В М Коваль - Банківський кредит як інструмент фінансування діяльності аграрного підприємства - страница 1

Страницы:
1 

6. Ходакгвсъка В. П. Ринок фінансових послуг : навчальний посібник / В. П. Ходаківська, О. Д. Данілов. — Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. — 501 с.

7. Чорній В. О. Еволюція можливостей / В. О. Чорній // Галицькі кон­тракти. — № 14. — 2008. — С. 18.

Стаття надійшла до редакції 13.01.2011

УДК 338.434

В. М. Коваль,

здобувач наукового ступеню кандидата економічних наук, ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»

БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

АНОТАЦІЯ. Розглядається проблема забезпечення аграрних підпри­ємств фінансовими ресурсами, наводяться переваги та шляхи вдос­коналення використання банківського кредитування, як одного з го­ловних інструментів фінансування діяльності аграрного підприєм­ства.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: банківський кредит, банки, фінансування, забез­печення, ризик.

АННОТАЦИЯ. Рассматривается проблема обеспечения аграрных предприятий финансовыми ресурсами, приводятся преимущества и пути совершенствования использования банковского кредитования, как одного из главных инструментов финансирования деятельности аграрного предприятия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: банковский кредит, банки, финансирование, обеспечение, риск.

SUMMARY. The providing problem with financial resources of agrarian enterprises are the benefits and ways to improve the use of bank credit as one of the main instruments for financing of agricultural enterprises. KEYWORDS: bank loan, banks, financing, risk.

Постановка проблеми. Перш за все, варто зазначити, що сільське господарство будь-якої країни було і залишається основ­ною продовольчою галуззю народного господарства. Сільське господарство — це сфера виробництва, де кредитні відносини ві­діграють вирішальну роль.

В умовах нестійкого правового та економічного середовища, посилення конкуренції дослідження проблеми оптимізації умов

© В. М. Коваль, 2011

296надання і залучення банківських кредитів і, безперечно, оптиміза-ції ризиковості кредитування аграрного сектору набуває особливої актуальності. Вибір предметом дослідження проблеми залучення ресурсів із зовнішніх джерел, зокрема банківського кредитування, зумовлений, перш за все, гостротою цієї проблеми, відсутністю чіт­ких позицій і недостатньою підготовкою українських банків до ді­яльності на даному кредитному ринку, а також порівняно високи­ми кредитними ставками по наданим позикам.

Незадовільний фінансовий стан багатьох сільськогосподарсь­ких підприємств, залежність від об'єктивних чинників зовніш­нього середовища (перш за все, природного), що підвищує ри-зиковість кредитування аграріїв, відсутність позитивної кредит­ної історії ускладнюють, а в окремих випадках унеможливлю­ють отримання банківських кредитів. Існуючий мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення уповільнює розвиток кредитного забезпечення підприємств аг­рарного сектору економіки.

Враховуючи наявність цих та інших проблем, слід зазначити, що питання дослідження і удосконалення банківського кредиту­вання аграрних підприємств набуло актуального значення.

Аналіз джерел. Багато вчених займаються дослідженням банківського кредиту як інструменту фінансування аграрних підприємств: С. М. Колотуха, О. Т. Прокопчук, М. Бодрецький, В. К. Збарзький, М. Я. Дем'яненко, Ю. А. Лузан, О. О. Непоча-тенко та інші. Але це питання й досі залишається актуальним, незважаючи на численні наукові розробки, і потребує подаль­шого вивчення.

Виклад основного матеріалу. Аграрні підприємства сьогодні потребують фінансової підтримки та фінансового захисту, що зумовлюється сезонністю виробництва, його циклічністю, вели­ким періодом кругообігу капіталу, станом матеріально-технічної бази, особливостями технологічного процесу, його соціально-економічною значимістю. У результаті дослідження фінансового забезпечення аграрних підприємств з' ясовано, що:

— сільськогосподарські підприємства працюють за рахунок власних ресурсів, які на сьогодні за питомою вагою є значними, однак не достатніми для самофінансування, а відтак не можуть бути джерелом розвитку;

— банківське кредитування не відіграє суттєвої ролі у розвит­ку сільськогосподарської галузі, хоч на даний час намітилися по­зитивні тенденції щодо зростання обсягів кредитування з боку віт­чизняних комерційних банків;

банківська система України ще повністю не мобілізувала й не реалізувала усі властиві їй стимулюючі можливості щодо ста­білізації кредитного забезпечення суб' єктів аграрного сектору економіки. Банківське кредитування суб' єктів аграрної сфери по­требує модернізації, розробки фундаментальних і прикладних за­сад його подальшого розвитку [1, с. 90].

Аграрні підприємства мають певні об' єктивні вимоги щодо їх кредитного обслуговування, а саме: необхідність дотримання економічно обґрунтованих термінів, обсягів, вартості кредиту, своєчасності надходження кредиту позичальнику, що пов' язано із сезонністю виробництва. Об' єктивно тривалий період вироб­ництва в сільському господарстві й уповільнений оборот авансо­вого капіталу зумовлюють значну потребу в залучені коротко­строкових та довгострокових кредитних ресурсів.

Розглянемо переваги та недоліки деяких основних форм зов­нішнього фінансування аграрних підприємств та визначимо роль і місце, яке займає кредит серед цих форм фінансування.

Кредитування. Вимоги ліквідне забезпечення, гарна кредит­на історія, передбачуваний план розвитку проекту. Переваги гнучкість у позичанні й погашенні боргу, у використанні креди­ту. Недоліки небезпека неповернення, висока відсоткова став­ка, необхідність мати високоліквідну заставу.

