Л Ю Шапран - Англійська мова метод вказівки до вивч дисц та самост роботи студ. по викон.контрол.робіт для студ. I курсу - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

АНГЛІЙСЬКА МОВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до вивчення дисципліни та самостійної роботи студентів по виконання контрольних робіт для студентів I курсу спеціальностей напряму 7.050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльністі" та "Митна справа" заочної форми навчання

Схвалено

на засіданні кафедри іноземних мов Протокол № 5 від 31.10.2005р.

Київ  НУХТ 2005

Англійська мова: Метод. вказівки до вивч.дисц. та самост. роботи студ. по викон.контрол.робіт для студ. I курсу спец. напряму 7050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" та "Митна справа" заоч. форми навчання / Уклад. А.Л.Верба, Н.М.Остапченко, Л.В.Власенко, Н.Г.Нестеренко. - К.: НУХТ, 2005. - с.

Рецензент Л.Ю.Шапран

Укладачі: А.Л.Верба,

Н.М.Остапченко,

Л.В.Власенко,

Н.Г.Нестеренко

Відповідальний за випуск Л.Ю.Шапран, доц.

Загальні відомості

Розвиток та поліпшення заочної освіти має важливе значення в сучасних умовах для забезпечення держави висококваліфікованими спеціалістами.

Поглиблення та поширення міжнародного співробітництва в різних галузях вимагає від сучасного випускника вищої школи практичного володіння іноземною мовою, що дозволяє своєчасно ознайомитися з новими технологіями та відкриттями в науці і техніці , сприяє встановленню контактів із зарубіжними фірмами та підприємствами.

Мета і завдання дисципліни

Основною метою вивчення студентами іноземної мови в немовному вузі є досягнення ними практичного володіння цією мовою, що передбачає при заочній формі навчання формування вміння самостійно читати літературу за фахом з метою добування інформації з іноземних джерел.

Студент повинен знати мовний та граматичний матеріал, необхідний для:

1) читання літератури за фахом,

2) набуття професійних комунікативних навичок.

Студент повинен вміти:

1) працювати з текстами за фахом,

2) вміти перекласти текст рідною мовою, користуючись словником,

3) брати участь в усному спілкуванні іноземною мовою в обсязі матеріалу, передбаченого програмою.

1. Обсяг навчальної роботи

Курс     Семестр Практ.занят. (кількість)

Консульт.    Види котролю

 

(год.)

(год.)

к/р

заліки

екзамени

 

 

 

 

I I

4 год

4 год

2

2 -

II

4 год

4 год

2

2 -

II III

4 год

4 год

2

2 -

IV

4 год

6 год

2

- 4

II. Робоча програма

1. Фонетика

Особливості вимови; відкритий і закритий склад; наголос, розходження між написом і вимовою; особливості інтонації.

2. Лексичний мінімум

За повний курс навчання студент повинен здобути лексичний запас: 1) 1000 лексичних одиниць (слів і словосполучень) за фахом;

2)    500 лексичних одиниць на основі наступної тематики:

I семестр: 1. My Biography

2. My Native City

3. Our University

4. Kyiv

II семестр: 1. Why I Study English

2. Higher Education

3. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

III семестр: 1. Food Industry.

2. Ecology.

3. Holidays and Traditions of Ukraine, Great Britain and the

USA

IV семестр: 1. My Future Speciality

2. Presenting a Company.

3. Development of Science and Technology 3.     Граматичний мінімум:

семестр: Часи групи Simple. Активний стан. Особові та присвійні займенники. Типи запитань.

Модальні дієслова must, can, may, should, have to. семестр: Часи групи Continuous

Інфінітив, герундій, дієприкметник.

Неозначені та заперечні займенники. семестр: Часи групи Perfect.

Пасивний стан.

Ступені порівняння прикметників та прислівників. семестр: Умовні речення. Непряма мова.

В кожному семестрі студенти виконують одну контрольну роботу. Кожен семестр містить десять варіантів завдань контрольних робіт.

Студенти, чий номер студентського квитка закінчується цифрою:

1- виконують варіант №1

2- виконують варіант №2

3- виконують варіант №3

4- виконують варіант №4

5- виконують варіант №5

6- виконують варіант №6

7- виконують варіант №7

8- виконують варіант №8

9- виконують варіант №9

0-    виконують варіант №10

Контрольна робота № 1 Варіант №1

1.    Прочитайте та письмово перекладіть українською мовою текст.

