B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

Вісник Донецького національного університету

Серія В. Економіка і право

зміст

Прикладні проблеми розвитку соціально-економічних систем

Біла   С . О . Державне управління екзогенними та ендогенними ризиками регіонального розвитку у посткризовий період 10

Блінов   А . О .,   Рудакова   О . С . Системне управління проведення реінжинірингу бізнесів-процесів організації 14

Вертиль   Н . Механізм моніторингу житлової сфери як основа соціальної житлової політики україни 21

Герасименко   О . И .,     Сторож   В . В . Економічна ціна злочинності в Україні 23

Дубель В . М . Механізми переходу національної економіки до еколого-економічного типу розвитку 27 Морозова   І . К .,   Іванов   С . М .  Сучасні проблеми конкурентноздатності машинобудівної галузі України й деякі

шляхи її підвищення 31

Кернєв А . Д . Логістика інновацій в організації виробничих систем 36 Косарев    О . Й .,    Парій    В . М .,       Захаров    О . І .   Взаємодія авіапідприємств на основі цінностного

управління як основа стійкого розвитку та економічної безпеки 39

Косьміна К . М . Складові конкурентоспроможності економічно активного населення регіону 43 Кузнєцов    В . Г .,        Громенкова    С . В .   Можливості використання механізмів кіотського протоколу для

зниження шкідливих викидів і проведення технічного переозброєння металургійної галузі України 45 Лях   О . В .,    Осередчук   О . І .  Формування екологоорієнтованого будівельного кластеру в старому промисловому

регіоні 49

Мазур   І . І . Тінізація економіки України в сучасних умовах 52

Макаренко   М . В . Напрямки розвитку інвестиційних процесів в регіонах України 57

Малова   Т . І . Державний рівень та перспективи регулювання інноваційної діяльності в Україні 61

Меркулова   Т . В .,   Кононова   К . Ю . Прикладні аспекти формування електронного уряду в Україні 65

Музыченко   А . Г . Інноваційна складова конкурентної політики металургійного комплексу України 68

Натрус С . П . Концепція керування природоохоронною діяльністю 72 Омельченко    А . В .,    Хвостіков    К . Л .   Розвиток електронного бізнесу як фактор модернізації національної

промислової політики 75

Пархоменко   М . М . Правове регулювання органічного виробництва в Україні 79

Рожко   А . О . Інтерналізація екстерналій в умовах залучення відновлюваних джерел енергії в національну економіку 82

Саратікянц   Е . С . Основні напрямки реформування вугільної галузі України 85

Сидоренко   О . А . Державна політика регулювання ринку зерна в Україні та наслідки її впровадження 88

Скоробогатова Н . Є . Шляхи підвищення рівня інвестиційної привабливості машинобудівної галузі україни 91 Снігова   О . Ю . Створення й використання конкурентних переваг базової галузі як основа диверсифікованості регіональної

економіки (на прикладі санаторно-курортного й туристичного секторів АР Крим) 96

Сичова   К . В . Фінансове становище пенсійного фонду України: проблеми та перспективи 99

Уманець   Т . В .,   Шаталова   Л . С . Моделі оцінки стійкого економічного розвитку в регіональних дослідженнях 103

Хімченко   А . М . Взаємодія великого й дрібного капіталу: протиріччя й результати 107

Ходикіна   В . В .,   Ходикін   В . Ф . Вплив державного навантаження на економічне зростання в країні 110

Храпкіна   В . В . Управління інвестиційним потенціалом регіону 115

Чаусовський   О . М .,   Дедух   Т . М . Зовнішні ефекти і їхнє регулювання 120

Чижикова   О . О . Формування екотуризму - одного з напрямків екологічного бізнесу 124

Канев К . Проблеми корпоративної конкурентоздатності 128 Марчева   А .  Положення працівників сфери охорони здоров'я в Болгарії на підставі щоденних неспеціалізованих видань за

1988-2009 рр. 130

Москардіні   А .,   Власова   Т . Питання глобальної освіти і нові навички для ринку праці 137

