О В Кукоба - Багатоваріантність будови системи управління реорганізацією підприємства - страница 1

Страницы:
1  2 

3. Томилова М. В. Модель имиджа организации / М. В. Томилова // Маркетинг в России и за рубежом. — 1998. — № 1. — С. 46—52.

4. Примак Т. О. Маркетингові комунікації: навч. посіб. / Т. О. При­мак К.: Ельга: Ніка-Центр, 2003. — 273 с.

5. Оценка имущества и имущественных прав в Украине : моногр. / Н. Лебедь, А Мендрул, В. Ларцев, К. Скрынько, Н. Жиленко, В. Паш­ков; под ред. Н. Лебедь. К.: ООО «Информ» издательская фирма «Принт-Экспресс», 2002. — 688с.

6. Пан Л. В. Сучасні тенденції формування іміджу компаній в Україні / Л. В. Пан // Экономика и управление. — 2008. — № 6. —

С. 63—69.

7. Новиченкова Л. Деловая репутация — от системы к результату / Л. Новиченкова // Управление компанией. — 2007. — № 2, № 3. —

С. 57—59.

8. Зайчатникова Е. Сколько стоит деловая репутация? / Е. Зайчат-никова // Русский Фокус. — 2002. — № 24(61).

9. Матеріали офіційного сайту концерну «Європродукт» [Електрон­ний документ] // Режим доступу: http://europroduct.com.ua/

10. Матеріали корпоративного видання концерну «Європродукт» // «Європродукт News» — 2007—2009. — № 25, 26, 27, 28, 29, 30.

11. Baby-boom по-украински [Електронний документ] // Режим до­ступу:

http://www.rating.059.com.ua/index.php?m=57&lang=1 &part_id=10&rate_i

d=120

12. Володченко О. Особенности сбыта товаров для детей / О. Волод-ченко. [Електронний документ] // Режим доступу: http://www.kontrakty.com.ua/rus/gc/nomer/2003/22/26.html

13. ВаженинаИ. С. Имидж и репутация / И. С. Важенина. [Електрон­ний документ] // Режим доступу: www.management.com.ua

Стаття надійшла до редакції 26.10.2010 УДК 338.24.01

О. В. Кукоба,

аспірант кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»

БАГАТОВАРІАНТНІСТЬ БУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕОРГАНІЗАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА

АНОТАЦІЯ. У статті представлено новий метод побудови структури системи управління реорганізацією підприємства. Наведено авторсь­ке бачення складових реорганізаційних процесів і їх класифікація.

© О. В. Кукоба, 2010

62

Визначено за доцільне здійснювати побудову системи управління реорганізацією на основі множин варіантів цільових орієнтирів реор­ганізаційних дій.

КЛЮЧОві СЛОВА: реорганізація, реструктуризація, реінжиніринг, ва­ріативні цілі, поліваріантна система

АННОТАЦИЯ. В статье представлен новый метод построения струк­туры системы управления реорганизацией предприятия. Приведен, разработанный автором, состав реорганизационных процессов и их классификация. Определенно необходимым построение системы управления реорганизацией на основе множественных вариантов целевых ориентиров реорганизационных действий. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реорганизация, реструктуризация, реинжини­ринг, вариативные цели, поливариантная система

ANNOTATION. The new method of construction of structure of mana­gement system of reorganization of enterprise is presented in the article. Presented, developed by author, composition of reorganization processes and their classification. Certainly necessary construction of management system of reorganization on the basis of plural variants of having a special purpose orientirov of reorganization actions. KEYWORDS: reorganization, restructuring, reengineering, variant aims, multivalent system

Постановка проблеми. В даний час існує розрив між інтен­сивністю політичних, соціальних і економічних змін в українсь­кому суспільстві і можливістю суб'єктів суспільно-економічних відносин своєчасно адаптуватися до цих змін. Ситуації, що змі­нюються, вимагають від органів та об'єктів управління швидкої адаптації до оновленого організаційного середовища, а в умовах управління складними розподіленими системами це часто викли­кає непереборні проблеми які унеможливлюють ефективне уп­равління діяльністю суб'єктів господарювання. Локалізація да­них проблем можлива на основі застосування варіативних систем управління, що адаптуються залежно від сукупності цілей і зав­дань цих систем які трансформуються незалежно від поперед­нього стану, тобто забезпечують власну поліваріантність.

