П О Куцик - Аспекти формування цін та обліку товарів у торгово-закупівельних підприємствах ринків споживчої кооперації - страница 1

Страницы:
1  2 

Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1(13)

УДК 338.51 °зерапв^°.,

Куцик П.О.

АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЦІН ТА ОБЛІКУ ТОВАРІВ У ТОРГОВО-ЗАКУПІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ РИНКІВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Висвітлено актуальні питання формування цін та обліку товарів у торгово-закупівельних підприємствах на ринках системи споживчої кооперації України з врахуванням чинного законодавства та організаційно-технологічних

особливостей їх діяльності

Постановка проблеми. Розквіт торгівлі на ринках у даний час став відчутним чинником конкуренції у сфері товарного обігу і здійснює суттєвий вплив на колективну і приватну форми торгівлі. Ідеально ринковий характер ціноутворення, у середньому невисокої посередницької винагороди і низький рівень накладних витрат на ведення ринкової реалізації дозволяє учасникам цієї форми торгівлі за допомогою цінових методів успішно конкурувати із стаціонарною торговельною мережею, залучати у власний товарообіг значну частку товарообігу торговельних центрів і крамниць, що функціонують поряд.

Перед ринками поставлені завдання подальшого нарощування обсягів діяльності та докорінного поліпшення якості обслуговування населення. Для виконання цих завдань на ринках створюються госпрозрахункові торгово-закупівельні підприємства (ТЗП), заготівельні пункти-магазини та підприємства дрібнороздрібної торговельної мережі. Однак, до цього часу є неадекватною діюча методика формування цін та організація обліку товарів у торгово-закупівельних підприємствах ринків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. Проведені дослідження нормативних та інструктивних документів, що регламентують формування цін та облік товарів у торгово-закупівельних підприємствах ринків, спеціальної літератури, монографій, навчальних посібників дають нам підставу стверджувати, що публікацій, пов'язаних з висвітленням питання методики та організації обліку на ринках немає. У Довіднику працівника ринку споживчої кооперації [1] приведені лише нормативні документи, що регламентують організацію діяльності ринків, як суб'єктів господарювання. У Плані рахунків бухгалтерського обліку [4] приведені лише номери субрахунків (аналітичних рахунків), які рекомендовано використовувати в обліку операцій ринків, а в Інструкції [3] приведено лише загальні правила організації бухгалтерського обліку за книжково-журнальною формою в організаціях і підприємствах споживчої кооперації.

Мета статті. Висвітлити окремі аспекти формування цін та обліку товарів у торгово-закупівельних підприємствах ринків з урахуванням вимог діючих нормативних документів України [2, 3, 5] та організаційно-технологічних особливостей їх діяльності.

Викладення основного матеріалу. Торгово-закупівельні підприємства ринків при організації своєї діяльності повинні керуватися та дотримуватися вимог Законів України "Про захист прав споживачів", "Про споживчу кооперацію", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним іплодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" та іншими. Крім того вони повинні керуватися Порядком заняття торговельною діяльністю та правилами торговельного обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. № 833; Правилами роздрібної торгівлі продовольчими товарами і Правилами роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затвердженими відповідно наказами Міністерства економіки України від 11.07.2003 р. № 185 і від 11.03.2004 р. № 98; Правилами торгівлі на ринках, затвердженими наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.2002 р. № 57/188/84/105 та інших нормативних актів, що регулюють торговельну і заготівельну діяльність.

Торгово-закупівельні підприємства та магазини-заготпункти також керуються нормативними актами, які регулюють заготівельну і торгівельну діяльність споживчої кооперації та постановами правління Укоопспілки, зокрема: Примірним положенням про торгово-закупівельне підприємство (ТЗП) на ринку, затвердженим постановою правління Укоопспілки від 29.12.1992 р. № 215 і Правилами роботи заготівельних пунктів-магазинів системи Укоопспілки, затвердженими постановою правління Укоопспілки від 27.12.2000 р. № 142.

