Т А Переймивовк - Аудит звіту про рух грошових коштів методичний аспект - страница 1

Страницы:
1  2 

ВІСНИК ЖДТУ № 1 (51)

Економічні науки

УДК 657 Переймивовк Т.А., аспірант,

Національна академія статистики, обліку і аудиту

АУДИТ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

Визначено особливості методики аудиту звіту про рух грошових коштів з розкриттям запропонованої методики аудиту звіту про рух грошових коштів, що базується на методах формування вказаного звіту

Постановка проблеми. Розробка чіткої, ефективної, всеохоплюючої методики проведення аудиту є найголовнішим завданням аудиту в цілому, від неї залежить результат якого прагне досягти будь-який аудитор - висловлення неупередженої думки щодо достовірності звітності підприємства-замовника, тобто надання оцінки правильності складання звітності за встановленими формами та відповідності чинному законодавству України. Думка аудитора про достовірність або недостовірність бухгалтерської звітності повинна базуватися на отриманій в ході аудиту інформації.

Методика аудиту звіту про рух грошових коштів є проблемою, що недостатньо досліджена. Це пов'язано, насапмеред, з тим, що кожний аудитор-практик по-різному підходить до поставлених перед ним завдань, що передбачає використання різних методів, прийомів, способів при перевірці фінансової звітності. Отже, чіткі вимоги щодо застосування тих чи інших процедур в аудиті відсутні.

Ще однією проблемою при перевірці звіту про рух грошових коштів на предмет достовірності сформованих показників є проблема обов'язкового застосування непрямого методу при формуванні розділу про рух грошових коштів від операційної діяльності. Використання даного методу заповнення звіту вимагає створення чітко налаштованої системи формування аналітичних даних про операції з грошовими коштами; даний факт ускладнює процес здійснення аудиту звіту про рух грошових коштів та відповідно вимагає від аудитора копіткої роботи для формування робочих матеріалів з перевірки показників сформованих бухгалтером на основі детальної інформації за рядом рахунків.

Аналіз останніх досліджень. Звіт про рух грошових коштів викликає найбільше суперечливих питань щодо методики заповнення певних статей звіту про рух грошових коштів. Дослідження тематичних публікацій в наукових періодичних виданнях показують, що найбільше уваги приділено методиці складання звіту порівняно з іншими формами фінансової звітності. Так, дослідженням проблеми методики заповнення та джерел інформації статей звіту займалися такі провідні вчені-теоретики та практики як Бочарова Г., Бондарьова О., Папиріна О., Нікулін О., Фурсов О., Терещенко С., Корягін М., Височан О., Голов С., Свідерській Д., Буфатіна І., Калюга Є. та багато інших.

Тому питання методики аудиту звіту про рух грошових коштів, за допомогою якої можуть бути виявлені відхилення у показниках і встановлені помилки (випадкові чи навмисні) при складанні звіту, залишається досить актуальним, оскільки вимагає досить копіткого підходу до її розробки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що проблемам методики аудиту звіту про рух грошових коштів приділяють мало уваги як в періодичних, так і в науково-практичних виданнях. Слід відмітити, що С.Л. Береза, М.Д. Білик, Ф.Ф. Бутинець, О. Височан, М. Гайдай, Г.М. Давидов, Г. Загородній, М. Корягін, Л.П. Кулаковська, Н.І. Петренко, О.А. Петрик, А.Ю. Радченко, С.В. Чорна, М.М. Шигун, приділили в своїх працях достатню увагу питанню методики аудиту та необхідності застосування тих чи інших процедур під час його проведення, що дає можливість більш детально дослідити різні аспекти методики аудиту звіту про рух грошових коштів. Питання організації та методики проведення аудиту також були досліджені та висвітлені в працях зарубіжних вчених, зокрема -Е.А. Аренсом, Л. Бернстайном, Т.Р. Карліном,

Дж.К. Лоббеком та іншими. Однак більшість праць містить типову інформацію щодо змісту рядків звіту, цитуючи Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", Міжнародний стандарт фінансової звітності 7 "Звіт про рух грошових коштів".

Метою дослідження є розробка методики аудиту звіту про рух грошових коштів за формою № 3, що складається в Україні, з урахуванням прямого та непрямого методів його складання.

Викладення основного матеріалу. Терміном "методика" позначається технологічний аспект методу в значенні точного і суворого дотримання певної послідовності конкретних дій. Метод - це певна цілісна діяльність, що складається з множини дій, при цьому методика - це знання конкретних операцій, на які розкладаються дії [1, с. 83]. У відомому змісті термін "методика" близький до значення математичного терміну "алгоритм". Алгоритм - це система операцій, які здійснюються за суворо визначеними правилами для вирішення відповідних завдань [1, с. 80].

Метод буде тільки тоді науково виправданий, коли його "технологія" буде відображатиме закономірності об'єктів, залучених до сфери практичної життєдіяльності людей і які стали об'єктами зацікавленої в них особи [1, с. 82].

Методи - це втілення єдності суб'єкта пізнання з врахуванням того, що в будь-якому вигляді людської інструментальної діяльності одночасно змінюються об'єкти, розкриваючи свої властивості, і суб'єкти, збагачуючись новими знаннями про предметний світ [2, с. 80]. "... в ... абстрактному змісті, а не лише в науковому, про метод можна говорити двояко, а саме - (1) як про сукупність способів дій з досягнення поставленої мети і (2) як про сукупність інструментів" [2, с. 82].

Слід урахувати, що лише науковим знанням властива об'єктивна істинність та логічна обґрунтованість. Саме для одержання таких знань залучається аудитор. Здобуття таких знань відбувається у процесі наукового пізнання, що ґрунтується на логіці. Вона забезпечує істинність думки за змістом та логічну правильність судження. Основою цих процесів є поняття, призначені відобразити сутність певної галузі знань. У результаті такої послідовності дій можливим є одержання умовиводу, а в діяльності аудитора - висновку щодо досліджувань питань.

Поняття методики означає сукупність процедур із застосуванням тих чи інших методів пізнання, які передбачають використання різних способів або прийомів контролю.

Методика аудиту звіту про рух грошових коштів визначена методами формування самої звітної форми.

Методика аудиту звіту про рух грошових коштів повинна бути покликана вирішувати наступні завдання:

- перевірка дотримання підприємством-клієнтом форми звіту про рух грошових коштів і вимог щодо його складання;

- перевірка наданого звіту про рух грошових коштів на арифметичну точність;

- перевірка узгодженості показників звіту про рух грошових коштів з показниками інших форм фінансової звітності;

- перевірка правильності класифікації статей звіту про рух грошових коштів;

- перевірка правильності визначення чистого руху грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;

- підтвердження загальної суми руху грошових коштів за звітний період за трьома видами діяльності;

- встановлення того, що внутрішні зміни в складі грошових коштів (отримання коштів у касу з банку, повернення готівки на банківський рахунок) не включено до звіту;

- визначення, чи у звіті не відображено так звані негрошові операції (бартерні операції, придбання основних засобів на умовах фінансового лізингу, перетворення зобов'язань на капітал тощо);

- перевірка достовірності та відповідності показників звіту про рух грошових коштів даним Головної книги, регістрам синтетичного та аналітичного обліку, первинним документам;

- переконання за правильністю визначення впливу зміни валютних курсів на залишок коштів;

- перевірка ведення поточного бухгалтерського обліку грошових коштів, правильність складання облікових регістрів синтетичного й аналітичного обліку;

- переконання у правильності переведення грошових коштів з іноземної валюти у національну.

Аналіз показав, що особливість складання звіту про рух грошових коштів (ф. № 3), яка полягає у її формуванні двома методами, обумовлює виділення двох складових в методиці аудиту звіту про рух грошових коштів. Перша сукупність прийомів контролю застосовується для контролю показників першого розділу ф. № 3 - "Рух коштів у результаті операційної діяльності", а друга сукупність - для другого та третього розділів: "Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності" та "Рух коштів у результаті фінансової діяльності".

При цьому в межах для обох складових спільним є застосування суцільного способу контролю показників.

Дослідники питань, пов'язаних з аудитом звіту про рух грошових коштів, вказують, що в процесі аудиту звіту можуть використовуватися різні специфічні прийоми та способи аудиту: спостереження, опитування, анкетування, запит, порівняння, тестування, вибіркова документальна перевірка, аналіз, узагальнення.

Таблиця 1. Використання показників фінансової звітності при складанні звіту про рух грошових коштів Номер

Правильно визначені та обрані прийоми і способи складають ефективну, всеохоплюючу методику проведення аудиту.

Під методикою аудиту слід розуміти вміння фахівця застосовувати в кожному конкретному випадку процедури, способи та прийоми дослідження документів, записів і господарських операцій, розроблені наукою. Вказаний методичний інструментарій необхідний для забезпечення оперативної обробки інформації, що є базою аудиту звіту про рух грошових коштів, а також обґрунтованих результатів дослідження.

До загальних джерел інформації, на основі яких здійснюється аудит звіту про рух грошових коштів, належать: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності, Головна книга, первинні документи за касовими та банківськими операціями з грошовими коштами, облікові регістри поточного обліку операцій з грошовими коштами (відомості, книги); банківські виписки; договори, контракти, угоди, на підставі яких виконувалися платежі (надходження) грошових коштів; матеріали інвентаризації каси; відповіді на запит у банк, до постачальників, покупців, страхових компаній з підтвердження здійснених платежів грошовими коштами; робочі документи внутрішнього аудитора; інформація, отримана від керівництва підприємства-клієнта; дані із зовнішніх джерел про валютні курси тощо.

Розглянемо детально джерела інформації та показники, які аудитор може використати для перевірки статей звіту про рух грошових коштів (табл. 1).

Форма звітності

Баланс

Звіт

фінансові результати

про

рядку 230

240

520

530 540 550 560

570

580

590 600 610 630

060

090

110 120 130 150

160

170

Назва показника

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті

Векселі видані

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги_

Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаними авансами

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом_

Поточні зобов'язання за розрахунками з позабюджетних платежів

Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці

Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками Поточні зобов'язання за розрахунками із внутрішніх розрахунків

Інші поточні зобов'язання_

Доходи майбутніх періодів

Інші операційні доходи

Інші операційні витрати

Дохід від участі в капіталі Інші фінансові доходи Інші доходи

Втрати від участі в капіталі

Інші витрати

Прибуток

175 Збиток 260__Амортизація

Обсяг  інформації,   наведеної   в  табл. 1,   досить коштів. Тобто звіт про рух грошових коштів є аналітичним

незначний. Вся інші необхідна інформація формується звітом, що є обумовлює базування його показників на

аудитором  на  основі  існуючих розрізів  аналітичного аналітичній інформації.

обліку, якщо такі є на підприємстві, або ж самостійно Комплексна методика аудиту звіту про рух грошових

здійснюють розподіл необхідних первинних документів за коштів, яка забезпечує логічну детальну перевірку даного

певними напрямами використання/надходження грошових звіту, представлено на рис. 1.

Перевірка відповідності ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів» законодавчо встановленим вимогам щодо його оформлення

Встановлення правильності наведення у звіті показників за попередній звітний період шляхом порівняння з показниками попереднього звіту

Перевірка правильності показників першого розділу звіту, сформованого непрямим методом

1

2

3

13.1. Перевірка відповідності показників р. 040, р. 050, р. 060 ф. № 3 даним ф. № 2 «Звіт про фінансові результати» на 1 основі взаємної перевірки

13.2. Накопичення інформації про негрошові операції з активами та зобов'язаннями, збір і систематизація даних за 1 видами діяльності (операційною та неопераційною)

13.3. Перевірка правильності розрахунку показників р. 080-110 ф. № 3 на основі узагальнених даних аналітичного обліку Із урахуванням елімінування операцій, що не підлягають відображенню у звіті про рух грошових коштів

3.4. Визначення сум сплаченого податку на прибуток за видами діяльності та встановлення правильності відповідного показника ф. № 3

Перевірка правильності показників першого розділу звіту, сформованого прямим методом

4.1. Накопичення інформації про надходження і витрачання грошових коштів за операціями інвестиційної (фінансової) діяльності у передбаченому формою звіту про рух грошових коштів розрізі

4.2. Перевірка правильності відображення грошових потоків інвестиційної (фінансової) діяльності у звіті про рух грошових коштів

5    Арифметична перевірка правильності визначення результату руху грошових коштів

6    Взаємна перевірка правильності відображення курсових різниць

7    Взаємна та арифметична перевірка правильності визначення залишку грошових коштів на кінець року

Рис. 1. Методика аудиту звіту про рух грошових коштів Представлений   механізм   враховує   особливості     прямому методі складання звіту про рух грошових коштів методики    перевірки    розділу    звіту,    сформованого     аудитор   на   основі   виписок   банку   або\та касових непрямим методом, а також порядок дій при аудиті     документів здійснює окрему вибірку надходжень і окрему розділів, складених прямим методом. вибірку витрачань грошових коштів за фінансовою та

Запропонована методика аудиту за методами інвестиційною діяльністю. Для цього доцільно складати формування звіту про рух грошових коштів вимагає наступні аналітичні відомості (відповідно до обраного виду використання   відповідних   робочих   документів.   При     господарської діяльності) (зразок 1).

Зразок 1

Відомість формування даних про рух грошових коштів за інвестиційною та фінансовою діяльністю Сума, грн.

Дата 1

Находження _2_

Витрачання 3_

П     Призначення (відповідно до змісту показників другого і третього І

розділу звіту) ~4_

Наведені робочі таблиці формуються з виділенням показників кожного з рядків другого і третього розділів звіту про рух грошових коштів.

