М В Корягін - Аспекти законодавчо-нормативного регулювання оплати праці та її бухгалтерського обліку в країнах снд - страница 1

Страницы:
1  2 

Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 3(21)

УДК 657.1:331.1 Корягін М.В.,

Попкова О.О.

АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ЇЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КРАЇНАХ СНД

Розглянуто законодавчі та підзаконні нормальні акти, які регулюють порядок оплати праці у країнах СНД. Проведено дослідження відмінностей основних компонентів законодавства, які впливають на облік оплати праці країн СНД

Постановка проблеми. В умовах переходу до системи ринкових відносин відповідно до змін в економічному і соціальному розвитку країн СНД, істотно змінюється політика в галузі оплати праці, соціальної підтримки і соціального захисту працівників. Багато функцій держави по реалізації цієї політики передані безпосередньо підприємствам, які самостійно встановлюють форми, системи і розміри оплати праці, матеріального стимулювання його результатів. Поняття "заробітна плата" наповнилося новим змістом і охоплює всі види заробітків (а також різних премій, доплат, надбавок і соціальних пільг). Трудові доходи кожного працівника на сьогодні у більшості випадків залежать від його особистого вкладу з урахуванням кінцевих результатів підприємства. Мінімальний розмір оплати праці працівників підприємств усіх організаційно-правових форм встановлюється законодавством, що є елементом соціального захисту населення.

Бухгалтерський облік заробітної плати по праву займає одне з центральних місць у всій системі обліку на підприємстві. Основою для успішного ведення бухгалтерського обліку є дотримання чинного законодавства під час нарахування та виплати заробітної плати. За часів існування СРСР, у країнах, які входили до його складу, існувало єдине законодавство. Після розпаду Радянського союзу у 1991 році їм довелося засновувати власне законодавство.

Законодавча база, яка регулює оплату праці у країнах СНД, має як спільні риси, так і розбіжності, на які варто звернути увагу під час визначення стандартів ведення бухгалтерського обліку. Саме це обумовлює актуальність наших досліджень.

Аналіз останніх джерел та публікацій. Заробітна плата та її облік завжди знаходилася у центрі уваги вчених, зокрема А. Сміта, Д. Рикардо, К. Маркса, А. Батура, Д. Богіня, О. Грішнова, А. Колот, Н. Павловська, а також російські дослідники Л. Абалкін, Н. Вишневська, Г. Дублянська, В. Куліков, Д. Львов, Р. Капелюшников, А. Соболевська, Р. Яковлев та інші [1,4,6]. Проте у більшості випадків згадані науковці не порівнювали аспекти законодавчо-нормативного регулювання оплати плати у різних країнах, у тому числі з метою запозичення досвіду зарубіжних країн для більш ефективнішого ведення бухгалтерського обліку заробітної плати в Україні.

Мета дослідження. Метою статті є дослідження окремих аспектів законодавчо-нормативного регулювання оплати праці в країнах СНД з метою запозичення досвіду для більш ефективної організації та ведення бухгалтерського обліку заробітної плати на підприємствах в Україні.

Викладення основного матеріалу. В сучасних умовах заробітна плата з однієї сторони, є елементом доходу найманого працівника, формою реалізації права власності на ресурс праці, що йому належить, а з іншої - стосовно роботодавця заробітна плата є платою за куплений ресурс праці, що використовується ним як один з чинників виробництва і є одним з елементів витрат виробництва.

Правове регулювання оплати працівників підприємств, установ та організацій всіх форм власності й видів господарювання в Україні здійснюється Законом України "Про оплату праці" від 24 березня 1995 року (із змінами і доповненнями); Кодексом законів про працю України - главами ІІ, VI, VII, VIII; Законом України "Проколективні договори і угоди" від 1 липня 1993 року, а також іншими численними нормативно-правовими актами, колективними договорами й локальними положеннями конкретних підприємств. Вказані акти регулюють оплату праці тільки найманих працівників, діяльність яких охоплена трудовим договором. Оплата праці інших визначається угодою між роботодавцем і працівником.

Після розпаду СРСР, країнам, які входили до його складу довелося реформувати систему державного регулювання в цілому, у тому числі і питання оплати праці. Провівши аналіз джерел інформації, зокрема законодавчої бази країн СНД, нами було відібрано основні нормативні акти, які регулюють облік оплати праці (Рис. 1) [10].