Торгово-закупівельне підприємство на ринку (ТЗП) є підприємством для здійснення закупок і реалізації сільськогосподарських продуктів та інших товарів. ТЗП здійснює закупки та продаж м'яса і м'ясопродуктів, птиці, риби, яєць, молока і молокопродуктів, тваринних і рослинних жирів, картоплі, свіжих і перероблених овочів, фруктів, ягід, винограду, баштанних культур, горіхів, садових квітів та інших сільськогосподарських продуктів, придбаних від населення, підсобних селянських (фермерських) господарств і сільськогосподарських підприємств. Крім того, ТЗП приймає для продажу свіжу та перероблену продукцію від заготівельних, переробних, торговельних та інших підприємств. Розрахунки з населенням і господарствами за прийняту від них продукцію проводяться через установи банків, каси ринків або через заготівельників за рахунок сум, виданих їм під звіт.

Для максимального залучення сільськогосподарських продуктів і сировини у формування внутрішнього ринку товарів і послуг споживачів, об'єкти роздрібної торгівлі ринків на рівні ТЗП можуть здійснювати торгівлю продовольчими та непродовольчими товарами, надавати послуги населенню щодо збуту вирощеної ними сільськогосподарської продукції і сировини, здійснюючи приймання її у порядку зустрічного продажу здавальникам продовольчих і непродовольчих товарів. ТЗП закуповують сільськогосподарську продукцію, що відповідає чинним стандартам або технічним умовам в асортименті, визначеному керівником, правлінням споживчого товариства чи споживспілки. При закупівлі великих партій сільськогосподарської продукції за укладеними угодами може застосовуватися зустрічний продаж продовольчих і непродовольчих товарів за замовленням здавальника (на момент укладення угод).

Здавальники сільськогосподарської продукції повинні мати відповідні супроводжувальні документи, які підтверджують якість продукції та придатність до споживання: сертифікат якості, сертифікат відповідності (для продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації), ветеринарний дозвіл для сировини тваринницького походження, меду тощо, видані відповідними службами. Прийняттю й оприбуткуванню підлягає тільки доброякісна продукція, що відповідає вимогам стандартів і технічних умов.

Прийнята продукція від здавальників може реалізовуватися через власні магазини, заклади ресторанного господарства, здаватися на переробку чи на бази (склади) споживчої кооперації за призначенням для подальшої реалізації, а також у відповідності з угодами безпосередньо відвантажуватися підприємствам різних форм власності та бюджетним установам.

Закупівля сільськогосподарської продукції здійснюється за закупівельними цінами, що затверджуються адміністрацією ринку (правлінням споживчого товариства, споживспілки), якому підпорядковані торгово-закупівельні підприємства чи об'єкти роздрібної торгівлі, що здійснюють заготівлю цієї продукції. Закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію і сировину визначаються за домовленістю сторін та з огляду кон'юнктури місцевого ринку із зазначенням дати впровадження та переглядаються у залежності від сезонності, від зміни ринку закупівель та збуту сільгосппродукції.

Для узгодженості роботи ринку рекомендується, щоб на його території діяли єдині закупівельні, оптово-відпускні та роздрібні (продажні) ціни на сільськогосподарську продукцію. Для попередження необгрунтованого підвищення рівня цін та розбіжностей у цінах кооперативним організаціям та підприємствам (торгово-закупівельним базам, переробним підприємствам та іншим) доцільно при закупівлях сільськогосподарської продукції узгоджувати рівень цін і умови закупівлі з кооперативною організацією, яка координує заготівельну діяльність у цьому районі.

Відпуск закупленої торгово-закупівельним підприємством сільськогосподарської продукції здійснюється за встановленими адміністрацією ринку (споживчим товариством, споживспілкою) відпускними цінами. Ціни на сільськогосподарську продукцію повинні формуватися з урахуванням інформації про рівень цін, за якими приймають цю продукцію заготівельні, оптові та переробні підприємства. При цьому, відпускна ціна не має бути нижчою від ціни, що включає націнку на закупівельну ціну (у розмірі витрат на закупівлю сільгосппродукції та прибутку) і ПДВ. Ціни затверджуються наказом керівника підприємства (організації).