Формування поліварантних систем управління реорганізацією принципово новий напрям менеджменту. Тому і виникла нагаль­на потреба у розробленні теоретичних і методичних основ ство­рення і забезпечення функціонування поліваріантних систем управління реорганізацією підприємства. Ця новітність пробле­матики на грунті багатозадачного вирішення завдань і визначила актуальність дослідження архітектоніки системи управління реор­ганізацією підприємства у контексті поліваріантності побудови такої системи.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Вирішенням проблем, пов'язаних з реорганізацією і реструктуризацією підприємств ак­тивно займались науковці в Україні і за її межами. Значний вклад у вирішення теоретико-методичних проблем реструктуризації суб'єктів господарювання внесли І. Бєліков, Р. де Янг, С. Довбня, Т. Коупленд, С. Майерс, Я. Паппе, С. Пілофф, С. Роадс, Е. Фам, А. Шляйфер [1—4, 7]. Методи управління підприємствами при їх реорганізації ґрунтовно розроблялись Ф. Франзаком [5], а у ас­пекті виробничого менеджменту Дж. Хейтзером [6]. Однак у всіх роботах вчених розглядаються процеси реорганізації і реструкту­ризації за наявності однієї незмінної у короткому проміжку часу мети, що не відповідає поточним вимогам поліваріантності цілей для сучасних систем управління реорганізацією підприємства і викликає потребу у подальших наукових дослідженнях та вирі­шенні даної проблеми.

Постановка завдання. Метою даної публікації є наукове об­ґрунтування теоретичних і методичних положень щодо форму­вання методу поліваріантного проектування архітектоніки систе­ми управління реорганізацією підприємства. Для досягнення мети потрібно вирішити такі завдання: уточнити понятійний апа­рат, який стосується реорганізації діяльності підприємства; ви­значити складові системи управління реорганізацією; дослідити множини цілей даної системи і можливості їх варіативного поєд­нання; визначити послідовність дій при встановленні цільових орієнтирів системи управління реорганізацією; обґрунтувати ме­тод побудови структури на основі сукупності змінюваних у часі цілей системи управління. Об 'єктом дослідження є процеси реор­ганізації діяльності підприємств і дії системи управління даною діяльністю. Предметом дослідження — теорія, методи, порядок здійснення реорганізації юридичної особи та її структурних під­розділів, а також динаміка архітектоніки системи управління ре­організаційними діями.

Виклад основного матеріалу дослідження. Проведене дослі­дження способів проведення реорганізацій підприємств дозволи­ло встановити, що вони мають різні процедурні варіанти здійс­нення. Дана багатоваріантність утворюється на ґрунті різного ступеня поєднання базових складових реорганізаційних процесів. Це тому, що існуючі різновиди процедур із забезпечення ефектив­ної діяльності підприємств на організаційній основі, яка має такі троїсті прояви як: формальне утворення, атрибутивну ознаку або упорядкований процес функціонування (рис. 1), можна предста­вити наступними діями: реформування, реорганізація, реструкту­ризація і реінжиніринг. Ці зміни на підприємствах мають різне спрямування і, відповідно, цільову орієнтацію.

 

[організація ]

 

 

 

 

Властивість ~~1

(внутрішня упорядкованість, узгодженість взаємодії)

Процес

(сукупність дій з досягнення цілей)

Система

(форма представлення упорядкованих складових)

Рис. 1. Троїстість у визначенні організації

Встановлено, що сукупність операцій, а відповідно, і масшта­би поняття «реорганізація» ширше за «реструктуризація», яке у свою чергу, ширше за «реінжиніринг». При цьому поняття «ре­формування» передбачає здійснення процесів із зміни форми об' єкту, що трансформується — перетворення (зміну зовнішніх атрибутів). Дані висновки зроблено з таких результатів спосте­режень:

реінжиніринг бізнес-процесів підприємства (REENG) вико­ристовується для удосконалення організації його діяльності — процедур, технологій, відносин;

• трансформація процесів діяльності підприємницької струк­тури на основі зміни взаємовідносин тягне за собою потребу в змінах у ієрархії складових (підрозділів) підприємства, а це є ор­ганізаційною реструктуризацією (RESTR);

• зміна процесів та ієрархії складових впливають на стан упорядкованості функціонування підприємства, який пов' яза-ний також з атрибутивною формою самого підприємства — ор­ганізаційно-правовою формою, формою власності або власника, тобто відбувається організаційне реформування підприємства (REOFORM).

