С Олександр - Біобібліогр покажчик - страница 1

Страницы:
1  2 

ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ЮРЧЕНКО -професор Харківського університету

Біобібліографічний покажчик

Олександр Степанович Юрченко - професор Харківського університету: Біобібліогр. покажчик / Уклад.: О. О. Дудка, Ю. Ю. Полякова; Бібліогр. ред.: Ю. Ю. Полякова. - Х.: ХНУ, 2007. - ? с.

НАУКОВІ ПРАЦІ О. С. ЮРЧЕНКА ДИСЕРТАЦІЇ

1. Адам Міцкевич в українських перекладах: Лінгвістичні питання теорії й практики поетичного перекладу: Дис. ... канд. філол.наук. - Х., 1967. - 387 с.

2. Адам Мицкевич в украинских переводах: Лингвистические вопросы теории и практики поэтического перевода: (на материале баллад и романсов): Автореф. дис.. канд. филол. наук / Харьк. гос. ун-т им.А. М. Горького. - Х., 1967. - 23 с.

3. Формирование фразеологического фонда украинского литературного языка (конец XVIII- начало XIX века): Автореф. дис... д-ра филол. наук. - К., 1986. -46 с.

4. Формирование фразеологического фонда украинского литературного языка (конец XVIII- начало XIX века): Дис... д-ра филол. наук / Ин-т языкознания АН УССР. - К., 1986. - 508 с.

МОНОГРАФІЇ

5. Формування фразеологічного фонду української літературної мови (кінець XVIII - початок XIX ст.). - Х.: Вища шк., 1984. - 208 с.

У монографії розглянута фразеологія періоду, який в історії розвитку української літературної мови може бути названий періодом "від Котляревського до Шевченка". Ця фразеологія наведена у зіставленні з фразеологією як попереднього, так і наступного періодів. Залучений матеріал російської та білоруської мов. Запропоновані й практично застосовані способи (МЕТОДИ?) встановлення закономірностей еволюції фразеологічного складу залежно від характеру взаємодії й зміни його історично формованих частин, однією з яких є фразеологічний фонд.

СТАТТІІ ТЕЗИ 1963

6. Справа, почата в Харкові (Гулак-Артемовський і Адам Міцкевич) // Прапор. -

1963. - № 11. - С. 93-94.

1964

7. Балада Міцкевича "Поворот тата" в українських перекладах // Тези доповідей 6-ї Української славістичної конференції, Чернівці, 13-18 жовт. 1964 р.­Чернівці, 1964. - С. 116-118.

8. Художній переклад - один з найважливіших чинників розвитку національних мов у нашу епоху // Республіканська наукова конференція з питань російсько-українських мовних зв'язків: Тези доп, Луганськ, грудень 1964 р. - Луганськ,

1964. - С. 97-99.

1965

9. Мистецтво  перевтілення:   З  історії  укр.   „Міцкевічеани":[Про переклади М. Т. Рильським творів А. Мицкевича] // Прапор. - 1965. - № 3. - С. 72-75. Праці 6-9 відбивають зміст основних положень кандидатської дисертації.

10. Мовна проблема рими при перекладі польської поезії (зокрема балад Адама Міцкевича) на українську мову // Питання літературознавства і мовознавства: Тези й автореф. доп. наук. конф. викладачів філол. ф-ту, Харків, вересень 1965 р. - Х., 1965. - Вип. 1. - С. 76-77.

11. Мовна трансформація художнього образу в перекладах А. Малишка з Міцкевича // Вісн. Харк. ун-ту. - 1965. - № 7: Сер. філологічна. - Вип. 1. -

С. 85-91.

1966

12. Михайло Коцюбинський - перекладач балади Адама Міцкевича "Powrot taty" // Вісн. Харк. ун-ту. - 1966. - № 19: Сер. філологічна. - Вип. 3. - С. 65-68.

1967

13. Кобза дзвінкоголоса // Ільченко Г. М. Пісні та думи. - Х., 1967. - С. 5-12.

14. Пошуки адекватного ритму у практиці віддачі балад і романсів А. Міцкевича українськими радянськими поетами // Питання літературознавства і мовознавства: Тези й повідомл. респ. наук. конф. викладачів філол. ф-ту (травень, 1967 р.). - Х., 1967. - [Вип. 2]. - С. 234-236.