Методика визначення закупівельних цін залежить від виду сільськогосподарської продукції і сировини та напряму її реалізації. При цьому, визначаються ціни закупівлі сільськогосподарської продукції у населення, фермерських господарствах і сільськогосподарських підприємствах. Сільськогосподарські підприємства, у більшості випадків, є платниками податку на додану вартість, а населення та фермерські господарства - ні. Для визначення закупівельних цін, складаються калькуляції закупівельних та оптово-відпускних цін.

Закупівельна ціна, яка б забезпечила беззбиткову роботу підприємства визначається за формулою:

QTT   ОВЦ х (100 - ПДВ)

ЗЦ =———--, де (1)

100 + Рвод у'

ЗЦ - закупівельна ціна на окремий вид продукції, без податку на додану вартість; ОВЦ - оптово-відпускна ціна на окремий вид продукції; ПДВ - ставка податку на додану вартість, %;

Рвод - рівень витрат операційної діяльності, % (до заготівельного обороту). Закупівельна ціна, яка б забезпечила рентабельну роботу підприємства визначається за формулою:

= ОВЦ х (100 - ПДВ) = ОВЦ х (100 - ПДВ) Ц 100 - Н 100 + (Рвод + Рп) ' ( }

Н - націнка заготівельного підприємства, яка включає рівень витрат операційної діяльності та плановий рівень рентабельності (Рп) до закупівельної ціни, %.

Щодо оптово-відпускних цін, то вони включають: закупівельні ціни, суми витрат на збут, прибуток і податок на додану вартість. У випадку відпуску продукції юридичним і фізичним особам - платникам ПДВ, податок нараховується на всю вартість продукції, що реалізується. У разі, коли платник податку здійснює операції з поставки особам, які не зареєстровані як платники податку, сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, раніше придбаних (заготовлених) таким платником податку у фізичних осіб, які не є платниками цього податку, об'єктом оподаткування є торгова націнка (надбавка), встановлена таким платником податку.

Для застосування зазначеного порядку оподаткування необхідно дотримуватися таких умов:

- закуплена продукція повинна класифікуватися як сільськогосподарська продукція або продукти її переробки;

- реалізація такої продукції споживчим товариством, райкоопзаготпромом чи іншим підприємством (організацією) системи Укоопспілки повинна здійснюватися у тому вигляді, у якому вона була закуплена (без подальшої промислової переробки);

- одержувачі продукції - юридичні особи (військові склади та бази, установи МВС, СБУ, Держкомкордон України, Державного департаменту України з питань виконання покарань, інші бюджетні установи), зареєстровані як неплатники податку, повинні підтвердити цю обставину відповідною письмовою довідкою податкової адміністрації (інспекції) за місцем реєстрації.

На сільськогосподарську продукцію, яка придбана (заготовлена) у фізичних осіб, які не є платниками податку на додану вартість, на які не встановлені оптово-відпускні ціни споживачами, оптово-відпускна ціна визначається за приведеною нижче методикою:

а) мінімальна оптово-відпускна ціна, що забезпечує беззбиткову реалізацію певного виду продукції, яка реалізується безпосередньо бюджетним установам, фізичним особам та іншим, які не є платниками податку на додану вартість (ПДВ нараховується тільки на націнку (надбавку):

ґл^тт   г,тт   ЗЦ х Рвод  , „

ОВЦ = ЗЦ + —1,2 (3)

100

б) мінімальна відпускна ціна, що забезпечує беззбиткову реалізацію певного виду продукції, яка реалізується покупцям для подальшого її продажу або переробки (ПДВ нараховується на всю ціну):

= ЗЦ х (100 + Рвод) х (4)

100

в) оптово-відпускна ціна, що забезпечує плановий (бажаний) рівень рентабельності від реалізації певного виду продукції, яка реалізується безпосередньо бюджетним установам, фізичним особам та іншим ПДВ нараховується тільки на націнку (надбавку):

ОВЦ = ЗЦ + ЗЦ х Н х 1,2 (5)

100г) оптово-відпускна ціна, що забезпечує плановий (бажаний) рівень рентабельності від реалізації продукції, яка реалізується покупцям для подальшого її продажу або переробки (ПДВ нараховується на всю ціну):

^птт   ЗЦ х (100 + Н)

ОВЦ = ^   у->- х 1,2 (6)

