеджера 74

Зарецька   Є . В . Соціальний захист населення як національна безпека суспільства 78

Калініна   С . П . Тенденції розвитку безробіття на ринку праці США 80

Калиниченко   М . П .,   Страшко   В . І . Оцінка рівня лояльності персоналу на промисловому підприємстві 85

Кірієнко   О . М . Металургійна галузь: стан, конкурентоспроможність 89

Кліменкова   О . В . Щодо можливостей формування парадигми стійкого розвитку людського капіталу в Україні 91

Ковтунов   О . В . Формування та розвиток інноваційно-кадрового потенціалу підприємств Луганської області 94

Кондратенко М . О . Роль пенсійного фонду України у формуванні коштів соціального призначення 98 Кондрашихін   А . Б . Підготовка кадрів у галузі економічних наук для освіти, промисловості й державної служби : аналіз

атестаційної мережі 100

Корчака С . М . Вплив управлінського персоналу на ефективність діяльності підприємств в сучасних умовах 104 Костишина    Т . А .   Інноваційно-інтелектуальні чинники розвитку освіти в умовах ринкової трансформації економіки

України 106

Кравченко   В . О . Вплив організаційної культури на ефективність діяльності підприємства 111

Кравченко   О . О . Особливості правових засад регулювання оплати праці в контексті сучасного управління персоналом 114

Кратт О . А ., Кляус Д . П . Внутрішньофірмовий ринок праці: необхідність відповідальності сторін 117 Крючко    С . М .   Стан та перспективи розвитку складових кадрової політики в умовах трансформаційних змін економіки

України 120

Ларичева   Г . В . Особливості закордонного досвіду управління професійною підготовкою 123

Лел ю к О . Ю . Розвиток людських ресурсів та інвестиції в цей розвиток як запорука сталого функціонування підприємства 127 Лісогор    Л . С .   Поліпшення якості людського потенціалу країни у контексті реалізації інтелектуальних чинників

конкурентоспроможності 130

Лук ' янченко Н . Д ., Масіч Л . О . Проблеми прогнозування основних показників ринку праці в Україні 134 Лутай    Л . А .   Методичні основи формування логістично-мотиваційної стратегії управління персоналом промислового

підприємства 139

Ляхова   Л . С . Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій 142

Маковська   Н . В . Політика попиту на працю в промисловості Білорусі 146

Малишев О . В . Диференціація доходів населення та економічний розвиток країни 151 Мартякова    Є . В .,    Мартякова    Є . Ю .    Формування інноваційних технологій партнерства в управлінні

соціальним розвитком 154

Марценюк   О . В . Управління соціальною безпекою людського розвитку 157

Мороз О . С . Прикладні особливості організації оплати праці в умовах організацій недержавної форми власності 160 Муромець    Н . Є .,    Рибак   І . А .    Внутрішні міграційні процеси та їх вплив на соціально-економічний розвиток

регіонів України 163

Никифоренко   В . Г . Підвиґщення ефективності взаємодії суб'єктів інвестування в освітню сферу 169

Новак   І . М . Науково-практичні підходи до запровадження в Україні галузевих стандартів оплати праці 173

Новікова   О . Ф .,   Дейч   М . Є . Регіональна та соціальна політика: проблеми якості та ефективності управління 176

Онищук   А . А . Еволюція категорії «домогосподарство», її сутність та зміст 178

Панькова   О . В . Формування соціального капіталу на потреби людського розвитку в соціальній політиці держави 182

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ ЗАСНОВАНИЙ У 1997 РОЦІ

Спецвипуск, том 1, 2012

Панченко   Г . С . Систематизація обліку та аналізу людських ресурсів в організації 185

Панченко   І . В .,   Найденко   І . В . Методи удосконалення організації та нормування праці на виробництві 188

Пікалова Г . А . Особливості процесу соціальної адаптації персоналу на великих промислових підприємствах 190 Плотніков   П . В .,   Ільїн   С . В . Промисловий регіон: вплив соціально-економічних чинників на моральне, фізичне