Customs regimes

The old Customs Code of Ukraine adopted back in 1991 provided that goods may be moved across the customs border of Ukraine with the aim of: - free use on the territory of Ukraine or abroad; - temporary import into the territory of Ukraine or temporary export out of the territory of Ukraine; - or transit through the territory of Ukraine. As you will read below, the current Customs Code has modified and expanded these regimes to a significant extent.

The Customs Code introduced a series of new customs applicable to the important of goods across the Ukrainian customs border and replaced previously existing customs regimes of temporary import and simple import. While many provisions of the Customs Code are positive in many respects, some of its rules contradict existing practices and valid Ukrainian legislation, especially applicable legislation relating to the taxation of Ukrainian processing companies. For example, new customs regimes introduced by the Customs Code have created obstacles for the processing or repair operations by high-tech companies in Ukraine, including such companies with foreign investments.

T he Customs Code now provides that goods may moved across the customs border of Ukraine for the purpose of: - their import and export; -their re-import and re-export; - their transit through temporary import the territory of Ukraine or their temporary export out of the territory of Ukraine; -customs warehouse; - special customs zone; - customs free trade store; -processing of goods outside the customs territory of Ukraine; - destruction of goods; - and abandonment of goods for the benefit of the state.

2. Перепишіть та письмово перекладіть українською мовою речення, визначте час дієслова-присудка, дайте його інфінітив.

1. Verkhovna Rada adopted the old Customs Code of Ukraine in 1991.

2. Acts of Ukraine on customs practice shall come into force 10 days after their official presentation.

3. All goods and vehicles crossing border of Ukraine are subject to customs control.

4. They will check up all the goods at the Customs.

3. Напишіть речення, вживаючи займенники.

1. ( Ronald) hasn't studied hard this term.

2. ( Those stories) were read by them last year.

3. Why didn't ( Mary) phone me yesterday.

4. ( The students) decided to meet near the University.

4. Перепишіть речення, підкресліть в кожному з них модальне дієслово або його еквівалент.

1. Students must make a great number of experiments to acquire good knowledge.

2. A chemist is to know thoroughly the states of matter.

3. He had to translate this text an hour ago.

4. You will be able to cope with this work in the nearest future.

5. Вставте відповідне слово у Present, Past or Future Simple: go, listen, break, drink.

1. He_to the radio every morning.

2. They_the window last week.

3. The manager__on business trip in two weeks.

4. She often_coffee in the evening.

1. They signed the contract a week ago.

2. The secretary comes to the office at 9 a. m..

3. Our company will give you 7% discount at the end of the month.

4. The negotiations took place at the office.

7. Складіть речення з поданими нижче словосполученнями.

1. customs code;

2. customs border;

3. Ukrainian legislation;

4. taxation policy.

8. Дайте відповіді на запитання.

1. When was the old Customs Code of Ukraine adopted?

2. What does the new Customs Code now provide?

Контрольна робота № 1. Варіант 2.

1. Прочитайте та письмово перекладіть українською мовою текст. Processing on the custom territory of Ukraine

P ursuant to Articles 229 through 236 of Section 38 Customs code, processing on the customs territory of Ukraine of goods originating from other countries is subject to no tariff and non-tariff measures applied to such goods, provided that such goods will be exported beyond the custom territory of Ukraine.

Under the old Custom Code of Ukraine, goods could be imported into or exported from Ukraine on a temporary basis for minor processing without payment of any taxes or duties ( the old "temporary import regime"), and subject to no other customs measures. However, under the Customs Code,

operations involving repair, and minor reconditioning, or refinement of foreign products, if performed within the Ukrainian customs territory, are treated in the Customs Code by the same rules, which apply to any other processing operations performed on Ukrainian customs territory.

T he Customs Code does not contain provisions addressing specific taxation of importation of such foreign goods into Ukraine under 'processing customs regime' , in contrast to the temporary-import regime, which exempts such goods from taxes. In practice, those who intend to recondition or repair foreign goods on Ukrainian territory are requested by the customs authorities to pay taxes and duties on the importation of such foreign goods.

While, prior to the Customs Code coming into effect, goods brought into the Ukrainian territory for the purposes of repair and reconditioning purposes could have been created as temporarily imported, starting from 1 January 2004, such importations are treated under the ' processing on the Ukrainian customs territory' regime. Article 204 of the Customs Code requires that temporarily imported foreign goods be brought in and outside the Ukrainian customs territory under the commitment of mandatory return of such with no changes, other than the natural wear and tear under normal transportation conditions.

2. Перепишіть та перекладіть українською мовою речення, визначте час дієслова-присудка, дайте його інфінітив.