Сучасні аспекти математичного моделювання в економіці

Азарова   Н . В . Умови зниження собівартості обробки шліфуванням 143

Бабич   Л . М . Аналіз сучасних проблем моделювання ринків з асиметричною інформацією 146

Буркіна Н . В . Розробка й використання кейсів у математичному моделюванні 150 Дремов     В . В .,     Мінакова    О . А .    Рух фронту затвердіння в клинчастих плоских виливницях з різною

теплопровідністю стінок 154 Кіріндясова    В . А .   Моделювання процесів формування мережі обслуговування комерційного банку в економічному

просторі міста 160 Клебанова    Т . С .,    Сергіеєнко    Е . А .,       Гурьянова    Л . С .   Моделі теорії катастроф в аналізі

динаміки розвитку економічних криз 164 Коваленко    Н . В .,    Онюшкіна    А . В .   Особливості організації, керування й планування самостійної роботи

студентів при вивченні математичних дисциплін 170

Кривенчук О . Г . Разработка оптимальных стратегий управления запасами фармацевтической фирмы 173 Лук ' янова    О . Ю .   Формування математично-формалізованого підходу до рішення завдання впровадження проекту

процесно-орієнтованого менеджменту (для підприємств будівництва) 177

Лук ' янова   В . В . Методологічні аспекти застосування експертного оцінювання при соціально-економічних дослідженнях 180

Медведева   М . І .  Аналіз системи масового обслуговування з перемиканням на початку виробничого циклу, ненадійним 184

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ ЗАСНОВАНИЙ У 1997 РОЦІ

Спецвипуск, том 2, 2011приладом і профілактикою

Мізевич Р . С . Про одну модель визначення оптимального числа транспортних засобів логістичної системи 190 Міронова   О . М .,   Шилов   В . Ю . Аспекти використання трудового потенціалу на металургійних підприємствах в

умовах реформування 195

Нескородева   Т . В . Аналіз і оптимізація проекту "Реконструкція готелю" 199

Пелашенко   А . В .,   Синицька   О . В . Концептуальні підходи до аналізу й планування керування запасами 203

Пікалова   Г . А . Застосування теорії нечітких множин до завдань аналізу ризику банкрутства підприємства й персоналу 207

Половян   Н . С .,   Казакова   М . Г . Системно-динамічна модель поводження відходами 211

Полшков   Ю . М . Про особливості математичного моделювання життєвого циклу товару 214

Породніков В . Д ., Михайлов О . П . Аспекти дидактики дистанційного навчання 219 Постан    М . Я .,      Савельєва    И . В .    Імовірнісна  модель портового   контейнерного термінала з урахуванням

нерівномірності прибуття транспортних засобів 220 Раєвнєва   О . В .,   Середа   А . С . Модель прогнозування градієнта розвитку машинобудівного  підприємства ПуАТ

«Харверст». 226

Румянцев   М . В .,   Наумова   М . А . Моделювання поводження попиту та пропозиції з урахуванням збурювань 230

Скрипнік   Т . М .,   Новожилова   О . Г . Формування вмінь математичного моделювання в економістів 233

Фортуна   В . В .,   Саркіс ' янц   О . В . Питання застосування панельних даних в економетричних дослідженнях 235

Христиановский В . В ., Щербина В . П . Стійкість ринкових відносин в організаційних структурах 238 Шаташвілі    А . Д .,    Фоміна   Т . А .,    Фомін - Шаташвілі    А . А .    Прямі методи для знаходження

оптимального прогнозу для випадкових процесів і їхнє застосування в деяких економічних проблемах 248 Щетілова    Т . В .,    Гладкова    Л . А .   Аналіз впливу макроекономічних ризиків на змінність і рівні розвитку

національних економік 253

Сучасні проблеми розвитку національної економіки

Акопян   А . А . Переваги участі банківського капіталу в лізинговому бізнесі 259

Андронік   О . Л . Соціально-економічні передумови формування та ідентифікації середнього класу 260

