А Л Верба - Англійська мова метод вказівки до вивч дисц та самост роботи студ. по викон.контрол.робіт для студ. II курсу - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

АНГЛІЙСЬКА МОВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та самостійної роботи студентів по виконання контрольних робіт для студентів II курсу спеціальностей напряму 7050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" та "Митна справа" заочної форми навчання

Схвалено на засіданні кафедри іноземних мов Протокол № 5 від 24.10. 2006р.

Київ  НУХТ 2006

Англійська мова: Метод. вказівки до вивч.дисц. та самост. роботи студ. по викон.контрол.робіт для студ. II курсу спец. напряму 7050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" та "Митна справа" заоч. форми навчання / Уклад. А.Л.Верба, Н.М.Остапченко, Л.В.Власенко, Нестеренко Н.Г. - К.: НУХТ, 2006. - с.

Рецензент Л.Ю.Шапран

Укладачі: А.Л.Верба,

Н.М.Остапченко,

Л.В.Власенко,

Н.Г.Нестеренко

Відповідальний за випуск Л.Ю.Шапран, доц.

Загальні відомості

Розвиток та поліпшення заочної освіти має важливе значення в сучасних умовах для забезпечення держави висококваліфікованими спеціалістами.

Поглиблення та поширення міжнародного співробітництва в різних галузях вимагає від сучасного випускника вищої школи практичного володіння іноземною мовою, що дозволяє своєчасно ознайомитися з новими технологіями та відкриттями в науці і техніці, сприяє встановленню контактів із зарубіжними фірмами та підприємствами.

Мета і завдання дисципліни

Основною метою вивчення студентами іноземної мови в немовному вузі є досягнення ними практичного володіння цією мовою, що передбачає при заочній формі навчання формування вміння самостійно читати літературу за фахом з метою добування інформації з іноземних джерел.

Студент повинен знати мовний та граматичний матеріал, необхідний для:

1) читання літератури за фахом,

2) Набуття професійних комунікативних навичок. Студент повинен вміти:

1) працювати з текстами за фахом,

2) вміти перекласти текст рідною мовою, користуючись словником,

3) брати участь в усному спілкуванні іноземною мовою в обсязі матеріалу, передбаченого програмою.

1. Обсяг навчальної роботи

 

 

 

Курс Семестр

Практ.занят.

Консульт.

Види котролю (кількість)

 

(год.)

(год.)

к/р

заліки екзамени

I I

4 год

4 год

2

2 -

II

4 год

4 год

2

2 -

II III

4 год

4 год

2

2 -

IV

4 год

6 год

2

- 4

II. Робоча програма

1. Фонетика

Особливості вимови; відкритий і закритий склад; наголос, розходження між написом і вимовою; особливості інтонації.

2. Лексичний мінімум

За повний курс навчання студент повинен здобути лексичний запас:

1) 1000 лексичних одиниць (слів і словосполучень) за фахом;

2) 500 лексичних одиниць на основі наступної тематики:

I семестр: 1. My Biography

2. My Native City

3. Our University

4. Kyiv

II семестр: 1. Why I Study English

2. Higher Education

3. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

III семестр: 1. Food Industry.

2. Ecology.

3. Holidays and Traditions of Ukraine, Great Britain and the USA

IV семестр: 1. My Future Speciality

2. Presenting a Company.

3. Development of Science and Technology

3. Граматичний мінімум:

семестр: Часи групи Simple. Активний стан.

Особові та присвійні займенники. Типи запитань.

Модальні дієслова must, can, may, should, have to. семестр: Часи групи Continuous

Інфінітив, герундій, дієприкметник.

Неозначені та заперечні займенники. семестр: Часи групи Perfect.

Пасивний стан.

Ступені порівняння прикметників та прислівників. семестр: Умовні речення. Непряма мова.

В кожному семестрі студенти виконують одну контрольну роботу. Кожен семестр містить десять варіантів завдань контрольних робіт.