У формалізованому вигляді виявлену взаємопов' язаність ре-інжинірингу, реорганізації, реструктуризації і реформування до­цільно представити наступним чином:

REo

f   ( REoFORM; RESTR ; REENG )

(1)

де REORG — сукупність дій з реорганізації підприємства; RESTR — сукупність дій з організаційної реструктуризації підприємства;

REENG — сукупність дій з реінжинірингу діяльності (бізнес-процесів) підприємства; REOFORM — сукупність дій з організа­ційного реформування (організаційно-правового і майнового пе­ретворення) підприємства.

Оскільки організаційна реструктуризація має багато проявів (управлінська, кадрова, маркетингова, технічна, технологічна, виробнича, інноваційна, фінансова тощо), реінжиніринг бізнесо­вої діяльності зачіпає велику множину бізнес-процесів (у вироб­ництві, постачанні, збуті, обліку, звітності, плануванні тощо), а реформування передбачає понад 10 варіантів перетворень форми підприємства (перетворення, злиття, поглинання, приєднання, по­діл, виділення тощо), то можна стверджувати, що реорганізація — це багатоваріантний процес і управління таким процесом потре­бує поліваріантних органів і технологій менеджменту.

Встановлено, що ефективне управління реорганізацією під­приємства і його структурних підрозділів здійснюється на основі управлінських процесів, механізмів, а також управлінської сис­теми. Система управління реорганізацією повинна бути складо­вою загальної системи управління підприємством, утворюючись при раціональному поєднанні органів управління даними проце­сами, як самостійна система. Під її контролем системи управлін­ня реорганізацією відбуваються процеси планування, організації, регулювання і контролю, що функціонують за допомогою меха­нізму управління реорганізацією, який має правову, методичну, економічну, організаційну, інформаційну, комунікативну, соціаль­ну й екологічну складову. Даний механізм представляє собою су­купність ресурсів і засобів; принципів і методів, а також важелів впливу на процеси впорядкування взаємозв' язків та ієрархії, ор­ганізаційної структури й інформаційних потоків між структур­ними підрозділами.

Для цього правова складова механізму управління реорганіза­цією повинна включати сукупність законодавчих і нормативно-правових актів, необхідних для здійснення цілеспрямованого впливу на процеси оптимальної реорганізації у підприємницькій структурі. Методична складова даного механізму має поєднувати у собі комплекс методичних розробок із планування і ведення ді­яльності із своєчасної та об' єктивної реорганізації структурних підрозділів і внутрішніх організаційних процесів на основі вста­новлення єдиних термінів, принципів, техніки виконання розра­хунків і застосовуваних методик, стандартів діяльності. Економіч­на складова повинна передбачати реалізацію комплексу заходів щодо підвищення ефективності діяльності підприємства і рівнядоходів його працівників. Організаційна складова має забезпечу­вати координацію дій між підрозділами підприємства і окремими працівниками, передбачати створення і забезпечення раціональ­них взаємовідносин у організаційних структурах, упорядковувати управлінські процеси, регламентувати порядок реалізації прав, обов'язків і відповідальності органів управління. Інформаційна складова повинна включати засоби інформаційно-аналітичного забезпечення; процедури обробки інформаційних даних, форму­вання і розвитку баз даних і баз знань; процеси формалізації ін­формації у вигляді документів; формування, розміщення на носі­ях, змістовне впорядкування, актуалізацію та використання ін­формаційних ресурсів. Комунікативна складова має забезпечува­ти передавання інформації між учасниками інформаційних пото­ків, здійснювати створення і розвиток систем обробки і транспор­тування інформації; створювати умови для отримання і переда­вання інформаційних даних. Соціальна складова повинна спря­мовувати всю систему управління підприємством і регулювати його діяльність на потреби працівників і членів їх сімей. Екологіч­на складова має орієнтувати підрозділи підприємства на створен­ня безпечних умов праці персоналу, забезпечення екологічної безпеки на підприємстві і за його межами. Таким чином можна зробити висновок, що кожна з цих складових функціонує на ос­нові притаманних лише ній процесів (процедур) управління.

