Л М Конопляник, О О Коваленко - Англійська мова physics навч посібник - страница 1

Страницы:
1  2 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет

Л.М. Конопляник, О.О. Коваленко

АНГЛІЙСЬКА МОВА PHYSICS

Навчальний посібник

Київ 2008

УДК 811.111 (075.8) ББК Ш 143.21- 922 К 647

Рецензенти:

Ю.Л. Мосенкіс - д-р філол. наук, доцент (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

Л.О. Пашунова - канд. філолог. наук, доцент (Національний університет «Києво-Могилянська академія»);

Ю.А.Гапон - канд. пед. наук, доцент (Національний авіаційний університет)

Затверджено методично-редакційною радою Національного авіаційного університету (протокол № 13 від 29.05.2008 р.)

Л.М. Конопляник

К 647     Англійська мова. Physics : навч. посібник / Л.М.Конопляник, О.О. Коваленко. - К. : НАУ, 2008. - 112 с.

Навчальний посібник має на меті допомогти студентам оволодіти фаховою лексикою. Він містить текстові матеріали з тем «Молекулярна фізика», «Електродинаміка», «Електромагнетизм та електромагнітні хвилі» та «Оптика», термінологічний словник-мінімум до кожної теми, відповідні лексичні та граматичні вправи для аудиторної та самостійної роботи згідно з навчальною програмою курсу «Іноземна мова».

Для студентів факультету інформаційних технологій спеціальності 6.070200 «Прикладна фізика».

УДК 811.111 (075.8) ББК Ш 143.21- 922

ISBN 978-966-598-497-9 © Конопляник Л.М.,

Коваленко О.О., 2008

ЗМІСТ

Вступ.................................

MODULE 5. Molecular Physics

4

.5

Essential Vocabulary..............................................................5

Text 1. Molecular-Kinetic Theory................................................8

Text 2. Quantity of Substance. Molar Mass..................................11

Text 3. Laws of Ideal Gases....................................................13

Text 4. Foundations of Thermodynamics......................................16

Text 5. The Laws of Thermodynamics........................................19

Supplementary Reading. Text 6. Maxwell's Demon........................23

Text 7. Humidity. Vaporization................................................25

Text 8. Solid Properties.........................................................27

Text 9. Melting, Crystallization and Sublimation...........................29

MODULE 6. Electrodynamics...............................................34

Essential Vocabulary.............................................................34

Text 1. Electrostatics.............................................................38

Text 2. Electric Current.........................................................40

Text 3. Basic Types of Circuits................................................45

Text 4. Circuit Components....................................................47

Text 5. Electric Current in Various Media....................................51

Supplementary Reading. Text 6. Electromotive Force.....................54

MODULE 7. Electromagnetism and Electromagnetic Waves.........61

Essential Vocabulary.............................................................61

Text 1. The Magnetic Field......................................................64

Text 2. Calculating Magnetic Field and Forces..............................70

Supplementary Reading. Text 3. Types of Magnets........................75

Text 4. Fleming's Left Hand Rule.............................................77

Text 5. Induction.................................................................80

Text 6. Electromagnetic Waves................................................86

Essential Vocabulary.............................................................91

Text 1. The Nature of Light......................................................94

Text 2. Interaction of Light with Matter.......................................98

Text 3. The Ray Model of Light...............................................102

Text 4. Lenses...................................................................107

Supplementary Reading. Text 5. Refraction................................109

CnncoK літератури......................................................... 112

MODULE 8. Optics

91

ВСТУП

Посібник призначений для студентів ІІ курсу спеціальності 6.070200 «Прикладна фізика». Навчальною програмою дисципліни «Іноземна мова» (за кредитно-модульною системою) передбачено вивчення чотирьох модулів, а саме: «Молекулярна фізика», «Електродинаміка», «Електромагнетизм та електромагнітні хвилі» та «Оптика», що і визначає структуру посібника і характер викладення навчального матеріалу.

Принципи побудови посібника відповідають формату Програми з англійської мови для студентів немовних спеціальностей, завданням ESP та вимогам Болонського процесу.

Основна мета посібника - навчити майбутніх фізиків використовувати тематичну лексику у поєднанні із засвоєними знаннями граматики, розвинути стійки навички читання, перекладу, анотування, реферування та обговорення оригінальної літератури за фахом, користуватися фаховою інформацією англійською мовою.

Тематичний словник-мінімум на початку кожного модуля знімає мовні і змістові труднощі текстів, допомагає краще оволодівати лексичним матеріалом та дає змогу поповнити словниковий запас.