Анісімов   І . Є . Вплив глобальної кризи на розвиток країн БРІК 264

Антошкіна Л . І . Становлення корпоративного сектору економіки: фінансово-економічні та організаційно-правові аспекти 267 Бервенова   Т . М .  Аналіз виконання завдань з реалізації реформи податкової системи в межах Програми економічних

реформ на 2010-2014 роки в умовах виходу країни з фінансово-економічної кризи 270

Білий   О . І . Роль держави у стимулюванні інвестування структурної модернізації національного господарства україни 273

Булатова   О . В .   Інтеграційна складова економічного розвитку країн, що розвиваються 277

Валюшко   І . В . Інфраструктурне забезпечення регіонального розвитку 281

Голюк В . Я . Інфляційне таргетування як складова фінансової безпеки держави 285 Дергачова    В . В .,    Кузнєцова    К . О .   Інтеграційні пріоритети України в контексті енергетичної безпеки

національної економіки 289

Житомирський   Ю . М .   Переваги виходу українських страхових компаній на міжнародний ринок страхування 293

Жук   В . І . Договірні відносини між державою та регіонами як інструмент подолання ризиків соціально-економічного розвитку 295

Захаров   І . В . Моральні аспекти модернізації економіки 300

Згуровський   О . М . Наслідки впливу світової економічної кризи на динаміку процесів глобалізації в Україні 303

Капранова Л . Г . Аналіз динаміки та тенденцій розвитку міжнародного ринку металопродукції 308 Кровя к   А .   Частка суспільного споживання в структурі ВВП у країнах з перехідною економікою, що недавно ввійшли до

складу Європейського Союзу 313

Мазіна   Є . Г . Питання вдосконалення нормативного управління банківської діяльності в Україні 316

Музиченко   Г . Г . Посткризові перспективи та проблеми розвитку економік країн БРІК 319

Овсепян В . Е . Ефективність іноземних інвестицій 322 Орєхова   Т . В .,   Зима   А . О .  Моделювання процесу узгодження інтересів сторін при реалізації проектів приватно-

державного партнерства на рівні регіону 325

Пилипенко Б . Г . Особливості формування венчурного капіталу в економіці Україні 328 Попова   В . Г .  Теоретико-методологічні основи формування міжнародних конкурентних переваг і розвитку інтеграційних

процесів у світовому господарстві 333

Радулова   А . Характеристика інвестиційного потенціалу країн Центральної й Східної Європи, членів Європейського Союзу 337

Стьопочкін   А . І . Міжнародний валютний ринок як інструмент економічної інтеграції 341

Усиченко Т . В . Оцінка місця України у глобальному конкурентному просторі 345 Фомічова    Н . В .,    Пелехоца    К . О .   Аналіз динаміки макроекономічних показників країн західної Європи в

контексті поведінки пари євро/долар 348 Хорошева   О . І .,    Пиваев    Е . М .   Основні нововведення податкового кодексу і їхнього значення для розвитку

національної економіки й стимулювання ділової активності 353

Шамал   Ахмед   Кадер. Енергетична політика країн у сучасних умовах 355

Шевцова   В . І .,   Плужник   Н . М . Інноваційна діяльність в Україні: стан, проблеми та можливі шляхи вирішення 358

Шевченко   О . В .   Стратегічне планування регіонального розвитку: відповідність критеріям інноваційності 362

Шенфелде М ., Саулітіс Ю . Сучасні проблеми розвитку національної економіки 366 Козак    Ю . Г .,    Барановська    М . І .   Методологічні проблеми аналізу регіональних інноваційних систем та

кластерів 369

Захарієв   Е . Зелена економіка - політичне балансування або обумовленість 372

ВеСТНИК НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Донецкого ОСНОВАН В 1997 ГОДУ

национального университета

Серия В. Экономика и право Спецвыпуск, том 2, 2011

СОДЕРЖАНИЕ

Прикладные проблемы развития социально-экономических систем

Белая    С . А .   Государственное управление экзогенными и эндогенными рисками регионального развития в посткризисный