Студенти, чий номер студентського квитка закінчується цифрою:

1- виконують варіант №1

2- виконують варіант №2

3- виконують варіант №3

4- виконують варіант №4

5- виконують варіант №5

6- виконують варіант №6

7- виконують варіант №7

8- виконують варіант №8

9- виконують варіант №9 0- виконують варіант №10

1 семестр

Контрольна робота №1

1. Прочитайте поданий нижче текст, та перекладіть його українською мовою.

Special customs zone The concept of customs treatment of special customs zones. Special customs zone shall mean a customs treatment whereby goods imported into the territory of a corresponding special (free) economic zone from the customs territory of Ukraine, as well as goods exported from the territories of the said zones beyond the customs territory of Ukraine - shall not be subject to tariff and non-tariff regulation measures, unless otherwise provided by legislation.

Special customs zones are the parts of the territory of Ukraine where the customs treatment of special customs zone is introduced. For the purposes of taxation, goods imported into special customs zones shall be treated as located beyond the customs territory of Ukraine.

Special customer zones shall be created in accordance with valid Ukrainian legislation on special (free) economic zones by adopting a separate law for each special customs zones, which identifies the status, territory and the time period of such a zone and specific features of application of Ukrainian legislation on such territory. The law shall establish conditions with respect to creation of the special customs zones, types of goods within the zone. The law shall also identify the conditions regarding the organization of functioning of the special customs zone and duties of the administration of such a zone with respect to compliance with the requirements of customs legislation during the customs control.

3. Заповніть пропуски в реченнях словами з тексту, поставивши їх у відповідну форму. ( to establish, to create, to adopt, to identify, to mean).

1. Special customs zone_in Ukraine some years ago.

2. Separate law for each special custom zone_this year.

3. The law_conditions with respect to creation of the special customs

zone.

4. Usually the laws _        the conditions regarding the organization of

functioning of the special customs zones.

5. What_special customs zone?

4. Напишіть речення, відкривши дужки і поставивши дієслово у потрібній формі. Перекладіть речення українською мовою.

1. I (have known/have been knowing) him since childhood.

2. John started learning the language in April. He (has learned/has been learning) it for three months already.

3. How many times (have you traveled/ have you been traveling) to Britain?

4. Who (has eaten/has been eating) all my candies?

5. Why (haven't you switched/haven't you been switching off) the TV set? It (has worked/has been working) for five hours already.

5. Вставте прийменники since або for.

1. How long have you been working here? - I have been working here__

two years.

2. They haven't met__they graduated from the University.

3. I have been learning this text_three hours.

4. He has been playing tennis_he was seven years old.

5. You are here at last! I have been waiting for you_half an hour.

1. Would you like tea or coffee? No, thanks, I_(just, have dinner). I'm not

hungry.

2._you (finish) your work yesterday?

3. Where_you (be) all this morning? It's nearly midday now.

4. He_(go) to Africa about a month ago.

5. Byron__(be) a great British poet. He _       (live) in the 18th -19th

centuries.

7. Запишіть наступні речення. Поставте речення у пасивний стан, виключивши суб'єкт дії. Перекладіть речення українською мовою.

1. We invited our guests to the evening party.

2. The manager has signed the contract this month.

3. We are discussing this problem now.

4. The secretary looks through the mail every day.

5. They had sent the message by 5 o'clock.

8. Запишіть наступні речення. Підкресліть в них дієслово-присудок, визначте його час та стан. Речення перекладіть українською мовою.

1. I haven't seen Johnson for several months.

2. The law will establish conditions with respect to creation of the special customs zone.

3. Production and other commercial operations with goods are allowed in special customs zone.

4. This transaction is being discussed now.

5. The law will have been adopted by the end of the year.

9. Запишіть наступні речення, поставивши слова відповідний ступінь порівняння. Речення перекладіть мовою.

1. My flat is (large) than my friend's flat.

2. The weather today is (bad) than it was yesterday.

3. This is (good) book I have ever read.

4. Our buses are (comfortable) than double-deckers.

5. We had (many) lessons today than yesterday.

10. Запишіть наступні речення. Перекладіть їх українською мовою.