1968

15. Михайло Коцюбинський - перекладач балади Адама Міцкевича „Powrot taty" // Вісн. Харк. ун-ту. - 1968. - № 19: Філологія. - Вип. 3. - С. 65-68.

1973

16. Наголоси в поетичних перекладах: [Балади А. Міцкевича „Чоти", „Ренегат", „Тукай"] // Рідне слово. - К., 1973. - Вип. 3. - С. 49-55.

17. Новейшие словари и сборники белорусской фразеологии и их значение для составления толкового словаря украинского языка // Тьшалогія і узаемадзеянне славянскіх моу і літератур. - Мінск, 1973. - С. 230.

18. Калашник В. Теоретичне відкриття чи ігнорування досягнень?: (До дискусії з питань перекладу) / В. Калашник, Л. Тарасов, О. Юрченко // Прапор. - 1973. -

№ 2. - С. 96-98.

1974

19. Авксентьев Л. Г. Обсяг і опис фразеології у "Словнику української мови" // Інформаційні матеріали Наукової ради з проблеми "Закономірності розвитку національних   мов   у   зв' язку   з   розвитком   соціалістичних   націй" /

Л. Г. Авксентьев, О. С. Юрченко. - К., 1974. - Вип. 16. - С. 58-59.

20. Іменниковий словотвір у складі фразеологізмів (на матеріалі художніх творів) // Тези доп. і повідомлень міжвузівської наук. конф. з питань східнослов'янського словотвору (Запоріжжя, 24-26 вересня 1974 р.) - К., 1974.

- С. 148-149.

1975

21. Медведев Ф. Ф. Состояние изученности украинской фразеологии, актуальные задачи ее дальнейшего исследования /Ф. Ф. Медведев, А. С. Юрченко // Труды Самарканд. гос. ун-та. Новая серия. - Самарканд, 1975. - Вып. 288: Вопросы фразеологии. - № 9. - С. 30-39.

22. Пушкин и Мицкевич о теории и практике художественного перевода // O poetyce Aleksandra Puszkina: Materialy z sesji naukowej (UAM, 6-7.12 1974). — Poznan, 1975. — S. 145-153. - (Prace Uniwersytetu im. A. Mickiewcza w Poznaniu. Ser.: Filologia rosyjska. №7).

23. Работа харьковских ученых в области фразеологии и фразеографии // Труды Самарканд. гос. ун-та. Новая серия. - Самарканд, 1975. - Вып. 270: Вопросы

фразеологии. -№ 7. - С. 260-263.

24. Работы, опубликованные в Харькове с 1969 по 1972 г. // Труды Самарканд. гос. ун-та. Новая серия. - Самарканд, 1975. - Вып. 270: Вопросы фразеологии. -

№ 7. - С. 346-350.

1977

25. И один в поле воин // Рус. речь. - 1977. - № 6. - С. 73-76.

1978

26. Аспекти діахронічного вивчення фразеології української літературної мови кінця XVIII - початку XIX ст. // Вісн. Харк. ун-ту. - Х., 1978. - № 165: Філологія. - Вип. 11. - С. 51-56.

27. Елементи публіцистичної фразеології у мові Г. Ф. Квітки-Основ'яненка // Збірник тез доп. і повідомл. респ. наук. конф., присвяченої 200-річчю з дня народження класика укр. літ. Г. Ф. Квітки-Основ'яненка. - Х., 1978. - С. 128­130.

28. Компаративні фразеологізми у творах Г. Ф. Квітки-Основ'яненка / О. С. Юрченко, В. П. Бондар // Зб. тез доп. і повідомл. респ. наук. конф., присвяч. 200-річчю з дня народження класика укр. літ. Г. Ф. Квітки-Основ'яненка. - Х., 1978. - С. 135-136.

1983

29. Еволюція фразеології нової української літературної мови (середина XVII -початок XIX ст.) // Вісн. Харк. ун-ту. - 1983. - № 245: Поетика, стиль, лексикологія і граматична будова української та російської мов. - С. 21-25.

30. Степовий говір // УРЕ. - 2-ге вид. - 1983. - Т. 10. - С. 531.

31. Фразеологізм з точки зору діахронічної фразеології // Вісн. Харк. ун-ту. - 1983. - № 245: Поетика, стиль, лексикологія і граматична будова української та російської мов. - С. 25-29.

32. Фразеологія О. П. Довженка: [Традиції і новаторство ] // О. П. Довженко -видатний радянський кінорежисер і письменник: (До 90-річчя з дня народження): Тези доп. наук.-практ. конф. - Глухів, 1984. - С. 47-48.