1. Planes for London leave from Borispol airport.

2. The English seaside became very popular last year.

3. On the way to the hotel you will see many historical places.

4. They will sign the control in two days.

3. Напишіть речення, вживаючи займенники. 1.    ( The plant ) produces new model of computers.

2. ( Passengers ) must come to the airport an hour before the take - off time.

3. ( The secretary ) is looking through the mail now.

4. 9 The weather ) is too cold in Kyiv in January.

4. Перепишіть речення, підкресліть в кожному з них модальне дієслово або його еквівалент. Перекладіть українською мовою.

1. We can deliver the goods only next September.

2. May I take your vocabulary?

3. They will be able to make a reservation for the delegation at one of the hotels.

4. Could you recommend me a good place to stay close to London.

5. Вставте відповідне дієслово у Present, Past or Future Simple: enjoy, stay, be, arrive.

1. The manager__in London last Sunday.

2. They usually_at home and watch TV.

3. There__a new metro station next year in our district next year.

4._you_the opera last night?

6. Поставте 4 типи запитань до кожного з речень.

1. They wrote those stories some years ago.

2. Many people prefer a department store for shopping.

3. He usually discusses the terms of payment with the customers.

4. The next day two men came into the shop.

7. Складіть речення з поданими нижче словами.

1. custom territory;

2. foreign goods;

3. to pay taxes;

4. to apply measures.

8. Дайте відповіді на запитання.

1. How could goods be imported into or exported from Ukraine under the old Customs Code of Ukraine?

2. Does the customs Code contain provisions addressing specific taxation of importation foreign goods into Ukraine?

Контрольна робота № 1 Варіант 3.

1. Прочитайте та письмово перекладіть українською мовою текст. Processing on the custom territory of Ukraine

Taking into account relevant taxes and duties payable on foreign goods imported into Ukraine for the purpose of their repair, or for reconditioning of technically sophisticated products, the repair or reconditioning of such goods in Ukraine becomes unfeasible. For instance, importation of sophisticated machinery worth tens of millions of US dollars into Ukraine, or parts thereof, even through for minor repair, would be subject to VAT at 20% rate on the value of such machinery or a part thereof, plus the relevant amount of import duty. In other words, importation of technically sophisticated and expensive goods into Ukraine for repair purposes, even for minor and brief repair, becomes impracticable due to the requirement on the payment of relevant taxes and duties applicable to the importation of such goods into Ukrainian territory.

Such an obvious flaw in the Customs Code with the "processing on the Ukrainian-an customs territory" regime has forced the Ukrainian Parliament to urgently adopt amendments to Article 206 of the Customs Code of Ukraine. Pursuant to the amendments to Article 206 of the Customs Code of Ukraine of 17 February 2004, the temporary import regime can now be

extended to sea vessels and aircraft imported into Ukraine for repair purposes as well as to machinery and materials designed for construction and repairs of sea vessels and aircraft. However, the amendments do not cover most other types of business involved in the repair of sophisticated machinery, which is definitely discouraging for both Ukrainian companies and foreign investors.

2. Перепишіть та письмово перекладіть українською мовою речення, визначте час дієслова-присудка, дайте його інфінітив.

1.They spend holidays in the country. 2.Our parents went on business a week ago.

3. The customers will sign the contract next month.

4. He wrote the story two years ago.

3. Напишіть речення, вживаючи займенники.

1. ( Mrs. Foster ) lives with her husband in New York City.

2. ( People ) usually make reservations for flights in advance.

3. ( Mr. Blake ) wanted to discuss the terms of the contract with the manager.

4. I don't recommend ( my friend ) to see this film.

4. Перепишіть речення, підкресліть в кожному з них модальне дієслово або його еквівалент. Перекладіть речення українською мовою.

1.I must say that your prices aren't attractive to us.

2. The firm will be able to give us 5% discount.

3. Can you accept our offer?

4. What details could you clarify during the talks?

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7 


Похожие статьи

Л Ю Шапран - Англійська мова метод вказівки до вивч дисц та самост роботи студ. по викон.контрол.робіт для студ. I курсу

Л Ю Шапран - Англійська мова підручник

Л Ю Шапран - Англійська мова метод вказівки до вивч дисципліни та викон контрл робіт для студ і курсу спеціальності 7 0501085 маркетинг

Л Ю Шапран - Англійська мова метод вказівки до практичних занять за фахом економіка підприємства

Л Ю Шапран - Англійська мова метод вказівки до проведення рольових і комунікативних ігор для студ ii курсу факультетів еім та офпд