100

На сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки, раніше придбаних у сільськогосподарських підприємств, оптово-відпускна ціна визначається за приведеною нижче методикою:

а) мінімальна оптово-відпускна ціна, що забезпечує беззбитковість у реалізацію певного виду продукції:

ЗЦх Рвод

ОВЦ = ЗЦ + —1,2 (7)

100

б) оптово-відпускна ціна, що забезпечує плановий (бажаний) рівень рентабельності від реалізації певного виду продукції:

ОВЦ = ЗЦ + ЗЦ х Н х 1,2 = ЗЦ + ЗЦ х (Рвод + Рп) х 1,2 (8)

100 100

ТЗП, що є відособленим підрозділом ринку чи споживспілки, може здійснювати операції оптових відвантажень за цінами домовленості за своїми угодами, але не нижчими оптово-відпускних цін, що діють у межах ринку (споживспілки).

Роздрібні (продажні) ціни на закуплену сільськогосподарську продукцію для продажу її населенню затверджуються адміністрацією ринку (правлінням споживчого товариства, споживспілки), яким підпорядковані торгово-закупівельні підприємства. Роздрібна ціна формується з урахуванням податку на додану вартість, витрат операційної діяльності (витрат обігу) та рентабельності підприємства (організації). Ціну доцільно формувати за такими складовими: закупівельна ціна; транспортно-заготівельні витрати; торгова націнка з ПДВ, яка склалася на ринку (у споживчому товаристві, спілці чи підприємстві (з урахуванням передбачуваного рівня витрат операційної діяльності та планового рівня рентабельності).

Роздрібні ціни на закуплену сільськогосподарську продукцію з урахуванням її якості повинні бути не вищими від цін місцевих ринків та оформлені відповідними цінниками. Ціни фіксуються у реєстрі роздрібних цін відповідно до Інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування. Реєстр сільськогосподарської продукції із зазначенням закупівельних і роздрібних цін має бути у наявності у кожному торгово-закупівельному підприємстві.

Закупівля сільськогосподарських продуктів і сировини від їх виробників - фізичних осіб і сільськогосподарських підприємств усіх форм власності, та продуктів їх переробки (цукру, олії, круп, борошна тощо) - від переробних підприємств і громадян оформляється приймальними квитанціями, затвердженими постановою правління Укоопспілки від 29 травня 2000 р. № 118 з наступними доповненнями та за погодженням з Держкомстатом України. Приймальні квитанції виписуються на підставі даних супровідних документів і результатів приймання сільськогосподарської продукції та сировини.

Розрахунки за прийняту продукцію від здавальників за готівку та в порядку товарообміну проводиться за закупівельними цінами, встановленими на данийперіод, а відпуск товарів здавальникам - за роздрібними цінами на суму закупленої продукції. У порядку зустрічного продажу відпускаються продовольчі та непродовольчі товари за роздрібними цінами.

Приймальні квитанції служать одночасно: товарними документами, на підставі яких оприбутковується надходження сільськогосподарської продукції; розрахунковими документами, де визначаються суми, що підлягають виплаті здавальникам за прийняту від них сільськогосподарську продукцію, а також грошовими, котрі підтверджують виплату готівкою при закупівлі продукції за готівку. Вони також є первинними документами для ведення бухгалтерського обліку, і використовуються у процесі складання відповідної статистичної звітності.

На відпуск сільськогосподарських продуктів із торгово-закупівельних підприємств покупцям, у переробку, для закладання на зберігання, а також власним підприємствам роздрібної торгівлі, закладам ресторанного господарства, для продажу населенню виписується видаткова накладна, рахунок, рахунок-фактура або товарно-транспортна накладна.

Торгово-закупівельні підприємства на підставі приймальних квитанцій, закупівельних відомостей і видаткових документів здійснюють оформлення та облік руху товарів, сільськогосподарських продуктів і продуктів їх переробки, сировини шляхом складання та подання товарно-грошових звітів.

Облік операцій з надходження, реалізації та іншого вибуття товарів у торгово-закупівельних підприємствах ведеться з використанням рахунку 28 "Товари" та його субрахунків другого порядку:

2822 "Товари в роздрібній торгівлі";

2852 "Торгова націнка на товари в роздрібній торгівлі";

2892 "Транспортно-заготівельні витрати в роздрібній торгівлі".