1985

33. Изучение украинского фольклора зарубежными славистами в первой половине XIX ст. / А. С. Юрченко, Н. П. Ращупкина // Народно-демократические революции и развитие славянских стран по пути социализма: 10-я Всесоз. науч. конф. историков-славистов: Тез. докл. и сообщ., Харьков , 30 янв. - 1 февр. 1985. - Х., 1985. - С. 221.

34. Примітки О. О. Потебні до тексту "Слова о полку Ігоревім" (коментар до контексту "Начяти старыми словесы повЪстий" // Творча спадщина О. О. Потебні й сучасні філологічні науки: Тези респ. наук. конф. - Х., 1985. -

С. 274-275.

1987

35. Актуальні питання періодизації історії української мови у висвітленні професора Ф. П. Медведева // Вісн. Харк. ун-ту. - 1987. - № 310: Дослідження з класичної і радянської літератури, лінгвостилістики та граматичної структури української та російської мов. - С. 116-119.

36. Круглий стіл журналу „Мовознавство": [ Обговорення проспекту видання багатотомної „Історії української літературної мови", що готуеться в Ін-ті мовознавства АН УРСР] / Б. А. Шарпило, Є. С. Регушевський, Т. І. Панько, Л. Г. Авксентьев, Л. Г. Боярова, О. С. Юрченко, В. К. Чернецький, Н. В. Жигилій, Л. С. Донець // Мовознавство. - 1986. - № 6. - С. 49-54.

37. Основні ознаки фольклорних фразеологізмів у мові творів Валер' яна Поліщука / О. С. Юрченко, Н. П. Ращупкіна // Тези доп. і повідомл. респ. літ. читань „Літературний процес на Україні 20-30-х років і творчість В. Поліщука", 2 жовт. 1987 р. - Ровно, 1987. - С. 82-84.

1988

38. М. Дринов - языковед // Дриновские чтения, посвященные 150-летию со дня рождения Марина Дринова: Тез. докл. и сообщ. Обл. науч.-практ. конф., 20­21 окт. 1988. - Х., 1988. - С. 12-13.

39. Некротизмы украинских говоров Слобожанщини // Вторая Всесоюз. конф. «Актуальные проблемы исторической лексикографии восточнославянских языков»: Тез. докл., Днепропетровск, 12-14 окт. 1988 г. - Днепропетровск, 1988. - Ч.2. - С. 189-190.

40. Фразеологізми з компонентами-антонімами і їх переклади // двуязычие в советском обществе: (Двуязычие и многоязычие как характерная особенность общественно-политической жизни сов. общества): Тез. респ. науч. конф., 11­13 мая 1988 г. - Винница, 1988. - С. 172-173.

1990

41. Оформлення власних назв у кубанському виданні українських пісень // Українська культура: історія і сучасність: Матеріали наук.-теорет. конф. проф.-викл. складу та студентів / Харк. держ. ін-т культури. - Х., 1990. - С. 51.

42. Фонетична еволюція фразеологізмів „Енеїди" І. П. Котляревського // Творчість Івана Котляревського в контексті сучасної філології: Зб. наук. праць. - К., 1990.

- С . 105-114.

1991

43. „Енеїда" І. П. Котляревського у російських перекладах // Вісн. Харк. ун-ту. -1991. - № 353: Питання сучасного і радянського літературознвства і мовознавства. - С. 57-61.

44. Неопублікована стаття К. Т. Німчинова "Значення Потебні для українського культурно-національного руху" // А. А. Потебня - исследователь славянских взаимосвязей: Тезисы Всесоюзной научной конференции (октябрь 1991 г.). -Х., 1991. - Ч. 1. - С. 40-42.

45. Профессор Марин Дринов как филолог // Марин Дринов: Исслед. харьк. ученых, посвящ. 150-летию со дня его рождения. - София, 1991. - С. 77-91.

1992

46. Діяльність М. Ф. Наконечного в галузі україністики // Вісн. Харк. ун-ту. - 1992.

- № 369:Проблеми філології. - С. 144-151.

47. Співвідношення фондових і нефондових елементів у фразеологічному складі початкового етапу сучасної української літературної мови (1798-1840) // Українська мова: історія і стилі. - Х., 1992. - С. 58-76.