Для побудови на основі вищенаведених складових і раціональ­ної організації функціонування системи управління реорганіза­цією підприємства спершу потрібно визначити основну мету і сукупність локальних цілей цієї системи. За нашим припущенням основна мета системи управління реорганізацією підприємства повинна змінюватись адекватно до зміни локальних цілей, які у свою чергу залежать від напрямів, способів і техніки реорганіза­ції підприємства.

З огляду на раніше визначені нами складові реорганізаційної діяльності підприємства (1) можна припустити що групи локаль­них цілей утворюються згідно особливостей реорганізаційних дій, а тому у загальному вигляді основну мету системи можна представити як набір з множин локальних цілей системи управ­ління реорганізацією наступним чином:

т-JREORG _ \\-REOFORM. ,-RESTR . -.^RENgX /-ч

E     - E       ;Ej    ;Ek   J, (2)

де EREORG — множина цілей системи управління реорганізаці­єю підприємства; EiREOFORM — цілі управління організаційнимреформуванням підприємства; EjRESTR — цілі управління орга­нізаційною реструктуризацією підприємства; EkREENG — цілі управління реінжинірингом діяльності (бізнес-процесів) підпри­ємства.

Множини локальних цілей за кожною складовою процесу ре­організації підприємства (реструктуризації, реінжинірингу, орга­нізаційного реформування) утворюють залежно різновидів реор­ганізаційних дій на підприємстві (табл. 1).

Таблиця 1

АВТОРСЬКА КЛАСИФІКАЦІЯ РІЗНОВИДІВ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Класифікаційна ознака

Різновиди реорганізації

За характером конструк­тивних змін

Перетворення  (рефомування), реструктуриза­ція, реінжиніринг

За напрямом зміни масш­табу

Укрупнення , подрібнення (даунсайзинг)

За характером поєднання складових

Інтеграція,   дезінтеграція,   синергія, інгресія, дезінгресія, концентрація, спеціалізація

За способом поєднання складових

Об'єднання,  поділ  (роз'єднання), виділення, злиття, приєднання, поглинання, рекомбінація (спільне підприємство, франчайзинг)

За характером прийняття рішення

Добровільна, примусова, узгоджена (мирова)

Ґрунтуючись на множинах дій, що здійснюються у процесі функціонування системи управління реорганізацією підприємст­ва, можна констатувати значну варіативність такої діяльності. Щоб уникнути організаційних проблем у прийнятті і реалізації управлінських рішень даної системи доцільно базові управлінські процеси здійснювати за певним попередньо визначеним алгорит­мом. У першу чергу це стосується процесів відбору варіанту здійснення реорганізаційних дій на підприємстві. В узагальнено­му вигляді такий базовий алгоритм повинен включати процеси не тільки зовнішніх, а і внутрішніх реорганізаційних трансформацій (рис. 2).

Початок

Вивчення умов і чинників середовища (внутрішнього і зовнішнього

Визначення об' єктів реорганізації (підприємство, структурні підрозділи)

ків

Встановлення імовірних способів реорганізації

Діагностика рівня організації діяльності об' єкта реорганізації

Визначення ланцюжків реорганізаційних дій

Встановлення множин реорганізаційних цілей ]

Формування критеріїв оцінювання доцільності та ефективності реорганізації

Розроблення альтернативних варіантів реорганізаційних дій

Оцінювання ефективності реорганізації за альтернативними варіантами

Оцінювання наслідків реорганізації за варіантами

Вибір варіанту реорганізації

Закінчення

Рис. 2. Узагальнений алгоритм вибору варіанту реорганізації підприємства

Визначення конкретного набору цільових орієнтирів системи управління реорганізацією підприємства доцільно проводити, а і відповідно і основної мети цієї системи, на основі можливих ва­ріантів поєднання реорганізаційних процесів. Для цього слід ви­значити ланцюжки реорганізаційних дій , а на їх основі визначи­ти локальні цільові орієнтири системи управління реорганіза­цією. За формою представлення матриця для визначення ланцю­жків реорганізаційних дій може мати вигляд, аналогічний до табл. 2.