та психічне здоров'я молоді в процесі її соціалізації 195 Подлужна    Н . О .,    Сарканіч    Г . І .   Взаємодія процесів управління інтелектуальним капіталом та персоналом

підприємства 198

Потьомкін   Л . М . Управління персоналом: теорія, методологія, практика 202

Потьомкін   Н . Л . Економічні аспекти управлінського процесу 205

Ремізов   Г . В . Оцінка результативності та ефективності виконання державних цільових програм в Україні 208

Севрюкова   С . В . Аналіз проблем домогосподарств України в контексті формування людського капіталу 212

Слівінська   Н . М . Резерви зростання ефективності праці на підприємствах легкої промисловості 216

Слоква   М . Г . Інструментарій діагностики взаємодії ринків послуг вищої освіти та робочої сили 218

Соколик   М . П . Диспропорції у розподілі та використанні доходів домашніх господарств України 221

Соколов   Д . Є . Колективно-договірне регулювання як інструмент соціального захисту працівників 225

Солдатова І . В . Особливості застосування ринкового і державного регулювання ринку освітніх послуг 229 Сочинська - Сибірцева   І . М . Впровадження креативних технологій управління персоналом в практику діяльності

підприємств 233 Степанова   Л . В .   Формування організаційно-економічного механізму ефективного використання трудового потенціалу

підприємств 236

Ситник   Л . С . Антикризове управління персоналом на підприємстві 238

Сичова К . В . Моделювання вибору ефективної інвестиційної стратегії суб'єктом недержавного пенсійного страхування 241 Тахтарова   К . А .   До питання про регулювання ринку праці України в системі міжнародних трудових комунікаційна

прикладі досвіду США 246

Трегубов О . С . Соціально-економічна орієнтація діяльності підприємств туризму 252 Ушкальов    В . В .   Особливості використання технологій нейро-лінгвістичного програмування в процесі навчання та

розвитку персоналу 255

Філахтова   Т . В . Оплата праці як один з важливих показників гідної праці в Україні 258

Хазах   К . О . Сучасні проблеми формування ефективного механізму державного регулювання заробітної плати в Україні 262

Харабуга   С . В . Моделювання процесу формування компетенцій сучасного працівника на основі методу аналізу ієрархій 264

Хромов М . І . Проблеми системи професійної освіти в контексті якості розвитку людського капіталу 269 Цвілий    С . М .   Кадрова компонента активізації інноваційної діяльності в контексті забезпечення економічної безпеки

підприємства 273 Черноіванова     О . Г .    Підвищення  працевлаштування  молоді  за рахунок  вдосконалення нормативно-правового

забезпечення 277

Чурсіна   Н . М . Оцінка збалансованості регіонального ринку робочої сили 280

Шаповалова Т . В . Соціальний капітал як економічна категорія: критичний аналіз 285 Шаповалова   Е . В .,   Нікітіна   Н . В .  Організаційно-економічний механізм формування та розвитку соціальної

роботи в Україні 289 Шаульська   Л . В .,    Панькова   А . Д .  Міжнародний досвід розвитку і використання принципів корпоративної

соціальної відповідальності 293

Шкода   Т . Н . Наукові підходи до управління людським капіталом підприємства 296

Якимова   Н . С . Дослідження сучасних тенденцій та проблем забезпечення продуктивної зайнятості 300

НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Аванесова І . Б . Обґрунтування системи важелів державної підтримки формування фінансової сталості ТНК 304 Аскерова   Х . Д . Пріоритетне вдосконалення і розвиток зв'язків Азербайджанської Республіки з міжнародними фінансово -

кредитними організаціями 307 Баширов   Р . А . Економіка Азербайджану в умовах глобалізації (в рамках Організації Чорноморського економічного

співробітництва) 309

Братко   О . С .,   Сохацький   О . Ю . Використання маркетингу у олімпійському русі: шлях до комерціалізації 311

Валітов   С . С .,   Валітов   Р . С . Посилення ролі антимонопольного законодавства на ринку рітейлу 313

Городничук   Н . В . Теоретичні основи управління витратами на якість діяльності підприємств 316