1993

48. Рєдін Єгор Кузьмич - фундатор українського мистецтвознавства, джерелознавства та бібліографії мистецтва // Наук. конф. „Художнє життя Харкова першої третини ХХ ст.": Тези доп. і повідомл. - Х., 1993. - С. 6-7.

1996

49. Гончаренко В. Товариство „Просвіта" ім.Т. Шевченка і процес українського духовного відродження (кінець ХХ ст.)/ В. Гончаренко, А. Кіндратенко, О. Юрченко // Видатний філолог сучасності: (Наук. виклади на честь 85-ліття Юрія Шевельова). - Х., 1996. - С. 55-60.

2000

50. Діяльність М. Ф. Наконечного в галузі українознавства // Вісн. Харк. ун-ту. -2000. - № 491: Філологія: Традиції Харківської філологічної школи: До 100-річчя від дня народження М. Ф. Наконечного. - С. 25-29.

СЛОВНИКИ 1975

51. Юрченко А. С. Украинский диалектный словарь Харьковской области: [Фрагменты] / А. С. Юрченко, Л. И. Ройзенсон, С. И. Ройзенсон // Труды Самаркандского ун-та. - Самарканд, 1975. - Вып. 272: Вопросы фразеологии. -№ 8. - С. 192-207.

52. Юрченко О. Словник стійких народних порівнянь / О. Юрченко, А. Івченко // Прапор. - 1988. - № 9. - С. 165-174; 1989. - № 2. - С.175-180; № 8. - С.175-184, № 12. - С. 169-175; 1990. - № 8. - С. 173-179; № 10 - С. 169-177; № 12. -С. 166-173; 1991. - № 4. - С. 177-183.

1993

53. Юрченко О. С. Словник стійких народних порівнянь / О. С. Юрченко, А. О. Івченко. - Х.: Основа, 1993. - 176 с.

Словник містить понад чотири тисячі порівнянь, кожне з яких витлумачене й подане на кожний наявний у ньому іменник або на інший якийсь компонент, якщо компонента-іменника вислів не має. Після тлумачення вислову вказані території, на яких він засвідчений.

НАВЧАЛЬНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

54. Медведєв Ф. П. Контрольні роботи та методичні вказівки з історичної граматики української мови (для студентів-заочників відділення української мови та літератури філологічного факультету) / Ф. П. Медведєв, О. С. Юрченко. - Х., 1978. - 21 с.

55. Медведєв Ф. П. Контрольні роботи та методичні вказівки з історичної граматики української мови (для студентів-заочників відділення української мови та літератури філологічного факультету) / Ф. П. Медведєв, О. С. Юрченко. - Х., 1980. - 21 с.

56. Фразеологічні перифрази української літературної мови. Ч.1: Учбов. посіб. -Х.: РВГ ХДУ, 1983. - 119 с.

У навчальному посібнику вперше всебічно висвітлено місце фразеологічної перифрастики у системі виразових засобів української літературної мови, подано детальні класифікації перифраз, рядопоставлено??? і пояснено терміни, вживані у фразеології як науковій галузі і навчальній дисципліні.

57. Методичні вказівки і контрольні роботи з історичної граматики української мови (для студентів філологічного факультету) / Уклад.: Ф. П. Медведєв, О. С. Юрченко. - Х.: ХДУ, 1988. - 20 с.

РЕДАГУВАННЯ НАУКОВИХ ВИДАНЬ

58. Збірник тез доповідей і повідомлень республіканської наукової конференції, присвяченої 200-річчю з дня народження класика української літератури Г. Ф. Квітки-Основ'яненка / Відп. ред.: О. С. Юрченко; АН УРСР, Ін-т літ., Ін-т мовознавства, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії. - Х., 1978. -178 с.

РЕЦЕНЗУВАННЯ НАУКОВИХ І МЕТОДИЧНИХ ВИДАНЬ

59. „Це пишний яр" // Прапор. - 1972. - № 3. - С. 53-55. - Рец. на кн.: Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник / Уклад.: І. С. Олійник, М. М. Сидоренко. - К.: Рад. шк., 1971. - 351 с.

60. Дослідження перлин народної мудрості / О. Юрченко, Ф. Медведєв // Прапор. -1974. - № 2. - С.100-101. - Рец. на кн.: Скрипник Л. Г. Фразеологія української мови. - К.: Наук. думка, 1973. - 280 с.