период 10

Блинов   А . О .,   Рудакова   О . С . Системное управление проведения реинжиниринга бизнес-процессов организации 14

Вертиль   Н . Механизм мониторинга жилой сферы как основа социальной жилой политики Украины 21

Герасименко   О . И .,     Сторож   В . В . Экономическая цена преступности в Украине 23

Дубель В . М . Механизмы перехода национальной экономики к эколого-экономическому типу развития 27 Морозова    И . К .,    Иванов    С . Н .   Современные проблемы конкурентоспособности машиностроительной отрасли

Украины и некоторые пути ее повышения 31

Кернев А . Д . Логистика инноваций в организации производственных систем 36 Косарев   О . И .,   Парий   В . М .,      Захаров   О . И .  Взаимодействие авиапредприятий на основе ценностного

управления как основа устойчивого развития и экономической безопасности 39

Косьмина К . М . Составные конкурентоспособности экономически активного населения региона 43 Кузнецов   В . Г .,   Громенкова   С . В . Возможности использования механизмов киотского протокола для снижения

вредных выбросов и проведения технического перевооружения металлургической отрасли Украины 45 Лях     А . В .,     Осередчук     О . И .    Формирование   экологоориентированого   строительного   кластера   в старом

промышленном регионе 49

Маз у р   I . I . Тенезация экономики Украины в современных условиях 52

Макаренко   М . В . Направления развития инвестиционных процессов в регионах Украины 57

Малова   Т . И . Государственный уровень и перспективы регулирования инновационной деятельности в Украине 61

Меркулова   Т . В .,   Кононова   Е . Ю . Прикладные аспекты формирования электронного правительства в Украине 65

Музыченко   А . Г . Инновационная составляющая конкурентной политики металлургического комплекса Украины 68

Натрус С . П . Концепция управления природоохранной деятельностью 72 Омельченко   А . В .,   Хвостиков   К . Л .  Развитие электронного бизнеса как фактор модернизации национальной

промышленной политики 75

Пархоменко М . М . Правовое регулирование органического производства в Украине 79 Рожко    А . О .   Интернализация экстерналий в условиях привлечения возобновляемых источников энергии в национальную

экономику 82

Саратикянц   Э . С . Основные направления реформирования угольной отрасли Украины 85

Сидоренко О . А . Государственная политика регулирования рынка зерна в Украине и следствия ее внедрения 88 Скоробогатова    Н . Е .   Пути повышения уровня инвестиционной привлекательности машиностроительной области

Украины 91 Снеговая   Е . Ю .   Создание и использование конкурентных преимуществ базовой отрасли как основа диверсификации

региональной экономики (на примере санаторно-курортного и туристического секторов АР Крым) 96

Сычова   К . В . Финансовое положение пенсионного фонда Украины: проблемы и перспективы 99

Уманец   Т . В .,   Шаталова   Л . С . Модели оценки стойкого экономического развития в региональных исследованиях 103

Химченко   А . Н . Взаимодействие крупного и мелкого капитала: противоречия и результаты 107

Ходыкина   В . В .,   Ходыкин   В . Ф . Влияние государственной нагрузки на экономический рост в стране 110

Храпкина   В . В . Управление инвестиционным потенциалом региона 115

Чаусовский   А . М .,   Дедух   Т . М . Внешние эффекты и их регулирование 120

Чижикова   О . А . Формирование экотуризма - одного из направлений экологического бизнеса 124

Канев К . Проблемы корпоративной конкурентоспособности 128 Марчева   А .   Положение работников сферы здравоохранения в Болгарии на основании ежедневных неспециализированных

изданий за 1988-2009 гг. 130

Москардини   А .,   Власова   Т . Вопрос глобального образования и новые навыки для рынка работы 137

Современные аспекты математического моделирования в экономике

Азарова   Н . В . Условия снижения себестоимости обработки шлифованием 143

Бабич   Л . М . Анализ современных проблем моделирования рынков с асимметрической информацией 146

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period