Основні нормативні акти, які регулюють облік оплати праці у країнах СНД

1

1

РОСІЯ

БІЛОРУСЬ

МОЛДОВА

КАЗАХСТАН

Положение о Бухгалтерском

учете и отчетности в Российской Федерации

Инструкция по статистике численности и

заработной платы рабочих и служащих на предприятиях, в учреждениях и организациях

Кодекс законов о труде РФ.

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкция по его применению

Закон Российской Федерации "О подоходном налоге с физических лиц"

Закон Республики Беларусь "О бухгалтерском

учете и отчетности"

Инструкция по статистике численности работников и заработной платы

Трудовой кодекс Республики Беларусь

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь "Об утверждении

Правил перехода на Типовой план счетов бухгалтерского учета"

Закон Республики Беларусь "О подоходном налоге с физических лиц"

АЗЕРБАЙДЖАН

Закон Республики Молдова "О бухгалтерском учете"

Трудовой кодекс Республики Молдова

Постановление Министерства финансов "Об утверждении и введении в действие Национальных стандартов бухгалтерского учета и плана

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий"

Закон Республики Молдова "О подоходном

налоге с физических лиц"

Закон Республики Казахстан "О бухгалтерско м учете и финансовой отчетности"

Трудовой кодекс Республики Казахстан

Приказ Министра финансов Республики Казахстан "Об утверждении

Типового плана счетов бухгалтерско­го учета"

Закон Республики Казахстан "О подоходном

налоге с физических лиц"

Закон Азербайджа­нской Республики "О бухгалтерс­ком учете"

Трудовой кодекс Азербайд­жанской Республики

План счетов бухгалтерс­кого учета предприя­тий и инструкция по его применению

Постанов­ление Кабинета Министров Азербайд­жанской Республики "О некоторых вопросах, связанных с бухгалтерским учетом оплаты труда"

Рис. 1. Нормативні акти, які регулюють питання обліку оплати праці у країнах СНД

У ході аналізу законодавчо-нормативної бази країн СНД щодо обліку оплати праці, нами було розроблено групувальну таблицю, яка деталізує саме питання регулювання обліку оплати праці (Табл. 1).

Таблиця 1. Законодавче регулювання обліку оплати праці

Нормативний акт

Країна                       Питання, що регулює

Закон (Положення) "Про бухгалтерський облік та звітність"

Росія Білорусь Молдова Казахстан

Азербайджан

Визначає та основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності, порядок оформлення первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку, обов'язки підприємств в проведенні інвентаризації активів, при складанні фінансової звітності, зокрема, що стосується оплати праці

Інструкція зі статистики заробітної плати

Росія Білорусь

!нструкція містить основні методологічні положення щодо визначення показників оплати праці у формах державних статистичних спостережень з метою одержання об'єктивної статистичної інформації про розміри та структуру заробітної плати найманих працівників

Трудовий кодекс (Кодекс законів про працю)

Росія Білорусь Молдова Казахстан

Азербайджан

Визначає загальні правила регулювання індивідуальних трудових відносин, умови праці, особливості регулювання окремих категорій працівників, норми праці, трудову дисципліну, безпеку та охорону праці, правила регулювання колективних трудових відносин

План рахунків бухгалтерського обліку

Росія Білорусь Молдова Казахстан

Азербайджан

Визначає порядок застосування та призначення рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, зокрема в частині застосування рахунку 70 "Розрахунки з персоналом по оплаті праці" (Росія. Білорусь, Азербайджан), 531"Обов'язки персоналу по оплаті праці" (Молдова), 3350 "Короткострокова заборгованість по оплаті праці" на якому відображаються всі операції пов'язані з обліком оплати праці

Закон "Про податок з доходів фізичних осіб"

Росія        „                     .                   . , cinr,r,w^L      Визначає платників податку, дохід, у звязку з

Білорусь              —                     „                            .         . .

г.——-        роботою   найманих   працівників   та розмір

Молдова     к                                  ■   „и-            ■« ■

К-х-          утримання податку з доходів фізичних осіб із

азахстан— заробітної плати працівника Азербайджан

Виходячи з вищенаведених нормативних документів, нами була складена порівняльна таблиця відмінностей основних компонентів заробітної плати, які впливають на організацію її обліку (Табл. 2).