61. Юрченко О. З дивною влучністю / О Юрченко, Я. Николенко // Прапор. - 1976. - №10. - С. 99-100. - Рец. на кн.: Коваль А. П. Крилаті вислови в українськійлітературній мові: Афоризми, літературні цитати, образні вислови. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Вища шк., 1975. - 335 с.

62. Ніби щедрості рукав... / О. Юрченко, В. Боднар // Прапор. - 1979. - № 6. -С. 123-125. - Рец. на кн.: Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник / Уклад.: І. С. Олійник, М. М. Сидоренко. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Рад. шк., 1978. - 446 с.

63. Рец.: Калашник В. С. Особливості слововживання в поетичній мові: Навч. посібник. - Х.: ХДУ, 1985. - 68 с.

64. Рец.: Пономаренко В. Д. Контрольні завдання з пунктуації сучасної української мови та методичні вказівки до їх виконання (для студентів філологічного факультету заочної форми навчання) / В. Д. Пономаренко, О. О. Дудка. - Х.,

2001. - 53 с.

КОНСУЛЬТУВАННЯ

65. Кобченко Ю. Ф. Російсько-український метеорологічний словник / Ю. Ф. Кобченко, О. О. Дудка, М. І. Філон; [Консульт.: В. С. Калашник, О. К. Решетов, О. С. Юрченко]. - Х.: Райдер, 1998. - 280 с.

ПОЕТИЧНА ТВОРЧІСТЬ О. С. ЮРЧЕНКА

1957

66. Розмова; Дівчині: [Вірші] // Лен.зміна. - 1957. - 11 серп. - С. 3.

67. Розмова; Йду із роботи по тихій околиці...: [Вірші] / Вст. слово В.Бояновича // Соц. Харківщина. - 1957. - 28 лип. - С. 2.

1958

68. Дума // Соц. Харківщина. - 1958. - 13 лип.

69. „Пробач..."; „Йду від комбайна..."; Мамо моя...": [Вірші] // Прапор. - 1958. -№ 3. - С. 77-78.

1959

70. Брат: Поема // Прапор. - 1959. - № 12. - С. 74-81.

71. Дума про землю рідну. - Х.: Харк. кн. вид-во, 1959. - 48 с.

72. Йду, співаю...: [Вірш] // Зміна. - К., 1959. - № 12. - С. 15.

73. На зорі: [Вірш] // Лен. зміна. - 1959. - 15 квіт.

74. На зорі; Дума:[Вірші] // День поезії. - Х., 1959. - С. 98-100.

75. На мосту; Розмова: [Вірші] // Зміна. - К.,1959. - № 2. - С. 19.

1960

76. Ранок; Офіціантка; Ніканор: [Вірші] // Дніпро. - 1960. - № 1. - С. 76-77.

77. Роковини твої: (Вірш про ЛКСМУ) // Жовтень. - Печеніги, 1960. - 29 жовт.

1961

78. Лебедина могила: Поема / Вст. слово М. Шаповала // Прапор. - 1961. - № 6. -

С. 59-63.

1962

79. Бакенщик; „Пісне моя, не зійди матіолою...": [Вірші] // Прапор. - 1962. - № 10.

- С. 15.

80. Голосіївська осінь: (Максимові Рильському): [ Вірш] // Літ. Україна - 1962. -22 берез.

81. Коли зірка падає...: [Вірш] // Лен. зміна. - 1962. - 31 серп.

82. „Сто п'ять": [Вірш] // Лен. зміна. - 1962. - 2 берез.

1963

83. Гриби: [Вірш] // Соц. Харківщина. - 1963. - 1 груд.

84. Григорієві Варсаві Сковороді: [Вірш] // Харк. ун-т. - 1963. - 23 трав.

85. Ніч над лісом: [Вірш] // Прапор. - 1963. - № 1. - С. 34.

86. Печенізька осінь: [Вірш] // Молодий Харків: Оповідання, нариси, вірші. - Х.,

1963. - С . 49.

87. Пер.: Куняєв С. „Злітали коники, рожеві, сині...": [Вірш] / Пер. з рос. О. Юрченка // Прапор. - 1963. - № 1. - С. 6.

88. Пер.: Кушнер О. „Лякає нас чужеє горе...": [Вірш] / Пер. з рос. О. Юрченка // Прапор. - 1963. - № 1. - С. 13.

1964

89. Пер.: Дик В. Нервозна пісня року 1913 : [Вірш] / Пер. з чеськ. О. Юрченко // Чеська поезія: Антологія / За ред. Г. Кочура, М. Рильського; Вст. ст. І. Шотоли.

