1968 рр ) - Брестський мир у радянській історіографії (1956 - страница 2

Страницы:
1  2 

їгом 50-60 років опубліковано багато статей, присвяче-нішній політиці Радянської держави на першому етапі ,*вання 3. У статтях висвітлюються становлення радянської її, ставлення правлячих кіл і імперіалістичних держав їету про мир, вплив заходів Радянського уряду на між-пролетаріат.

важаючи на те, що в радянській історіографії вже дав­алася в основному вірна наукова концепція Брестського ж у висвітленні окремих подій періоду Бреста спосте-ся певні неточності. Про деякі з них йдеться у статті

Багаєв. Борьба с «левыми коммунистами» в местных партий-низациях накануне VII  съезда партии.«Исторические науки»,

Н. Берлина, Н. Т. Горбунова. Брестский мир и местные пар-'іВрганизации. «Вопросы истории КПСС», 1963, № 9. А. Кузнецов. К вопросу о внешней политике Советской респуб-^|Э171918 гг. Сборник научных трудов Ивановского государствен-йянцинского института, вып. 14, 1957; А. В. Б е р е з к и н. Брестский ЇЙзиция США. «Вопросы истории», 1965, № 7; А. А. А х т а м з я н. этапы Советской внешней политики (1917— 1967 гг.) «Вопросы 1967, № 10; А. О. Ч у б а р ь я н. В. И. Ленин и некоторые вопро-вей политики. «Новая и новейшая история», 1967, № 5 та ін.

Центр от:

А. А. Ахтамзяна[7]. Автор справедливо зазначає, що пред'явлення Німеччиною ультиматуму Радянській делега історичній науці до цього часу не має єдиної точки зору.

В одних роботах говориться, що ультиматум був пред' ний 9 лютого, у других — 10 лютого 1918 року. Це поло автор пояснює  тим, що  більшість дослідників  не розр ють  ультиматум   по суті   і   ультиматум по   формі. А тим В. І. Ленін вказував на таку відмінність. Ще в січн' писав, що Німеччина «по  суті справи уже поставила ультиматум (з дня на день слід ждати, необхідно ждати і формального пред'явлення)»[8]. На основі уважного вивчен кументів автор доводить, що розрив переговорів відбув ініціативою Троцького до пред'явлення німцями формал ультиматуму. На наш погляд, висновки автора глибоко о' товані і дають вірну, оцінку з цього питання.

Отже, аналізуючи сучасний стан вивчення проблеми ського миру в історичній науці, можна зробити висново ця проблема дістала багатостороннє висвітлення.

Одним з важливих досягнень сучасної історіографії ського миру є подальше поглиблене вивчення диплома питань, що відбивають хід мирних переговорів і боротьб коло Брестського миру на міжнародній арені.

Питання ж внутріпартійної боротьби на місцях напер VII з'їзду партії, боротьби В. І. Леніна за Брестський м пломатичної діяльності Радянського уряду, метою якої збереження перепочинку, підтримка Радянської держави міжнародного пролетаріату в період Бреста та інші до ні поверхово.

Звідси висновок проблема Бреста залишається скл і окремі питання її ще потребують належного висвітлен

Вивчення питань історії Брестського миру має ак значення і на сучасному етапі. Багатогранний досвід лен: політики цього періоду використовується Комуністично тією і Радянським урядом у боротьбі за мирне співіс держав з різним соціальним устроєм, за зміцнення справи

БОРОТЬБА З ВНУТРІШНЬОЮ ЗБРОЙНОЮ КОНТРРЕВОЛЮЦІЄЮ НА УКРАЇНІ В 1921—1923 Р У РАДЯНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ 20 х РОКІВ

О. О. Кучер

Ліквідація внутрішньої збройної контрреволюції на З основну масу якої становив куркульський бандитизм, б'

3 В. І. Ленін.. Твори, т. 26, стор. 397.


[1] И. Майский. Внешняя политика РСФСР 1917—1922 гг. М., М. Н. Покровский.  Октябрьская революция и Антанта (выход из войны)«Пролетарская революция», 1927, №10; В. ВладимГ Левые эсеры 1917—1918- гг.«Пролетарская революция», 1927, №4 А. Ильи н-Ж еневский. Брестский мир и партия. «Красная леи 1928, № 1(25) та ін.

[2] Документы внешней политики СССР, т. I, М. , 1957.

[3] Протоколы Центрального Комитета РСДРП (б). Август 1917фе 1918. М., 1958; Седьмой экстренный съезд РКП(б). Март 1918. Стено ческий отчет. М. , 1962.

[4] Великая Октябрьская социалистическая революция (документы як териалы, т. I—10, М., 1957—1965; Из истории гражданской войны в С т. I. М, 1960; Партия в период иностранной интервенции. М., 1962; данская война на Украине, т. I, К., 1967 та ін.

[5] Г. Л. Никольников. Победа ленинской стратегии и такт-вопросу войны, мира и революции. К-, 1966.

[6] А. В. Андреев. Борьба В. И. Ленина против «левых коммуни вопросу о мире на VII съезде РКП (б). Ученые записки Московск' лиотечного института, вып. III, 1958; Р. И. Маркова. Борьба В. Я на с троцкистами и «левыми коммунистами» в период Бреста.«1 истории КПСС», 1959, № 5; Б. Ф. Б а г а е в. Борьба с «левыми ком' ми» в местных партийных организациях накануне VII съезда партии, торические науки», 1961, № 1; 3. Н. Берлина. Н. Т. Горбунов' ский мир и местные партийные организации» «Вопросы истории 1963, № 9 та ін.

[7]к. А. Ахтамэян. О Брест-Литовских переговорах 1918 г.

сы истории», 1966, № 11.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

1968 рр ) - Брестський мир у радянській історіографії (1956