Гриценко   Г . М . Правове забезпечення поводження із землями спеціального призначення (на прикладі місці поховань) 320

Груцинова   В . К . Захист національного товаровиробника у сфері здійснення державних закупівель 322

Денисенко   І . А . Перспективи підвищення ефективності управління інноваційним потенціалом підприємства 325

Деркачева   В . В .   Інвестиційний клімат як передумова формування інвестиційної привабливості агропромислових підприємств 329

Джумагельдіева   Г . Д . Господарське використання природних ресурсів у структурі навчальних правових дисциплін 331

Єрьоменко   А . А . Характеристика факторів розвитку світового аграрного сектору в умовах глобалізації 335

Єфремова І . І . Мирова угода як засіб оптимізації цивільного процесу 337 Жнакіна     Е . Г .    Умови   формування   інноваційного   потенціалу   України   у   контексті   розвитку   її міжнародної

конкурентоспроможності 340

Зова   В . А . Дослідження факторів, що впливають на діяльність ремонтних підприємств залізничного комплексу регіону 342

Калінін   О . В . Шляхи оптимізації фінансування інноваційних проектів на промислових підприємствах України 344

Карпенко А. В. Система моніторингу інноваційного потенціалу регіонів 348 Комісова   М . М .,    Малова   Т . І .   Франчайзинг - перспективний шлях розвитку малого та середнього бізнесу в

Україні 351 Косяк    А . П .,    Богдан    Н . М .   Модель соціально-економічної безпеки відновлення міського житла в контексті

регіонального розвитку 355

Крастєв   Л . Стратегічні цілі страхового товариства в контексті фінансового менеджменту 359

Кузубов   О . О . Джерела формування конкурентних переваг підприємств зернопродуктового підкомплексу України 363

Лапшина К . О . Регулювання інвестиційної діяльності в Україні 365 Лука ш   В . В . Формування методичної бази стимулювання інвестицій в розвиток підприємств газотранспортної системи

України 369

Ликова   Л . М . Антикризове управління людськими ресурсами в системі соціально-трудових відносин 372

Мез і на   О . Є . Принципи авіаційного страхування 377

Самойленко О . А . Проблеми законодавчого управління в сфері підтримки й розвитку туристичної привабливості 379 Семикін   М . В .,   Бесчастная   В . В . Щодо проблеми існування кримінально-процесуальних норм в кримінально-

правових санкціях 382 Суховерхий    В . В .   Роль державно-приватного партнерства у формуванні інфраструктурного забезпечення аграрних

підприємств 384

ВеСТНИК НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Донецкого ОСНОВАН В 1997 ГОДУ

национального университета

Серия В. Экономика и право Спецвыпуск, том 1, 2012

СОДЕРЖАНИЕ

Антонюк   В . П .,   Кузнецова   Д . В . Теоретические основы формирования социальной политики благополучия населения в

контексте устойчивого развития 8

Ахновская И . А . Оценка персонала методом «360 градусов» как составляющая мотивации трудовой деятельности 11 Бабенко    А . Г .  Основные направления социальной защиты населения - составляющие здравоохранения и человеческого развития в

Украине 14

Балтачеева   Н . А . Система социальной защиты населения: сущностно-концептуальный аспект 18

Безгин   К . С . Трансформация парадигмы создания ценности на предприятии 23

Бибикова В . В совершенствовании системы управления социально-трудовой сферой Украины 27 Блинов    А . О .,    Рудакова    О . С .   Конкурентоспособность творческого потенциала человеческих ресурсов современных

организаций 30

Бунтовская   Л . Л . Обучение бесконфликтному общению - важное направление бизнес-образования 34

Бунтовский   С . Ю . Кадровое обеспечение инновационной деятельности в условиях глобальной конкуренции 38

Важинская   В . В . Модернизация деятельности персонала налоговых служб Украины в бизнес-процессах налогоплательщиков 41

Воробьёва   Е . А . Нормативное управление рабочим временем на предприятиях Украины 45