Тематичний матеріал кожного модуля закріплюється системою вправ, які за рівнем складності поділяються на вправи для роботи з лексичними одиницями, словосполученнями, реченнями та текстами. Серед запропонованого навчального матеріалу подані також завдання, що мають комунікативну спрямованість: відповіді на питання, обговорення і дискусії, пояснення фізичних явищ, робота у парах, групах, підготовка повідомлень з фахових тем та різноманітні творчі завдання.

Граматичний матеріал охоплює такі теми: Reported Speech, Infinitive, Gerund та Participle, відповідно до навчальної програми «Іноземна мова». У посібнику також подано зразки тестів для повторення граматичного матеріалу з попередніх тем.

Засвоєння лексичного та граматичного матеріалу допоможе студентам - майбутнім фізикам орієнтуватися у англомовній літературі фахового спрямування, брати участь у міжнародних конференціях та проектах, обговорювати фахові питання з іноземними колегами та виражати свої думки та ідеї англійською мовою.

MODULE 6. ELECTRODYNAMICS Grammar: Infinitive. Complex Object. Complex Subject.

Essential vocabulary

1. absorb

поглинати

2. alternating current (AC)

змінний струм

3. ammeter

амперметр

4. ampere

ампер

5. amplifier

підсилювач

6. arc discharge

дуговий розряд

7. battery/ galvanic cell

гальванічний елемент, акумулятор

8. capacitance

ємність

9. capacitor = condenser

конденсатор

10. charge

заряд / заряджати

11. charge carrier

носій заряду

12. chemical action

хімічна реакція

13. closed circuit

замкнуте коло

14. conductor

провідник

15. contact pins

контактні виводи

16. convert (into)

перетворювати

17.copper

мідь

18. corona discharge

коронний розряд

19. coulomb

кулон (одиниця вимірювання заряду)

20. current strength

сила струму

21. dielectric (=insulator)

діелектрик

22. dielectric constant

діелектрична стала

23. diode

діод

24. direct current (DC)

постійний струм

25. electric charge

електричний заряд

26. electric circuit

електричне коло

27. electric current

електричний струм

28. electric field

електричне поле

29. electrical generator

генератор

30. electrical work

електрична робота

31. electric capacity

електроємність

32. electrode

електрод


33. electrodynamics

електродинаміка

34. electrolysis

електроліз

35. electrolyte

електроліт

36. electromagnet

електромагніт

37. electromagnetic interaction

електромагнітна взаємодія

38. electromotive force (emf)

