В В Євдокімов - Асиметрія бухгалтерської інформації та шляхи її мінімізації - страница 1

Страницы:
1  2  3 

Євдокимов В.В. Асиметрія бухгалтерської інформації та шляхи її мінімізації

УДК 657.004.9 Євдокимов В.В.

АСИМЕТРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇЇ МІНІМІЗАЦІЇ

Представлено результати дослідження асиметрії як економічної категорії, досліджено прояви асиметрії в бухгалтерському обліку та запропоновано напрями мінімізації асиметрії бухгалтерської інформації на макро- та мікрорівні

Вступ. Категорія "асиметрія інформації" використовується у науковій термінології з економічних наук, проте й дотепер не існує чіткого, конкретно та однозначного її трактування та найчастіше дана категорія вживається без співвідношення та з'ясування з рядом спільних категорій за змістом -диференціація, дискретність, нерівномірність, стохастичність, нелінійність. Виходячи з першочергової суті асиметрії як перманентного порушення структури матерії в процесі її розвитку у просторі та часі, економічна сутність даної категорії полягає у відсутності структурного балансу економічної системи та впливає на непропорційність розвитку її елементів та підсистем світового господарства в частині існуючих між ними суперечностей.

Асиметричність інформації має ряд негативних соціально-економічних наслідків, які проявляються залежно від виду ринку, на якому існує асиметричність інформації між учасниками господарських відносин. Вагоме значення у врегулюванні господарських відносин має бухгалтерський облік, адже фактично учасники ринку виступають користувачами бухгалтерської інформації, а тому залежно від її повноти залежить подальше функціонування кожного учасника.

Кожен з учасників ринку автоматично стає користувачем бухгалтерської інформації, адже вона є невід'ємною складовою підтвердження прийняття відповідних управлінських рішень. Асиметричність бухгалтерської інформації полягає в тому, що кожен користувач має різну мету своєї діяльності. Запити користувачів є досить різними, а в деяких ситуаціях - навіть взаємопротилежними, що зумовлює пріоритети в наданні інформації певному учаснику економічних відносин.

До робіт, присвяченим мікроструктурним моделям, заснованим на інформаційній асиметрії, належать наукові праці Л. Глостена, П. Мілгрема та інших. Нобелівську премію 1996 р. з економіки було присуджено У. Вікрі та Дж. Міррлізу "За фундаментальний внесок у розвиток теорії поведінки економічних агентів в умовах асиметричної інформації". У 2001 р. нобелівську премію в галузі економічних наук присуджено Джорджу Акерлофу з Каліфорнійського Університету в Берклі, Майклу Спенсу зі Стенфордського Університету і Джозефу Стігліцу, професору економіки Колумбійського Університету за спільну роботу з "асиметрії інформації".

У їх науковій праці було зазначено, що протягом двохсот років економісти використовували прості економічні моделі, побудовані на припущенні про повноту і точність інформації, тобто на тому, що всі зацікавлені сторони володіють ідентичною загальнодоступною інформацією з певного питання. При цьому було зрозуміло, що сказане не відповідає дійсності, але усі сподівалися, що наявністю невеликих інформаційних неточностей можна знехтувати, приймаючи повноту інформації за аксіому. Автори даної роботи показали, що такий підхід не має під собою міцної основи, тому що навіть незначні розбіжності або неточності в інформації можуть суттєво впливати на розвиток економіки.

Державне регулювання ринкового господарства є ключовою проблемою економічної теорії, не одне десятиліття зіштовхуючи між собою прихильників неокласичної   школи   та   прихильників   ідей   Дж.М. Кейнса.   Світова історіянеодноразово підтверджувала, що таке регулювання необхідно. В той же час пошук оптимального його ступеня та наукове обґрунтування цього ставали предметом неодноразової полеміки у наукових колах.

Інформаційна асиметрія проявляється у недосконалості інформації, що породжується у результаті дискретного використання різних відомостей різними учасниками ринкових відносин. Так, наприклад, продавець може знати про свій товар набагато більше, ніж його покупець; людина, що купує страховий поліс, може бути краще обізнаною, ніж страховий агент, яка для неї ймовірність нещасного випадку; працівник може більше, ніж потенційний роботодавець, знати про те, чи здатний він виконати певну роботу; позичальник може знати про свої можливості виплатити позику більше, ніж позикодавець. Проте асиметрія інформації - це лише один з аспектів інформаційної недосконалості, яка може призвести до серйозних наслідків.

Проблеми асиметрії економічної інформації є досить актуальними в ринкових умовах господарювання. Ряд авторів піднімають ці проблеми у своїх наукових працях з метою їх вирішення.  Серед зарубіжних авторів можна виділити

A. Агравала   [18],   Дж. Акерлофа   [17],   Р.Д. Барклея  та   М.Дж. Джеймса [19],

B. Г. Брента [34], Р.Н. Джаймса [23], М.Т. Леарі та М.Р. Робертса [26], Лі Чена та Г.В. Пура [27], П. Манасе та Л. Ботаза [28], Дж. Стігліца [31], Єв-Мінг Чіа [36], К. Шу та Дж. Вейанта [38]. Більшість з авторів притримуються думки про те, що асиметрична інформація суттєво впливає на порядок прийняття рішень керівництвом різних суб'єктів господарювання. А також зазначають, що навіть незначне порушення порядку в ієрархії даних може призвести до різного роду конфліктів. Таким чином, посилення інформаційної асиметрії на глобальному рівні призвело до фінансової кризи у 2008 р.

Постановка завдання. Дослідити асиметрію як економічну категорію, прояви асиметрії в бухгалтерському обліку та запропонувати напрями мінімізації асиметрії бухгалтерської інформації на макро- та мікрорівні.

Результати. Економічна думка кінця XIX початку XX ст. також внесла неабиякий вклад до розвитку концепцій інформації. Термін "знання", який ми знаходимо у А. Маршалла, відіграє фундаментальну роль в роботах як Ф. фон Хайека, так і Дж.М. Кейнса. У Кейнса поняття "знання" служить для пояснення ефектів імітації і самореференції, що формують наші оцінки, як видно, наприклад, з метафори конкурсу краси в "Загальній теорії зайнятості, відсотка і грошей" [8, с. 345].

Дійсно, думку Дж. Стігліца і Дж. Акерлофа щодо того, що економічна інформація ендогенна, тобто формується в процесі спілкування суб'єктів, підтримує Ж. Сапір [13, с. 10]. Тобто, економічна інформація за визначенням не може бути досконалою, оскільки залежить від свідомих дій економічних суб'єктів та їх інтересів.

У сучасній науці відсутні погляди на функцію корисності інформації. Причому з усіх існуючих точок зору на дану функцію, мабуть, немає такої, яка була б безумовно кращою за інші [13, с. 20]. Це означає, що закон знижуваної граничної корисності, властивий для економічних благ і прийнятий у концепції загальної та часткової рівноваги, щодо інформації не завжди справедливий. По-друге, інформація з самого початку не може бути звичайним товаром, оскільки її цінність заздалегідь (до того, як вона розкрита) невідома, а отже, й ціну встановити складно. Крім того, інформація володіє багатьма якостями суспільного блага [22, с. 393-408]. Інформація генерується лише в процесі спілкування та взаємодії економічних суб'єктів. Отже, поширення достовірної інформації не відбувається "автоматично", і це пов'язано не лише з недоліками в організації інфраструктури ринкових відносин, але й з тим, що суб'єкти можуть неправильно сприймати інформацію та неадекватно (свідомо чи несвідомо) передавати інформацію зовні.

Причому одні індивіди діють так, щоб передати певну інформацію, якщо це відповідає їх інтересам, інші прагнуть її приховати, розкрити частково або піднести так, щоб поліпшити або, принаймні, не погіршити своє становище [12, с. 10]. Все це призводить до зміни характеру функціонування ринків та впливу на них внутрішніх та зовнішніх загроз. Як підкреслював Дж. Стігліц, "за допомогою дії здійснюється передача інформації, учасники ринку знають про це, і це впливає на їх поведінку" [32, с. 520]. Тому асиметрія економічної інформації породжується самими діями учасників ринкового обміну.

Разом з тим, ефекти асиметрії інформації не усувають ринкову рівновагу, а суттєво змінюють трактування цього поняття. По-перше, під впливом ефектів асиметрії інформації відбувається зміна ринкової рівноваги. Причому залежно від інституційної організації ринку можна виділити два альтернативні типи цих змін: сприятливі та несприятливі. По-друге, сама по собі "рівновага" - не просто якась геометрична точка (що збігається з перетином ліній попиту і пропозиції), а збалансований стан ринку.

Самі по собі ефекти асиметрії інформації досить ґрунтовно описані в працях Дж. Акерлофу [17, с. 488-500], Дж. Стігліца [33, с. 393-410] та інших економістів.

Ефекти асиметрії інформації поряд з трансакційними витратами представляють певні дефекти ринкової взаємодії суб'єктів господарювання, які можуть призводити до неоптимального розміщення ресурсів. Останнім часом економіка інформації стала галуззю мікроекономіки, яка інтенсивно розвивається. До переліку проблем даної галузі входять методи, які дозволяють обмежити асиметрію інформації, схеми оподаткування суб'єктів господарювання, способи оптимізації укладених договорів. Вважається, що на товарному ринку ефекти асиметрії інформації призводять до негативних тенденцій. Продавці якісних товарів або несуть збитки, або змушені залишити ринок. Дія даних ефектів на ринку праці та кредитних ресурсів, відповідно до загальноприйнятої точки зору, виявляється в тому, що ефективний рівень заробітної плати і процентних ставок відповідно вище і нижче рівноважних. Дані висновки не можна вважати логічно невірними, але тим не менше вони неповно описують результати дії ефектів асиметрії інформації на різних ринках.

Асиметрія інформації знижує ефективність економіки в цілому та впливає на її безпеку. Висока інформаційна місткість ринку проявляється також у тому, що агенти добре поінформовані про реальну вартість всіх альтернативних можливостей, поведінка продавців товарів, робочої сили або фінансових зобов'язань спрямовані на розкриття інформації. В умовах високої інформаційної спроможності ринку переваги отримують найбільш вмілі та сумлінні учасники ринкових відносин. Тому суспільні вигоди від ефектів асиметрії інформації перевищують витрати від них. У зворотному випадку витрати від ефектів асиметрії інформації дуже значні для суспільства.

Якщо економіка характеризується низьким ступенем інформаційної спроможності, це означає не лише те, що ринки функціонують неефективно, але й те, що виникає несприятливий тип макроекономічної динаміки, який так само, як і альтернативний, посилює наслідки від ефектів асиметрії інформації і негативно впливає на економічну безпеку держави.

Діяльність підприємства на цих ринках є різноплановою, що вимагає представлення інформації різного роду. Крім того, інтереси учасників таких ринків, їх інформація та цілі є різними та інколи не перетинаються, і навіть є протилежними. Протилежність інтересів учасників ринків зумовлює необхідність представлення різної інформації про один і той же об'єкт. Крім того, вагоме значення в представленні має державна політика оподаткування суб'єктів господарювання, адже залежно від рівня податкового навантаження та пріоритетів підприємства визначається рівень оприлюднення інформації на фінансових ринках. Особливості взаємодії підприємства на ринках та напрями асиметричності інформації відображено на рис. 1.інвестор

працівник

Зменшення суми прибутку

І

Зменшення суми доходу

І

Варіація показників фінансового стану

І

Зменшення витрат на оплату праці

спонукає до інформаційної асиметрії

І     Податкова політика І

J

держава

.4____►інформаційні потоки

Рис. 1. Прояви асиметрії бухгалтерської інформації

На рис. 1 відображено особливості діяльності підприємства та вплив на оприлюднення інформації про господарську діяльність різних користувачів залежно від ролі держави у врегулюванні господарських відносин. Фактично, залежно від того, хто є основним користувачем бухгалтерської інформації, визначаються напрями інформаційної асиметрії.

Так, якщо основним користувачем інформації виступає держава, підприємство прагне показати якомога нижчі фінансові результати з метою зниження бази оподаткування. Прикладом може слугувати Україна, коли прагнення суб'єктів господарювання знизити базу оподаткування, широко використовуючи методи і схеми податкової оптимізації, призводить до низької інвестиційної привабливості підприємств, зниження офіційної заробітної плати (іноді до мінімуму), що нараховується та виплачується працівникам тощо.

У результаті загострення світової кризи, що негативно вплинула на економіку України та інших країн, збільшення рівня інформаційної асиметрії, який проявляється у недостовірності та неповноті інформації що надається користувачам, необхідним є підвищення рівня якості показників фінансової звітності як основного джерела інформації у процесі прийняття рішень внутрішніми та зовнішніми користувачами. Суттєвий вплив на достовірність та повноту показників фінансової звітності здійснює оцінка. Маніпуляція різноманітними методами при оцінці об'єктів бухгалтерського облікупризводить до викривлення облікової інформації про розмір зобов'язань, фінансових результатів та вартість майна суб'єкта господарювання. Наслідком цього є відсутність достатнього рівня інформації про реальний фінансовий стан суб'єкта господарювання, що не дозволяє здійснити оцінку резервів виробництва, використовувати економічні і соціальні програми фінансування та підтримки інвестиційних проектів.

"Умисне викривлення звітних показників через маніпулювання методами оцінки в бухгалтерському обліку спричиняє негативні наслідки не тільки для підприємства, оскільки знижує достовірність бухгалтерської інформації, але й для суспільства -відсутність адекватної оцінки означає неспроможність визначення майнового потенціалу суб'єктів господарювання та складових національного багатства в цілому" [16, с. 127].

В обліковій науці інформаційну асиметрію, а точніше різні її напрями, можна прослідкувати у виборі базової моделі до побудови національних систем бухгалтерського обліку в країнах світу. В теорії бухгалтерського обліку існують значні напрацювання щодо класифікаційних ознак національних облікових систем. Однією з таких ознак є географічний детермінізм (суб'єктивно географічна ознака), відповідно до якого вчені виділяють такі моделі бухгалтерського обліку: англо-американська, континентальна, латиноамериканська, ісламська. Крім того, варто окремо виділити досвід бухгалтерського обліку Радянського Союзу (соціалістична модель) як однієї з розвинених в минулому моделі бухгалтерського обліку, що характеризується принциповими відмінностями від вищезазначених моделей.

Основною метою даної ознаки є групування країн за географічним положенням і наявністю спільних ознак у національних системах бухгалтерського обліку, враховуючи тісні соціальні, культурні та економічні зв'язки. Крім того, вона визначає мету ведення бухгалтерського обліку, а точніше визначення запиту домінуючого користувача. Основними користувачами облікової інформації є: держава, суспільство, керівництво підприємства, власники, працівники, контрагенти і кредитори. Кожен із зазначених користувачів зацікавлений в бухгалтерській інформації за для отримання матеріального блага. Отже, майновий інтерес покладений у основу запитів усіх користувачів.

В залежності від того, які користувачі є домінуючими, визначається першочерговість надання інформації та забезпечення матеріальними благами. Так як зростає майнова залежність певних учасників господарської діяльності між собою, збільшується їх дискримінація та майнова нерівність, що є ознаками класовості суспільства.

Саме орієнтація на певний ринок, а точніше на користувача досить чітко прослідковується в різних моделях бухгалтерського обліку. Особливості підходів до класифікації систем бухгалтерського обліку та формування відповідної моделі в працях різних вчених наведено в таблиці 1.

Таблиця 1. Класифікація моделей бухгалтерського обліку за поглядами науковців

І___Моделі__

Автор

Континентальна

Англосаксонська

Латиноамериканськ а

Соціалістична

Ісламська

Інтернаціональна

Змішана

1

2

3

4

5

6

7

8

Бабаєва З.Ш. [1, с. 21-22]

+

+

+

 

+

+

 

Бархатов А.П. [2, с.16-17]

+

+

+

 

+

+

 

Продовження табл. 1

1

2

3

4

5

6

7

8

Ворушкін В.В. [3, с. 37]

+

+

+

 

 

 

+

Галузіна С.М., Пупшис Т.Ф. [4, с. 137]

+ + + + + + + +

+

+

 

 

 

 

Губачова О.М., Мельник С.І. [5, с. 45-46]

 

+

+

 

 

 

 

Гуляєв Н.С., Вєтрова Л.Н. [6, с. 63]

 

+

+

 

+

+

 

Жарікова Л.А., Наумова Н.В. [7, с. 6]

 

+

+

 

+

+

 

Малькова Т.Н. [10, с. 6-7]

 

+

+

 

 

 

 

Мюлер Г., Гернон Х., Міік Г. [11, с. 46]

 

+

+

 

+

+

 

Снопок Ю.Н. [14, с. 34]

 

+

+

+

 

 

 

Соловйова О.В. [15, с. 128]

 

+

+

 

 

 

 

Ознакою класифікації виступає суб'єктивно-географічна ознака, проте, характеризуючи особливості кожної моделі, можна прослідкувати не лише однакове географічне положення, а в першу чергу, особливості запитів користувачів, напрями регулювання бухгалтерського обліку та оприлюднення інформації.

Бухгалтерський облік як інформаційне джерело досліджувався багатьма вітчизняними і зарубіжними вченими. Однак вони розглядали бухгалтерський облік як інформаційну систему нижчого рівня по відношенню до інформаційної системи управління, не враховуючи мотиви отримання тієї чи іншої інформації та наслідків, що тягнуть за собою її використання.

Такий стан речей призводить до ряду розбіжностей в розумінні того, кому повинен слугувати бухгалтерський облік, які методи необхідно застосовувати, яку інформацію розкривати. У таких умовах необхідним є розгляд асиметричності бухгалтерського обліку як властивості, яка має негативні соціально-економічні наслідки для суспільства, серед яких варто особливо відмітити:

- по-перше, сучасну фінансову кризу, результатом якої стали валютні коливання, зниження платоспроможності банків, що позначилися на результатах діяльності суб'єктів господарювання в усіх країнах світу;

- по-друге, банкрутство ряду промислових гігантів у Сполучених Штатах Америки та інших розвинених країнах світу, чому сприяла фальсифікація облікових даних і відсутність відповідальності контролюючих органів за недостовірність наданих висновків про фінансовий та майновий стан суб'єкта господарювання;

- по-третє, незаконне привласнення державного майна в період приватизації в країнах пострадянського простору, що є результатом відсутності контролю, відповідальності, а також достовірного ведення бухгалтерського обліку;

- по-четверте, зниження соціального рівня життя суспільства, пов'язаного з діючою економічною системою та системою бухгалтерського обліку, яка надає інформацію, необхідну лише обраним учасниками господарської діяльності.

Зазначені проблеми сьогодні намагаються вирішити шляхом побудови економічно ефективної, соціально спрямованої системи бухгалтерського обліку.

Розвиток бухгалтерського обліку має відповідати економічній системі певної країни, що базується на принципах необмеженості економічної свободи, різноманітності права власності, соціальної справедливості. Виконання всіх зазначених принципів, на думку провідних світових вчених облікової науки можливо лише за умови адекватної інформаційної системи, яка забезпечувала б усі запити користувачів і сприяла б мінімізації рівня інформаційної асиметрії господарської діяльності.

Виходячи з вищесказаного, бухгалтерський облік є одним з найважливіших засобів відображення дійсності. В період, коли дійсність була соціально орієнтованою, виникла необхідність з метою її відображення та забезпечення інформацією користувачів. За таких умов бухгалтерський облік повинен виконувати роль засобу врегулювання інформаційної асиметрії у господарській діяльності між усіма учасниками господарських відносин.

Інформаційна асиметрія в бухгалтерському обліку проявляється у низькій проінформованості певних учасників господарських процесів в основу якої закладений майновий інтерес. Останній проявляється, насамперед, в результатах господарської діяльності, у розподілі яких зацікавлені всі користувачі обліковоїінформації. Майновий характер є найбільш властивою ознакою господарської діяльності, адже він пов'язаний з використанням факторів виробництва та створенням нових благ, отриманням економічних і соціальних результатів. Проте економічний ефект господарської діяльності завжди є найбільш пріоритетним, а тому й відображається в інформаційних запитах користувачів, що виявляються в національній системі бухгалтерського обліку тієї чи іншої країни.

Результати наукових досліджень щодо асиметрії бухгалтерської інформації знайшли своє відображення у працях Б.Е. Боднара та М. Гордона [20], Р. Вітенберг Моерман [29; 30], Чі Вучун [35], Дж.Л. Калена та Дж. Лівната [25], Дж. Хау, К.І. Йонга та П. Верховена [24]; Х. Шоу [37] та ін. Розглянувши напрацювання дослідників та узагальнюючи їх бачення, можна дійти висновку, що асиметрія інформації може впливати на дані бухгалтерського обліку. У зв'язку з цим, необхідною є розробка заходів, які будуть спрямовані на усунення асиметрії в частині бухгалтерської інформації.

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

В В Євдокімов - Асиметрія бухгалтерської інформації та шляхи її мінімізації