Гвоздик   Н . М . Роль предприятий в интестировании в капитал здоровья работников 48

Гризовская   Л . А . Проблемы обесбепечения адекватности форм развития персонала стратегическим целям предприятия 50

Гриненко   А . М . Трудовой потенциал: подходы к определению и количественно-качественному измерению его развития 53

Гришина   И . В . Эмоциональный интеллект как фактор повышения эффективности менеджера 57

Дехтярев   С . Н . Классификация видов аудита в сфере труда 60

Доможилкина   И . В . Развитие персонала через построение корпоративной модели компетенций 63

Доронина   О . А . Совершенствование процедуры социального диалога как залог развития достойного труда в Украине 67

Дьяченко   Ю . Ю . Выявление онтологических основ прескриптивной методологии развития персонала 71

Дякив   О . П .,   Прохоровская   С . А . Методические подходы к формированию лидерских компетенций менеджера 74

Зарецкая   Е . В . Социальная защита населения как национальная безопасность общества 78

Калинина   С . П . Тенденции развития безработицы на рынке труда США 80

Калиниченко   М . П .,   Страшко   В . И . Оценка уровня лояльности персонала на промышленном предприятии 85

Кириенко   А . М . Металлургическая отрасль: состояние, конкурентоспособность 89

Клименкова   О . В . О Возможности формирования парадигмы устойчивого развития человеческого капитала в Украине 91

Ковтунов   А . В . Формирование и развитие инновационно-кадрового потенциала предприятий Луганской области 94

Кондратенко М . О . Роль пенсионного фонда Украины в формировании средств социального назначения 98 Кондрашихин    А . Б .  Подготовка кадров в области экономических наук для образования, промышленности и государственной

службы: анализ аттестационной сети 100

Корчака С . М . Влияние управленческого персонала на эффективность деятельности предприятий в современных условиях 104 Костышина   Т. А. Инновационно-интеллектуальные факторы развития образования в условиях рыночной трансформации экономики

Украины 106

Кравченко   В.А. Влияние организационной культуры на эффективность деятельности предприятия 111

Кравченко   А. А. Особенности правовых основ регулирования оплаты труда в контексте современного управления персоналом 114

Кратт О . А ., Кляус Д . П . Внутрифирменный рынок труда: необходимость ответственности сторон 117 Крючко    С.М.   Состояние и перспективы развития составляющих кадровой политики в условиях трансформационных изменений

экономики Украины 120

Ларичева   А.В. Особенности зарубежного опыта управления профессиональной подготовкой 123

Лелюк О. Ю. Развитие человеческих ресурсов и инвестиции в это развитие как залог устойчивого функционирования предприятия 127 Лисогор      Л.С.     Улучшение   качества   человеческого   потенциала   как   фактор   реализации   интеллектуальных факторов

конкурентоспособности 130

Лукьянченко Н.Д., Масич Л.А. Проблемы прогнозирования основных показателей рынка труда в Украине 134 Лутай    Л.А.   Методические основы формирования логистическо-мотивационной стратегии управления персоналом промышленного

предприятия 139

Ляхова   Л.С. Эффективность рационального использования и воспроизводства рекреационно-туристических территорий 142

Маковская   Н.В. Политика спроса на труд в промышленности Беларуси 146

Малышев О. В. Дифференциация доходов населения и экономическое развитие страны 151 Мартякова   Е. В.,   Мартякова   Е.Ю. Формирование инновационных технологий партнерства в управлении социальным

развитием 154

Марценюк   О.   В. Управление социальною безопасностью человеческого развития 157

Мороз   О.С. Прикладные особенности организации оплаты труда в условиях организаций негосударственной формы собственности 160

Муромець Н.Е., Рыбак И.А. Внутренние миграционные процессы и их влияние на социально-экономическое развитие регионов Украины 163

Никифоренко   В . Г . Повышение эффективности взаимодействия субъектов инвестирования в сферу образования 169

Новак   И. Н. Научно-практические подходы к внедрению в Украине отраслевых стандартов оплаты труда 173

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106 


Похожие статьи

Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій