М М Шигун - Фінансова звітність підприємства ознаки якості - страница 2

Страницы:
1  2 

Взаємоузгодженість розглядається як один з критеріїв, яким повинна відповідати достовірна звітність [1, с. 406].

Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М. та Петренко Н.І. вказують, що взаємоузгодженість повинна перевірятись шляхом формальної перевірки та арифметичних процедур.

Суть взаємоузгодженості фінансової звітності виявляється у тому, що підготовка різних звітних форм повинна здійснюватись на основі одного інформаційного середовища. Це забезпечить застосування одних і тих же методів визнання та оцінки для активів і зобов'язань, що відображаються у кожній формі звіту, принципів облікової класифікації, систематизації і групування даних про факти господарського життя, їх узагальнення.

Єдність інформаційного середовища при підготовці звітів є гарантією порівнянності звітних форм між собою та між різними звітними періодами в межах одного економічного суб'єкта.

Однорідність або одноманітність означає застосування однакових методів для відображення в обліку однакових подій [6, с. 97]. Ця ознака розглядається як умова чи основа порівнянності та послідовності.

Наведене визначення може зумовлювати ототожнення однорідності з одного боку ознаками послідовності та порівнянності, а з іншого - уніфікацією обліку. Про це свідчать позиції різних авторів стосовно пояснення суті однорідності.

Так, американські автори Г. Волк, Дж. Френсіс, М. Тіені розрізняють однорідність обмежену та повну. Окремі фахівці висловлюють позицію, що метою однорідності є представлення фінансових звітів фірмами, які використовують однакові облікові методики, способи оцінки (вимірювання) та класифікації, в уніфікованій формі [6, с. 99]. Підхід щодо уніфікації облікових процедур критикується. На противагу йому стверджується, що основною метою однорідності повинна бути порівнянність як умова прогнозування і прийняття фінансових рішень. Вона визначається наявністю подібних

характеристик, достатніх для того, щоб виконати усі необхідні порівняння.

З тим, щоб уникнути двоякого тлумачення поняття однорідності та ототожнення його з послідовністю, порівнянністю або

уніфікацією, варто розуміти однорідність як умову створення груп та підгруп облікових даних в цілях відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку.

Класифікація як характеристика фінансової звітності у працях авторів не згадується, проте логічно випливає з умов і правил формування облікових даних та їх представлення у звітних формах.

Класифікацію можна визначити як правильне групування і систематизацію даних, створення груп інформації за якісно однорідними ознаками. При дотриманні принципу класифікації створюється гарантія того, що до звітних статей включатимуться дані, які відповідають назві цієї статті. При цьому в основу класифікації покладається принцип однорідності даних.

Репрезентативність, або як її називають репрезентативна достовірність, є

відповідністю чи узгодженістю між явищем та його оцінкою чи описом. В окремих джерелах репрезентативність називають справедливістю [6, с. 95].

Ознаки релевантності та

репрезентативності характеризують відповідність одного об'єкта іншому. Разом з цим між ними є відмінність. Релевантність характеризує окремі складові фінансової звітності, які використовуються для прийняття економічних рішень. Релевантність свідчить про те, що користувач правильно обрав надані показники для оцінки необхідних явищ чи процесів.

Репрезентативність визначає відповідне відображення реального стану діяльності господарюючого суб'єкта у його фінансовій звітності. Репрезентативність характеризує фінансову звітність в цілому та означає, що ті показники, що надані користувачам описують дійсний стан, у якому знаходиться підприємство.

Придатність (або корисність) є вимогою користувачів, яка означає відношення поданої інформації до питань, відносно яких приймаються рішення. Придатність інформації забезпечується якісними характеристиками адекватності, релевантності та репрезентативності.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведене дослідження вимог користувачів, що висуваються до фінансової звітності та іншої інформації, яка оприлюднюється господарюючими суб'єктами, та якісних характеристик фінансової звітності дозволило визначити наступний їх перелік.

1. Вимогами користувачів, що висуваються до фінансової звітності та іншої інформації є: своєчасність, доречність (доцільність), суттєвість (істотність), достовірність, сприйняття (зрозумілість), цілісність, послідовність, зіставність, (порівнянність), релевантність.

2. Якісними характеристиками фінансової, що формуються під впливом управлінського середовища, є: відкритість, підзвітність, нейтральність (неупередженість), регламентація, прозорість, повнота.

Якісними характеристиками фінансової, що формуються під впливом облікового середовища, є: обґрунтованість (можливість бути  перевіреною),  надійність, адекватність, точність, передбачуваність, взаємоузгодженість, однорідність, класифікація репрезентативність, придатність (корисність).

3. Групування вимог до інформації та якісних характеристик фінансової звітності проведене з урахуванням логіко-змістовної відповідності ознак якості тим вимогам, виконання яких вони забезпечують.

Список літературних джерел:

1. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні та світі: Монографія / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖДТУ, 2004. - 564 с.

2. Грэй С.Дж., Нидлз Б.Е. Финансовый учет:   глобальный   поход.   - М.: Волтерс

Клувер, 2006. - 614 с.

3. Грюнинг Х. ван. Международные стандарты финансовой отчетности. Практическое руководство. 3-е изд., обновл. и переработ. / Всемирный банк. М.: Издательство "Весь мир", 2006. -344с.

4. Ловінська Л.Г. Уніфікація термінології бухгалтерського обліку - передумова створення національної системи бухгалтерського обліку в Україні // Фінанси України. - 2006. - № 8. - С. 33-40.

5. Петрук О.М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку: Монографія. - Житомир: ЖДТУ, 2005. - 420 с.

6. Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: Пер. с. англ. / Под ред. проф. Я.В. Соколова. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 576 с.

ШИГУН Марія Михайлівна - кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри бухгалтерського обліку і контролю Житомирського державного технологічного університету

Наукові інтереси:

- моделювання інформаційних систем та системи підтримки прийняття рішень;

- вивчення взаємозв'язків між системою управління підприємством та підсистемами бухгалтерського обліку та господарського контролю

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

М М Шигун - Бухгалтерський облік трансакційних витрат проблеми визначення поняття і класифікації

М М Шигун - Нові типи організаційних структур бухгалтерської служби та їх розвиток

М М Шигун - Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності семантика понять і змісту

М М Шигун - Стандартизація бухгалтерського обліку

М М Шигун - Фінансова звітність підприємства ознаки якості