1. Ми вивчаємо цей предмет вже 5 років.

2. Коли літак приземлився в аеропорту?

3. Я тільки що проглянув вранішню пошту і зараз збираюсь написати листи.

4. Наша фірма знизить ціни на товари до кінця тижня.

5. Продавці та замовники обговорюють зараз новий контракт.

в дужках у українською

Контрольна робота №2

1. Прочитайте поданий нижче текст, та перекладіть його українською мовою.

Requirements of special customs zones. For the purposes of proper organization of the customs control, a corresponding customs authority can request the following from the administration of the special customs zone:

to build a fence around the zone;

to introduce restrictions on access to such a zone during certain hours;

• to take other measures in accordance with the law on such a zone, which do not interfere with the normal operation of the zone.

Any construction within the border of special customs zones without preliminary agreement with the corresponding customs authority shall not be allowed.

For the purpose of ensuring customs control in special customs zones, the customs authorities shall have the right to:

• exercise permanent control and monitoring over the borders of the special customs zones as well as over access to such a zone;

• request proper accounting of the transfer of goods - for the purposes of control - from the persons who transfer goods through the special customs zone border;

• examine goods transferred through the special customs zone border for the purposes of ensuring compliance with this Code and to prevent the transfer of prohibited goods;

• examine goods in the special customs zones;

• take other measures prescribed by law for the purposes of ensuring reliability of the customs control.

2. Запишіть 10 запитань до тексту.

3. Заповніть пропуски в реченнях словами з тексту, поставивши їх у відповідну форму. (to take, to ensure, to introduce, to prescribe, to examine).

1. What is the purpose of_customs control in special customs zones?

2. What measures_to prevent the transfer of prohibited goods?

3. The custom authorities have the right to take measures which_by

law.

4. For the purpose of proper organization of the customs control custom authority_restrictions on access to such a zone during certain hours.

5. The goods_at the special custom zone border.

4. Напишіть речення, відкривши дужки і поставивши дієслово у потрібній формі. Перекладіть речення українською мовою.

1. I (have read/ have been reading) this novel for two or three weeks.

2. They (have discussed/ have been discussing) this problem yet.

3. The secretary (has worked/has been working) in the office since 9 o'clock.

4. The manager (has arrived/ has been arriving) in London today.

5. We (have received/ have been receiving) the information from our custom.

5. Вставте прийменники since або for.

1. She has been writing letters to her friends_breakfast.

2. I have been learning words_an hour, but I still don't remember

them.

3. They haven't seen each other_they finished school.

4. He has been reading newspapers there_he came back.

5. They haven't discussed this problem_last year.

6. Запишіть наступні речення, розкривши дужки і поставивши дієслова в Present Perfect Simple або Past Simple. Перекладіть речення українською мовою.

1. My friend (to leave) Kyiv in 2003. We (not to meet) since.

2. When you (to meet) your friend last?

3. I (to receive) a telegram from my manager today?

4. Where is Peter? He (to play) football for an hour already.

5. During the Great Patriotic War Ukrainian (to struggle) for their independence.

1. I have learnt this text today.

2. They wrote letters last week.

3. We will invite many classmates for our party.

4. The students will have passed exams by the end of January.

5. They are discussing this problem now.

8. Запишіть наступні речення. Підкресліть в них дієслово-присудок, визначте його час та стан. Запишіть наступні речення, поставивши слова в дужках у відповідний ступінь порівняння. Речення перекладіть українською мовою.

1. Houses are built very quickly now.

2. We will revise the rules at the next lesson.

3. How long does it take you to learn the poem by heart?

4. They have been working in this office for two years.

5. This book was written in 1990.

9. Запишіть наступні речення, поставивши слова в дужках у відповідний ступінь порівняння. Речення перекладіть українською мовою.

1. Which is (big) department store in your city?

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8 


Похожие статьи

А Л Верба - Англійська мова метод вказівки до вивч дисц та самост роботи студ. по викон.контрол.робіт для студ. II курсу