- К., 1964. - С. 257-258/

90. Ночь над лесом: [Стихи] / Пер. с укр. В. Назина // Кочегарка. - Горловка, 1964.

- 7 июня.

1965

91. Рюкзакові: [Вірш] // Рад. Україна. - 1965. - 3 листоп.

1966

92. Лебедині крила: Вірші. - Х.: Прапор, 1966. - 78 с.

93. Ніч на Йвана Купала: [Вірш] // Харк. ун-т. - 1966. - 22 листоп.

1967

94. Пер.: Грибачов М. „Я бачив ниви і ліси..." [Вірш] / М. Грибачов; Музика: [Вірш] / Н. Матвєєва; „Говориш ти, що цей вогонь погас...": [Вірш] / Д. Кедрін; Річка: [Вірш] / С. Островой; Пер. з рос. О. Юрченка // Прапор. - 1967. - № 5. -

С. 3-4.

95. Книга Леніна: [Вірш] // Лен. зміна. - 1967. - 3 листоп.

96. Пісня помсти: [Вірш] // Харк. ун-т. - 1967. - 12 груд.

97. Пісня волі: [Вірш] // Прапор. - 1967. - № 11. - С. 22.

98. 50-ті роковини Радянського нашого краю: [Вірші] // Харк. ун-т. - 1967. -

22 груд.

1968

99. Із циклу „Монологи"; Із циклу „Написи"; Ритурнелі; Із циклу „Тройзілля": [Вірші] // Прапор. - 1968. - № 5. - С. 2-3.

100. Монолог Квітки-Основ'яненка: [Вірш] // Прапор. - 1968. - № 8. -

С. 70-71.

101. У Горках: [Вірш] // Прапор. - 1969. - № 3. - С. 2.

1970

102. На барикаді: [Вірш] // Веч. Харків. - 1970. - 5 жовт.

103. Пройшло сто літ: [Вірш] // Харк. ун-т. - 1970. - 14 квіт.

104. Новорічне: [Вірш] // Харк. ун-т. - 1970. - 1 січ. - Без підпису.

105. 1870-1970: [Вірш] // Прапор. - 1970. - № 4. - С. 97.

106. Тройзілля: [Вірші]. - Х.: Прапор, 1970. - 60 с.

1971

107. „Гей, ішли красуні на велике віче...": [Вірш] // Харк. ун-т. - 1971. -6 берез.

108. Дорога до Варшави; Краківському музеєві; „Варшав у Польщі більше двадцяти"; Балада про творця; „Сікстинської мадонни"; Про фотографію; Лесі;

„Усе повертає - і повідь, і ріст, і любисток..."; „Такої зелені не знає весна...": [Вірші] // Прапор. - 1971. - № 12. - С. 6-7.

109. Перше вересня: [Вірш] // Харк. ун-т. - 1971. - 1 верес.

110. Пер.: Бічель-Загнєтова Д. Вдома: Вірш / Пер. з білорус. О. Юрченка // Білоруська радянська поезія: Антологія. У 2 т. - К., 1971. - Т. 2. - С. 375.

111. Пер.: Бялевич А. „Уставай, коли сонце не встало" / Пер. з білорус. О. Юрченка // Білоруська радянська поезія: Антологія. У 2 т. - К., 1971. - Т. 2.

- С . 196-197.

1973

112. Синь у зіницях: Чекання; „Як на картині Піросмані..."; Репродуктор на білій стіні; „Як ходили ми в Помірки...": [Вірші] // Прапор. - 1973. - № 3. -

С. 11.

1974

113. Пер.: Вишеславський Л. Це - не зміна дня і ночі. Сонет прозріння. День народження: [Вірші] / Пер. з рос. Р. Третьякова, В. Лагоди, О. Юрченка // Прапор. - 1974. - № 3. - С. 72.

„Сонет прозріння" в перекладі О.Юрченка.

1975

114. Пер.: Вишеславський Л. Основа. Сонет колоса і зірки. Шовковиця [Вірші]// Пер. з рос. І. Муратова, Ю. Стадниченка, О. Юрченка // Прапор. -1975. - № 2. - С. 71-72.

С. 72: вірш „Шовковиця" в перекладі О. Юрченка

1977

115. Пер.: Рудковський М. У Горках Ленінських: [Вірш] // Пер. з білорус.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

С Олександр - Біобібліогр покажчик