Таблиця 2

МАТРИЦЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЛАНЦЮЖКІВ РЕОРГАНІЗАЦІЙНИХ ДІЙ

Реорганізаційні напрями

Різновиди реорганізаційних дій

 

PUK

PPD

PIN

PDI

PSN

PIG

PDG

 

PZZ

Реформуван­ня, REOFORM

1

0

1

0

0

0

0

 

0

Реструктури­зація, RESTR

0

0

0

0

0

0

1

 

0

Реінжиніринг,

REENG

0

0

0

0

0

0

0

 

0

Примітка. При виконанні певного різновиду реорганізаційних дій за напрямом вка­зується «1», за відсутності даного різновиду дій — «0»

Множина локальних цільових орієнтирів системи управління реорганізацією підприємства повинна представлятися у формалі­зованому вигляді як множина обраних локальних цілей згідно формули (2), де умовне формалізоване представлення цілей може мати вигляд, що наведено у табл. 3.

При цілепокладанні для системи управління реорганізацією підприємства слід мати на увазі, що варіативність різновидів реор­ганізації знаходиться у певній залежності від характеру здійс­нюваних трансформацій. Так, реформування і реструктуриза­ція підприємства можуть здійснюватись при його укрупненні (EUKREOFORM, EUKRESTR, ) або подрібненні (EPDREOFORM, EPDRESTR). Але об'єднання (EOBREOFORM. EOBRESTR. EOBREENG), злиття (EZLREOFORM, EZLRESTR, EZLREENG) і приєднання (EPRREOFORM. EPRRESTR. EPRREENG) завжди здійснюються при укрупненні підприємства (EUKREOFORM. EUKRESTR. EUKREEnG) , яке відбувається на основі інтеграціїабо синергії чи інгресії, при цьому дані процеси можуть бути і добровільними, і примусовими, і узгодженими.

Таблиця 3

ВАРІАНТИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СУКУПНОСТЕЙ

ЛОКАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Напрями реорганізаційних дій

Способи здійснення реор­ганізаційних дій

Реформування, EiREOFORM

Реструктури­зація, EjRESTR

Реінжиніринг, EkREENG

 

Варіанти локальних цілей

Укрупнення , UK

EUKREOFORM

EUKRESTR

EUKREENG

Подрібнення (даунсай-зинг), PD

EPDREOFORM

EPDRESTR

EPDREENG

Інтеграція, IN

EINREOFORM

EINRESTR

EINREENG

Дезінтеграція, DI

EDIREOFORM

EDIRESTR

EDIREENG

Синергія, SN

ESNREOFORM

ESNRESTR

ESNREENG

Інгресія, IG

EIGREOFORM

EIGRESTR

EIGREENG

Дезінгресія, DG

EDGREOFORM

EDGRESTR

EDGREENG

Концентрація, KC

EKCREOFORM

EKCRESTR

EKCREENG

Спеціалізація, SP

ESPREOFORM

ESPRESTR

ESPREENG

Об'єднання, OB

EOBREOFORM

EOBRESTR

EOBREENG

Поділ (роз'єднання), PL

EPLREOFORM

EPLRESTR

EPLREENG

Виділення, VD

EVDREOFORM

EVDRESTR

EVDREENG

Злиття, ZL

EZLREOFORM

EZLRESTR

EZLREENG

Поглинання, PG

EPGREOFORM

EPGRESTR

EPGREENG

Приєднання, PR

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

О В Кукоба - Багатоваріантність будови системи управління реорганізацією підприємства

О В Кукоба - Петчинг підприємства