Таблиця 2. Порівняльна характеристика відмінностей у законодавстві, яке регулює питання обліку оплати праці у країнах СНД

 

РОСІЯ

БІЛОРУСЬ

МОЛДОВА

КАЗАХСТАН

АЗЕРБАЙД­ЖАН

1

2

3

4

5

6

Види оплати праці

Основна, додаткова

Основна, додаткова

Основна, додаткова

Основна, додаткова

Основна, додаткова

Форми

оплати праці

Погодинна, відрядна

Погодинна, відрядна

Погодинна, відрядна

Погодинна, відрядна

Погодинна, відрядна

Продовження табл. 2

1 І        2        І        3        І 4 І 5 І 6

 

Проста-

Проста-

Проста-

Проста-

Проста-

 

погодинна,

погодинна,

погодинна,

погодинна,

погодинна,

 

погодинна-

погодинна-

погодинна-

погодинна-

погодинна-

 

преміальна,

преміальна,

преміальна,

преміальна,

преміальна,

 

пряма

пряма

пряма

відрядно-

пряма

 

відрядна,

відрядна,

відрядна,

преміальна,

відрядна,

 

відрядно-

відрядно-

відрядно-

відрядно-

відрядно-

 

преміальна,

преміальна,

преміальна,

прогресивна,

преміа-

Системи оплати праці

відрядно-

відрядно-

відрядно-

побічно-

льна,

 

прогресивн

прогресивн

прогресивна,

відрядна,

відрядно-

 

а, побічно-

а, побічно-

побічно-

акордна,

прогресивн

 

відрядна,

відрядна,

відрядна,

безтарифна,

а, побічно-

 

акордна

безтари-

акордна,

система

відрядна,

 

 

фна

колективно-

відрядна, безтарифна

плаваючих окладів, система

виплат на комісійній

акордна,

 

 

 

 

основі

 

 

70

70

531

3350

70

Рахунок, на

якому ведеться облік

"Розрахунки

"Розрахунки

"Обов'язки

"Коротко-

"Розра-

 

з

з

персоналу по

строкова

хунки з

 

персоналом

персоналом

оплаті праці"

заборго-

персона-

 

по оплаті

по оплаті

 

ваність по

лом по

 

праці"

праці"

 

оплаті праці"

оплаті праці"

Ставки ПДФО

13%

12%

7%

10%

14%

Форма

 

 

Фонд

 

 

загально-

Єдиний соціальний податок

Фонд

медичного

Державний

Фонд

обов'язково-

 

соціального

страхування,

фонд

соціально-

го

 

захисту

фонд

соціального

го захисту

державного

 

населення

соціального

страхування

населення

страхування

 

 

страхування

 

 

Відповідно до даних таблиці 2, бачимо, що суттєвих відмінностей у складі основних компонентів для обліку оплати праці між країнами СНД немає. Проте, у деяких країнах існують уточнення та доповнення окремих складових, які пропонуємо більш детально розглянути.

Як видно з таблиці 2, види та форми оплати праці у досліджуваних країн однакові. Відмінності спостерігаються у системах оплати праці. Так бачимо, що у Росії, Білорусі, Молдові, Казахстані та Азербайджані існує така система оплати праці як побічно-відрядна. Вона застосовується, як правило, для оплати праці обслуговуючого персоналу організації. При цій системі заробіток робітника обслуговуючого цеху ставиться в пряму залежність від результатів праці робітників основного виробництва, наприклад, визначається у відсотках до заробітної плати робітників основного виробництва. В Україні така система оплати праці називається - непряма відрядна.

У Білорусі, Молдові та Казахстані існує така система оплати праці, як безтарифна. Безтарифна система оплати праці ставить заробіток працівника на повну залежність від кінцевих результатів роботи колективу і являє собою його частку в зароблений усім колективом фонді оплати праці. При цій системі не встановлюється твердого окладу або тарифної ставки, а, як правило, ця часткавизначається на основі присвоєного працівнику постійного коефіцієнта, який визначає рівень його трудової участі. Застосування такої системи доцільно тільки в тих випадках, коли є реальна можливість врахувати результати праці працівника при загальній зацікавленості і відповідальності кожного члена колективу. Також у Молдові, як і в Україні існує колективно-відрядна система оплати праці. Згідно Трудового кодексу Республіки Молдова, колективно-відрядна система оплати праці являє собою застосування або індивідуальної розцінки за кінцевими результатами роботи, або колективні відрядні розцінки [14]. Ефективність колективно-відрядної заробітної плати залежить від умілого поєднання матеріального стимулювання результатів колективної праці з урахуванням індивідуальних показників роботи кожного робітника на основі правильного вибору показників оплати праці, порядку нарахування колективно-відрядного заробітку і його розподілу між членами колективу.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

М В Корягін - Аспекти законодавчо-нормативного регулювання оплати праці та її бухгалтерського обліку в країнах снд

М В Корягін - Організація документального оформлення процесу оплати праці

М В Корягін - Звіт про рух грошових коштів