При цьому, первісна вартість товарів формується із таких складових:

- сум, що сплачуються згідно договору постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків;

- сум непрямих податків при купівлі товарів (продукції), які не відшкодовуються підприємству;

- транспортно-заготівельних витрат (витрати на заготівлю, оплату тарифів за вантажно-розвантажувальні роботи та транспортування товарів до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків їх транспортування);

- інших витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням товарів (продукції) і приведенням їх до стану, в якому вони придатні для продажу та інших запланованих цілей.

Облік торговельної націнки ведеться на субрахунку 2852 "Торгова націнка на товари в роздрібній торгівлі". За кредитом відображається її формування на оприбутковані товари та списання на реалізовані товари (методом червоного сторно), а за дебетом - списання за іншим вибуттям. Сальдо відображає суму націнки на залишок товарів у торгово-закупівельних підприємствах на певну дату.

Торгова націнка призначена для покриття витрат операційної діяльності та одержання прибутку. Складовими торгової націнки є:

- податок на додану вартість, нарахований на купівельну вартість придбаного товару, якщо він реалізується платникам цього податку або якщо він реалізується неплатникам цього податку та куплений не в фізичних осіб-неплатників ПДВ;

- торгова націнка на відпускну вартість сільськогосподарських продуктів і непродовольчих товарів (без ПДВ);

- податок на додану вартість, нарахований на торгову націнку.

Вартість товару (продукції) у торгово-закупівельних підприємствах ринків за роздрібними (продажними) цінами визначається в два етапи за приведеною нижче методикою:

1) внутрішня відпускна ціна:

ВВЦ = ЗЦ + ЗЦхНдд, де (9)

100

ВВЦ - внутрішня відпускна ціна на окремий вид продукції; ЗЦ - закупівельна ціна на окремий вид сільськогосподарської продукції, без ПДВ; Нзд - націнка заготівельної діяльності підприємства, яка включає рівень витрат заготівель (Рвз) та плановий рівень прибутковості (Рп) до закупівельної ціни, %.

2) роздрібна (продажна) ціна:

тг    пптт    тгтт   (ВВЦ + КЦ) х Нтд

РЦ = ВВЦ + КЦ + ±—--- (10)

100

РЦ - роздрібна ціна на окремий вид продукції, з ПДВ;

КЦ - купівельна ціна на окремий вид придбаних товарів, без ПДВ;

Нтд - націнка торговельної діяльності підприємства, яка включає рівень витрат операційної діяльності (Род) та плановий рівень рентабельності торгівлі (Ртд) до внутрішньої відпускної та купівельної цін, %.

Господарські операції, пов'язані з надходженням товарів (продукції) у торгово-закупівельних підприємствах відображаються на рахунках бухгалтерського обліку за кореспонденцією, наведеною у табл. 1.

Таблиця 1. Типові господарські операції та кореспонденція рахунків з обліку надходження товарів (продукції) у торгово-закупівельні підприємства

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

 

 

дебет

кредит

 

1

2

3

4

5

1.

Оприбутковано сільгосппродукцію придбану:

- у   населення   (оплата   з   підзвітних   сум за закупівельними цінами)

- у         сільськогосподарських підприємств (безготівковий розрахунок)

2822

2822

372

631

1400

5600

2.

Нараховано податковий кредит з ПДВ, який зменшує    податкові    зобов'язання звітного періоду:

- за продукцією, що придбана у сільгосппідприємств -1120 грн.

- за транспортно-заготівельними витратами - 30 грн.

641

631

1150

3.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

П О Куцик - Аспекти формування цін та обліку товарів у торгово-закупівельних підприємствах ринків споживчої кооперації

П О Куцик - Контроль як основа управління спільною діяльністю без створення юридичної особи стан та проблеми

П О Куцик - Організація контролю витрат в системі управління санаторно-курортними установами

П О Куцик - Розвиток управлінського обліку міжнародний контекст і перспективи

П О Куцик - Позитивна теорія обліку сучасність та перспектива