О В Головчук - Аудит інформаційних технологій в органах виконавчої влади - страница 2

Страницы:
1  2 

і=1

cj = bj - bp, cj > 0

Висновки. Україна робить незначні кроки у вирішенні питан­ня аудиту інформаційних технологій в органах державної влади,оскільки навіть загальні рекомендації Рахункової палати з прове­дення аудиту ефективності є україно-російським перекладом Ро­сійської Методики проведення аудиту ефективності, без наве­дення чіткої регламентації порядку визначення критеріїв оцінки ефективності [8]. Відсутність прогресу у затвердженні стандартів в галузі ІТ технологій, зокрема в ІТ-аудиті, залишає ситуацію без алгоритму оцінювання стану інформаційних технологій в органах державної влади. В період значного бюджетного дефіциту відсут­ня можливість фінансування органів виконавчої влади в необхід­ному обсязі. Проте, 25-26 серпня 2010 року в Рахунковій палаті України відповідно до Загального плану дій на 2010 рік до проек­ту «Співробітництво у сфері інституційного розвитку між Рахун­ковою палатою та Національним аудиторським офісом Швеції» відбувся українсько-шведський семінар з питань здійснення ау­диту ефективності[9]. В ході пленарного засідання представники української сторони представили до розгляду шведським колегам два проекти, в яких використовувався аудит ефективності. Екс­пертний висновок заступника директора департаменту з питань міжнародного співробітництва НАО Швеції Камеран Кхудур, він же модератор семінару: «У Рахунковій палаті України створені всі передумови для здійснення аудитів у прив'язці до найкращих світових стандартів і практик. Це стосується і методології, і орга­нізації». Окрім того зі шведської сторони висловлені пропозиції щодо підтримки України на шляху становлення міжнародних стандартів, в тому числі і стандартів INTOSAI. Так було запропо­новано виконувати коригувальну функцію і матеріальну допомо­гу шведською стороною при реалізації даного проекту. Це дозво­ляє «перенести» міжнародну практику у вітчизняні реалії, цим самим активізувати і українську сторону в проявах наукових роз­робок з даної тематики. Наприклад, усунення «слабких місць» в застосуванні аудиту ефективності в Україні дасть змогу зробити прозорим перерозподіл фінансових ресурсів в рамках державного бюджету. Що зокрема є і актуальним питанням для департаменту фінансового моніторингу. Для департаменту інформатизації це дасть змогу перейти на новий рівень розвитку, оскільки стане можливим формування стратегічного плану розвитку департаме­нту, відповідним чином кошти з державного бюджету будуть надходити в необхідній кількості, департамент інформатизації зможе належним чином вести не тільки інформаційно-аналітичну підтримку електронного урядування, а й забезпечувати потреби

Міністерства економічного розвитку та торгівлі України в інфор­маційних ресурсах. Ще одна перевага — часткове вирішення проблеми висококваліфікованих спеціалістів в ІТ галузі, зокрема в оцінці їх роботи.

Література

1. Внутренний ИТ-аудит. Состояние ИТ-аудита в регионе EMA [Елект­ронний ресурс] / Исследование КПМГ. — 2008 — Режим доступу: http:// www.kpmg.ru/russian/supl/publications/surveys/IT_audit_survey_2009_RUS.pdf

2. Robert E. Davis. Information Systems Auditing: The IS Audit Planning Process. [Електронний ресурс] / Publishing Solutions, Inc. — 2009. — Режим доступу: http://diy.craigspress.com/BookStore/BookSto-reBookDetails.aspx?bookid=48844

3. Питання проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту [Електронний ресурс] / Поста­нова Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 № 361 / сторінка «Зако­нодавство України» сайта Верховної Ради. — Режим доступу: http:// www.zakon.rada.gov.ua.

4. Code of Ethics and Auditing Standards[Електронний ресурс] / INTOSAI, Professional Standards Committee (PSC) — Режим доступу: http://intosai. connexcc-hosting.net/blueline/upload/1codethaudstande.pdf

5. О федеральном бюджете на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов [Електронний ресурс] / Информация о бюджетных ассигнова­ниях на 2010 год / сторінка «Бюджет» сайта Міністерства економічного розвитку та торгівлі РФ. Режим доступу: http://www.economy.gov.ru.

6. Welcome to the Office of the Chief Information Officer [Електронний ресурс] / The Commerce Department's Office of the Chief Information Officer / сторінка «ОСІО» сайта Department of Commerce of USA.Режим доступу: http://ocio.os.doc.gov.

7. Джозеф Стиглиц считает, что проблемы мировой экономики ста­ли еще серьезнее [Електронний ресурс] / Інформаційне повідомлення «Moneyball» від 16.09.2009 — Режим доступу: http://www.moneyball. info/8854-dzhozef-stiglic-schitaet-chto-problemy-mirovojj.html.

8. Методика проведения аудита эффективности использования госу­дарственных средств [Електронний ресурс] / решениеКоллегии Счетной палаты Российской Федерации от 23.04.2004, протокол № 13 (383). — Ре­жим доступу: http://www.niisp.ru/Information/Bibliography/art14/art2.

9. Школа аудита ефективності [Електронний ресурс] / Пресс-служба Счетной палаты Украины. — 30.08.2010 — Режим доступу: http://www. ac-rada.gov.ua/control/main/ru/publish/article/16730065.

Статтю подано до редакції 23.05.11 р.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

О В Головчук - Аудит інформаційних технологій в органах виконавчої влади