електрорушійна сила

39. electron

електрон

40. electron tube

електронна лампа

41. electrostatic charge

електростатичний заряд

42. electrostatic induction

електростатична індукція

43. electrostatics

електростатика

44. equipotential surface

еквіпотенціальна поверхня

45. external field

зовнішнє поле

46. extrinsic conductivity

домішкова провідність

47. fixed / variable resistor

постійний / змінний резистор

48. flow

потік/ текти

49. force line

силова лінія

50. fuse

плавкий запобіжник

51. gas discharge

газовий розряд

52. glow discharge

тліючий розряд

53. inductance

індуктивність

54. inductor

індуктор

55. insulator

діелектрик

56. integrated circuit

інтегральна схема

57. intensity

напруженість

58. intrinsic conductivity

власна питома провідність

59. intrinsic semiconductor

чистий (бездомішковий) напівпровідник

60. ionic conduction

іонна провідність

61. ionization

іонізація

62. isolated system

ізольована система

63. law of charge conservation

закон збереження заряду

64. low resistance coil

котушка низького опору

65. magnetic effect

магнітний ефект


66. magnetic field

магнітне поле

67. measuring device

вимірювальний прилад

68. non-self-maintained gas discharge

несамостійний газовий розряд

69. n-type impurity

донорна суміш, донор

70. ohm

ом

71. operating coil

робоча котушка

72. parallel circuit

паралельне коло

73. parallel connection

паралельне з'єднання

74. particle

частинка

75. permittivity

діелектрична проникність

76. photocell

фотоелемент

77. plane capacitor

плоский конденсатор

78. point charge

точковий заряд

79. potential difference

різниця потенціалів

80. potential energy

потенціальна енергія

81. potential of electric field

потенціал електричного поля

82. power

потужність

83. power supply / source

джерело енергії

84. primary cell

первинне джерело струму

85. p-type impurity

акцепторна суміш, акцептор

86. rechargeable

такі, що можуть перезаряджатися

87. resistance

опір

88. resistor

резистор

89. screw rule

правило свердлика

90. secondary cell

вторинне джерело струму

91. self-maintained gas discharge

самостійний газовий розряд

92. semiconductor

напівпровідник

93. series circuit

послідовне коло

94. series connection

послідовне з'єднання

95. short circuit

коротке замикання

96. solid-state electronic components

напівпровідникові електронні компоненти

97. spark discharge

іскровий розряд

98. storage battery

акумуляторна батарея


99. superimposition

накладення

100. surface charge density

поверхнева густина заряду

101. switch

перемикач, вимикач

102. terminal

клема

103. thermoelectron emission

термоелектронна емісія

104. transmitter

передавач

105. triode

тріод

106.tube

трубка, лампа

107. uniform electric field

однорідне електричне поле

108. unlike charges / opposite charges

протилежні заряди

109. vacuum

вакуум

110. valency (=valence)

валентність

111. volt

вольт

112. voltage

напруга

113. voltmeter

вольтметр

114. watt

ват

115. wattmeter

ватметр

116. wire

дріт

Exercise 1. Translate the following sentences in written form paying attention to the terms in italics.

1. Electric current is the flow (movement) of electric charges. 2. The SI unit of electric current is the Ampere (A), which is equal to a flow of one Coulomb of charge per second. 3. Electric current is measured using an ammeter. 4. When a metal wire is connected across the two terminals of a DC voltage source such as a battery, the source places an electric field across the conductor. 4. Direct current (DC or "continuous current") is the unidirectional flow of electric charge. 5. Direct current is produced by such sources as batteries, solar cells, and commutator-type electric machines of the dynamo type. 6. Direct current may flow in a conductor such as a wire, but can also be through semiconductors, insulators, or even through a vacuum as in electron or ion beams. 7. In direct current, the electric charges flow in the same direction, distinguishing it from alternating current (AC).

Exercise 2. Read and translate text 1.

TEXT 1 ELECTROSTATICS

Electric charge is a quantity characterizing the capability of bodies to take part in electromagnetic interactions and determining the forces and energy during these interactions. The unit of electric charge measurement is coulomb (C).

The law of charge conservation states that in every closed isolated system the algebraic sum of positive and negative charges remain constant during any processes in this system.

Coulomb's law states that two immobile point charges q1 and q2 being in uniform non-conducting medium with permittivity є at the distance r from each other interact with force F directed along a straight line uniting the charges, directly proportional to value of each charge and inversely proportional to squared distance between them and to medium dielectric constant.

The medium permittivity (dielectric constant) є is a physical quantity showing by how many times the interaction force F0 between the charges in vacuum is greater than the force F in the given medium.

The electric field intensity is a vector quantity equal to the ratio of the force acting from the side of electric field on the point charge placed in the given point of the field, to the magnitude of this charge.

The vector E direction in the given point of the field coincides with the direction of force acting on the positive charge placed at this point.

The electric field is represented by using the force lines. The force line of the electric field is a line tangential to which at the given point corresponds to the direction of electric field intensity.

Superposition principle of the electric fields is formulated in the following way: the intensity of electric field created by the system of charges is equal to the vector sum of field intensities created by every

charge separately: E = E1+E 2+... + E n, where n is the number of charges in the system.

The uniform electric field is a field at all points of which the intensity is the same. The force lines of such a field have the same direction in all points. The uniform field can be created by one large

charged metallic plate or by the couple of parallel plates charged by unlike equal in value charges.

Potential of the electric field is a scalar quantity equal to the ratio of potential energy of the point charge, placed at the given point of the field, to the magnitude of this charge.

Equipotential surface is a locus of the electric field with the same potential. Equipotential surfaces of the uniform field are planes and equipotential surfaces of the point charge field are the concentric spheres. The force lines always cross the equipotential surfaces at the angle of 90°.

Exercise 3. Answer the following questions.

1. What is electric charge?

2. What is the unit of electric charge measurement?

3. What does Coulomb's law state?

4. What is the medium permittivity?

5. What is a force line?

6. What type of a field is called uniform?

Grammar exercises: Infinitive. Full or bare infinitive.

Exercise 4. Insert to where necessary before the infinitives in brackets.

1. The teacher didn't let us .   (use) our dictionaries.

2. He advised my brother ... (change) his car.

3. The student didn't want .   (take) the test.

4. I made myself ... (write) as carefully as I could.

5. I saw him .   (cross) the road safely.

6. We haven't got enough time ... (finish) the exercise.

7. She heard the baby . (cry).

8. We were happy .(be) at home again.

9. It takes ten minutes for me .   (walk) to the office.

10. The water was warm enough for the children . (swim).

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Л М Конопляник, О О Коваленко - Англійська мова physics навч посібник