Державне фінансування. Вимоги соціальна важливість, фі­нансування повинно відповідати стандартам прийнятим держав­ним органом, кошти повинні використовуватися для фінансуван­ня певних видів діяльності. Переваги надання при відсутнос­ті можливості отримати у комерційних структур (банків, кредит­них установ, тощо), зазвичай низькі суми платежів у погашенні при довших періодах погашення. Недоліки обмеження на ви­користання, складнощі в отриманні, зазвичай суми є незначними

[4, с. 75].

Акціонерне фінансування. Вимоги необхідність в отриман­ні додаткових джерел надходження коштів, зниження в структурі капіталу долі довгострокових кредитів. Переваги відсутні зо­бов' язання з регулярної виплати дивідендів, знижує ступінь фі­нансової залежності компанії. Недоліки додаткова емісія акцій є витратним і протяжним за часом процесом, ризикованішим по­рівняно з іншими варіантами фінансування, що не має гарантова­ного доходу [6, с. 55].

Отже, порівняно з акціонерним та державним фінансуванням фінансування через використання кредиту забезпечує позичаль­нику такі переваги:

відсутні витрати на друкування емісійних цінних паперів, їх розміщення, оплату послуг фінансових посередників;

правові відносини між позичальником і кредитором відомі не багатьом особам;

—умови надання кредиту визначаються партнерами з кожної кредитної угоди;

зменшується термін між поданням заявки і одержанням кредиту від банку, порівняно з надходженням коштів з фондово­го ринку.

Саме тому важко переоцінити роль кредиту, як інструменту фінансування діяльності аграрних підприємств. Переважна біль­шість сільськогосподарських підприємств використовує саме йо­го для фінансування своєї операційної діяльності [5, с. 71].

Комерційні банки надають сільськогосподарським підпри­ємствам в основному короткострокові кредити, які використо­вуються для поточного операційного забезпечення господарсь­кої діяльності. Недостатня доступність короткотермінових кредитів протягом усього виробничого циклу, особливо позик, які надаються без забезпечення або позик на придбання оборо­тних засобів, перешкоджає належному ресурсному забезпе­ченню багатьох товаровиробників, що є причиною низької врожайності культур в українських сільськогосподарських підприємствах, невисокого рівня їх доходів, низької якості продукції.

Сільське господарство є кредитомісткою галуззю і її нормаль­не функціонування без кредитних ресурсів у сучасних умовах неможливе. Ситуація, яка склалася в агропромисловому компле­ксі, свідчить про те, що кредитування ще не відіграє важливої ролі у фінансуванні сільськогосподарських товаровиробників. Тобто, банки повинні стати рівноправними партнерами у креди­туванні аграрних підприємств [2, с. 128].

Для удосконалення кредитування в аграрній сфері потрібно зробити багато кроків, насамперед це:

запровадження іпотеки на землю;

безперешкодне одержання сільськогосподарськими товаро­виробниками кредитів;

запровадження системи сільськогосподарських субсидій для підтримки виробництва;

застосування диференційованих відсоткових ставок за ко­ристування кредитом.

Висновки з проведеного дослідження. Враховуючи вище-наведені пропозиції, можна зробити висновок, що значнийрозмір відсоткових ставок установ банків і відсутність ринку землі, як високоліквідного забезпечення, є одними з основних стримуючих факторів у розвитку українських аграрних під­приємств. З іншої точки зору, згідно нині діючого законодав­ства, банки надають кредити на власних умовах та на власний ризик. Комерційні банки самостійно встановлюють відсоткові ставки та комісійну винагороду за свої операції. Відтак банк не може надавати кредити під відсоток, ставка якого є нижчою від відсоткової ставки за кредитами, які бере сам банк, і відсот­кової ставки, що виплачується ним за депозитами. Таким чи­ном, розмір відсоткових ставок залежить не лише від діяльнос­ті банківських установ, а й від фінансово-кредитної політики держави, яку потрібно постійно вдосконалювати залежно від певних умов.

Література

1. Колотуха С. М. Кредитування сільськогосподарських підпри­ємств як ефективне джерело інвестиційної діяльності / С. М. Колотуха, І. П. Борейко // Економіка АПК. — 2009. — № 1. — С. 89—96.

2. Прокопчук О. Т. Проблеми кредитного забезпечення сільськогос­подарських підприємств / О. Т. Прокопчук // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених / УДАУ. — Умань: УДАУ, 2008. — В 2 ч. — Ч. 2. — С. 128—129.

3. Дем'яненко М. Я. Державна підтримка як фактор забезпечення конкурентноспроможного аграрного виробництва / М. Я. Дем'яненко, Ф. В. Іванина // Економіка АПК. — 2009. — № 9. — С. 3—9.

4. Збарзъкий В. К. Державна підтримка сільського господарства/

B. К. Збарзький, В. П. Горьовий // Економіка АПК. — 2010. — № 4. —

C. 74—80.

5. Малій О. Г. Кредитування агровиробництва: тенденції та ефекти­вність / О. Г. Малій // Облік і фінанси АПК. — 2007. — № 1—2. —

С. 70—73.

6. Вітков М. С. Розвиток інвестиційної політики в сільському гос­подарстві України / М. С. Вітков // Економіка АПК. — 2010. — № 3. —

С. 54—57.

7. Електронний ресурс — Режим доступу: http://www.bank.gov.ua (сайт — Національного банку України).

8. Електронний ресурс — Режим доступу: www.minagro.kiev.ua (сайт — Міністерства аграрної політики).

Стаття надійшла до редакції 12.01.2011

Страницы:
1 


Похожие статьи

В М Коваль - Банківський кредит як інструмент фінансування діяльності аграрного підприємства

В М Коваль - Вексельне кредитування як інструмент фінансового забезпечення аграрного підприємства