Перша частина методики аудиту звіту про рух грошових коштів руху за правилами непрямого методу звіту.

Для підтвердження показників рядка 010 "Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування" потрібно спочатку перевірити звіт про фінансові результати, з якого переноситься цей показник. Потім контролюється правильність проведених коригувань зазначеного показника на амортизацію необоротних активів (форма 2, рядок 260), збільшення (зменшення) забезпечень   (аналітичні   відомості   по   рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів") збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць та прибуток (збиток) від неопераційної діяльності (різниця між рядками 110-130 та 140-160 ф. № 2 за виключенням витрат на сплату відсотків). Тобто аудитор має переконатись у тому, що показник прибутку (збитку) від звичайної діяльності відкориговано на суми, які вплинули на нього, але не привели до реального руху грошових коштів, та на суми, які не відносяться до операційної діяльності, але були враховані при визначенні загального фінансового результату.

Для цього доцільно використовувати робочий документ наступної форми (зразок 2).

4

Аудиторська фірма_

Підприємство-клієнт_

Аудитори, що здійснили перевірку (ПІБ)_

Зразок 2

Показники ф. № 3

Показники ф. № 2

 

Відхилення, тис. грн.

 

код рядка сума г                тис. грн.

код рядка

сума, тис. грн.

 

Примітки

020

260

 

 

040

090 + аналітичні дані до рахунків 714, 945, 744, 974

 

 

050

алгебраїчна сума: ряд. 110 + р. 120 + р. 130 -р. 150 - р. 160

 

 

060

р. 140

 

 

Далі аудитор перевіряє правильність перенесення суми витрат на сплату відсотків з рядка 140 форми № 2 "Звіт про фінансові результати".

Наступним кроком є підтвердження правильності визначення підприємством сум зміни (збільшення чи зменшення) оборотних активів (дані розділу ІІ форми № 1), витрат майбутніх періодів (зміна р. 270 ф.№ 1), поточних зобов'язань (зміна рядків 520-610 ф. № 1), доходів майбутніх періодів (зміна у ф. 1 р. 630). Джерелами інформації при цьому є відповідні рядки Балансу або записи відповідних рахунків Головної книги, або аналітичні дані. Розрахунок проводять шляхом визначення різниці між залишками на початок і кінець звітного періоду. При цьому слід пам'ятати, що при розрахунках враховуються тільки ті дані, які мають безпосереднє відношення до операційної діяльності підприємства. При застосуванні непрямого методу складання звіту про рух грошових коштів аудитору стикається    з    необхідністю    формування робочих накопичувальних таблиць високого рівня аналітичності. Основним призначенням таких робочих відомостей є збір даних про обсяг:

1) негрошових операцій при розрахунках з покупцями (замовниками), постачальниками (підрядниками), в процесі акумулювання та використання запасів (як бартерних операцій, так і безоплатного отримання чи передачі, внесків до статутного капіталу);

2) руху активів і зобов'язань від неопераційної діяльності.

Обсяги таких операцій підлягають вирахуванню при заповненні першого розділу ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів". Від їх точної ідентифікації залежить правильність визначення грошових потоків підприємства в межах основної діяльності.

Для даних про негрошовий рух запасів доцільно використовувати робочі таблиці за наведеним зразком 3.

Рахунок "Запаси"

Зразок 3

Дебет

Кредит

САЛЬДО на поч. 200,00

-

1) 450,00 (придбано за грошові кошти)

-

2) 700,00 (розрахунок - взаємозалік)

-

ДЕБЕТОВИЙ ОБОРОТ         1150,00

КРЕДИТОВИЙ ОБРОТ -

САЛЬДО на кін.                    1350,00                                  | |

Запаси (грошове надходження)

Запаси (негрошове надходження)

Дебет

САЛЬДО на поч. 200,00

І Кредит

1) 450,00

І

450,00

І

КРЕДИТОВИЙ ОБРОТ -

ДЕБЕТОВИЙ

ОБОРОТ__

САЛЬДО на кін.      650,00 | |

З даного рахунку можна побачити, що інформація стосовно надходження запасів по рядку 080 повинна становити 450,00 грн., незважаючи на загальну суму надходжень запасів - 1150,00 грн. та залишку запасів у ф. №1 у сумі 1350,00 грн. Розмежування аудитором грошових операцій з надходження запасів вимагає суцільного дослідження операцій з руху запасів.

До проблемних статей, які потребують деталізації при їх перевірці аудитором відносяться розрахунки з постачальниками (як в межах грошових і негрошових операцій, так і від операційної та неопераційної діяльності)

Дебет

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Т А Переймивовк - Аудит звіту про рух грошових коштів методичний аспект